Menu

Szczepienia COVID – największy wał stulecia

Uwa­ga. W ramach mię­dzy­naro­dowej umo­wy pan­demicz­nej zosta­nie wpro­wadzo­na cyfro­wa świa­towa toż­samość każde­go oby­wate­la, któ­rego pań­stwo przy­stą­pi do tra­kta­tu. Rodzi to wręcz nie­wyobra­żal­ne zagro­żenie dla pry­wat­ności i wol­ności jedno­stki. Wię­cej o pla­nach glo­bali­stów i sku­tkach cyfro­wej toż­samo­ści dowiesz się z oddziel­nego arty­kułu doty­czą­cego odrodze­nia tota­lita­ryzmu na świe­cie.

Rozu­mie­my, że prze­czy­tanie poniż­sze­go arty­kułu wraz z wery­fika­cją źró­deł może zająć ponad godzi­nę, toteż publi­kuje­my poni­żej stre­szcze­nie (TLDR) naj­ważniej­szych rze­czy, któ­re nale­ży wiedzieć o pre­para­tach bio­logicz­nych prze­ciwko COVID‑19, zanim podej­mie się decy­zję o «szcze­pie­niu».

 1. Szcze­pion­ki dają zazwy­czaj odpor­ność prze­ciw cho­robie na 40 do 100 lat. Dzie­je się tak, ponie­waż są to szcze­pion­ki prze­ciwko wiru­som dsDNA (któ­rych mate­ria­łem gene­tycz­nym jest sta­bil­ny kwas dezo­ksy­rybo­nukle­ino­wy). Wiru­sami DNA są nastę­pują­ce wiru­sy: poli­owi­rus, HBV (wirus zapa­lenia wątro­by typu B), wirus ospy pra­wdzi­wej, wirus ospy wie­trznej. Wiru­sy DNA cha­rakte­ryzu­ją się niską skłon­nością do muta­cji.

  Wiru­sy RNA posia­dają nie­sta­bil­ny mate­riał gene­tycz­ny, zazwy­czaj jedno­nicio­wy) RNA. Wiru­sy RNA mutu­ją oko­ło sto razy szyb­ciej. Zmien­ność gene­tycz­ną jaką osią­gają po 1 roku jest równo­ważna zmien­ności gene­tycz­nej wiru­sów DNA, jaka powsta­nie po 100 latach. Do wiru­sów RNA zali­cza­my wiru­sy gry­py, RSV, koro­nawi­rusy prze­zię­bie­nia, HIV (typ: ssRNA‑RT). Ponie­waż wiru­sy RNA zmie­nia­ją się 100 razy szyb­ciej niż wiru­sy DNA nie jest możli­we wytwo­rze­nie pre­para­tu uodpar­nia­jące­go dzia­łają­cego dłu­żej niż 2 lata prze­ciwko wiru­som RNA (zazwy­czaj pół do 1 roku). Koro­nawi­rusy nale­żą do wiru­sów typu RNA.

  Wiru­sem RNA jest też wirus wście­kli­zny (typ: –ssRNA), jednak w przy­pad­ku tej cho­roby, któ­ra roz­wija się dłu­go możli­we jest poda­nie pre­para­tu poekspo­zycyj­nie (po uką­sze­niu przez zara­żone zwie­rzę), zaś oso­by wyko­nują­ce zawo­dy o szcze­gól­nym nara­żeniu na tą cho­robę muszą pre­parat zabez­pie­cza­jący przyj­mować regu­lar­nie co 12 mie­się­cy.

  Nie będzie więc żadnej «ostat­niej pro­stej», ale ron­do bez zja­zdu z wja­zdem z zaka­zem zawra­cania. W ten spo­sób poli­tycy i glo­bali­ści wpro­wadzi­li opi­nię publicz­ną w błąd, bowiem wytwo­rze­nie odpor­ności zbio­rowej na cho­robę ukła­du odde­cho­wego prze­noszo­ną przez wiru­sy RNA jest nie­możli­we (łatwość zara­żenia się, szyb­kie muta­cje i dosto­sowy­wanie się wiru­sa do nowych warun­ków).

  Wiru­sem RNA jest też wirus gry­py – doświad­cze­nie trwa­jące wie­le dzie­się­cio­leci (w posta­ci dobro­wol­nych szcze­pień) poka­zało, że nie wytwo­rzo­no szcze­pion­ki prze­ciwko tej cho­robie chro­nią­cej w sto­pniu wię­kszym niż 15–60% (zale­żnie od traf­ności wyty­powa­nia szcze­pu i kolej­nych muta­cji).

 2. Bada­nie kli­nicz­ne C4591001 3 fazy kli­nicz­nej nie zosta­ło ukoń­czo­ne. Decy­zję o przy­zna­niu dopu­szcze­nia w try­bie warun­kowym (czy­li bez peł­nych danych wyma­ganych dla nor­mal­nego dopu­szcze­nia) roz­poczę­to podej­mować po 2 mie­sią­cach obse­rwa­cji uczest­ników 3 fazy kli­nicz­nej. Bada­nie to roz­poczę­ło się 29 kwiet­nia 2020 roku. Koniec zbie­rania pod­sta­wowych danych nastą­pi 2 listo­pada 2021 roku, zaś osta­tecz­ne dane uwzglę­dnia­jące obse­rwa­cję ostat­nie­go bada­nego zakoń­czą się dnia 2 maja 2023.
  Cli­nical Trials – defi­nicje

  Data roz­poczę­cia bada­nia (ang. Stu­dy Start Date) – rze­czy­wista data, kie­dy pier­wszy uczest­nik został zapi­sany do bada­nia kli­nicz­nego. «Sza­cowa­na» data roz­poczę­cia badań (Esti­mated Stu­dy Start Date) jest datą, kie­dy bada­cze myślą, że roz­pocz­ną bada­nie. Czy bada­nia kli­nicz­ne zakoń­czy­ło się zgo­dnie z pro­toko­łem lub zosta­ło zakoń­czo­ne, nie wpły­wa na tę datę.

  Data pie­rwot­nego zakoń­cze­nia (ang. Pri­mary Com­ple­tion Date) – data, kie­dy ostat­ni uczest­nik bada­nia kli­nicz­nego został zba­dany lub otrzy­mał inter­wen­cję, aby zebrać dane osta­tecz­ne dla pie­rwot­nego wyni­ku pomia­ru. W bada­niach kli­nicz­nych z wię­cej niż jednym pod­sta­wowym wyni­kiem pomia­rowym z różny­mi data­mi zakoń­cze­nia, ter­min ten odno­si się do daty zakoń­cze­nia gro­madze­nia danych dla wszys­tkich pod­sta­wowych wyni­ków pomia­rowych. «Sza­cowa­na» pie­rwot­na data zakoń­cze­nia jest datą, kie­dy nauko­wcy pro­gno­zują, że powyż­sza data nastą­pi. [nie zosta­ły więc jeszcze zebra­ne nawet pod­sta­wowe wyni­ki bada­nia, a co dopie­ro mówić o koń­cowych i ich kom­plet­nej ana­lizie – przy­pis red.]

  Data zakoń­cze­nia badań (ang. Stu­dy Com­ple­tion Date) – data, kie­dy ostat­ni uczest­nik bada­nia kli­nicz­nego został zba­dany lub otrzy­mał inter­wen­cję lub lecze­nie w celu zbie­rania osta­tecz­nych danych dla pod­sta­wowych wyni­ków pomia­ru, wtór­nych wyni­ków pomia­ru i zda­rzeń nie­pożą­danych (to jest ostat­niej wizy­ty uczest­nika). «Sza­cowa­na» data zakoń­cze­nia bada­nia jest datą, kie­dy bada­cze myślą, że ukoń­czą bada­nie.

 3. Pfi­zer zapy­tany przez nas o stru­ktu­rę che­micz­ną lub nukle­ozy­dową sub­stan­cji czyn­nej zawa­rtej w pre­para­cie Comir­naty▼ odmó­wił nam odpo­wiedzi, mimo skie­rowa­nych 4 zapy­tań o nią. W ostat­nim poda­liśmy to co zna­leźli­śmy nie­ofi­cjal­nie i zapy­tali­śmy czy taka jest stru­ktu­ra tego związ­ku. Odmó­wio­no nam odpo­wiedzi na to pyta­nie. Dane z Pub­Che­mu na temat sub­stan­cji BNT162 (pie­rwot­ny opis i nagłó­wki w mailach) są sprze­czne z odpo­wiedzia­mi fir­my Pfi­zer (nazwa sub­stan­cji: BNT162b), jak też są sprze­czne z dany­mi w INN dla sub­stan­cji BNT162b2 «tozi­name­ran» nie­uwzglę­dnio­nej w ulo­tkach.

  Pozo­sta­łe pre­para­ty do szcze­pień na dzień 2 sier­pnia 2021 też nie posia­dają jawnej stru­ktu­ry che­micz­nej i sekwen­cji nukle­ozy­dowej. Spra­wdzi­liśmy bazę INN – w bazie INN nie odna­leźli­śmy również żadnej sub­stan­cji zaczy­nają­cej się cią­giem ChA­dOx (ChA­dOx1‑S recom­binant jest sub­stan­cją czyn­ną [wekto­rem wiru­sowym] zawa­rtym w Vax­zevrii Astry Zene­ki). Za to bez pro­ble­mu zna­leźli­śmy sekwen­cję wekto­ra wiru­sowe­go zawa­rte­go w tera­pii Zol­gen­sma...

  Szcze­pisz się więc «taje­mni­cą przed­się­bior­stwa». Podob­na taje­mni­ca przed­się­bior­stwa była przed­mio­tem wystą­pie­nia posła Grze­gorza Brauna z inter­wen­cją posel­ską. Tym­cza­sem wszel­kie wyni­ki badań w Pol­sce powin­ny być dostę­pne w języ­ku pol­skim i na zawo­łanie zwy­kłe­go śmie­rtel­nika (oczy­wiście po ano­nimi­zacji danych oso­bowych osób bada­nych). Ponad­to poseł zgo­dnie z pra­wem ma pra­wo żądać i otrzy­mać wszys­tkie dane o klauzu­li innej niż «ści­śle taj­ne». «Taje­mni­ca przed­się­bior­stwa» nie może takiej klauzu­li przyj­mować już przez samą defi­nicję poję­cia «ści­śle taj­ne».

 4. Pfi­zer mody­fiku­je pla­nowa­ne bada­nia NCT04368728 i pla­nuje zająć się bada­niem kolej­nej sub­stan­cji BNT162b2SA (syno­nim: BNT162‑01) rze­komo zawie­rają­cej wariant beta kol­ca S koro­nawi­rusa SARS­‑CoV‑2, zamiast zająć się pomia­rem tro­poni­ny i D­‑dime­rów u osób, szcze­pio­nych w warun­kach bada­nia kli­nicz­nego (prze­badać napły­wają­ce sku­tki ubocz­ne dotych­cza­sowej sub­stan­cji). Bada­nia te są potrzeb­ne, ponie­waż z kil­ku kra­jów (w tym z Izra­ela) pły­ną infor­macje (poda­ne też przez CDC), że część grup nie­wyklu­czo­nych ze szcze­pień cho­ruje obja­wowo nawet do 100 razy czę­ściej na zapa­lenie ser­ca i osie­rdzia niż wyni­ka to z okre­su przed wpro­wadze­niem szcze­pień. Nie jest wia­dome ile osób prze­szło zapa­lenie ser­ca lub osie­rdzia bezob­jawo­wo (nie każda oso­ba czu­je ból, mimo, że dochodzi do nie­odwra­cal­nych zni­szczeń).
 5. Zosta­ły wykry­te zanie­czy­szcze­nia w partiach Vax­zevrii (m.in. nie­zna­nymi wiru­sami) oraz w pre­para­cie Comir­naty▼. Szcze­góły można zna­leźć na Ter­medii lub w szcze­góło­wym opi­sie w niniej­szym arty­kule.
 6. Nie prze­pro­wadzo­no bada­nia bio­dostę­pno­ści leku (wyma­ga ich Pra­wo Far­maceutycz­ne). Posłu­żono się bada­nia­mi innych podob­nych sub­stan­cji – pro­dukt przy­jęto więc w Pol­sce z pogwał­ceniem usta­wy Pra­wo Far­maceutycz­ne.
 7. Jak poda­je Ter­media pro­ces pro­dukcyj­ny i dla badań kli­nicz­nych w celu wytwo­rze­nia dawki pre­para­tu jest zupeł­nie inny. Brak jest badań, któ­re udo­wadnia­ją, że pro­dukt jest iden­tycz­ny.
 8. Część labo­rato­riów Pfi­zera nie mia­ło certy­fika­tu GLP – infor­macja uźró­dło­wio­na z Ter­medii. Tego nie da się już odwró­cić – pre­parat bio­bój­czy Comir­naty▼ powstał z pogwał­ceniem art. 37b ust. 1 Pra­wa Far­maceutycz­nego. Gdy­by nie korup­cja lub nie­kom­peten­cja, nigdy nie dostał­by apro­baty URPL.
 9. Mimo, że ofi­cjal­na (mani­pula­cyj­na) nar­racja mówi, że szcze­pie­nia kovi­dowe nie są ekspe­rymen­tem – przy­jęto w gru­dniu 2020 roku roz­porzą­dze­nie mini­stra fun­duszy i poli­tyki regio­nal­nej w spra­wie obo­wiąz­kowe­go ubez­pie­cze­nia odpo­wiedzial­ności cywil­nej podmio­tu prze­pro­wadza­jące­go ekspe­ryment medycz­ny (DzU 2020, poz. 2412).
 10. Bada­nia 3 fazy kli­nicz­nej nie są zakoń­czo­ne. Unia Euro­pej­ska wyda­ła rezo­lucję 2361/2021 wska­zują­cą, aby upe­wni­ły się kra­je, że nie są pro­wadzo­ne żadne czyn­ności w celu przy­musze­nia ludzi do szcze­pień – ani poli­tycz­ne ani spo­łecz­ne, ani eko­nomicz­ne (pun­kty 7.3.1, 7.3.2). Art. 39 Kon­sty­tucji RP zezwa­la na ekspe­rymen­ty medycz­ne, ale tyl­ko za dobro­wol­ną zgo­dą – nikt nie może być przy­musza­ny. Władza nie­ustan­nie zastra­sza oby­wate­li co jest hanieb­ne i nie­etycz­ne, anty­kon­sty­tucyj­ne i anty­oby­watel­skie.
 11. Nie mówi się pra­wdy o odpor­ności. Ta zawsze zani­ka. Przy­kła­dem może być cho­cia­żby pół­pasiec. Jest on wyni­kiem zaka­żenia ospą wie­trzną, na któ­rą ludzie są szcze­pie­ni lub też prze­chodzą w mło­dości. W wyni­ku infek­cji i pro­duk­cji innych prze­ciw­ciał, zdol­ność orga­nizmu do prze­ciw­dzia­łania wiru­sowi ospy wie­trznej spa­da i stąd poja­wia się nie­peł­na postać tej cho­roby – pół­pasiec. Mimo, że odpor­ność czę­ścio­wo zni­kła – zacho­wało się jej tyle, by nie cho­rować cięż­ko. Podob­nie rzecz wyglą­da z wiru­sem SARS­‑CoV‑2. Reinfek­cje będą wystę­powa­ły, jednak cho­roba, jak na razie u tych osób (o ile nie otrzy­mały leków immu­nosu­pre­syj­nych) prze­bie­ga bezob­jawo­wo lub ską­poobja­wowo.
 12. Stan epi­demii to nie jest wymysł PiS. Już 4 lipca 2012 w Sena­cie zde­finio­wano «stan epi­demii» i wspo­mnia­no o syste­mie Sen­tinel. Ten film to udo­wadnia.
 13. We wszel­kich radach doty­czą­cych prze­ciw­dzia­łaniu COVID‑19 zasia­dają w dużej czę­ści oso­by, któ­re mają kon­flikt inte­resów (są zale­żne od pro­ducen­tów «zba­wicie­la w strzy­kawce»). Bada­nia są finan­sowa­ne przez kon­cer­ny. Pie­nią­dze pod­czas tej «epi­demii» rzą­dzą wszys­tkim. Już dawno korzy­ści kon­cer­nów far­maceutycz­nych prze­kro­czy­ły ryzy­ka zwią­zane z cho­robą.
 14. Ludzie są zastra­sza­ni warian­tami koro­nawi­rusa. Bada­nia poka­zują, że tzw. szcze­pion­ki prze­ciwko COVID‑19 nie chro­nią przed warian­tem lamb­da, zaś rze­czy­wistość poka­zuje, że rze­czy­wista ochro­na dawa­na przez te pre­para­ty w przy­pad­ku warian­tu del­ta to zale­dwie 40%. Cze­kamy więc na wariant ome­ga z muta­cją L277_K278insRSYNCWALICPIS, zje­dno­cze­nie ludzi prze­ciwko wspól­nemu wro­gowi i oddol­ne roz­wią­zanie pro­ble­mu «epi­demii» kociej gry­py.
 15. W czer­wcu i lipcu ilość zaka­żeń (przy­pad­ków) zacho­rowa­nia na kocią gry­pę była dużo mniej­sza niż w poprzed­nim odpo­wia­dają­cym okre­sie. Wciąż ludzi stra­szo­no «epi­demią».
  Usta­wa o zapo­bie­ganiu oraz zwal­cza­niu zaka­żeń i cho­rób zakaź­nych u ludzi

  Art. 2. Uży­te w usta­wie okre­śle­nia ozna­cza­ją: (...)

  9) epi­demia – wystą­pie­nie na danym obsza­rze zaka­żeń lub zacho­rowań na cho­robę zakaź­ną w licz­bie wyraź­nie wię­kszej niż we wcze­śniej­szym okre­sie albo wystą­pie­nie zaka­żeń lub cho­rób zakaź­nych dotych­czas nie­wystę­pują­cych.

  Do dziś (4 sier­pnia 2021) ilość zacho­rowań nie jest wyraź­nie wię­ksza niż we wcze­śniej­szym okre­sie. Epi­demii w tym momen­cie więc nie ma na tere­nie Pol­ski.

 16. Ope­rato­rów info­linii szcze­pion­kowej 989 uda­ło się zła­pać na kłam­stwie i wpro­wadza­niu w błąd oso­by do nich dzwo­nią­ce.
 17. Nie zba­dano, czy pre­para­ty bio­bój­cze prze­ciwko COVID‑19 spo­wodu­ją ADE (prze­ciw­cia­ło­‑zale­żne wzmo­cnie­nie cho­roby), mimo, że w przy­pad­ku innych cho­rób istnia­ła taka zale­żność i były wyco­fywa­ne lub nie uzy­ski­wały w ogó­le zatwie­rdze­nia.
 18. Wycie­kła umo­wa Pfi­zera, któ­rą przed dosta­wami muszą pod­pisać poszcze­gól­ne kra­je. Jednak jak to z wycie­kami – nic nie jest pewne i powin­na być inter­wen­cja posel­ska w celu uzy­ska­nia tre­ści umo­wy mię­dzy Pfi­zerem a Pol­ską! Umo­wa daje wszel­kie pra­wa Pfi­zero­wi, zwal­nia go z odpo­wiedzial­ności za jakie­kolwiek szko­dy. Poza tym do tej pory nie powstał fun­dusz rekom­pen­saty za cięż­kie NOP‑y, mimo, że szcze­pie­nia pra­ktycz­nie już się zakoń­czy­ły. Rząd obie­cał fun­dusz, ludzie umie­rali, pocho­rowa­li się a rekom­pen­sat nie dosta­ną. Pię­kna zaba­wa w dokto­ra Men­gele, bez jakiej­kolwiek odpo­wiedzial­ności i bez jakich­kolwiek gra­nic.
 19. Dla potrzeb «pan­demii» zmie­nio­no pra­wo doty­czą­ce wpro­wadza­nia GMO do śro­dowi­ska na pozio­mie unij­nym (pra­wo Unii Euro­pej­skiej jest ponad pra­wem Pol­ski z wyją­tkiem Kon­sty­tucji RP, któ­ra wg jej art. 8 jest naj­wyż­szym źró­dłem pra­wa w Pol­sce). Mowa o roz­porzą­dze­niu 1043/2020 z dnia 15 lipca 2020, któ­re zawie­sza pla­nowa­nie badań wpły­wy GMO (gene­tycz­nie mody­fiko­wane orga­nizmy) na zdro­wie ludz­kie, oce­nę ryzy­ka wpro­wadze­nia GMO do śro­dowi­ska, przed­sta­wie­nia infor­macji o wyko­rzy­sty­wanych GMO oraz wza­jemne­go oddzia­ływa­nia GMO na orga­nizm ludz­ki.
 20. Bez­pie­czeń­stwo pro­duktów nie może być pra­widło­wo osza­cowa­ne, gdyż leka­rze, w tym koordy­nato­rzy szcze­pień, odma­wia­ją zgła­sza­nia powa­żnych NOP‑ów. Dzie­je się tak, ponie­waż po zgło­sze­niu każde­go NOP‑u leka­rze ci są mal­tre­towa­ni prze­słu­cha­nia­mi w PSSE (sane­pid). Na ukry­tych gru­pach FB leka­rze ci się nawet chwa­lą, że NOP‑ów już nie zgła­sza­ją i nie zamie­rza­ją tego robić. Leka­rze zaczę­li więc szkodzić pacjen­tom, bo tak im łatwiej (uni­kną ogro­mnej ilo­ści prze­słu­chań). Tym­cza­sem NOP jest zde­finio­wany jako zale­żność cza­sowa, a nie przy­czy­nowa, mię­dzy poda­niem zastrzy­ku i wystą­pie­niem cho­roby.
 21. Celem paszpo­rtów szcze­pion­kowych nie jest realna ochro­na przed zna­ną cho­robą, ale celem paszpo­rtów będzie budo­wa syste­mu szpie­gow­skie­go podob­nego do tego zna­nego z Chin oraz Indii (Aadhaar). System będzie słu­żył do pro­filo­wania, oce­nia­nia i uprzy­wile­jowy­wania oby­wate­li posłu­sznych rzą­dowi. Każde nie­posłu­szeń­stwo może się odbić na wyklu­cze­niu ze szcze­pień i bra­ku dostę­pu do pod­sta­wowych dóbr. Wariant lamb­da jest odpor­ny na opra­cowa­ne «szcze­pion­ki», zaś wariant del­ta jest zakaź­ny wśród szcze­pio­nych popu­lacji. Sto­sowa­nie certy­fika­tów kovi­dowych do celów sani­tar­nych stra­ciło sens. Inte­resy kon­cer­nów far­maceutycz­nych i zapę­dy władzy do inwi­gila­cji oby­wate­li nigdy się nie koń­czą. Od stycz­nia 2022 przy­zna­no poli­cji pra­wo do bez­kar­nego wła­mywa­nia się na urzą­dze­nia oby­wate­li – to jest osta­tecz­ny dowód o co tu na pra­wdę chodzi. O segre­gację, oce­nia­nie, inwi­gila­cję, a lock­down był po to, aby oby­wate­le, pra­coda­wcy i przed­się­bior­cy sami bła­gali o prze­pus­tki. Gdzie jest Pano­pty­kon, kie­dy go potrze­ba? Dla­cze­go wciąż śpi? Z paszpo­rtem kovi­dowym nie wej­dziesz do skle­pów, pocią­gów, kin, restaura­cji i innych obie­któw ano­nimo­wo – będzie potrzeb­ne zawsze imię (to z dowo­du oso­biste­go), nazwi­sko i data urodze­nia, nie­powta­rzal­ny numer certy­fika­tu (odpo­wie­dnik 12­‑cyfro­wego kodu Aadhaar) i dane zako­dowa­ne w kodzie QR.
 22. EMA odmó­wiła nam poda­nia che­micz­nego wzo­ru stru­ktu­ral­nego lub sekwen­cji nukle­ozy­dów pre­para­tów Comir­naty (Pfi­zer), Spi­kevax (Moder­na), Vax­zevrii (Astry­‑Zene­ki) oraz pre­para­tu jedno­dawko­wego John­son&John­son zasła­nia­jąc się taje­mni­cą przed­się­bior­stwa. Czy trze­ba wię­cej, aby stwie­rdzić, że jeste­śmy szpry­cowa­ni taje­mni­cą przed­się­bior­stwa i że jest to ekspe­ryment medycz­ny? To wła­śnie dla­tego nie możesz kupić tych pre­para­tów w apte­ce, aby nie było Ci pozwo­lone je zse­kwen­cjo­nować! W sytu­acji, gdy cały pro­ces jest nie­jawny, nie da się udzie­lić świa­domej zgo­dy na «szcze­pie­nie».
 23. Jak tam mają się hulaj­nogi (lote­ria szcze­pion­kowa) i zwol­nie­nie z obo­strzeń (paszport kovi­dowy) za «szcze­pie­nie»?
  Pra­wo Far­maceutycz­ne

  Art. 53. 1. Rekla­ma pro­duktu lecz­nicze­go nie może wpro­wadzać w błąd, powin­na pre­zen­tować pro­dukt lecz­niczy obie­kty­wnie oraz infor­mować o jego racjo­nal­nym sto­sowa­niu.

  2. Rekla­ma pro­duktu lecz­nicze­go nie może pole­gać na ofe­rowa­niu lub obie­cywa­niu jakich­kolwiek korzy­ści w spo­sób pośre­dni lub bez­pośre­dni w zamian za naby­cie pro­duktu lecz­nicze­go lub dostar­cza­nie dowo­dów, że doszło do jego naby­cia.

  3. Rekla­ma pro­duktu lecz­nicze­go nie może być kie­rowa­na do dzie­ci ani zawie­rać żadne­go ele­men­tu, któ­ry jest do nich kie­rowa­ny. (...)

 24. W związ­ku z dopu­szcze­niem warun­kowym brak jest danych (nie bada­no) czy pre­parat jest kan­cero­gen­ny (nowo­two­ry czę­sto potrze­bują 3–20 lat na roz­wój i czę­sto nie przed­sta­wia­ją się, że powsta­ły), czy pre­parat wyka­zuje inte­rak­cje z inny­mi leka­mi. Nie poda­no cha­rakte­rysty­ki sub­stan­cji czyn­nej w cha­rakte­rysty­ce pro­duktu lecz­nicze­go (art. 11 ust. 1 pkt. 2 pra­wa far­maceutycz­nego) mimo, że upły­nął czas na jej dostar­cze­nie (lipiec 2021).
 25. Moder­naTX inc. oraz Pfi­zer­‑Bio­NTech zła­mali pro­tokół badań. Raport osta­tecz­ny, na któ­ry EMA cze­ka do gru­dnia 2023 w przy­pad­ku Pfi­zera i do gru­dnia 2022 w przy­pad­ku Moder­ny nie będzie zawie­rał obse­rwa­cji dłu­gotrwa­łych podwój­nie zaśle­pio­ną pró­bą, czy­li z uży­ciem pla­cebo wśród czę­ści uczest­ników. Jednak sko­ro EMA przyj­muje tyle taje­mnic przed­się­bior­stwa, jakoś uda się doga­dać z uży­ciem taje­mni­cy przed­się­bior­stwa i $.
 26. Poró­wna­nie ilo­ści oso­bodni hospi­tali­zacji w Pol­sce w latach 2019 i 2020.
  Mie­siącRok 2019Rok 2020
  Sty­czeń57865095571037
  Luty53283135377179
  Marzec58520164559473
  Kwie­cień53906403182501
  Maj56201903838694
  Cze­rwiec54093844311678
  Lipiec55668064729791
  Sier­pień53696504660518
  Wrze­sień53608894692705
  Paździer­nik56276054233661
  Listo­pad53329173416971
  Grudzień45994133247360

  COVID jest od mini­mum roku akcją psy­cho­logicz­ną. Pra­wdzi­wa groź­na epi­demia nie wyma­ga przy­pomi­nania codzien­nie we wszys­tkich mediach, że mamy epi­demię. Doda­tko­wo z danych z zapy­tania o infor­mację publicz­ną wyni­ka, że o 1/3 spa­dła ilość oso­bodni (suma ilo­ści godzin poświę­conych kolej­nym oso­bom) w szpi­talach w latach 2020–2021 w sto­sun­ku do roku 2019. Wyni­ka to po czę­ści z zastra­sze­nia oby­wate­li i uni­kania hospi­tali­zacji z powo­du innych cho­rób (bali się wiru­sa) i nastę­powej śmier­ci z powo­du tych cho­rób. Doda­tko­wo stan taki wyni­ka z faktu prze­kształ­cenia szpi­tali w szpi­tale kovi­dowe, któ­re nie były dostę­pne dla wyma­gają­cych pomo­cy (kare­tki z pacjen­tem z zawa­łem cze­kały godzi­nami).

  Reda­ktor­ka pry­wat­nie zapy­tała tak­że znajo­mego «zaszcze­pio­nego» leka­rza pra­cują­cego w szpi­talu kovi­dowym – z zeznań leka­rza wyni­ka wprost, że szpi­tal był w szczy­cie epi­demii pra­wie pusty. W zastra­szo­nym spo­łeczeń­stwie jest pro­ściej prze­pchnąć nie­korzyst­ne zmia­ny dla oby­wate­li, pro­ściej jest wypro­wadzać pie­nią­dze (zastra­sze­ni urzę­dni­cy) oraz pro­ściej jest podzie­lonym spo­łeczeń­stwem rzą­dzić i wpro­wadzać władzę glo­bali­stycz­ną i władzę kor­pora­cji.

 27. Odma­wia­nie w Pol­sce przez leka­rzy skie­rowy­wania osób zaszcze­pio­nych na bada­nia w kie­run­ku COVID‑19, a dal­sze kie­rowa­nie tam osób nie­zaszcze­pio­nych dopro­wadzi w szyb­kim tem­pie do pro­pagan­dy sukce­su szcze­pień, mimo, że dane pły­nące z Izra­ela nie­zbi­cie mówią o ich nie­sku­tecz­ności (ilość cięż­kich przy­pad­ków w Izra­elu osią­gnę­ła już warto­ści z cza­sów «dru­giej fali», zaś przy­pad­ki zacho­rowań wciąż rosną wykła­dni­czo i prze­kro­czy­ły już warto­ści z poprzed­nich fal). A jak­że – dalej bada­nia w Pol­sce przez tele­pora­dę, włącz­nie z wirtu­alnym zaj­rze­niem przez tele­fon do gar­dła. Ma to na celu pra­wdo­podob­nie utrzy­manie paszpo­rtów szcze­pion­kowych, dal­sze wypro­wadza­nie pie­nię­dzy na ekspe­rymen­ty szcze­pion­kowe, kon­tro­lę ludzi i dal­sze gnę­bie­nie «nie­posłu­sznych» władzy oby­wate­li.
 28. Poje­dyn­cze ampu­łki «szcze­pio­nek» do celów bada­wczych w nie­zale­żnych labo­rato­riach też są taje­mni­cą przed­się­bior­stwa. Tak przy­naj­mniej twie­rdzi Depa­rta­ment Roz­woju Ekspe­rymen­tów Szcze­pion­kowych (DRESzcz).
 29. Paszpo­rty szcze­pion­kowe w pra­cy (mimo bra­ku sku­tecz­ności pre­para­tów bio­logicz­nych prze­ciw COVID‑19) są już prze­sądzo­ne, że zosta­ną wpro­wadzo­ne. Według elek­tro­nicz­nej wer­sji wyszu­kiwar­ki KRS, pre­zesem Astra­Zene­ca Poland sp. z o.o. jest Janic­ki Wiktor Jerzy. Ten sam Janic­ki Wiktor Jerzy jest wice­sze­fem Fede­racji Pra­coda­wców Pol­skich – jaka więc może być decy­zja Mini­ster­stwa Pra­cy, przy wystę­pują­cej korup­cji? Oczy­wiście jedy­nie takie, któ­re zmu­si ludzi do przyj­mowa­nia tych «szcze­pień» wbrew wol­nej woli!
 30. Kon­flikt inte­resów wystę­puje też na linii Reuters – Pfi­zer – World Eco­nomic Forum (WEF) – wystar­czy zaj­rzeć na pro­fil Jima Smi­tha na Lin­kedIn. Wszel­kie media zale­żne wprost lub pośre­dnio (poda­jące wia­domo­ści z innych źró­deł korzy­sta­jących z Reuters) są więc nie­obie­kty­wne i zale­żne od tego cze­go potrze­buje Pfi­zer i WEF.
 31. Pre­para­ty bio­logicz­ne (zawie­rają­ce bia­łko kol­ca S), w tym mRNA i ade­nowi­ruso­we powo­dują w orga­nizmie ogro­mne szko­dy, z cze­go wię­kszość będzie trwa­ła.
 32. Zła­mano art. 53 ust. 3 Pra­wa far­maceutycz­nego. Na chwi­lę obe­cną istnie­je tyl­ko 1 pro­dukt prze­bada­ny bardzo kró­tko­ter­mino­wo w gru­pie 12­‑latków o nazwie Comir­naty. Nie ma wąt­pli­wości, że jest to rekla­ma tego jedne­go pro­duktu. Dzie­ci pro­si się o włą­cze­nie nagry­wania w smart­fonach na czas wygła­sza­nia prze­mówień na temat tzw. szcze­pień prze­ciwko COVID‑19, a rodzi­ców pro­si się o skie­rowy­wanie do pro­kura­tury zawia­domień o popeł­nie­niu prze­stęp­stwa na tere­nie szko­ły z arty­kułu 116 Kode­ksu kar­nego w związ­ku z art. 129 Pra­wa far­maceutycz­nego i dołą­cza­nie kopii nagra­nia jako dowód w spra­wie oraz zgła­sza­nie świad­ków (innych dzie­ci, któ­re sły­sza­ły wska­zaną rekla­mę). Do spra­wy wska­zane jest dołą­cze­nie Rzecz­nika Praw Dziec­ka oraz Rzecz­nika Praw Oby­watel­skich i powia­domie­nie ich o wnie­sio­nym zawia­domie­niu i póź­niej – spra­wie kar­nej. Podob­nie nale­ży postą­pić, gdy w regu­lami­nie szko­ły wpi­sane zosta­nie np. wysta­wie­nie wyż­szej oce­ny z zacho­wania oso­bom zaszcze­pio­nym (prze­kro­cze­nie upra­wnień).
 33. Aby ura­tować 1 oso­bę przed śmier­cią z powo­du COVID‑19 trze­ba poświę­cić zdro­wie 2 do 6 osób, któ­rym poda­wany jest pre­parat bio­logicz­ny. Infor­macja pochodzi z ofi­cjal­nego fil­mu FDA – pole­camy posłu­chać 3 minu­ty od zazna­czo­nego fra­gmen­tu. Tłu­macze­nie znaj­duje się w roz­dzia­le o FDA VRBPAC.
 34. Bada­nia pro­wadzo­ne przez fir­my far­maceutycz­ne mają ten­den­cję do uka­zywa­nia 4 razy czę­ściej leku w dobrym świe­tle. Są więc nie­obie­kty­wne, a już w roku 2012 prze­szło 80% badań było finan­sowa­ne przez fir­my far­maceutycz­ne.
 35. W przy­pad­ku pre­para­tu Comir­naty▼ ukry­to 22% skła­du pro­duktu i nie był to toxi­name­ran (ten nie­wymie­nio­ny w ulot­ce skła­dnik sta­nowi oko­ło 0.045% nie­cień­czo­nej zawa­rto­ści fiol­ki), twie­rdząc póź­niej, że taje­mni­cą przed­się­bior­stwa jest woda (stro­na 8). Nasza redak­cja nie wie­rzy w póź­niej­sze zape­wnie­nia FDA, że woda sta­nowi­ła taje­mni­cę przed­się­bior­stwa lub infor­mację finan­sową lub komer­cyj­ną (chy­ba, że była to woda try­towa, wte­dy lepiej taką infor­mację ukryć, że tru­je się ludzi <;‑)>). W takim sta­nie rze­czy odradza­my wszys­tkim przyj­mowa­nie Comir­naty▼ oraz w przy­pad­ku podob­nych pro­duktów (w tym wekto­rowych), doko­nanie podob­nego dochodze­nia przed decy­zją o przy­jęciu pre­para­tu. Przy­pomni­my tutaj jednak, że w sub­stan­cjach akty­wnych iden­tycz­nie opi­sano głó­wny skła­dnik pre­para­tu dla pre­para­tów Spi­kevax i Comir­naty▼, toteż według art. 11 Pra­wa far­maceutycz­nego zawie­rać powin­ny to samo, a z nie­ofi­cjal­nych doku­men­tów wia­domo, że Comir­naty▼ zawie­ra toxi­name­ran (INN‑11889) zaś Spi­kevax (Moder­naTX) zawie­ra ela­some­ran (INN‑12065). Prze­czy­tawszy załą­czo­ną do pro­duktu ulo­tkę tak czy siak, oby­watel nie jest w sta­nie udzie­lić świa­domej zgo­dy i nie powi­nien tego doku­men­tu nigdy pod­pisać.
 36. Po raz kolej­ny publi­kuje­my nazwę skła­dni­ka będą­cego RNA szcze­pion­ki prze­ciw COVID‑19 przed tym jak zro­bi to pro­ducent. Szcze­góły w arty­kule.
 37. Maso­wo testu­je się ludzi na SARS­‑CoV‑2 pod­czas, gdy w wię­kszo­ści kra­jów nie prze­pro­wadza się testów na koinfek­cje – gry­pę A, gry­pę B, gry­pę C, RSV, para­gry­py i zaka­żenia bakte­ryj­ne. Pro­wadzo­ne jest obe­cnie (2021‑10‑10) śledz­two medycz­ne, z któ­rego wyni­ka, że stan epi­demii ma jedy­nie cel poli­tycz­ny, zaś nawet 94.2% osób z dodat­nim testem na ele­men­ty wiru­sa SARS­‑CoV‑2 (któ­rego podob­no nawet nie wyizo­lowa­no popra­wnie) ma koinfek­cje w posta­ci innych cho­rób, głó­wnie gry­pę A. Szcze­góły przed­sta­wia dr Piotr Witczak pod­czas prze­słu­cha­nia przez komi­sję śled­czą. Całe prze­słu­cha­nie mamy zar­chi­wizo­wane (w razie ska­sowa­nia nie­wygo­dnych faktów z youtu­be'a). Bardzo pra­wdo­podob­nym jest, że cho­robę wywo­łuje inny wirus, a SARS­‑CoV‑2 jest jedy­nie koinfek­cją, któ­ra pogar­sza prze­bieg infek­cji lub nie ma nic wspól­nego z hospi­tali­zacją i zgo­nami.
 38. Rato­wnik opo­wia­da o testach, wska­zuje, że każą je wyko­nywać w spo­sób nie­pra­widło­wy, jak też, że testy wychodzą dodat­nie mimo bra­ku DNA jakie­goko­lwiek orga­nizmu w prób­ce (lub sól fizjo­logicz­na jest zanie­czy­szczo­na wiru­sem). Tutaj nasza uwa­ga, że testy COVID‑19 Ag reagu­ją na kon­kret­ne bia­łko wiru­sa, nie mate­riał gene­tycz­ny. Upra­wdo­podab­nia to, że czło­wiek ten nie wypro­duko­wał meto­dą domo­wą kase­tki i nie inte­resu­je się bli­żej jak one dzia­łają, by być w sta­nie opra­cować odczyn­niki, któ­re akty­wują test.
 39. W 2011 roku wyso­ki ran­gą nauko­wiec i pra­cownik fir­my Merck uja­wnił, że ich szcze­pion­ki były zanie­czy­szczo­ne wiru­sem HIV, wiru­sami wywo­łują­cymi bia­łacz­kę oraz wiru­sami wywo­łują­cymi inne cho­roby, w tym wiru­sem SV40. Faktem jest, że pre­parat gene­tycz­ny Vax­zevria również był zanie­czy­szczo­ny nie­wyspe­cyfi­kowa­nymi wiru­sami. Nale­ży tutaj dodać, że część wiru­sów jest nie­groź­nych dla czło­wie­ka, bowiem bło­ny ślu­zowe i skó­ra nie posia­dają rece­pto­rów, aby pozwo­lić wni­knąć wiru­sowi do krwio­bie­gu czło­wie­ka. Sytu­acja jednak się zmie­nia, gdy wiru­sy te zosta­ną wpro­wadzo­ne do wnę­trza orga­nizmu poprzez wstrzy­knię­cie. Do cza­su, aż fir­my far­maceutycz­ne mają taje­mni­ce przed­się­bior­stwa doty­czą­ce sprze­dawa­nych szcze­pio­nek, do cza­su aż na two­je zapy­tanie o skład nukle­ozy­dowy i che­micz­ny nie poda­ją peł­nej infor­macji, do póki nie pono­szą odpo­wiedzial­ności za swój pro­dukt, w koń­cu do cza­su, gdy szcze­pion­ki nie możesz kupić w apte­ce i oddać do ana­lizy w labo­rato­rium – odradza­my przyj­mowa­nie każde­go z tego typu pro­duktów, nie­zale­żnie jakiej doty­czy cho­roby. Pora zakoń­czyć tego typu taje­mni­ce i ekspe­rymen­ty na ludziach bez ich wiedzy.
 40. Wirtu­alna Pol­ska pro­wadzi mani­pula­cję poprzez wyzy­wanie osób chcą­cych wol­ności (prze­ciw­nicy paszpo­rtów kovi­dowych) od folia­rzy (czy chodzi o typ kon­den­sato­rów? Mamy już ruch opo­ru, czy oby­wate­le wciąż się gry­zą mię­dzy sobą?). Ten sam lewac­ki bru­kowiec (WP) kie­dyś tak wie­le pisał o tole­ran­cji, wza­jemnym sza­nowa­niu się i gen­der. Tym­cza­sem to pseudo­pra­wico­wa partia (PiS) i pra­wico­wa (Kon­fede­racja) są prze­ciwko ode­bra­niu nam pra­wa do wol­ności i pra­wa do nie­legi­tymo­wania się «pra­wdzi­wym imie­niem» każde­mu kto o to zawo­ła. To wła­śnie oni zapo­wia­dają odrzu­cenie pro­jektu mini­stra Niedziel­skie­go, zapo­wia­dają­cego spra­wdza­nie szcze­pion­kowych paszpo­rtów pol­satu każde­mu pra­cowni­kowi, klien­towi oraz zle­cenio­bior­cy przez pra­coda­wcę (dane z art. 9 RODO). Demo­kra­cja i czło­wie­czeń­stwo w Unii Euro­pej­skiej się koń­czą, sko­ro tak się tra­ktu­je ludzi bro­nią­cych pod­sta­wowych warto­ści jaki­mi są pra­wo do wol­ności i pry­wat­ności.
 41. Szcze­pie­nia poprzez certy­fika­ty kovi­dowe jest jedy­nie narzę­dziem kon­tro­li i ode­bra­nie ludziom wol­ności i pry­wat­ności. Poinfor­mował nas o tym Cze­sław adHoc w piśmie wpro­wadza­jąc poniż­sze oświad­cze­nie.
  Cze­sław z PiS zbie­rają­cy pod­pisy adHoc

  Jeśli przed­się­bior­stwo wyka­że certy­fikat, że całe przed­się­bior­stwo, wszy­scy pra­cowni­cy są zaszcze­pie­ni, uzy­ska spe­cjal­ny przy­wilej – nie będą go doty­czyć żadne restryk­cje

  Wię­cej o tym prze­czy­tasz w roz­dzia­le «reali­zacja wła­snych celów poli­tycz­nych».

 42. Komi­sja Euro­pej­ska zaję­ła w szwedz­kiej «Cha­rakte­rysty­ce Pro­duktu Lecz­nicze­go» osta­tecz­ne sta­nowi­sko, że tru­je ludzi pro­duktem Comir­naty. Sub­stan­cja czyn­na dosta­ła nazwę «Toxi­name­ran», co można tłu­maczyć jako zło­żenie toxi­na + ‑meran. Koń­cówka "­‑meran" odno­si się do wszys­tkich sub­stan­cji INN, któ­re sta­nowią mRNA. Tłu­macze­nie sło­wa «toxi­na» pozo­sta­wia­my czy­tel­nikom <złość>. Czy­żby zno­wu od teorii spi­sko­wej do faktów dzie­lił tyl­ko czas – pół do jedne­go roku?
  Szwedz­ka ulo­tka Comir­naty – fra­gment stro­ny 56

  6. För­pac­knin­gens inne­håll och övri­ga upply­snin­gar

  Inne­håll­sde­kla­ration

  • Den akti­va sub­stan­sen heter toxi­name­ran och är ett mRNA­‑vac­cin mot covid‑19. Efter spä­dning inne­hål­ler inje­ktion­sfla­skan 6 doser à 0,3 ml med 30 mikro­gram tozi­name­ran varde­ra.
  • Övri­ga inne­håll­sämnen är:
   • ((4­‑hydro­xibu­tyl)azan­diyl)bis(hexan­‑6,1­‑diyl)bis(2­‑hexyl­deka­noat) (ALC‑0315)
   • 2­‑[(poly­ety­len­gly­kol)­‑2000]­‑N,N­‑dite­tra­decy­lace­tamid (ALC‑0159)
   • 1,2­‑diste­aroyl­‑sn­‑gly­cero­‑3­‑fosfo­kolin (DSPC)
   • kole­ste­rol
   • kalium­klo­rid
   • kalium­divä­tefo­sfat
   • natrium­klo­rid
   • dina­trium­fosfat­dihy­drat
   • sac­karos
   • vat­ten för inje­ktion­svät­skor
 43. Wirus został stwo­rzo­ny pra­wdo­podob­nie po to, aby po wyga­śnię­ciu paten­tów na szcze­pion­ki na gry­pę i po zna­czym spad­ku zainte­reso­wania nimi – móc zara­biać na szcze­pion­kach prze­ciwko obe­cnie naj­popu­lar­niej­szej medial­nie cho­robie. Oso­bom o sta­lowych nerwach pole­camy zapo­znać się z wywia­dem w tema­cie paten­tów i histo­rii wiru­sa SARS­‑CoV i jemu podob­nych. Nale­ży zwró­cić uwa­gę, że opa­ten­towa­no coś, co koń­cowo zna­lazło się w natu­rze, a pewna klauzu­la pra­wa paten­towe­go USA zabra­nia wyda­nia paten­tu na coś co wystę­puje natu­ral­nie. Czy chcesz być zakła­dni­kiem rzą­du lub far­macji, w któ­rych inte­resie leży wystę­powa­nie nowych cho­rób, czy raczej masz dość i wolisz to zakoń­czyć? Pora na otwar­cie oczu. Dzi­wnym przy­pad­kiem wie­le paten­tów zwią­zanych z wiru­sem SARS­‑CoV nale­ży do firm takich jak Moder­na, Pfi­zer oraz do NIAID.
 44. Tak kwit­nie faszyzm, w pewnej faszy­stow­skiej partii (Impfung macht frei) w sytu­acji, gdy cią­gle są odkry­wane nowe dzia­łania nie­pożą­dane i ich mecha­nizmy. Gdzie się podział roz­sądek i wol­ność? Gdzie się podzia­ły:
  • anty­syste­mowość partii Kukiz'15,
  • libe­ralizm partii Lewi­ca,
  • pra­wo i spra­wie­dli­wość w PiS,
  • oby­watel w Plat­for­mie / Koali­cji Oby­watel­skiej?

   Wciąż za mało wia­domo o samym koro­nawi­rusie, mał­pim ade­nowi­rusie na bazie któ­rego wyko­nano część pre­para­tów. Zbyt mało wie­mny wciąż o odle­głych cho­robach poszcze­pien­nych (immu­nolo­gicz­ne, nowo­two­ry), bowiem wciąż nie ma badań, któ­re pozwo­lą oce­nić zmia­ny w ludz­kim cie­le po 5 latach od poda­nia pre­para­tu.

   Czy o rezo­lucji 2361/2021 wszy­scy już zapo­mnie­li, mimo że od jej wyda­nia nie minął rok?

   Precz z tota­lita­ryzmem!

 45. Depa­rta­ment Roz­woju Ekspe­rymen­tów Szcze­pion­kowych (ogra­niza­cja DRESzcz, potocz­nie zwa­na Mini­ster­stwem Zdro­wia) stwie­rdził, że obo­wią­zek szcze­pień nie jest przy­musem. Tyl­ko jak roz­patry­wać coś, za nie­wyko­nanie cze­go grozi kara admi­nistra­cyj­na w wyso­kości 50 tysię­cy zło­tych (tzw. grzy­wny w celu przy­musze­nia do szcze­pie­nia) unie­możliia­jąca prze­życie swo­je oraz prze­życie całej rodzi­ny? PiSo­wy rząd uda­wał kie­dyś takie­go hoj­nego, że cały czas kie­rował się niby «dobrem rodzi­ny», a teraz pozo­sta­wi oby­wate­lowi (w dobie kry­zysu i infla­cji) pro­pozy­cję nie do odrzu­cenia «albo się zaszcze­pisz pre­para­tem ekspe­rymen­tal­nym nie­dają­cym odpor­ności popu­lacyj­nej, albo strzel sobie w łeb i osie­roć dzie­ci». Do tego bowiem spro­wadza się możli­wość życia, sta­nowie­nia o sobie i emi­gra­cji oby­wate­la po pro­pozy­cji wpro­wadze­nia obo­wiąz­kowych «szcze­pień» prze­ciwko COVID‑19. Po 3 gru­pach zawo­dów (począ­tko­wo mia­ły to być 3 zawo­dy) – słu­żby medycz­ne, nauczy­cie­le, słu­żba zdro­wia – przyj­dzie czas na pozo­sta­łe gru­py ludzi (obsta­wia­my na począ­tek podział wie­kowy zaczy­nająć od odób 60+, a skoń­czy­wszy na wszys­tkich oby­wate­lach).

  Po wpro­wadze­niu obo­wiąz­kowych szcze­pień dla wymie­nio­nych zawo­dów stan słu­żby zdro­wia się pogor­szy (w USA ode­szłop z zawo­du 30% leka­rzy – u nas będzie wię­cej, bo ponad 50% sta­nowią eme­ryci) i znów wina zosta­nie zrzu­cona na kocią gry­pę. Pogor­szy się też jakość naucza­nia bowiem nauczy­cie­le się prze­kwa­lifik­ją do inne­go zawo­du. Mun­duro­wi zosta­ną bez wyj­ścia bo roz­kaz muszą wyko­nać.

  Obo­wią­zek pań­stwa opie­kuń­cze­go się skoń­czył w zape­wnie­niu pre­para­tów prze­ciwko gry­pie i COVID‑19 (tak było prze­cież wcze­śniej) i pozo­sta­wie­nie wybo­ru oby­wate­lowi. Nie ma żadne­go bowiem uza­sadnie­nia faktycz­nego i pra­wne­go ich poda­wanie przy­muso­we (obo­wiąz­kowe pod groź­bą kary admi­nistra­cyj­nej), bowiem nie powo­dują one uodpor­nie­nia popu­lacji («zaszcze­pie­ni» prze­ciwko COVID‑19 wciąż zara­żają, a co wię­cej jest już jedno bada­nie, któ­re udo­wadnia, że pre­para­ty te uzło­śli­wia­ją wiru­sa i że wła­śnie zaszcze­pie­ni będą mie­li w przy­szło­ści pro­blem).

 46. Poli­tyki eko­nomii maso­wej histe­rii ciąg dal­szy. Porta­le pro­pagan­dowe już jawnie wska­zują cze­go ocze­kują – nie­uza­sadnio­nego poczu­cia zagro­żenia (lęku). Całość gry jest możli­wa poprzez wywo­ływa­nie lęku, pod­czas gdy w pra­wdzi­wej pan­demii odczu­wa się strach, nie lęk (odczu­cie jest uza­sadnio­ne w przy­pad­ku stra­chu). W arty­kule poza tytu­łem i chę­cią oznaj­mie­nia, że ocze­kują lęku – nie ma nic o dzie­ciach umie­rają­cych z powo­du COVID‑19, ponie­waż w przy­pad­ku współ­ist­nie­nia innej cho­roby nie da się ozna­czyć pra­wdzi­wej przy­czy­ny zgo­nu.
 47. Kry­zys jest zapla­nowa­ny, zaś koro­nawi­rus to jest wspó­cze­sna woj­na [pra­wdo­podob­nie z oby­wate­lami – przy­pis red.] – tak stwie­rdził pre­mier Mora­wiec­ki.
 48. W Bra­zylii chy­ba władza prze­budzi­ła się z amo­ku i hipno­zy kovi­dowej. Nie jest bowiem pra­wdo­podob­ne, aby w Bra­zylii – kra­ju roz­winię­tym elek­tro­nicz­nie – nie istniał bac­kup danych. Prze­czu­wamy, że owy haker znaj­duje się na wyso­kim sta­nowi­sku poli­tycz­nym w Bra­zylii.
 49. W obe­cnym kapi­tali­stycz­nym ustro­ju z finan­sowe­go pun­ktu widze­nia nie opła­ca się wytwa­rzać sku­tecz­nych leków i szcze­pio­nek. Dzie­je się tak przez paten­ty i chęć zebra­nia naj­wię­kszych korzy­ści. Nie liczy się czło­wiek, ale pie­nią­dze. Stąd bardziej opła­ca się zro­bić szcze­pion­kę czy lek, któ­re prze­sta­ną dzia­łać przed upły­wem 20 lat. W iden­tycz­ny spo­sób napę­dza­ny jest rynek elek­tro­niki. Lapto­py kupio­ne przed 2010 rokiem dzia­łają do tej pory, a nowe psu­ją się po okre­sie gwa­ran­cji. Przez zachłan­ność far­macji są błę­dy w opra­cowy­waniu leków i «szcze­pio­nek» prze­ciwko wiru­som RNA:
  • brak wystar­cza­jące­go zba­dania wiru­sa i jego inte­rak­cji z orga­nizmem, celem zna­lezie­nia cze­go wirus potrze­buje od komó­rek żywi­cie­la, by mógł doko­nywać peł­nego cyklu zwie­lokrot­nie­nia; nie szu­ka się tego, co można zablo­kować w ludz­kim cie­le (DNA mutu­je 100 razy wol­niej niż RNA) i w ten spo­sób unie­możli­wić wiru­sowi repli­kację celem wyle­cze­nia cho­roby;
  • two­rze­nie sła­bych szcze­pio­nek (jedno­anty­geno­wych), któ­re trze­ba non­‑stop zmie­niać i pono­wnie paten­tować; tak dzia­ło się ze «szcze­pion­kami» prze­ciwko gry­pie, tak dzie­je się obe­cnie z tymi prze­ciw naj­popu­lar­niej­szej medial­nie cho­robie.
 50. Posło­wie PiS (za popar­ciem Lewi­cy i KO) wpro­wadza­ją dys­kry­mina­cję oby­wate­li oraz pro­cedu­ry nie pod­sia­dają­ce żadne­go sen­sowne­go uza­sadnie­nia.
 51. Wpływ na ludzi «dys­tan­su spo­łecz­nego» i poczu­cia zagro­żenia testo­wano w pro­jekcie MK­‑Ultra w latach 1953–1961. Obe­cnie pro­wadzo­na pro­pagan­da poprzez sto­sowa­nie mase­czek, odle­gło­ści mię­dzy ludź­mi i ilo­ści ludzi na ogra­niczo­nej powierzch­ni i codzien­ne histe­rycz­ne prze­kazy mediów mają iden­tycz­ny cel – kon­tro­lę ludz­kie­go umy­słu.
 52. Rząd nie mając już wyj­ścia, przy­znał się, że okła­mał oby­wate­li. Wyszły na jaw kłam­stwa «pro­feso­ra» Hor­bana oraz kłam­stwa mini­stra Niedziel­skie­go. «Ostat­nia pro­sta» ninej­szym sta­ła się ron­dem bez zja­zdu, któ­re będzie kon­tynu­owa­ne, a «far­macja» dalej będzie kar­mio­na naszy­mi pie­niędz­mi.
 53. W pro­gra­mie «szcze­pień» COVAX (aka. HAVOC) chodzi jedy­nie o zyski (pie­nię­żne) i kon­tro­lę, a nie korzy­ści pacjen­tów z wyko­nane­go zastrzy­ku. Potwie­rdzi­ła to nowo­zelandz­ka rada.
 54. Powsta­je wła­śnie system #Aadhaar­‑Euro­pe na wzór syste­mu chiń­skie­go i indyj­skie­go, gdzie ludzie mogą tyl­ko to do cze­go dosta­ną pozwo­lenie, a nie to, co jest nie­zaka­zane przez pra­wo. Tak będzie wyglą­dać «nowa nor­mal­ność», któ­rą obie­cywa­li Wam poli­tycy, a tyl­ko mądry powiedział, że chce wró­cić do sta­rej nor­mal­ności. Nowa nor­mal­ność – na wszys­tko musisz mieć pozwo­lenie (nawet na oddy­cha­nie bez masecz­ki w domu – ćwi­czo­ne obe­cnie w Austrii), w sta­rej nor­mal­ności kodeks kar­ny regu­lował cze­go Ci nie wol­no. Jeże­li już koniecz­nie chcesz się «szcze­pić», nie pobie­raj paszpo­rtu kovi­dowe­go – choć odradza­my to szcze­pie­nie, aby nie doszło w ogó­le do jego wyge­nero­wania!
 55. Mamy odpo­wiedź jedne­go ze szpi­tali, któ­ry raczył podzie­lić się infor­macją publicz­ną – ile osób było w listo­padzie i gru­dniu hospi­tali­zowa­nych na oddzia­le kovi­dowym. Sta­tysty­ki ilo­ści osób szcze­pio­nych tra­fia­jących na oddzia­ły kovi­dowy są zatrwa­żają­ce. Na oddział kovi­dowy tra­fia dwa razy wię­cej osób zaszcze­pio­nych niż nie­zaszcze­pio­nych, toteż nie można tego tłu­maczyć fał­szy­wymi certy­fika­tami szcze­pie­nia, bowiem w takim przy­pad­ku było­by po równo (popu­lacja zawie­ra mniej osób zaszcze­pio­nych niż nie­zaszcze­pio­nych w tych mie­sią­cach). Ana­lizo­wany okres jest dłu­gi – oko­ło 5 tygo­dni. Tzw. szcze­pie­nia prze­ciwko COVID‑19 więc szkodzą a nie poma­gają, sko­ro coraz wię­cej osób szcze­pio­nych tra­fia na OIT pod­czas hospi­tali­zacji. W poda­nym okre­sie na OIT tra­fiło 26.5% zaszcze­pio­nych hospi­tali­zowa­nych oraz 6.7% nie­zaszcze­pio­nych osób hospi­tali­zowa­nych. W przy­pad­ku potrze­by hospi­tali­zacji (któ­re dla nie­zaszcze­pio­nych jest o 74% wię­ksze) ryzy­ko zgo­nu pacjen­ta w szpi­talu w Sie­mia­nowi­cach było 4 razy wię­ksze w przy­pad­ku przy­jęcia pre­para­tu, co wska­zuje na wystą­pie­nie tzw. ADE lub wska­zuje na wstę­pne uszkodze­nie płuc lub ser­ca przez same tzw. szcze­pion­ki.
 56. 21 lipca 2021 CDC ogło­siło, że testy RT­‑PCR (2019­‑#Orwell Coro­navi­rus 2019­‑nCoV) nie nada­ją się do dia­gno­sty­ki COVID‑19. Rację miał więc twór­ca RT­‑PCR oraz oby­wate­le. Nie zaś prze­kupie­ni leka­rze, poli­tycy i fir­my far­maceutycz­ne, któ­re zaro­biły na nich milia­rdy, o ile nie bilio­ny w prze­licze­niu na zło­te. Oczy­wiście ozna­cza to, że również źle poli­czo­no śmier­ci spo­wodo­wane przez cho­robę COVID‑19. Wię­cej o prze­krę­tach z testa­mi można się dowiedzieć ana­lizu­jąc kolej­ne wpi­sy CDC. Wie­lu dokto­rów zauwa­żyło już w 2007 roku, że nadu­życie testów z wyso­ką warto­ścią cykli Ct do celów dia­gno­stycz­nych może spo­wodo­wać wystą­pie­nie epi­demii, któ­rej nigdy nie było.
 57. O grze­chu pie­rwot­nego anty­genu i prze­krę­tach doty­czą­cych szcze­pio­nek można prze­czy­tać na sub­stac­ku. Nale­ży pamię­tać, że wirus świn­ki jest wiru­sem DNA, co zna­czy, że mutu­je oko­ło 100 razy wol­niej niż wirus SARS­‑CoV‑2. Szcze­pion­ka prze­ciwko świn­ce wytwo­rzo­na z wyizo­lowa­nego wiru­sa w 1960 roku jest obe­cnie trzy­dawko­wa. Ozna­cza to, że każdy kto się pod­da szcze­pie­niu prze­ciwko COVID‑19 (nie­zale­żnie od typu szcze­pion­ki) będzie musiał to prze­chodzić co 3–6 mie­się­cy, bowiem póź­niej grozi mu mocniej­sze zacho­rowa­nie z wię­kszym ryzy­kiem prze­bie­gu cięż­kie­go i zgo­nu (co pokry­wa się z dany­mi ze szpi­tala w Sie­mia­nowi­cach).
 58. Wiru­solog tłu­maczy, dla­cze­go teraz coraz wię­cej dzie­ci i osób szcze­pio­nych cho­ruje na COVID‑19. Film z napi­sami po pol­sku.
 59. Odby­ło się wysłu­cha­nie publicz­ne, pod­czas któ­rego wyszły kolej­ne nie­wygo­dne rze­czy, takie, jak ekspe­rymen­tal­ny cha­rakter nie­któ­rych sub­stan­cji zawa­rtych w pre­para­tach. Wyszło na jaw też cen­zuro­wanie oby­wate­li pod­czas publicz­nej deba­ty.
 60. Opu­bli­kowa­nie doku­men­tacji peł­nego zatwie­rdze­nia Comir­naty przez FDA (ale nie EMA, w EU nie wyda­no jeszcze takie­go zatwie­rdze­nia) zaj­mie FDA 75 lat, mimo, że zdą­żyli ją prze­czy­tać i prze­ana­lizo­wać w celu przy­jęcia do peł­nego uży­cia (BLA) w zale­dwie 180 dni.
 61. Restryk­cje są nic nie warte – tak mówią ana­lizy IATA. IATA doma­ga się, aby znieść wszys­tkie restryk­cje tak jak poczy­nio­no to w czę­ści kra­jów (gdzie ich znie­sie­nie nie pogor­szy­ło sytu­acji epi­demicz­nej).
 62. Ukra­ina pra­wdo­podob­nie zna­lazła sku­tecz­ne narzę­dzie wal­ki z koro­nawi­rusem, albo­wiem w jeden dzień ilość nowych zaka­żeń spa­dła do zera. Narzę­dziem tym było zakoń­cze­nie wyko­nywa­nia testów na COVID‑19, czy­li wyko­nywa­nie ich w tej ilo­ści co dla gry­py i zaka­żeń bakte­ryj­nych do tej pory. Sku­tki tej decy­zji widać na poniż­szym wykre­sie.
  Ilość zakażeń na Ukrainie spadła gwałtownie do zera.
  Ilość zaka­żeń na Ukra­inie spa­dła gwał­townie do zera.

  Jedno­cze­śnie nie obse­rwu­je się wzro­stu zaka­żeń w Pol­sce w związ­ku z przy­jazdem uchodź­ców ukra­ińskich.

 63. Na gry­pę nikt nie umie­ra, ponie­waż prze­sta­no pobie­rać wyma­zy. Błąd zauwa­ża nawet epi­demio­log Dzie­cią­tkow­ski, któ­ry stwie­rdza, że powin­ny być od począ­tku pobie­rane mini­mum 2 wyma­zy a nie jeden. W tym 1 na gry­pę. Tak na pra­wdę nie wie­my, czy te oso­by nie umar­ły z powo­du koinfek­cji gry­pą. W wynik 662 uje­mne i 0 dodat­nich testów też nie da się uwie­rzyć, albo­wiem ozna­cza­łoby to odse­tek fał­szy­wie dodat­nich wyni­ków poni­żej 0.2%, a obe­cnie żaden test nie ma takich osią­gów.
 64. Kon­flikt nie­dale­ko pol­skiej gra­nicy słu­ży odwra­caniu uwa­gi. Pra­wdo­podob­nym celem nowych «paszpo­rtów kovi­dowych», któ­rych pla­nowa­ne jest wpro­wadze­nie we wrze­śniu 2021 roku jest zbie­ranie pró­bek DNA ludzi i stwo­rze­nie elek­tro­nicz­nej toż­samo­ści. Ten mate­riał WEFo­rum oraz data zawa­rta w tra­kta­cie anty­pan­demicz­nym wska­zują, że dzia­łania pro­epi­dmicz­ne nie zosta­ną zakoń­czo­ne przed 2024 rokiem. Naj­wyż­szy czas, aby ludzie to skoń­czy­li, sko­ro świ­nie przy kory­cie nie pla­nują zakoń­czyć.
 65. W sta­romo­wie sło­wo bez­piecz­ny ozna­cza­ło, że nic i nikt Ci nie zagra­ża, zaś bez­piecz­ne dane to były takie, któ­re nie były przez niko­go zbie­rane. W nowo­mowie rząd i gaze­ta wybiór­cza defi­niu­ją bez­pie­czeń­stwo jako stan, kie­dy o czło­wie­ku zbio­rą dane bio­metrycz­ne (zdję­cie twa­rzy, skan sia­tkó­wki oka, prób­kę DNA np. pod­czas wyma­zu lub testu z krwi oraz odci­ski pal­ców) i wszys­tko co uda im się zebrać przy oka­zji.

  Chy­ba nie tru­dno sobie wyobra­zić, że nie­posłu­szeń­stwo wobec pań­stwa może skoń­czyć się «zna­lezie­niem odci­sków na miej­scu zbro­dni», któ­ra zosta­nie wyre­żyse­rowa­na.

  Aktu­ali­zacja: nie trze­ba było dłu­go cze­kać, aż dane bio­metrycz­ne (w tym odci­ski pal­ców i foto­gra­fie bio­metrycz­ne – do nich ma dostęp USC przez system PESEL) zacz­ną wycie­kać z pań­stwo­wych baz danych. Pod­trzy­muje­my sło­wa nasze sło­wa: dane bez­piecz­ne to takie, któ­rych nigdy nie zebra­no. Rząd i Sejm dzia­ła więc prze­ciwko nasze­mu bez­pie­czeń­stwu zbie­rając nasze dane bio­metrycz­ne. Te dane nie powin­ny być nigdy zebra­ne i powin­no się zaprze­stać to robić. Takie bez­pie­czeń­stwo zape­wnio­no nam (pro­ces uzy­ska­nia dowo­du oso­biste­go) i Ukra­ińcom (pro­ces uzy­ska­nia PESEL). Zape­wnił je nam euro­koł­choz pani von den Leyen wbrew wcze­śniej usta­nowio­nym wła­snym roz­porzą­dze­niom.

  Obe­cnie jedy­nym spo­sobem, aby nie zosta­ły zebra­ne odci­ski pal­ców jest nie mieć odci­sków pal­ców lub nie mieć pal­ców. Jedy­nym spo­sobem (poza lecze­niem pewny­mi leka­mi prze­ciw­nowo­two­rowy­mi i poza wadą gene­tycz­ną), aby nie mieć odci­sków pal­ców jest wytra­wie­nie ich kwa­sem sol­nym. Zanim jednak to uczy­nisz, pamię­taj, że to nie­bez­piecz­ny kwas i możesz stra­cić nie tyl­ko odci­ski, ale też pal­ce o ile nie znasz szcze­gółów jak to uczy­nić by ogra­niczyć szko­dy tyl­ko do odci­sków pal­ców.

  Bez odci­sków pal­ców będzie też Ci tru­dniej utrzy­mać przed­mio­ty w ręku. Nie bez powo­du wykształ­ciła je natu­ra i zape­wnia­my Cię – tym powo­dem nie była chęć inwi­gila­cji czło­wie­ka przez natu­rę. Do inwi­gila­cji zdol­ny jest tyl­ko czło­wiek, a szcze­gól­nie rzą­dy – każdy rząd jest zale­gali­zowa­ną prze­mocą!

 66. Dowód na to, że kwa­ran­tan­na gra­nicz­na jest poli­tyką wię­zien­ną a nie poli­tyką zdro­wot­ną. Rząd więc dobrze wie, że odbie­ra nam jedy­nie wol­ności. Pola­cy wal­czą teraz o Ukra­inę? O g...o wal­czą, nie umie­li nawet wal­czyć o swo­ją wol­ność, gdy ją odbie­rano w imię celów glo­bali­stycz­nych i wpro­wadze­nia nie­wol­nic­twa.
 67. Szy­kowa­ne są kolej­ne sztucz­ne fale i kolej­ne epi­demie celem wpro­wadze­nie Aadhaar w Unii Euro­pej­skiej – już jawnie, ale trwa­jąca woj­na ma odcią­gać uwa­gę oby­wate­li od tego.
 68. NFZ zmie­niło zale­cenia odno­śnie postę­powa­nia w cho­robie COVID‑19. Cho­roba tra­kto­wana jest dalej jak gry­pa. NFZ przy­znał, że nie ma potrze­by wyko­nywa­nia testu na koro­nawi­rusa pod­czas wizyt w POZ i przed ope­racja­mi.
 69. Na stro­nie Pol­ska Jest Jedna dowiesz się ile ludzi umar­ło przez źle posta­wio­ną dia­gno­zę oraz o tym, że testy te zwra­cały tak traf­ny wynik jak rzut mone­tą (nawet 50% pomy­łek).
 70. Na rzą­dowej stro­nie USA­Spen­ding można dowiedzieć się o istnie­niu bada­nia z nazwą COVID‑19 w nazwie 12 listo­pada 2019, czy­li przed nazwa­niem cho­roby i przed ofi­cjal­nym wyizo­lowa­niem wiru­sa. Histo­rycz­ne wpi­sy jego doty­czą­ce się­gają wrze­śnia 2012 roku, czy­li oko­lic kie­dy w Sena­cie 4 lipca 2012 mia­ło miej­sce prze­mówie­nie, o któ­rym pisa­liśmy. Wię­cej, wraz z dowo­dami, prze­czy­tasz poni­żej.
 71. O tym jak groź­na była epi­demia mówi odtaj­nio­ny doku­ment «Kra­jowy Plan Odbu­dowy i Zwię­ksze­nia Odpor­ności». Oczy­wiście w doku­men­cie nie ma nic o odpor­ności nasze­go orga­nizmu jako pro­cesie immu­nolo­gicz­nym. Odbu­dowa nie będzie doty­czyć hote­lar­stwa, gastro­nomii i innych dziedzin, któ­rych doty­czy­ły zamknię­cia. Chodzi o rezy­lien­cję w rozu­mie­niu WEFo­rum. Wszys­tko to zosta­ło powiedzia­ne za oby­wate­li bez ich zgo­dy. Co prze­widu­je tzw. KPO – obej­mie oddziel­ny arty­kuł, któ­ry zosta­nie tu zlin­kowa­ny po ana­lizie 498 stron. Na ten moment wie­my, że zli­kwi­dowa­na zosta­nie pry­wat­ność i wol­ność na rzecz agre­sywnej cyfry­zacji, elek­tro­nicz­nej toż­samo­ści («e­‑toż­samość» w doku­men­cie) i rezy­lien­cji (resi­lien­ce). Opi­nia publicz­na zosta­ła okła­mana zaró­wno w zakre­sie na co te pie­nią­dze będą wyda­ne oraz w zakre­sie tego co wyma­ga od nas Euro­‑Sojuz (euro­koł­choz). PiS (ale nie tyl­ko on, bo za tym była też Lewi­ca, PSL oraz KO) sprze­dał naszą suwe­ren­ność i pra­wa oby­watel­skie za 100 mld sre­brni­ków.

Jeże­li masz czas – możesz zapo­znać się ze szcze­góło­wym, uźró­dło­wio­nym omó­wie­niem poszcze­gól­nych kwe­stii poni­żej. [Aktu­ali­zacja: 2022‑06‑04.]

EMA odma­wia poda­nia stru­ktu­ry i sekwen­cji

Do EMA wysła­liśmy w sier­pniu 2021 roku zapy­tanie o wzór stru­ktu­ral­ny wszys­tkich zatwie­rdzo­nych na ten dzień 4 tzw. szcze­pio­nek prze­ciwko COVID‑19, poda­jąc ich nazwy i pro­ducen­tów. W cyta­cie brak powi­tania i brak zakoń­cze­nia z powo­du kon­takto­wania się przez jedy­ne medium – for­mularz kon­takto­wy.

Reda­ktor­ka Wol­nego Forum Tran­sowe­go

Sub­ject of your enqu­iry: Acti­ve sub­stan­ces of vac­cines – che­mical / nuc­leosi­de struc­ture.

Your question(s):

Ple­ase send me che­mical struc­ture or nuc­leoti­de sequ­ence of ACTI­VE SUB­STAN­CE (mRNA, Virus vec­tor) of fol­lowing medi­cines:

 • Pfi­zer­‑Bio­ntech Comir­naty,
 • Moder­na Spi­kevax
 • Vax­zevria (Astra­Zene­ca)
 • John­son&John­son COVID‑19 vac­cine.

You can send me:

 • links to this data or docu­ments CON­TAINING this data,
 • SMI­LES (Sim­pli­fied Mole­cular Input Line Entry Spe­cifi­cation),
 • Nuc­leosi­de sequ­ence (with desc­ription of non­‑stan­dard nuc­leosi­des).

Odpo­wiedź odmo­wna, któ­rą dosta­liśmy i z któ­rej dowia­duje­my się, że wszys­tko jest taje­mni­cą przed­się­bior­stwa.

EMA

Dear Mrs [ocen­zuro­wano dane oso­bowe – przy­pis red.]

Thank you for your mes­sage to the Euro­pean Medi­cines Agen­cy (EMA) requ­esting pre­cise struc­tural infor­mation on the acti­ve sub­stan­ces of the 4 autho­rised COVID‑19 vac­cines.

Unfo­rtu­nate­ly, the Agen­cy is legal­ly una­ble to sup­ply this data, which is the intel­lec­tual pro­perty of the deve­lopers and is con­side­red com­mer­cial­ly con­fiden­tial. You may, of course, approach the deve­lopers to see if they are wil­ling to sup­ply it. Con­tact details for the mar­keting autho­risa­tion hol­ders are ava­ila­ble in the pro­duct infor­mation for each medi­cine, and the public­ly ava­ila­ble data on the acti­ve sub­stan­ces is pro­vided in their asses­sment reports, all of which can be acces­sed from our web­site as fol­lows:

Comir­naty:
[https://www.ema.euro­pa.eu/docu­ments/pro­duct­‑infor­mation/comir­naty­‑epar­‑pro­duct­‑infor­mation_en.pdf]
[https://www.ema.euro­pa.eu/docu­ments/asses­sment­‑report/comir­naty­‑epar­‑public­‑asses­sment­‑report_en.pdf]

Spi­kevax:
[https://www.ema.euro­pa.eu/docu­ments/pro­duct­‑infor­mation/spi­kevax­‑pre­vio­usly­‑covid­‑19­‑vac­cine­‑moder­na­‑epar­‑pro­duct­‑infor­mation_en.pdf]
[https://www.ema.euro­pa.eu/docu­ments/asses­sment­‑report/spi­kevax­‑pre­vio­usly­‑covid­‑19­‑vac­cine­‑moder­na­‑epar­‑public­‑asses­sment­‑report_en.pdf]

Vax­zevria:
[https://www.ema.euro­pa.eu/docu­ments/pro­duct­‑infor­mation/vax­zevria­‑pre­vio­usly­‑covid­‑19­‑vac­cine­‑astra­zene­ca­‑epar­‑pro­duct­‑infor­mation_en.pdf]
[https://www.ema.euro­pa.eu/docu­ments/asses­sment­‑report/vax­zevria­‑pre­vio­usly­‑covid­‑19­‑vac­cine­‑astra­zene­ca­‑epar­‑public­‑asses­sment­‑report_en.pdf]

COVID‑19 Vac­cine Jans­sen:
[https://www.ema.euro­pa.eu/docu­ments/pro­duct­‑infor­mation/covid­‑19­‑vac­cine­‑jans­sen­‑epar­‑pro­duct­‑infor­mation_en.pdf]
[https://www.ema.euro­pa.eu/docu­ments/asses­sment­‑report/covid­‑19­‑vac­cine­‑jans­sen­‑epar­‑public­‑asses­sment­‑report_en.pdf]

I am sor­ry not to be of more help but hope you find this infor­mation of some use.

Kind regards

[ocen­zuro­wano dane oso­bowe – przy­pis red.], Sta­kehol­ders and Com­muni­cation Divi­sion

_Ple­ase help us to impro­ve our ser­vice by giving us your feedback_ – [https://ec.euro­pa.eu/eusur­vey/run­ner/AskE­MA]

Euro­pean Medi­cines Agen­cy

Dome­nico Scar­lat­tilaan 6, 1083 HS Amste­rdam, The Nether­lands

Send us a question. Go to www.ema.euro­pa.eu/con­tact Tele­pho­ne: +31 (0)88 781 6000

Kon­flikt inte­resów

Rada do spraw szcze­pień oka­zuje się mieć wśród 17 człon­ków – kon­flikt inte­resów wśród aż 12, gdy dorad­cy tego typu nie powin­ni mieć kon­fli­któw inte­resów. Przez kon­flikt inte­resów nale­ży rozu­mieć każde zda­rze­nie, gdy oso­ba dorad­cza ma jakie­kolwiek korzy­ści lub udzia­ły zwią­zane z fir­mą szcze­pion­kową (a więc nie jest obie­kty­wna).

Przy­kład jak wyglą­da kon­flikt inte­resów można zoba­czyć tutaj. Zasta­nawia nas nie­samo­wicie obe­cność na liście WE Founda­tion (World Eco­nomic Forum?) oraz dla­cze­go pan David Fisman 3 mie­sią­ce wcze­śniej miał mniej­szy kon­flikt swo­jego inte­resu.

Lekarz opo­wia­da tak­że, że trwa­ją testy III fazy prze­pro­wadza­ne maso­wo w posta­ci «dobro­wol­nych» szcze­pień (faktycz­nie, zgo­dnie z ulo­tka­mi tych pro­duktów testy III fazy zakoń­czą się zale­żnie od pre­para­tu – w 2022, 2023 lub 2024 roku). Jest o tym napi­sane w doku­men­tach dołą­czo­nych do tych pre­para­tów.

Wypo­wiedź leka­rza na temat tych szcze­pień można obej­rzeć na stro­nie pl1.tv (jeże­li zosta­nie ska­sowa­ne, pro­simy o infor­mację – mamy kopię nagra­nia).

Lekarz wska­zuje, że sub­stan­cja czyn­na może być mani­pulo­wana w ilo­ści zawa­rtej w «szcze­pion­ce» (naszym zda­niem też jej skład może być różny). Pyta­liśmy o skła­dnik akty­wny szcze­pion­ki, ponie­waż zna­leźli­śmy, że nie jest poda­ny w składzie pre­para­tu (brak nazwy che­micz­nej, brak nazwy INN, brak publicz­nej stru­ktu­ry).

Teraz rozu­mie­my, dla­cze­go z powo­dów pra­wa medycz­nego – Pfi­zer nie mógł nam udzie­lić infor­macji, czy skła­dni­kiem akty­wnym szcze­pion­ki jest Tozi­name­ran. Wikie­pedia do tej pory publi­kuje nie­spra­wdzo­ne infor­macje (bowiem ode­rwa­ne od cha­rakte­rysty­ki pro­duktu lecz­nicze­go – cha­rakte­rysty­ka pro­duktu lecz­nicze­go nigdzie nie poda­je nazwy Bnt162b2 ani Tozi­name­ran!). Pfi­zer nie mógł podać tej infor­macji, ponie­waż część dawek pra­wdo­podob­nie zawie­ra pla­cebo lub inną stru­ktu­ral­nie sub­stan­cję będą­cą mRNA.

Niżej przed­sta­wia­my całą kore­spon­den­cję (dla dobra publicz­nego i ochro­ny praw oby­wate­li Pol­ski).

Redak­cja do przed­się­biorstw Pfi­zer oraz Bio­NTech, 21 gru­dnia 2020 roku:

[PL] Sza­nowni Pań­stwo!

Piszę do Pań­stwa z zapy­taniem zawa­rtym w mailu doty­czą­cym szcze­pion­ki BNT162b2. Pro­szę o udzie­lenie odpo­wiedzi w języ­ku pol­skim, nie­miec­kim lub angiel­skim.

Pozdra­wiam,
[Imię i nazwi­sko]

[EN] Dear Sirs!

I am wri­ting to you with the question con­tained in the atta­chment rega­rding the BNT162b2 vac­cine.

Ple­ase answer in Polish, Ger­man or English.

Regards,
[Imię i nazwi­sko]

Załącz­nik: Pfi­zer­‑2020‑12‑18.pdf

Odpo­wiedź przed­się­bior­stwa Pfi­zer:

Thank you for con­tac­ting Pfi­zer Medi­cal Infor­mation. Ple­ase find atta­ched the respon­se to your enqu­iry rega­rding COMIR­NATY▼.

Should you requ­ire fur­ther infor­mation, ple­ase con­tact us again.

To help us ser­ve you bet­ter in the futu­re, ple­ase take a few minu­tes to com­ple­te our sur­vey which is found on the fol­lowing link:

https://pfi­zer­mi.qualtrics.com/SE/?SID=SV_7TLsDr25NMfzRnT&Q_lang=EN&CaseID=00046071&Pro­duct=COMIR­NATY▼_COMIR­NATY▼_COMIR­NATY▼_COMIR­NATY▼_COMIR­NATY▼

Pfi­zer Medi­cal Infor­mation

medi­cal.info.pl.@pfi­zer.com

Disc­laimers

Pfi­zer respects your pri­vacy and pro­tects your per­sonal data.

Your per­sonal data will be pro­ces­sed in acco­rdan­ce with our EEA Medi­cal Infor­mation, Pro­duct Com­plaints and Drug Safe­ty Pri­vacy Noti­ce, ava­ila­ble at https://pri­vacy­cen­ter.pfi­zer.com/inqu­iries

For any question rega­rding Pfi­zer's use of your per­sonal data, or for a copy of the Pri­vacy Noti­ce to be sent via email or postal mail, ple­ase con­tact us by using the local Pfi­zer tele­pho­ne num­ber 022 33 56100, or by e­‑mail: Medi­cal.info.pl@Pfi­zer.com

PLE­ASE NOTE that this infor­mation is inten­ded only for the per­son who spe­cifi­cal­ly has requ­ested infor­mation about a Pfi­zer pro­duct. If you did not spe­cifi­cal­ly request the inclu­ded infor­mation, ple­ase discard it and call Pfi­zer to report this to us.

ref:_00D3kuHav._5005IBl98I:ref

Załącz­nik: File.pdf

Widząc, że odpo­wiedź Pfi­zera nie spo­tka­ła się z naszym pyta­niem oraz widząc, że skła­dni­kiem czyn­nym ich «szcze­pion­ki» jest «szcze­pion­ka mRNA COVID‑19» posta­nowi­liśmy dopy­tać wysy­łając poniż­sze zapy­tanie.

Dear Sirs,

I can­not find the acti­ve sub­stan­ce name and che­mical struc­ture in the docu­ment. The mRNA/modR­NA is a group of sub­stan­ces. I asked about struc­ture / nuc­leoti­de sequ­ence of the ACTI­VE SUB­STAN­CE and its name if pro­vided. Ple­ase tell me about this sub­stan­ce with use of nuc­leoti­des: C, G, A, U, Ψ.

Can you ple­ase answer my question? If the sub­stan­ce is paten­ted, the­re is no pro­blem to send this infor­mation.

Regards,
[Imię i nazwi­sko]

(niżej kon­tekst zapy­tania – cytat dotych­cza­sowej kore­spon­den­cji)

Otrzy­mali­śmy nastę­pują­cą odpo­wiedź – jak zwy­kle, nawet bez zwro­tu grzecz­nościo­wego na począ­tku, bo po co... Ale odpo­wiedzi nadal nie uzy­ska­liśmy o czym świad­czy załą­czo­ny plik. Warto zwró­cić uwa­gę, że w odpo­wiedzi pada nazwa «BNT162b», nie zaś sub­stan­cje, któ­re były testo­wane w bada­niach I i II fazy: BNT162b1 oraz BNT162b2. Jest więc kolej­na sub­stan­cja, zawie­rają­ca okre­ślo­ny gen w sekwen­cji kodu­jącej mRNA, jednak nie jest w żaden spo­sób opi­sana sekwen­cja 5'­‑UTR, 3'­‑UTR, któ­re też są klu­czo­we dla wła­ści­wości i dzia­łania czą­stecz­ki mRNA.

Dzię­kuje­my za kon­takt z Infor­macją Medycz­ną fir­my Pfi­zer. W załą­cze­niu prze­syła­my odpo­wiedź na Pań­stwa pyta­nie doty­czą­ce pro­duktu COMIR­NATY▼.

Jeże­li chcie­liby Pań­stwo zasię­gnąć dal­szych infor­macji, uprzej­mie pro­simy o pono­wny kon­takt.

Aby pomóc nam lepiej słu­żyć Pań­stwu w przy­szło­ści, pro­simy o wypeł­nie­nie kró­tkiej ankie­ty, dostę­pnej pod poniż­szym lin­kiem:

https://pfi­zer­mi.qualtrics.com/SE/?SID=SV_7TLsDr25NMfzRnT&Q_lang=PL&CaseID=00055784&Pro­duct=COMIR­NATY▼

Infor­macja Medycz­na fir­my Pfi­zer

medi­cal.info.pl@pfi­zer.com

Pise­mna infor­macja

Fir­ma Pfi­zer sza­nuje Pań­stwa pry­wat­ność i chro­ni Pań­stwa dane oso­bowe.

Pań­stwa dane oso­bowe będą prze­twa­rza­ne zgo­dnie z naszą Infor­macją o ochro­nie pry­wat­ności danych w zakre­sie infor­macji medycz­nych, skarg doty­czą­cych pro­duktów oraz bez­pie­czeń­stwa leków dla Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospodar­cze­go dostę­pnej pod adre­sem https://pri­vacy­cen­ter.pfi­zer.com/inqu­iries

Jeśli mają Pań­stwo pyta­nia doty­czą­ce spo­sobu, w jaki fir­ma Pfi­zer wyko­rzy­stu­je Pań­stwa dane, lub jeśli chcą Pań­stwo otrzy­mać kopię tej Infor­macji o ochro­nie pry­wat­ności na adres e­‑mail lub dro­gą pocz­tową, pro­simy o kon­takt tele­fonicz­ny z lokal­nym dzia­łem fir­my Pfi­zer 022 33 56100 lub wysła­nie wia­domo­ści e­‑mail na adres: Medi­cal.info.pl@Pfi­zer.com

PRO­SZĘ ZWRÓ­CIĆ UWA­GĘ, że niniej­sza infor­macja jest prze­zna­czo­na jedy­nie dla kon­kret­nej oso­by, któ­ra zło­żyła zapy­tanie o jakiś pro­dukt fir­my Pfi­zer. Jeśli nie zło­żyli Pań­stwo takie­go zapy­tania, pro­szę pomi­nąć niniej­szą infor­mację i zgło­sić ten fakt tele­fonicz­nie do fir­my Pfi­zer.

ref:_00D3kuHav._5005IBnFmx:ref

Załącz­nik: File.pdf

Redak­cja zada­ła więc szcze­góło­we pyta­nie na pod­sta­wie zna­lezio­nych infor­macji w Pub­Che­mie, że syno­nimem nazwy Bnt162b2 jest Tozi­name­ran oraz po uzy­ska­niu stru­ktu­ry Tozi­name­ranu ze stron WHO (MedNet, INN – inter­natio­nal non­pro­prie­tary names).

Dear Sirs!

It STILL is not answer for my question. It is only partial answer but I asked for STRUC­TURE of the sub­stan­ce inclu­ding che­mical struc­ture of 5'cap, 5'UTR, coding sequ­ence, 3'UTR and poly(A). Ple­ase send a che­mical struc­ture. You can use nuc­leoti­de for­mula of the main sub­stan­ce to sho­rten the record.

Does the sequ­ence below is sequ­ence of your acti­ve ingre­dient of Comir­naty?

GAGAAΨAAAC ΨAGΨAΨΨCΨΨ CΨGGΨCCCCA CAGACΨCAGA GAGAACCCGC 50
CAC­CAΨGΨΨC GΨGΨΨCCΨGG ΨGCΨGCΨGCC ΨCΨGGΨGΨCC AGCCAGΨGΨG 100
ΨGAACCΨGAC CAC­CAGA­ACA CAGCΨGCCΨC CAGCCΨACAC CAACAGCΨΨΨ 150
ACCA­GAGGCG ΨGΨACΨACCC CGA­CAAGGΨG ΨΨCAGAΨCCA GCGΨGCΨGCA 200
CΨCΨACCCAG GACCΨGΨΨCC ΨGCCΨΨΨCΨΨ CAG­CAACGΨG ACCΨGGΨΨCC 250
ACGCCAΨCCA CGΨGΨCCGGC ACCAAΨGGCA CCA­AGA­GAΨΨ CGA­CAACCCC 300
GΨGCΨGCCCΨ ΨCAACGACGG GGΨGΨACΨΨΨ GCCAG­CACCG AGAAGΨCCAA 350
CAΨCAΨCA­GA GGCΨGGAΨCΨ ΨCGGCACCAC ACΨGGACAGC AAGACC­CAGA 400
GCCΨGCΨGAΨ CGΨGAACAAC GCCAC­CAACG ΨGGΨCAΨCAA AGΨGΨGCGAG 450
ΨΨCCAGΨΨCΨ GCA­ACGACCC CΨΨCCΨGGGC GΨCΨACΨACC ACA­AGA­ACAA 500
CAAGAGCΨGG AΨGGAAAGCG AGΨΨCCGGGΨ GΨACAGCAGC GCCA­ACAACΨ 550
GCACCΨΨCGA GΨACGΨGΨCC CAGCCΨΨΨCC ΨGAΨGGACCΨ GGA­AGGCAAG 600
CAGG­GCAACΨ ΨCAAGAACCΨ GCGCGAGΨΨC GΨGΨΨΨAAGA ACAΨCGACGG 650
CΨACΨΨCAAG AΨCΨACAGCA AGCA­CACCCC ΨAΨCAACCΨC GΨGCGGGAΨC 700
ΨGCCΨCAGGG CΨΨCΨCΨGCΨ CΨGGAACCCC ΨGGΨGGAΨCΨ GCCCAΨCGGC 750
AΨCAACAΨCA CCCGGΨΨΨCA GACACΨGCΨG GCCCΨGCACA GAAGCΨACCΨ 800
GACACCΨGGC GAΨAGCAG­CA GCGGAΨGGAC AGCΨGGΨGCC GCCGCΨΨACΨ 850
AΨGΨGGGCΨA CCΨGCAGCCΨ AGAACCΨΨCC ΨGCΨGAAGΨA CAACGA­GAAC 900
GGCAC­CAΨCA CCGACGCCGΨ GGAΨΨGΨGCΨ CΨGGAΨCCΨC ΨGAGCGAGAC 950
AAAGΨGCACC CΨGAAGΨCCΨ ΨCACCGΨGGA AAAGGGCAΨC ΨACCAGACCA 1000
GCAACΨΨCCG GGΨGCAGCCC ACCGAAΨCCA ΨCGΨGCGGΨΨ CCCCAAΨAΨC 1050
ACCAAΨCΨGΨ GCCCCΨΨCGG CGAGGΨGΨΨC AAΨGCCACCA GAΨΨCGCCΨC 1100
ΨGΨGΨACGCC ΨGGAACCGGA AGCGGAΨCAG CAAΨΨGCGΨG GCCGACΨACΨ 1150
CCGΨGCΨGΨA CAACΨCCGCC AGCΨΨCAGCA CCΨΨCAAGΨG CΨACGGCGΨG 1200
ΨCCCCΨACCA AGCΨGAACGA CCΨGΨGCΨΨC ACAAACGΨGΨ ACGCCGA­CAG 1250
CΨΨCGΨGAΨC CGGGGA­GAΨG AAGΨGCGGCA GAΨΨGCCCCΨ GGA­CAGA­CAG 1300
GCA­AGAΨCGC CGACΨACAAC ΨACAAGCΨGC CCGAC­GACΨΨ CACCGGCΨGΨ 1350
GΨGAΨΨGCCΨ GGA­ACAG­CAA CAACCΨGGAC ΨCCAAAGΨCG GCGGCAACΨA 1400
CAAΨΨACCΨG ΨACCGGCΨGΨ ΨCCGGAAGΨC CAAΨCΨGAAG CCCΨΨCGAGC 1450
GGGA­CAΨCΨC CACC­GAGAΨC ΨAΨCAGGCCG GCAG­CACCCC ΨΨGΨAACGGC 1500
GΨGGAAGGCΨ ΨCAACΨGCΨA CΨΨCCCACΨG CAGΨCCΨACG GCΨΨΨCAGCC 1550
CACAAAΨGGC GΨGGGCΨAΨC AGCCCΨACAG AGΨGGΨGGΨG CΨGAGCΨΨCG 1600
AACΨGCΨGCA ΨGCCCCΨGCC ACAGΨGΨGCG GCCCΨAAGAA AAGCAC­CAAΨ 1650
CΨCGΨGAAGA ACAAAΨGCGΨ GAACΨΨCAAC ΨΨCAACGGCC ΨGACCGGCAC 1700
CGGCGΨGCΨG ACA­GAGAG­CA ACA­AGAAGΨΨ CCΨGCCAΨΨC CAG­CAGΨΨΨG 1750
GCCGGGAΨAΨ CGCCGAΨACC ACA­GACGCCG ΨΨAGAGAΨCC CCA­GACACΨG 1800
GAAAΨCCΨGG ACAΨCACCCC ΨΨGCAGCΨΨC GGCGGAGΨGΨ CΨGΨGAΨCAC 1850
CCCΨGGCACC AACAC­CAG­CA AΨCAGGΨGGC AGΨGCΨGΨAC CAG­GACGΨGA 1900
ACΨGΨACCGA AGΨGCCCGΨG GCCAΨΨCACG CCGAΨCAGCΨ GACACCΨACA 1950
ΨGGCGGGΨGΨ ACΨCCACCGG CAG­CAAΨGΨG ΨΨΨCAGACCA GAGCCGGCΨG 2000
ΨCΨGAΨCGGA GCCGAG­CACG ΨGAACAAΨAG CΨACGAGΨGC GACAΨCCCCA 2050
ΨCGGCGCΨGG AAΨCΨGCGCC AGCΨACCAGA CACA­GACAAA CAGCCCΨCGG 2100
AGAGC­CAGAA GCGΨGGCCAG CCA­GAG­CAΨC AΨΨGCCΨACA CAAΨGΨCΨCΨ 2150
GGGCGCCGAG AACAGCGΨGG CCΨACΨCCAA CAACΨCΨAΨC GCΨAΨCCCCA 2200
CCAACΨΨCAC CAΨCAGCGΨG ACCA­CAGA­GA ΨCCΨGCCΨGΨ GΨCCAΨGACC 2250
AAGAC­CAGCG ΨGGACΨGCAC CAΨGΨACAΨC ΨGCGGCGAΨΨ CCACC­GAGΨG 2300
CΨCCAACCΨG CΨGCΨGCAGΨ ACGGCAGCΨΨ CΨGCACCCAG CΨGAAΨAGAG 2350
CCCΨGACAGG GAΨCGCCGΨG GAACAG­GACA AGA­ACACC­CA AGAGGΨGΨΨC 2400
GCCCAAGΨGA AGCA­GAΨCΨA CAAGACCCCΨ CCΨAΨCAAGG ACΨΨCGGCGG 2450
CΨΨCAAΨΨΨC AGCCA­GAΨΨC ΨGCCCGAΨCC ΨAGCAAGCCC AGCA­AGCGGA 2500
GCΨΨCAΨCGA GGACCΨGCΨG ΨΨCAACAAAG ΨGACACΨGGC CGACGCCGGC 2550
ΨΨCAΨCAAGC AGΨAΨGGCGA ΨΨGΨCΨGGGC GACAΨΨGCCG CCAGG­GAΨCΨ 2600
GAΨΨΨGCGCC CAGAAGΨΨΨA ACGGACΨGAC AGΨGCΨGCCΨ CCΨCΨGCΨGA 2650
CCGAΨGA­GAΨ GAΨCGCCCAG ΨACACAΨCΨG CCCΨGCΨGGC CGGCA­CAAΨC 2700
ACAAGCGGCΨ GGA­CAΨΨΨGG AGCAGGCGCC GCΨCΨGCAGA ΨCCCCΨΨΨGC 2750
ΨAΨGCAGAΨG GCCΨACCGGΨ ΨCAACGGCAΨ CGGAGΨGACC CAGAAΨGΨGC 2800
ΨGΨACGAGAA CCA­GAAGCΨG AΨCGCCAACC AGΨΨCAACAG CGCCAΨCGGC 2850
AAGAΨCCAGG ACAGCCΨGAG CAG­CACAG­CA AGCGCCCΨGG GAAAGCΨGCA 2900
GGACGΨGGΨC AACCA­GAAΨG CCCAGG­CACΨ GAACACCCΨG GΨCAAGCAGC 2950
ΨGΨCCΨCCAA CΨΨCGGCGCC AΨCAGCΨCΨG ΨGCΨGAACGA ΨAΨCCΨGAGC 3000
AGACΨGGACC CΨCCΨGAGGC CGAGGΨGCAG AΨCGACAGAC ΨGAΨCACAGG 3050
CAGACΨGCAG AGCCΨCCAGA CAΨACGΨGAC CCAG­CAGCΨG AΨCAGAGCCG 3100
CCGA­GAΨΨAG AGCCΨCΨGCC AAΨCΨGGCCG CCAC­CAAGAΨ GΨCΨGAGΨGΨ 3150
GΨGCΨGGGCC AGAG­CAAGAG AGΨGGACΨΨΨ ΨGCGGCAAGG GCΨACCACCΨ 3200
GAΨGAGCΨΨC CCΨCAGΨCΨG CCCCΨCACGG CGΨGGΨGΨΨΨ CΨGCACGΨGA 3250
CAΨAΨGΨGCC CGCΨCAAGAG AAGAAΨΨΨCA CCACCGCΨCC AGCCAΨCΨGC 3300
CAC­GACG­GCA AAGCCCACΨΨ ΨCCΨAGAGAA GGCGΨGΨΨCG ΨGΨCCAACGG 3350
CACC­CAΨΨGG ΨΨCGΨGACAC AGCGGAACΨΨ CΨACGAGCCC CAGAΨCAΨCA 3400
CCACC­GACAA CACCΨΨCGΨG ΨCΨGGCAACΨ GCGACGΨCGΨ GAΨCGGCAΨΨ 3450
GΨGAACAAΨA CCGΨGΨACGA CCCΨCΨGCAG CCCGAGCΨGG ACAGCΨΨCAA 3500
AGAG­GAACΨG GACAAGΨACΨ ΨΨAAGAACCA CACAAGCCCC GACGΨGGACC 3550
ΨGGGCGAΨAΨ CAGC­GGAAΨC AAΨGCCAGCG ΨCGΨGAACAΨ CCA­GAA­AGAG 3600
AΨCGACCGGC ΨGAACGAGGΨ GGCCA­AGAAΨ CΨGAACGAGA GCCΨGAΨCGA 3650
CCΨGCAAGAA CΨGGGGAAGΨ ACGAG­CAGΨA CAΨCAAGΨGG CCCΨGGΨACA 3700
ΨCΨGGCΨGGG CΨΨΨAΨCGCC GGACΨGAΨΨG CCAΨCGΨGAΨ GGΨCACAAΨC 3750
AΨGCΨGΨGΨΨ GCAΨGAC­CAG CΨGCΨGΨAGC ΨGCCΨGAAGG GCΨGΨΨGΨAG 3800
CΨGΨGGCAGC ΨGCΨGCAAGΨ ΨCGACGAGGA CGAΨΨCΨGAG CCCGΨGCΨGA 3850
AGGGCGΨGAA ACΨGCACΨAC ACAΨGAΨGAC ΨCGAGCΨGGΨ ACΨGCAΨGCA 3900
CGCAAΨGCΨA GCΨGCCCCΨΨ ΨCCCGΨCCΨG GGΨACCCCGA GΨCΨCCCCCG 3950
ACCΨCGGGΨC CCAGGΨAΨGC ΨCCCACCΨCC ACCΨGCCCCA CΨCACCACCΨ 4000
CΨGCΨAGΨΨC CAGA­CACCΨC CCA­AGCACGC AGCAAΨGCAG CΨCAAAACGC 4050
ΨΨAGCCΨAGC CACACC­CCCA CGGGAA­ACAG CAGΨGAΨΨAA CCΨΨΨAGCAA 4100
ΨAAACGAAAG ΨΨΨAACΨAAG CΨAΨACΨAAC CCCAGGGΨΨG GΨCAAΨΨΨCG 4150
ΨGCCAGCCAC ACCCΨGGAGC ΨAGCAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA 4200
AAAAGCAΨAΨ GACΨAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA 4250
AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAA 4284

Ψ = 1­‑methyl­‑3'­‑pseudo­uri­dylyl

Regards,
[Imię i nazwi­sko]

Ocze­kiwa­liśmy odpo­wiedzi «tak» albo «nie» – może przez leni­stwo tyle cza­su nie uzy­ska­liśmy odpo­wiedzi. Jednak i tym razem nie dostar­czo­no nam pra­widło­wej nazwy sub­stan­cji czyn­nej szcze­pion­ki, ani też nie dostar­czo­no (potwie­rdzo­no) stru­ktu­ry.

Dzię­kuje­my za kon­takt z Infor­macją Medycz­ną fir­my Pfi­zer. W załą­cze­niu prze­syła­my odpo­wiedź na Pań­stwa pyta­nie doty­czą­ce pro­duktu COMIR­NATY▼.

Jeże­li chcie­liby Pań­stwo zasię­gnąć dal­szych infor­macji, uprzej­mie pro­simy o pono­wny kon­takt.

Aby pomóc nam lepiej słu­żyć Pań­stwu w przy­szło­ści, pro­simy o wypeł­nie­nie kró­tkiej ankie­ty, dostę­pnej pod poniż­szym lin­kiem:

https://pfi­zer­mi.qualtrics.com/SE/?SID=SV_7TLsDr25NMfzRnT&Q_lang=PL&CaseID=00073458&Pro­duct=COMIR­NATY▼

Infor­macja Medycz­na fir­my Pfi­zer

medi­cal.info.pl@pfi­zer.com

Pise­mna infor­macja

Fir­ma Pfi­zer sza­nuje Pań­stwa pry­wat­ność i chro­ni Pań­stwa dane oso­bowe.

Pań­stwa dane oso­bowe będą prze­twa­rza­ne zgo­dnie z naszą Infor­macją o ochro­nie pry­wat­ności danych w zakre­sie infor­macji medycz­nych, skarg doty­czą­cych pro­duktów oraz bez­pie­czeń­stwa leków dla Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospodar­cze­go dostę­pnej pod adre­sem https://pri­vacy­cen­ter.pfi­zer.com/inqu­iries

Jeśli mają Pań­stwo pyta­nia doty­czą­ce spo­sobu, w jaki fir­ma Pfi­zer wyko­rzy­stu­je Pań­stwa dane, lub jeśli chcą Pań­stwo otrzy­mać kopię tej Infor­macji o ochro­nie pry­wat­ności na adres e­‑mail lub dro­gą pocz­tową, pro­simy o kon­takt tele­fonicz­ny z lokal­nym dzia­łem fir­my Pfi­zer 022 33 56100 lub wysła­nie wia­domo­ści e­‑mail na adres: Medi­cal.info.pl@Pfi­zer.com

PRO­SZĘ ZWRÓ­CIĆ UWA­GĘ, że niniej­sza infor­macja jest prze­zna­czo­na jedy­nie dla kon­kret­nej oso­by, któ­ra zło­żyła zapy­tanie o jakiś pro­dukt fir­my Pfi­zer. Jeśli nie zło­żyli Pań­stwo takie­go zapy­tania, pro­szę pomi­nąć niniej­szą infor­mację i zgło­sić ten fakt tele­fonicz­nie do fir­my Pfi­zer.

ref:_00D3kuHav._5005ICeWUq:ref

Załącz­nik: File.pdf

Jak mamy ufać kon­cer­nom far­maceutycz­nym, gdy te same pra­cują na brak zaufa­nia? Jak mamy im ufać, sko­ro nie chcą powiedzieć nam co jest w «szcze­pion­ce», twie­rdząc, że w szcze­pion­ce prze­ciwko COVID‑19 jest szcze­pion­ka mRNA prze­ciwko COVID‑19?

Roz­mowa prze­bie­gła jak­by po dru­giej stro­nie zamiast czło­wie­ka (odpi­sywa­ła ta sama oso­ba) był jakiś nie­dopra­cowa­ny kosmicz­ny implant.

Ana­liza odpo­wiedzi

Szczepionka mRNA przeciwko COVID

Z tytu­łu udzie­lonej odpo­wiedzi («zapy­tanie o infor­mację medycz­ną doty­czą­cą pro­duktu COMIR­NATY▼ (COVID‑19 mRNA vac­cine (BNT162))») dowia­duje­my się, że szcze­pion­ka nazy­wa się BNT162. Wpi­sali­śmy tą nazwę do Pub­Che­mu i dowia­duje­my się, że syno­nima­mi tej nazwy są: UNII­‑N38TVC63NU, 2417899‑74‑0, Bnt­‑162a1, Bnt162a1, Bnt162‑01, «Pfi­zer­‑Bio­NTech COVID‑19 vac­cine» oraz «BNT162 vac­cine». Nic by nas w tym nie dzi­wiło, gdy­by nie roz­bie­żno­ści, któ­re poni­żej przed­sta­wia­my, bowiem sub­stan­cje zanim otrzy­mają nazwę INN prze­chodzą etap pro­jekto­wania, różnych testów oraz koń­cowo akce­pta­cji. Nazwę INN może zapro­pono­wać twór­ca lub nada ją WHO.

Jednak coś tutaj mocno poszło nie tak, bowiem bada­nia I i II fazy doty­czą sub­stan­cji BNT162b2 nie zaś BNT162a1, tak jak zgło­szo­no do Pub­Che­mu, któ­ry jest uzna­wanym źró­dłem infor­macji che­micz­nych nale­żącym do Naro­dowe­go Cen­trum Infor­macji Bio­tech­nolo­gicz­nej Naro­dowej Biblio­teki Medy­cyny Sta­nów Zje­dno­czo­nych (NCBI).

W odpo­wiedzi Pfi­zera też wyraź­nie poja­wia się wypo­wiedź «BNT162b jest szcze­pion­ką mRNA zapo­bie­gają­cą COVID‑19».

Mamy więc sytu­ację:

 • w bada­niach I i II fazy testo­wano BNT162b2,
 • w Pub­Che­mie opu­bli­kowa­no nazwę Bnt162a1 jako syno­nim «Pfi­zer­‑Bio­NTech COVID‑19 vac­cine»,
 • w odpo­wiedzi od przed­się­bior­stwa Pfi­zer otrzy­muje­my nazwę BNT162 w tytu­le odpo­wiedzi oraz BNT162b w tre­ści odpo­wiedzi.

Z odpo­wiedzi dowia­duje­my się, że BNT162b kodu­je (w sekwen­cji kodu­jącej – CDS czą­stecz­ki mRNA) gli­kopro­teinę (czy oby nie tyl­ko pro­teinę???) S wiru­sa #SARS­‑CoV‑2 z dwo­ma pod­sta­wie­nia­mi pro­liną. Nie poda­no pozy­cji pod­sta­wie­nia ani jak zako­dowa­no pro­linę – CCA, CCC, CCG, czy CCΨ (wie­my, że nie CCU, bowiem wszys­tkie ury­dyny podmie­nio­no mety­lopseudo­ury­dyną). Nie ma mowy o tym co zako­dowa­ne jest w czę­ści 3'­‑UTR, 5'­‑UTR oraz poly(A) czą­stecz­ki mRNA, więc odpo­wiedź nie jest peł­na.

Są więc 2 sce­nariu­sze:

 • w przed­się­bior­stwie Pfi­zer panu­je burdel, taki, że nie panu­ją nad tym, co lądu­je koń­cowo w strzy­kawkach i doku­men­tacji,
 • podmie­nio­no sub­stan­cję w tra­kcie bada­nia lub szcze­pień.

Oby­dwa sce­nariu­sze powin­ny EMA i FDA skło­nić do zba­nowa­nia pro­duktu, żąda­nia dostar­cze­nia pró­bek oraz sekwen­cji nukle­oty­dowej sub­stan­cji czyn­nej oraz wzo­rów che­micz­nych pozo­sta­łych sub­stan­cji pomo­cni­czych i skon­tro­lowa­nia poprzez sekwen­cjo­nowa­nie – skła­du pro­duktu posi­łku­jąc się kil­koma nie­zale­żny­mi labo­rato­ria­mi. Po tym eta­pie powin­no dojść do spra­wdze­nia, czy na pewno szcze­pio­no szczu­ry oraz ludzi w II fazie kli­nicz­nej tą samą sub­stan­cją i do żąda­nia bez­błę­dnej doku­men­tacji badań.

ulo­tki dowia­duje­my się ozna­czeń badań kli­nicz­nych doty­czą­cych szcze­pion­ki.

Ulo­tka Comir­naty▼

W celu potwie­rdze­nia sku­tecz­ności i bez­pie­czeń­stwa sto­sowa­nia pro­duktu lecz­nicze­go Comir­naty, podmiot odpo­wiedzial­ny powi­nien przed­łożyć raport koń­cowy z bada­nia kli­nicz­nego dla ran­domi­zowa­nego, z gru­pą kon­trol­ną otrzy­mują­cą pla­cebo, pro­wadzo­nego meto­dą śle­pej pró­by wobec obse­rwa­tora bada­nia C4591001.

Na rzą­dowej stro­nie USA posta­nowi­liśmy więc poszu­kać badań dla III fazy kli­nicz­nej ozna­czo­nych C4591001.

C4591001 – tłu­macze­nie

(...) Kan­dyda­tem wybra­nym do oce­ny sku­tecz­ności w fazie 2/3 jest BNT162b2 w dawce 30 μg.

Uczest­nicy, któ­rzy pie­rwot­nie otrzy­mali pla­cebo, otrzy­mają możli­wość otrzy­mania BNT162b2 w okre­ślo­nych pun­ktach cza­sowych w ramach bada­nia.

W celu opi­sania pro­pago­wal­ności [boosta­bili­ty] BNT162 i poten­cjal­nej ochro­ny hete­rolo­gicz­nej przed poja­wia­jący­mi się pro­ble­matycz­nymi warian­tami SARS­‑CoV‑2, doda­tko­wa dawka BNT162b2 w wyso­kości 30 μg zosta­nie poda­na uczest­nikom 1 fazy oko­ło 6 do 12 mie­się­cy po dru­giej dawce BNT162b1 lub BNT162b2. Zape­wni to wcze­sną oce­nę bez­pie­czeń­stwa trze­ciej dawki BNT162, a tak­że jej immu­nogen­ność.

Oce­na wzma­cnia­nia [odpor­ności] będzie dalej roz­sze­rzo­na w podzbio­rze uczest­ników fazy 3 w wybra­nych miej­scach w USA, któ­rzy otrzy­mają trze­cią dawkę BNT162b2 w ilo­ści 30 μg lub trze­cią i poten­cjal­nie czwa­rtą dawkę 30 μg pro­toty­pu BNT162b2VOC (BNT162b2s01, opa­rte na warian­cie połu­dnio­woafry­kań­skim i dalej okre­śla­ny jako BNT162b2SA). Kolej­ny podzbiór uczest­ników fazy 3 otrzy­ma trze­cią, niż­szą dawkę 5 lub 10 μg BNT162b2. (...)

Z zapi­su tego wyni­ka, że oce­na sku­tecz­ności BNT162 (BNT162a1) nastę­pować będzie poprzez poda­wanie BNT162b1, BNT162b2, BNT162b2SA, ale nie poprzez poda­wanie BNT162. Bolą nas oczy od tej here­zji, bowiem sku­tecz­ność leku A nie można badać poprzez poda­wanie leku B, a jedy­nie poprzez poda­wanie leku A. Całe bada­nie pole­ga więc na poda­waniu kolej­nych ekspe­rymen­tal­nych szcze­pio­nek, a nie na bada­niu sub­stan­cji, któ­rą zawie­ra obe­cnie poda­wana za nie do koń­ca świa­domą zgo­dą – ludziom na całej zie­mi!

Nasze doda­tko­we pyta­nie brzmi: co znaj­duje się w fiol­kach przy­syła­nych przez Pfi­zera do pun­któw szcze­pień w Pol­sce? BNT162, BNT162b2, BNT162b1 czy może BNT162b2SA? Jakie są ich wzo­ry nukle­oty­dowe peł­nej czą­stecz­ki mRNA? Czy oso­by szcze­pio­ne nie mają pra­wa do infor­macji co jest wbi­jane w ich ramię?

Kolej­nym pyta­niem jest: jakim pra­wem poda­wana jest ludziom sub­stan­cja BNT162b2SA, któ­ra wcze­śniej nie prze­szła bada­nia przed­kli­nicz­nego (np. na szczu­rach), badań kli­nicz­nych fazy I (do kil­kudzie­się­ciu zdro­wych ochot­ników) i II (do kil­kuset zdro­wych ochot­ników)?

Warto też zwró­cić uwa­gę, że for­muła badań (któ­rych doma­gała się EMA, ale raczej w nie­zmo­dyfi­kowa­nej for­mie) ule­gała od 29 kwiet­nia 2020 roku cią­głym zmia­nom (widać to po kli­knię­ciach w kolej­ne daty – szcze­gól­nie pier­wszą i ostat­nią), po tym jak poja­wiły się warian­ty wiru­sa. Bada­nia te więc już nie doty­czą BNT162 (BNT162a1), ale już doty­czą innych sub­stan­cji. Oba­wia­my się, że w gru­dniu 2023 EMA nie otrzy­ma wyni­ków badań dla BNT162a1, ale dla zupeł­nie innej sub­stan­cji (lub ich mie­sza­niny) lub też prze­oczy tą drob­ną różni­cę mię­dzy BNT162 a BNT162b2 lub BNT162b2SA. W naszej opi­nii czas jest roz­począć roz­mowę języ­kiem pozwów sądo­wych, w tym nale­ży pozwać oso­by odpo­wiedzial­ne za te bada­nia do sądów mię­dzy­naro­dowych.

Co to jest sub­stan­cja czyn­na?

Sub­stan­cją czyn­ną leku jest naj­ważniej­sza zawa­rta w nim sub­stan­cja pozwa­lają­ca uzy­skać efekt lecz­niczy lub pro­fila­ktycz­ny. Pozo­sta­łe sub­stan­cje zape­wnia­ją sta­bil­ność oraz możli­wość poda­nia leku w danej for­mie. Bywa­ją też w lekach sub­stan­cje nie­potrzeb­ne takie jak bar­wni­ki, któ­re w teorii nie peł­nią żadnej funk­cji, a nada­ją jedy­nie efekt este­tycz­ny. Z takich sub­stan­cji pomo­cni­czych powin­no się obe­cnie rezy­gno­wać, aby nie szkodzić.

Sub­stan­cja czyn­na wytwo­rzo­na przez czło­wie­ka musi mieć zna­ną stru­ktu­rę che­micz­ną oraz nada­ną nazwę w celu iden­tyfi­kowal­ności. Zapis «30 µg szcze­pion­ki mRNA prze­ciwko COVID‑19» nie speł­nia tego wymo­gu.

Po wzię­ciu ulo­tki inne­go leku Onpat­tro (Pati­siran) nale­żące­go do tej samej gru­py (RNA) dowie­my się bez pro­ble­mu jaką ma stru­ktu­rę che­micz­ną.

Ulo­tka Onpat­tro – fra­gment

Każdy mili­litr zawie­ra pati­syran sodu w ilo­ści sta­nowią­cej odpo­wie­dnik 2 mg pati­syra­nu.

Każda fiol­ka zawie­ra pati­syran sodu w ilo­ści sta­nowią­cej odpo­wie­dnik 10 mg pati­syra­nu w posta­ci nano­czą­ste­czek lipi­dowych.

Sub­stan­cja pomo­cni­cza o zna­nym dzia­łaniu.

Każdy mili­litr kon­cen­tra­tu zawie­ra 3,99 mg sodu.

Peł­ny wykaz sub­stan­cji pomo­cni­czych, patrz punkt 6.1.

Pub­Chem – Pati­siran

50FKX8CB2Y

1420706‑45‑1

UNII­‑50FKX8CB2Y

Pati­siran

Pati­siran [INN]

RNA, (A­‑U­‑G­‑G­‑A­‑A­‑Um­‑A­‑C­‑U­‑C­‑U­‑U­‑G­‑G­‑U­‑Um­‑A­‑C­‑dT‑dT), com­plex with RNA(G­‑Um­‑A­‑A­‑Cm­‑Cm­‑A­‑A­‑G­‑A­‑G­‑Um­‑A­‑Um­‑Um­‑Cm­‑Cm­‑A­‑Um­‑dT‑dT) (1:1)

Pati­siran [USAN:INN]

ALN­‑TTR02

Na Wiki­pedii znaj­dzie­my też bez pro­ble­mu stru­ktu­rę che­micz­ną (wzór stru­ktu­ral­ny) Pati­sira­nu.

W przy­pad­ku BNT162 wypro­duko­wane­go przez Pfi­zera nie znaj­duje­my ofi­cjal­nie nic, zaś w przy­pad­ku Moder­ny można zna­leźć jedy­nie wyni­ki prób sekwen­cjo­nowa­nia przez oso­by pry­wat­ne. Czy­li dosło­wnie nic. O potrze­bie poda­nia stru­ktu­ry i nazwy INN leku lub dokła­dne­go spo­sobu jego otrzy­mywa­nia mówią prze­pisy pra­wa EU.

Przy­kła­dem leku, gdzie opi­sywa­ny jest spo­sób uzy­ska­nia (natu­ral­nej) sub­stan­cji czyn­nej jest lek Soyfem oraz pro­bio­tyk Lakcid.

Ulo­tka Soyfe­mu – fra­gment

Każda table­tka powle­kana zawie­ra 100 mg wycią­gu (jako wyciąg suchy) z Gly­cine max L., semen (nasion soi) (100 – 400 : 1), co odpo­wia­da 26 mg zespo­łu izo­fla­wonów, w prze­licze­niu na geni­ste­inę.

Roz­puszczal­nik uży­wany do ekstra­kcji: eta­nol 60% – 70% V/V.

Peł­ny wykaz sub­stan­cji pomo­cni­czych, patrz punkt 6.1.

Ulo­tka Lakci­du – fra­gment

Mini­mum 2 mld CFU pałe­czek Lac­toba­cil­lus rha­mno­sus:

 • Szczep Lac­toba­cil­lus rha­mno­sus Pen – 40%
 • Szczep Lac­toba­cil­lus rha­mno­sus E/N – 40%
 • Szczep Lac­toba­cil­lus rha­mno­sus Oxy – 20%

Pałecz­ki opor­ne na: amo­ksy­cyli­nę, ampi­cyli­nę, azlo­cyli­nę, cefe­pim, cefo­taksym, cefra­dynę, cefta­zydym, cefu­roksym, doksy­cykli­nę, ery­tro­mycy­nę, gen­tamy­cynę, imi­penem, klin­damy­cynę, klo­ksa­cyli­nę, koli­sty­nę, kotri­moksa­zol, kwas nali­dykso­wy, mero­penem, metro­nida­zol, neomy­cynę, netyl­mycy­nę, peni­cyli­nę, pipe­racy­linę, stre­pto­mycy­nę, teiko­pla­ninę, tobra­mycy­nę, wan­komy­cynę.

CFU – jedno­stka for­mowa­nia kolo­nii (ang. colo­ny for­ming unit).

Peł­ny wykaz sub­stan­cji pomo­cni­czych, patrz punkt 6.1.

W tym miej­scu pole­cimy zna­leźć ulo­tkę dowol­nej «szcze­pion­ki» prze­ciwko COVID‑19 i zaj­rzeć do pun­ktu 2 ulo­tki (ulo­tki mają ustru­ktu­ryzo­waną budo­wę na tere­nie Unii Euro­pej­skiej). Punkt 2 zawie­ra infor­macje o sub­stan­cji czyn­nej, zaś punkt 6 infor­macje doda­tko­we o sub­stan­cjach pomo­cni­czych. [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑07.]

Ter­media potwie­rdza różni­ce w składzie

Na Ter­medii można zna­leźć infor­macje doty­czą­ce «szcze­pion­ki» BNT162b2 i stwie­rdze­nie wprost, że nie da się zagwa­ran­tować w pro­cesie komer­cyj­nym (dostar­cza­nie i sprze­daż szcze­pio­nek) tej samej sub­stan­cji czyn­nej, któ­ra była uży­ta w pro­cesie badań kli­nicz­nych.

Ter­media, dr. hab. n. med. Paweł Mie­rze­jew­ski, dr n. farm. Juli­ta Kuczyń­ska

Sub­stan­cja czyn­na jest wytwa­rza­na i kon­tro­lowa­na przez Wyeth Bio­Phar­ma Divi­sion (Ando­ver, Sta­ny Zje­dno­czo­ne) lub Bio­NTech Manu­fac­turing GmbH (Mogun­cja, Nie­mcy) i Rentsch­ler Bio­phar­ma SE (Laupheim, Nie­mcy) [10]. Zosta­ła wytwo­rzo­na za pomo­cą dwóch pro­cesów: pro­ces 1 – mate­riał do badań kli­nicz­nych, oraz pro­ces 2 – pro­ces komer­cyj­ny. Odno­towa­no pewne różni­ce mię­dzy pro­cesem 1 i 2, nie można zatem stwie­rdzić, że uzy­sku­je się w nich iden­tycz­ną sub­stan­cję czyn­ną (mRNA).

Auto­rzy też wska­zują, że labo­rato­ria, w któ­rych prze­pro­wadza­no bada­nia potrzeb­ne do zatwie­rdze­nia «szcze­pion­ki» fir­my Pfi­zer­‑Bio­NTech nie były odpo­wie­dniej kla­sy.

Ter­media

Nale­ży zazna­czyć, że bada­nia zosta­ły prze­pro­wadzo­ne w labo­rato­riach nie­mają­cych certy­fika­tu GLP (dobrej pra­kty­ki labo­rato­ryj­nej), wyma­gane­go dla wszys­tkich badań reje­stra­cyj­nych pro­duktów lecz­niczych.

Bada­nia kli­nicz­ne szcze­pion­ki w wie­lu aspe­ktach zda­ją się być poni­żej wszel­kiej kry­tyki.

Ter­media

Wyni­ki badań prze­pro­wadzo­nych na zwie­rzę­tach nie wyja­śni­ły do koń­ca, czy w komór­kach innych niż mię­śnio­we i komór­ki pre­zen­tują­ce anty­gen może dochodzić do ekspre­sji bia­łka S i odpo­wiedzi cyto­toksycz­nej lim­focy­tów Tc. Zasto­sowa­ne do pro­duk­cji szcze­pion­ki sub­stan­cje pomo­cni­cze (ALC‑0159 i ALC‑0315) nie zosta­ły wystar­cza­jąco prze­bada­ne, nie jest do koń­ca pozna­ne ich dzia­łanie na orga­nizm. Wyni­ki badań toksycz­ności są nie­peł­ne, nie prze­pro­wadzo­no badań typu dawka–odpo­wiedź.

Nie trze­ba chy­ba niko­go prze­kony­wać, że jeże­li cząs­tki szcze­pion­ki dotrą do wnę­trza komó­rek mózgu lub ser­ca – również tam doj­dzie do ekspre­sji bia­łka kol­ca S i układ odpor­nościo­wy skie­ruje tam lim­focy­ty Tc z «pole­ceniem» zni­szcze­nia tych, któ­re anty­gen pre­zen­tują. Nie trze­ba prze­kony­wać niko­go, że to spo­wodu­je degra­dację mini­mum czę­ścio­wą takie­go orga­nu. W przy­pad­ku ser­ca, sta­tysty­ki zda­ją się potwie­rdzać istnie­nie pro­ble­mu.

Zapra­sza­my do lektu­ry cało­ści arty­kułu opu­bli­kowa­nego na Ter­medii, bowiem bru­dy zaczy­nają wychodzić nie tyl­ko w przy­pad­ku szcze­pion­ki fir­my Astra­Zene­ca, ale również odno­śnie szcze­pion­ki Comir­naty▼.

Poja­wia­ją się też inne bada­nia, wska­zują­ce, że «szcze­pion­ki» mRNA prze­ciwko COVID‑19 nie są bez­piecz­ne. Tak­że w gru­pie osób star­szych.

Dr Yeadon o szcze­pie­niach COVID

By tego wszys­tkie­go było mało nale­ży zwró­cić uwa­gę na nastę­pują­ce fakty:

 • jeże­li two­ja szcze­pion­ka jest dobra – chro­ni Cię wie­le lat, czę­sto do koń­ca życia;
 • nikt zaszcze­pio­ny nie potrze­buje zaglą­dać nie­zaszcze­pio­nym do paszpo­rtu szcze­pion­kowe­go, bowiem jest już odpor­ny;
 • ważniej­sze od prze­ciw­ciał są lim­focy­ty T, bowiem to one ata­kują zaka­żone wiru­sem komór­ki i je neutra­lizu­ją (nie bada się obe­cnie czy ktoś ma odpor­ność komór­kową);
 • szcze­pio­nek na HBV nie trze­ba co roku zmie­niać, te same szcze­pion­ki są sku­tecz­ne w szcze­pie­niu ludzi co roku przed wie­loma ope­racja­mi – jeże­li był szcze­pio­ny, nie trze­ba robić szcze­pion­ki na kolej­ny «wariant wiru­sa»;
 • jeszcze nie zakoń­czy­ły się bada­nia szcze­pion­ki BNT162, a już potrze­ba było badać BNT162b2 oraz BNT162b2SA, któ­re nie są niczym innym niż kolej­nymi szcze­pion­kami na warian­ty wiru­sa;
 • oso­by któ­re prze­cho­rowa­ły zaka­żenie koro­nawi­rusem SARS­‑CoV (oko­ło 15–20 lat temu), któ­ry różni się w 20% od SARS­‑CoV‑2, wciąż były odpor­ne na cho­robę wywo­łaną SARS­‑CoV‑2, warian­ty wiru­sa SARS­‑CoV‑2 mają różni­cę w genach jedy­nie 0.3%, co sta­nowi ponad 60 razy mniej;
 • wszys­tkie bada­nia nauko­we (lub pra­wie wszys­tkie) są spon­soro­wane a ich cele z góry okre­ślo­ne przez rzą­dy lub fun­dacje będą­ce pod władzą rzą­dów.

Dr Michael Yeadon – nauko­wiec i były wice­pre­zes Pfi­zera do roku 2011, wyja­śni Ci przy­stę­pnym języ­kiem, na czym pole­ga ten wał stu­lecia ze szcze­pion­kami na cho­robę wywo­łują­cą zagro­żenie podob­ne do gry­py i wyja­śni Ci jak sta­niesz się obie­ktem kon­tro­li, jeże­li te paszpo­rty szcze­pion­kowe zosta­ną wpro­wadzo­ne. Z cza­sem nie wej­dziesz bez paszpo­rtu do cen­trum han­dlo­wego, bo rze­komo będziesz sta­nowić zagro­żenie, a za jakiś czas nie kupisz bułki w osie­dlo­wym skle­pie. Całość pro­jektu słu­ży do ogól­noświa­towej inwi­gila­cji ludno­ści.

Korup­cja w EMA? Związ­ki ekspe­rymen­tal­ne w Vax­zevrii

Nauko­wcy posta­nowi­li zba­dać zawa­rtość «szcze­pion­ki» Vax­zevria fir­my Astra Zene­ca. Nie doszło­by do zatwie­rdze­nia tego pre­para­tu, gdy­by EMA dosta­ła iden­tycz­nie zanie­czy­szczo­ne prób­ki lub raczy­ła pro­dukt zba­dać a nie bazo­wać na sło­wnych zape­wnie­niach. Odkry­to w «szcze­pion­ce» związ­ki, któ­re mogą zwię­kszać ryzy­ko ana­filak­sji, powo­dować cho­roby immu­nolo­gicz­ne oraz auto­immu­nolo­gicz­ne.

Cie­kawi nas, kie­dy ktoś raczy zse­kwen­cjo­nować zawa­rtość szcze­pio­nek Pfi­zera, Moder­ny oraz John­son&John­son i odkry­je podob­ne «zanie­czy­szcze­nia», któ­re będąc nie­wymie­nio­ne w składzie, sta­ją się nowym skła­dni­kiem, któ­ry może być związ­kiem ekspe­rymen­tal­nym bada­nym na dużą ska­lę. Po prze­czy­taniu tych wyni­ków sta­nowczo odradza­my wszys­tkim przyj­mowa­nie pre­para­tu Vax­zevria fir­my Astra­Zene­ca i zachę­camy tych, któ­rzy mają możli­wość prze­bada­nia skła­du innych «szcze­pio­nek» prze­ciw COVID‑19 – jeszcze nie­sko­rum­powa­nych – aby zse­kwen­cjo­nowa­li skła­dni­ki szcze­pion­ki i podzie­lili się infor­macją co zna­leźli w fiol­kach.

Zanie­czy­szcze­nie bia­łka­mi wiru­sowy­mi wska­zywać może, że szcze­pion­ka Vax­zevria zawie­rać może inne wiru­sy lub ich fra­gmen­ty niż «ChA­dOx1‑S recom­binant», zaś obe­cność bia­łek ludz­kich wska­zywać może, że są tam zanie­czy­szcze­nia z ludz­kich rąk (nie­zacho­wanie ste­ryl­ności pod­czas pro­duk­cji – mało pra­wdo­podob­ne) lub też szcze­pion­ka była rze­czy­wiście pozy­ski­wana na pło­dach ludz­kich.

W związ­ku z faktem, że EMA jest insty­tucją nie­godną zaufa­nia (nie skon­tro­lowa­ła skła­du pre­para­tów lub zatwie­rdzi­ła je mimo nie­zgo­dno­ści z ChPL pro­duktu) – prze­stań wie­rzyć w to co mówi EMA, FDA (ta agen­cja też zatwie­rdzi­ła Vax­zevrię!) i WHO. Nar­racja WHO, FDA i EMA w tema­cie pan­demii i szcze­pio­nek nosi zna­mio­na pro­pagan­dy robio­nej dla zysków firm far­maceutycz­nych, kosztem zdro­wia ludzi i pra­wa ludzi do pozna­nia pra­wdy o tym, co jest im poda­wane.

Bia­łko S wiru­sa szko­dli­we

Są bada­nia wska­zują­ce, że dla nabłon­ka płuc oraz mito­chon­driów komó­rek szko­dli­we jest już samo bia­łko S. Ponie­waż pro­duktem każdej obe­cnie dostę­pnej i pro­jekto­wanych szcze­pinek i pre­para­tów uodpar­nia­jących jest bia­łko S, nie ma możli­wości, aby pro­dukty te zawie­rając bia­łko S wiru­sa SARS­‑CoV‑2 były nie­szko­dli­we. Kwe­stią cza­su i wyko­nania badań non­‑pro­fit jest oba­lenie tezy, że «szcze­pion­ki» prze­ciw COVID‑19 są bez­piecz­ne dla wszys­tkich.

Szko­dli­wość dla mózgu

Jest bada­nie z gru­dnia 2020 roku opu­bli­kowa­ne w Neuro­bio­logy, któ­re wska­zuje, że bia­łko kol­ca uszkadza barie­rę krew­‑mózg oraz część komó­rek mózgu.

Neuro­bio­logy

Wpro­wadze­nie pro­teiny kol­ca do mode­li invi­tro barie­ry krew­‑mózg [BBB] wyka­zały zna­czą­ce zmia­ny we wła­ści­wościach barie­ry. Klu­czem do naszych usta­leń jest demon­stra­cja, że S1 pro­muje utra­tę inte­gral­ności barie­rowej w zaawan­sowa­nym mode­lu mikro­flu­idycz­nym 3D ludz­kiej barie­ry krew­‑mózg, plat­for­my, któ­ra ści­ślej przy­pomi­na warun­ki fizjo­logicz­ne w tym inter­fej­sie Cen­tral­nego Ukła­du Nerwo­wego [CNS]. Dostar­czo­ne dowo­dy suge­rują, że bia­łko kol­ca SARS­‑CoV‑2 wyzwa­la odpo­wiedź proza­pal­ną w komór­kach śród­błon­ka mózgu, któ­ra może przy­czy­nić się do zmie­nio­nego sta­nu funk­cji barie­ry krew­‑mózg. Te wyni­ki badań są pier­wszy­mi. któ­re poka­zują możli­wy bez­pośre­dni wpływ bia­łka kol­ca SARS­‑CoV‑2 na komór­ki śród­błon­ka mózgu; w ten spo­sób ofe­ruje wia­rygo­dne wyja­śnie­nie dla neuro­logicz­nych kon­sekwen­cji obse­rwo­wanych u pacjen­tów z COVID‑19.

Ponie­waż każda «szcze­pion­ka» prze­ciwko COVID‑19 na jakimś eta­pie powo­duje wytwo­rze­nie bia­łka kol­ca i są też bada­nia wska­zują­ce na obe­cność bia­łka kol­ca we krwi osób szcze­pio­nych – bada­nie to odno­si się również do tej sytu­acji. Dzia­łanie bia­łka kol­ca jest bowiem nie­zale­żne od spo­sobu jego wytwo­rze­nia (z mRNA szcze­pio­nek czy też przez wiru­sa). [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑03.]

mRNA i bia­łko kol­ca we krwi

Udo­wodnio­no empi­rycz­nie, że mRNA ze «szcze­pion­ki» jak również bia­łko kol­ca S wiru­sa po szcze­pie­niu może być obe­cne we krwi oso­by «szcze­pio­nej» prze­ciwko COVID‑19 i że to może dopro­wadzić do śmier­ci pacjen­ta.

Inter­natio­nal Journal of Infec­tious Dise­ases

86­‑let­ni męż­czy­zna, któ­ry wcze­śniej nie miał obja­wów, otrzy­mał pier­wszą dawkę szcze­pion­ki BNT162b2 mRNA COVID‑19. Zmarł 4 tygo­dnie póź­niej z powo­du ostrej nie­wydol­ności nerek i ukła­du odde­cho­wego. Cho­ciaż nie wyka­zywał żadnych obja­wów spe­cyficz­nych dla COVID‑19, przed śmier­cią uzy­skał pozy­tywny wynik testu na SARS­‑CoV‑2. Wią­zanie anty­genu bia­łka kol­ca (S1) wyka­zało zna­czą­ce pozio­my immu­noglo­buli­ny (Ig) G pod­czas, gdy nukle­oka­psy­dowe IgG/IgM nie został wykry­te. Ostre odo­skrze­lowe zapa­lenie płuc i nie­wydol­ność kana­lików ner­kowych uzna­no za przy­czy­nę zgo­nu pod­czas auto­psji; jednak nie zaobse­rwo­wali­śmy żadnych cha­rakte­rystycz­nych cech mor­folo­gicz­nych COVID‑19. Pośmiert­ne mapo­wanie mole­kular­ne za pomo­cą reakcji łań­cucho­wej poli­mera­zy w cza­sie rze­czy­wistym uja­wni­ło odpo­wie­dnie warto­ści pro­gowe cyklu SARS­‑CoV‑2 we wszys­tkich bada­nych narzą­dach (gar­dła, bło­ny ślu­zowej węcho­wej, tcha­wicy, płu­cach, ser­cu, ner­kach i mózgu), z wyją­tkiem wątro­by i opu­szki węcho­wej. Wyni­ki te mogą suge­rować, że pier­wsze szcze­pie­nie wywo­łuje immu­nogen­ność, ale nie ste­ryl­ną odpor­ność.

Sko­ro nie było obe­cne­go RNA i bia­łek nukle­oka­psy­du wiru­sa SARS­‑CoV‑2 (bia­łko N wiru­sa), zaś bia­łko S było obe­cne – wska­zuje to na pochodze­nie bia­łka spo­za zaka­żenia wiru­sem. Spe­cyficz­ne będzie to dla pre­para­tów bio­logicz­nych prze­ciwko COVID‑19, bowiem mają one zako­dowa­ny sam odci­nek kodu­jący bia­łko S. Zna­lezie­nie RNA lub bia­łka S we wszys­tkich narzą­dach (pośmiert­ne mapo­wanie RT­‑PCR) wska­zuje, że przy­czy­ną śmier­ci było bia­łko S i że wydo­sta­ło się ono z mię­śnia i nie zdą­żyło być zneutra­lizo­wane w cza­sie 4 tygo­dni – poda­nie mRNA bowiem nie daje gwa­ran­cji, ile bia­łka zosta­nie wytwo­rzo­ne, w prze­ciwień­stwie do sytu­acji, gdy­by było poda­wane czy­ste bia­łko S a nie mRNA, z któ­rego powsta­nie bli­żej nie­okre­ślo­na ilość kopii tego bia­łka. [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑03.]

Dal­sze nie­zgo­dno­ści zatwie­rdza­nia z pra­wem

 1. Typ labo­rato­riów nie­odpo­wie­dni do prób kli­nicz­nych.
  Ter­media

  Nale­ży zazna­czyć, że bada­nia zosta­ły prze­pro­wadzo­ne w labo­rato­riach nie­mają­cych certy­fika­tu GLP (dobrej pra­kty­ki labo­rato­ryj­nej), wyma­gane­go dla wszys­tkich badań reje­stra­cyj­nych pro­duktów lecz­niczych.

  Usta­wa «Pra­wo Far­maceutycz­ne»

  Art. 37b. 1. Pro­wadze­nie badań kli­nicz­nych, zasa­dy Dobrej Pra­kty­ki Kli­nicz­nej. Bada­nia kli­nicz­ne, w tym bada­nia doty­czą­ce bio­dostę­pno­ści i bio­równo­ważno­ści, pla­nuje się, pro­wadzi, moni­toru­je i rapo­rtu­je zgo­dnie z wyma­gania­mi Dobrej Pra­kty­ki Kli­nicz­nej. (...)

 2. Bada­nie C4591001 jest nie­zakoń­czo­nym bada­niem kli­nicz­nym, zaś oso­by przyj­mują­ce szcze­pion­kę nie są infor­mowa­ne o tym, że bada­nia kli­nicz­ne koniecz­ne do uzy­ska­nia reje­stra­cji nie zosta­ły zakoń­czo­ne.
  Usta­wa «Pra­wo Far­maceutycz­ne»

  Art. 37a. 1. Bada­nia kli­nicz­ne prze­pro­wadza się zgo­dnie z zasa­dami okre­ślo­nymi w art. 37b­‑37ag, a bada­nia kli­nicz­ne wete­ryna­ryj­ne w art. 37ah­‑37ak.

  2. Bada­nie kli­nicz­ne pro­duktu lecz­nicze­go jest ekspe­rymen­tem medycz­nym z uży­ciem pro­duktu lecz­nicze­go prze­pro­wadza­nym na ludziach w rozu­mie­niu prze­pisów usta­wy z dnia 5 gru­dnia 1996 r. o zawo­dach leka­rza i leka­rza den­tysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790), zwa­nej dalej "usta­wą o zawodzie leka­rza".

  Szcze­pie­nia odby­wają się więc nie­zgo­dnie z pra­wem, bowiem bada­nia kli­nicz­ne nie są zakoń­czo­ne, mamy do czy­nie­nia z ekspe­rymen­tem medycz­nym, o któ­rym oso­by pod­pisu­jące zgo­dę nie są infor­mowa­ne.

Defi­nicja ekspe­rymen­tu medycz­nego.

Usta­wa o zawo­dach leka­rza i leka­rza den­tysty

Roz­dział 4
Ekspe­ryment medycz­ny

Art. 21. 1. Ekspe­ryment medycz­ny prze­pro­wadza­ny na ludziach może być ekspe­rymen­tem lecz­niczym albo ekspe­rymen­tem bada­wczym.

2. Ekspe­rymen­tem lecz­niczym jest wpro­wadze­nie nowych albo tyl­ko czę­ścio­wo wypró­bowa­nych metod dia­gno­stycz­nych, lecz­niczych lub pro­fila­ktycz­nych w celu osią­gnię­cia bez­pośre­dniej korzy­ści dla zdro­wia oso­by cho­rej. Może on być prze­pro­wadzo­ny, jeże­li dotych­czas sto­sowa­ne meto­dy nie są sku­tecz­ne albo jeże­li ich sku­tecz­ność nie jest wystar­cza­jąca. Udział w ekspe­rymen­cie lecz­niczym kobiet cię­żar­nych wyma­ga szcze­gól­nie wni­kli­wej oce­ny zwią­zane­go z tym ryzy­ka dla matki i dziec­ka poczę­tego.

3. Ekspe­ryment bada­wczy ma na celu prze­de wszys­tkim roz­sze­rze­nie wiedzy medycz­nej. Może być on prze­pro­wadza­ny zaró­wno na oso­bie cho­rej, jak i zdro­wej. Prze­pro­wadze­nie ekspe­rymen­tu bada­wcze­go jest dopu­szczal­ne, gdy uczest­nic­two w nim nie jest zwią­zane z ryzy­kiem albo też ryzy­ko jest mini­mal­ne i nie pozo­sta­je w dys­pro­por­cji do możli­wych pozy­tywnych rezul­tatów takie­go ekspe­rymen­tu.

4. Ekspe­rymen­tem medycz­nym jest również prze­pro­wadze­nie badań mate­ria­łu bio­logicz­nego, w tym gene­tycz­nego, pobra­nego od oso­by dla celów nauko­wych.

5. Uczest­nikiem ekspe­rymen­tu medycz­nego, zwa­nym dalej „uczest­nikiem”, jest oso­ba, na któ­rej ekspe­ryment medycz­ny jest bez­pośre­dnio prze­pro­wadza­ny.

W naszej opi­nii w przy­pad­ku dobro­wol­nych szcze­pień prze­ciwko COVID‑19 mamy więc do czy­nie­nia z ekspe­rymen­tem lecz­niczym w przy­pad­ku osób maso­wo szcze­pio­nych (nie­ste­ty bez wyra­żenia świa­domej zgo­dy na ekspe­ryment lecz­niczy, ponie­waż wyra­żają zgo­dę na szcze­pie­nie, nie są zaś infor­mowa­ne o cha­rakte­rze ekspe­rymen­tal­nym), zaś w przy­pad­ku trwa­jącej nadal pró­by kli­nicz­nej III fazy (C4591001) – z ekspe­rymen­tem bada­wczym.

Co mówi EU na temat dys­kry­mina­cji?

Unia Euro­pej­ska wyda­ła rezo­lucję 2361/2021, któ­ra zaka­zuje czy­nie­nia szcze­pień prze­ciwko COVID‑19 szcze­pie­nia­mi obo­wiąz­kowy­mi. Jedno­cze­śnie zobo­wią­zuje kra­je do zbie­rania danych o sku­tkach dłu­goter­mino­wych ubocz­nych szcze­pie­nia, cze­go w Pol­sce się nie robi. W Pol­sce zwią­zek szcze­pie­nia ze sku­tkiem jest ogra­niczo­ny do 4 tygo­dni od poda­nia pre­para­tu.

Unia Euro­pej­ska zaka­zała też jakich­kolwiek dzia­łań mają­cych dys­kry­mino­wać (w tym poli­tycz­nie i socjal­nie) oso­by nie­zaszcze­pio­ne.

Fra­gment rezo­lucji 2361/2021 – tłu­macze­nie

7.3.1 dopil­nować, aby oby­wate­le zosta­li poinfor­mowa­ni, że szcze­pie­nie NIE jest obo­wiąz­kowe i że nikt nie jest poli­tycz­nie, spo­łecz­nie lub w inny spo­sób naci­ska­ny, aby się zaszcze­pić, jeśli sam tego nie chce zro­bić;

7.3.2. zape­wnić, aby nikt nie był dys­kry­mino­wany z powo­du bra­ku szcze­pie­nia z powo­du możli­wego zagro­żenia dla zdro­wia lub bra­ku chę­ci szcze­pie­nia;

7.1.4 wdro­żyć sku­tecz­ne syste­my moni­toro­wania szcze­pio­nek i ich bez­pie­czeń­stwa po ich wpro­wadze­niu do ogó­łu spo­łeczeń­stwa, również w celu moni­toro­wania ich dłu­goter­mino­wych sku­tków;

7.1.5 wdro­żyły nie­zale­żne pro­gra­my odszko­dowań za szcze­pie­nia, aby zape­wnić odszko­dowa­nie za nie­nale­żne szko­dy i szko­dy wyni­kają­ce ze szcze­pień;

To co z Wami robi rząd, pozwa­lając tyl­ko zaszcze­pio­nym uczest­niczyć w impre­zach domo­wych i publicz­nych to jest nic inne­go jak dys­kry­mina­cja ze wzglę­du na fakt zaszcze­pie­nia i jest to nie­zgo­dne zaró­wno z Kon­sty­tucją RP, jak również z pra­wem Unii Euro­pej­skiej.

Kwe­stia sprze­ciwu na ekspe­ryment medycz­ny

Przy­pomnieć nale­ży, że art. 39 Kon­sty­tucji RP mówi jasno:

Kon­sty­tucja RP

Art. 39. Nikt nie może być pod­dany ekspe­rymen­tom nauko­wym, w tym medycz­nym, bez dobro­wol­nie wyra­żonej zgo­dy.

Wałem stu­lecia jest więc już arty­kuł 25a usta­wy o zawodzie leka­rza i leka­rza den­tysty w nastę­pują­cym brzmie­niu:

Usta­wa o zawodzie leka­rza i leka­rza den­tysty

Art. 25a. Prze­pro­wadze­nie ekspe­rymen­tu lecz­nicze­go bez wyma­ganej zgo­dy jest dopu­szczal­ne po łącz­nym speł­nie­niu nastę­pują­cych warun­ków:

 1. uczest­nik jest nie­zdol­ny do udzie­lenia zgo­dy na udział w tym ekspe­rymen­cie;
 2. zachodzi przy­padek nie­cier­pią­cy zwło­ki i ze wzglę­du na koniecz­ność naty­chmia­sto­wego dzia­łania uzy­ska­nie zgo­dy na udział w ekspe­rymen­cie lecz­niczym od przed­sta­wicie­la usta­wowe­go uczest­nika albo zezwo­lenia sądo­wego nie jest możli­we w wystar­cza­jąco kró­tkim cza­sie;
 3. ekspe­ryment o poró­wny­wal­nej sku­tecz­ności nie może być prze­pro­wadzo­ny na oso­bach nie­znaj­dują­cych się w sytu­acji nie­cier­pią­cej zwło­ki;
 4. uczest­nik uprze­dnio nie wyra­ził sprze­ciwu wobec udzia­łu w takim ekspe­rymen­cie;
 5. uczest­nik ekspe­rymen­tu lecz­nicze­go pro­wadzo­nego w sytu­acji nie­cier­pią­cej zwło­ki i – jeże­li doty­czy – jego przed­sta­wiciel usta­wowy otrzy­ma wszel­kie istot­ne infor­macje doty­czą­ce uczest­nic­twa w tym ekspe­rymen­cie w naj­szyb­szym możli­wym cza­sie;
 6. wystą­pio­no o zgo­dę na udział w ekspe­rymen­cie lecz­niczym albo o wyda­nie przez sąd, o któ­rym mowa w art. 25 ust. 7, zezwo­lenia na prze­pro­wadze­nie ekspe­rymen­tu lecz­nicze­go.

Tru­dno bowiem uznać za dobro­wol­nie wyra­żoną zgo­dę brak zgo­dy, któ­rej nie da się uzy­skać żadną meto­dą. Doda­tko­wo w pun­kcie 4 tego arty­kułu nie wska­zano, gdzie można sku­tecz­nie zło­żyć sprze­ciw, tak aby lekarz ten sprze­ciw zawsze zna­lazł. Dobro­wol­nie wyra­żone zgo­dy nie powin­ny opie­rać się na sprze­ciwie lecz na wyraź­nej zgodzie, któ­rych rejestr powi­nien być pro­wadzo­ny. Reje­stru takie­go nie ma na obe­cną chwi­lę.

Z podob­nym #rakiem mamy do czy­nie­nia w usta­wie o pobie­raniu, prze­cho­wywa­niu i prze­szcze­pia­niu komó­rek, tka­nek i narzą­dów.

Usta­wa o pobie­raniu, prze­cho­wywa­niu i prze­szcze­pia­niu komó­rek, tka­nek i narzą­dów

Roz­dział 2
Pobie­ranie komó­rek, tka­nek lub narzą­dów ze zwłok ludz­kich

Art. 4. 1. Komór­ki, tkan­ki i narzą­dy mogą być pobie­rane ze zwłok ludz­kich po stwie­rdze­niu zgo­nu w spo­sób okre­ślo­ny w usta­wie z dnia 5 gru­dnia 1996 r. o zawo­dach leka­rza i leka­rza den­tysty w celach dia­gno­stycz­nych, lecz­niczych, nauko­wych i dyda­ktycz­nych.

2. Komór­ki, tkan­ki lub narzą­dy ze zwłok ludz­kich mogą być pobie­rane również w cza­sie sek­cji zwłok doko­nywa­nej na pod­sta­wie odręb­nych prze­pisów.

Art. 5. 1. Pobra­nia komó­rek, tka­nek lub narzą­dów ze zwłok ludz­kich w celu ich prze­szcze­pie­nia lub pobra­nia komó­rek lub tka­nek w celu ich zasto­sowa­nia u ludzi można doko­nać, jeże­li oso­ba zmar­ła nie wyra­ziła za życia sprze­ciwu.

Co pra­wda w tej usta­wie wska­zano, gdzie ma być pro­wadzo­ny rejestr (mówi o tym art. 7 Usta­wy), jednak kata­log wyma­ganych danych jest nadmier­ny i może pro­wadzić do wyra­żenia sprze­ciwów wąt­pli­wych pra­wnie (np. oso­ba zmie­niła miej­sce zamie­szka­nia). Rejestr ten powi­nien ogra­niczać się do PESEL‑u lub inne­go iden­tyfi­kato­ra naro­dowe­go (osób innej naro­dowo­ści). Inną spra­wą jest, że gro­madzo­ne powin­ny być zgo­dy, nie zaś sprze­ciwy. Każdy bowiem może zgo­dę wyra­zić, a pobra­nie narzą­dów nie powin­no nastą­pić, gdy ktoś z pobu­dek poli­tycz­nych lub dla wła­snych zysków sprze­ciwy zni­szczy.

Oba prze­pisy – zaró­wno o sprze­ciwie na ekspe­ryment medycz­ny, jak też o sprze­ciwie na pobie­ranie komó­rek i tka­nek uwa­żamy za nie­kon­sty­tucyj­ny, bowiem w obu przy­pad­kach nie da się mówić o dobro­wol­nej zgodzie, gdy nie jest możli­we w ogó­le uzy­ska­nie jakiej­kolwiek zgo­dy!

Jabo­ral­ly 2007

W 2007 roku odby­wała się III faza bada­nia kli­nicz­nego szcze­pion­ki prze­ciwko pta­siej gry­pie. Wszy­scy jednak byli tak łako­mi na pie­niąż­ki, że posta­nowi­li stwo­rzyć wyścig po zebra­nie odpo­wie­dniej ilo­ści chęt­nych, jednak bez zagwa­ran­towa­nia jako­ści tych chęt­nych. Szcze­pio­no bez­domnych, kobie­ty w cią­ży oraz osó­by cho­re, gdy wymo­giem udzia­łu była w peł­ni świa­doma zgo­da na szcze­pie­nie prze­ciwko tej odmia­nie gry­py, dobry stan zdro­wia i wyklu­cze­nie cią­ży. Spra­wa mia­ła swój finał w sądzie, jednak nikt nie dostał porzą­dnej kary za ten pro­ceder (9 leka­rzy ma karę pozba­wie­nia wol­ności w zawia­sach, nie­któ­rym oso­bom wypła­cono sym­bolicz­ne 500 zł odszko­dowa­nia, kli­nika odpo­wiedzial­na za ekspe­ryment nie ponio­sła kosztów sądo­wych).

Nale­ży wspo­mnieć, że za fakt zakwa­lifi­kowa­nia do badań nie­odpo­wie­dnich kan­dyda­tów odpo­wiedzial­ne było gre­mium sko­rum­powa­nych leka­rzy, bowiem jeże­li nawet wysta­wio­no kan­dyda­tów jak leci – leka­rze mie­li obo­wią­zek odsiać oso­by, któ­re nie wyra­ziły świa­domej zgo­dy, były w cią­ży lub były cho­re. Nale­ży dodać, że były to pra­wdzi­we szcze­pion­ki («zabi­te» wiru­sy), a nie pre­para­ty tech­nolo­gii gene­tycz­nej (wekto­rowe GMO oraz szcze­pion­ki mRNA).

Jeże­li doj­dzie kie­dyko­lwiek do szcze­pie­nia przy­muso­wego, można się spodzie­wać podob­nego pod­stę­powa­nia wobec osób w cią­ży, osób, któ­re nie mogą przy­jąć szcze­pion­ki z różnych przy­czyn zdro­wot­nych. Nie wol­no dopu­ścić do szcze­pień przy­muso­wych (obo­wiąz­kowych) pre­para­tami GMO i RNA, jednak odpo­wie­dni czas na dzia­łania jest teraz, a nie dopie­ro, gdy będzie czas przy­muso­wych szcze­pień. To co możesz obe­cnie zro­bić – upo­wszech­niać wiedzę na temat szcze­pień. Obe­cnie zgo­dy na szcze­pie­nie są również wadli­we (o ile nie każe się prze­czy­tać całej ChPL i jedno­cze­śnie nie infor­muje o tym jak zatwie­rdza­ne są leki) – że cała akcja jest ekspe­rymen­tem nauko­wym (w tym medycz­nym), bowiem trwa wła­śnie III faza badań kli­nicz­nych i nie są one zakoń­czo­ne.

Jabo­ral­ly 2020

1984 km/h. <złość> Naj­nowszy. <;‑)> Również i Ty. <strach>

Mimo, że dzie­ci cho­rują bardzo rzad­ko (przy­pomi­namy, że nie ma cze­goś takie­go jak «cho­roba bezob­jawo­wa COVID») na COVID‑19 i mimo, że roz­noszą wiru­sy w mini­mal­nym sto­pniu, posta­nowio­no, że «szcze­pion­ka» Pfi­zera zosta­nie prze­testo­wana na dzie­ciach 12 do 15 lat oraz im poda­na. Dziec­ko nie będzie mia­ło pra­wa wybo­ru czy szcze­pion­kę weź­mie czy nie – zade­cydu­je o tym rodzic lub Mini­ster­stwo Pra­wdy. Prze­cież to dla dobra dziec­ka...

Jednak sta­tysty­ki i dane są nie­ubła­gane.

 1. Zapy­taj­cie Mini­ster­stwo Pra­wdy (MZ), ile ludzi w wie­ku 10–20 lat zmar­ło w Pol­sce na COVID‑19 (spodzie­wamy się licz­by jedno­cyfro­wej – taką poda­wano w listo­padzie 2020).
 2. Leka­rze z Izra­ela już się żalą, że nie widzie­li nigdy takie­go nasi­lenia zapa­lenia wsie­rdzia, osie­rdzia i mię­śnia ser­ca u mło­dych ludzi, jakie ma miej­sce po maso­wym szcze­pie­niu pre­para­tem Comir­naty▼ fir­my Pfi­zer.
 3. Na Ter­medii nauko­wcy i leka­rze podno­szą, że szcze­pion­ka z mię­śnia może dostać się do innych mię­śni (w tym ser­ca) i może też dostać się do innych tka­nek i tam spo­wodo­wać pro­duk­cję pro­teiny S kol­ca – powo­dując reakcję auto­immu­nolo­gicz­ną prze­ciwko wła­snym komór­kom oraz że bada­nia odby­ły się w labo­rato­riach bez wyma­ganych certy­fika­tów. Pro­wadzi się bada­nia na dzie­ciach (jak w fil­mie La Val­la) zamiast zająć się uzu­peł­nie­niem bra­kują­cych badań.
 4. Tak samo zanie­czy­szczo­ny pro­dukt z «pro­cesu pro­dukcyj­nego 2» zosta­nie poda­ny dzie­ciom, gdy w testach kli­nicz­nych uży­wano «pro­cesu pro­dukcyj­nego 1» i testo­wano też inną sub­stan­cję (BNT162b2 vs. BNT162a1 za Pub­Che­mem i uzy­ska­ną odpo­wiedzią wprost od Pfi­zera).
 5. W Izra­elu zauwa­żono, że szcze­pion­ka Pfi­zera zwię­kszy­ła również śmie­rtel­ność ludzi. Pisze o tym Her­vé Seli­gmann z jedne­go z nie­miec­kich insty­tutów. Nauko­wiec opi­suje tak­że możli­we inne zagro­żenia zwią­zane z pre­para­tem Pfi­zera, z któ­rymi warto się zapo­znać.

Nasze pyta­nie brzmi: jakie uza­sadnie­nie medycz­ne ma szcze­pie­nie dzie­ci, gdy szcze­pion­ka nie powstrzy­muje nosi­ciel­stwa, dzie­ci są sła­bymi nosi­cie­lami wiru­sa oraz dzie­ci bardzo rzad­ko cho­rują na COVID‑19 oraz PIMS­‑TS/MIS‑C poko­wido­we? Czy przy­pad­ki PIMS­‑TS/MIS‑C wystę­pują tak czę­sto i tak czę­sto jest je tru­dno leczyć, szcze­gól­nie, gdy dziec­ko się doglą­da i reagu­je w począ­tko­wej fazie? Czy dla cho­roby wystę­pują­cej z czę­sto­ścią <1% osób zaka­żonych COVID‑19 ze śmie­rtel­nością <2% (gdy nie pod­jęto lecze­nia na czas) warto ryzy­kować ich szcze­pie­nie ekspe­rymen­tal­ną szcze­pion­ką zatwie­rdzo­ną warun­kowo na pod­sta­wie nie­peł­nych badań?

Kto potem odpo­wie za cho­roby i śmierć tych dzie­ci w razie powi­kłań wcze­snych i póź­nych po poda­niu tej tera­pii geno­wej?

Jakie pod­sta­wy medycz­ne ma test i możli­we poda­wanie tera­pii geno­wej Comir­naty▼ dzie­ciom od 6 mie­sią­ca życia? Czy ktoś tutaj nie oc...piał? Jak wyro­dną s...ą musi być matka, któ­ra odda swo­je dziec­ko na takie ekspe­rymen­ty? Czy za tym sto­ją jak zwy­kle pie­nią­dze i nic wię­cej? Brak godno­ści, brak hono­ru, brak ema­ptii?

Pyta­nia do mini­ster­stwa zdro­wia

Zasta­nawia nas, czy Mini­ster Zdro­wia raczy odpo­wiedzieć na powa­żne pyta­nia pol­skie­go śro­dowi­ska lekar­skie­go i nauko­wego.

Pyta­nia popra­wnie opa­rto na Jabo­ral­ly, któ­re orga­nizu­ją nam kon­cer­ny far­maceutycz­ne twie­rdzą­ce, że prze­cho­rowa­nie jednej odmia­ny SARS­‑CoV‑2 nie zabez­pie­cza przed innym warian­tem wiru­sa – taka jest ofi­cjal­na nar­racja, mimo, że dosko­nale wie­my, że prze­cho­rowa­nie (lub szcze­pie­nie) na ospę wie­trzną powo­duje 85% ochro­ny przed ospą mał­pią (jeste­śmy na gra­nicy wybu­chu nowej epi­demii, bo do Afry­ki nie dostar­czo­no odpo­wie­dniej ilo­ści szcze­pio­nek na zwy­kłą ospę – szcze­pie­nie chro­ni w 85% przed odmia­ną mał­pią). Wie­my też, że prze­cho­rowa­nie SARS­‑CoV lub MERS­‑CoV chro­niło przed zaka­żeniem na SARS­‑CoV‑2 lub cięż­kim prze­bie­giem cho­roby.

Obie­cuje się, że gdy wszy­scy się zaszcze­pią epi­demia zni­knie. Nic bardziej myl­nego. Po pier­wsze szcze­pion­ki nie mają 100% sku­tecz­ności, po dru­gie wirus wciąż będzie muto­wał na kotach, nor­kach, fre­tkach, mał­pach i innych zwie­rzę­tach (odmia­na afry­kań­ska jest w sta­nie infe­kować myszy nie­labo­rato­ryj­ne).

W koń­cu uja­wni­ły się bada­nia, że ludzie szcze­pie­ni szcze­pion­ką Comir­naty▼ mogą cho­rować nawet 8 razy czę­ściej niż nie­szcze­pie­ni oraz, że jedna ze szcze­pio­nek nie jest sku­tecz­na prze­ciwko odmia­nie B.1.351.

Wypo­wiedź poseł Anny Siar­kow­skiej oraz RPO

Z wypo­wiedzią pani poseł Anny Siar­kow­skiej można zapo­znać się oglą­dając ten film. Mimo, że ta pani poseł nale­ży do klu­bu Pra­wo i Spra­wie­dli­wość wygła­sza tezy całko­wicie prze­ciwne do tego co robi PiSo­wy rząd. Pani Anna wypo­wia­da się kry­tycz­nie zaró­wno o paszpo­rtach szcze­pion­kowych, jak też o odci­naniu ludzi nie­szcze­pio­nych od jakich­kolwiek praw. Nie wie­my czy jest to gra w dobre­go i złe­go poli­cjan­ta. Czas to poka­że.

Nie­pokoi nas jednak to, że Rzecz­nik Praw Oby­watel­skich Adam Bodnar nie raczy chro­nić ludzi przed sani­tary­zmem oraz zda­je się być skłon­ny do dys­kry­mina­cji ludzi jak już wszy­scy będą mogli się zaszcze­pić lub być ozna­kowa­ni (certy­fiko­wani) jako nie­mogą­cy przy­jąć szcze­pion­ki. W sytu­acji, gdy szcze­pion­ka jest fakul­taty­wna (nie­obo­wiąz­kowa) oraz w sytu­acji, gdy wciąż trwa­ją nad nią bada­nia kli­nicz­ne – w swoich wypo­wiedziach zazna­cza cią­gle, że jeszcze nie każdy miał możli­wość się zaszcze­pić. Twie­rdzi też, że szcze­pion­ka nie jest ekspe­rymen­tem medycz­nym (mimo, że bada­nia kli­nicz­ne III fazy wciąż trwa­ją) – wbrew temu co mówi pra­wo far­maceutycz­ne i bada­nie C4591001.

Argu­ment o tym, że nie każdy mógł przy­jąć szcze­pion­kę jest nie ważny ponie­waż w Pol­skim pra­wie nikt nie może być zmu­szo­ny do wyko­nania cze­goś cze­go mu pra­wo nie naka­zuje, zaś rezo­lucja Unii Euro­pej­skiej wyraź­nie wska­zuje, że zabro­nio­ne są jakie­kolwiek naci­ski. Dozwo­lone jest jedy­nie pro­sze­nie by się zaszcze­pić oraz edu­kacja pro­szcze­pien­na. Każde inne oddzia­ływa­nie orga­nów publicz­nych na oby­wate­la jest wykro­cze­niem lub prze­stęp­stwem prze­ciwko ludz­kości / suwe­reno­wi.

W sytu­acji, gdy kon­cer­ny far­maceutycz­ne (będąc doda­tko­wo na bakier z jako­ścią badań) dyktu­ją przez usta poli­tyków suwe­reno­wi co ma robić, a poli­tycy dzia­łają prze­ciwko suwe­reno­wi – można wprost stwie­rdzić, że suwe­ren­ność Pol­ski nie doty­czy. Żyje­my w znie­wolo­nym i oku­powa­nym kra­ju i niech człon­kowie partii Porozu­mie­nie pój­dą w koń­cu po rozum do gło­wy i zrozu­mie­ją, że w Pol­sce nie da się już mini­mum od 2 lat roz­mawiać o suwe­ren­ności, ponie­waż ona już nie istnie­je.

Co to jest sani­taryzm?

Sani­taryzm jest to dzia­łanie władz nie­współ­mier­ne do tego co wol­no w gra­nicach pra­wa naka­zać ludziom w celu zapo­bie­gania epi­demii. O ile dzia­łania­mi sani­tar­nymi można nazwać nakaz wie­trze­nia pomie­szczeń uży­tecz­ności publicz­nej, dezyn­fek­cję rąk, czy nosze­nie masek ochron­nych FFP2 i FFP3 w miej­scach, gdzie są oso­by nara­żone na cięż­ki prze­bieg cho­roby COVID‑19 (oso­by star­sze, scho­rowa­ne, prze­bywa­jące w szpi­talach) lub bardzo dużych zgro­madze­niach, o tyle sani­tary­zmem nazwać można wymóg nosze­nia masek nie­speł­nia­jących ochro­ny prze­ciwko wiru­som (maski szma­cia­ne, nie­szcze­lne maski chi­rur­gicz­ne) oraz wymóg nosze­nia ich na dwo­rze, gdzie ryzy­ko prze­kaza­nia wiru­sa dro­gą powie­trzną jest mniej­sze niż ryzy­ko zaka­żenia się przez dotyk i brak dezyn­fek­cji rąk.

Sani­tary­zmem jest też zmu­sza­nie oby­wate­li do przyj­mowa­nia fakul­taty­wnych szcze­pio­nek i pre­para­tów uodpar­nia­jących. Sani­tary­zmem nazwać można również nawo­ływa­nie do szcze­pień dopu­szczo­nych warun­kowo przez EMA, wszel­kie dzia­łania nie­zgo­dne z rezo­lucją 2361/2021 oraz brak infor­mowa­nia, że szcze­pion­ka nie jest dłu­goter­mino­wo zba­dana i że pro­wadzo­ne są bada­nia kli­nicz­ne III fazy. Innym przy­kła­dem sani­tary­zmu jest współ­ist­nie­nie możli­wości orga­nizo­wania meczu dla 20 tys. osób w publicz­ności przy jedno­cze­snym dopu­szcze­niu do uczest­nic­twa w festi­walu lub demon­stra­cjach jedy­nie 150 osób (jest to poza tym total­na sprze­czność, bowiem na dwo­rze tru­dniej jest się zara­zić).

Źró­dłem sani­tary­zmu są:

 • kon­fli­kty inte­resów – chęć zarob­ku i reali­zacja wła­snych lub zbio­rowych inte­resów,
 • chęć poka­zania siły przez rzą­dy państw – wywie­ranie pre­sji poli­tycz­nej i chęć podzia­łu spo­łeczeń­stwa (podzie­lonym spo­łeczeń­stwem jest łatwiej mani­pulo­wać i rzą­dzić),
 • strach i nie­wiedza ludzi – ludzie, któ­rzy się nadmier­nie boją wiru­sa lub nie wiedzą, że szcze­pion­ki są dobro­wol­ne oraz ekspe­rymen­tal­ne – zmu­szać będą pozo­sta­łych do tego, aby zacho­wywa­li się w spo­sób nie powo­dują­cy u nich (nie­uza­sadnio­nego) lęku,
 • bada­nia finan­sowa­ne głó­wnie z gran­tów osób, któ­re mają inte­resy w kon­kret­nym wyni­ku bada­nia (chcąc zro­bić bada­nie, pra­wie zawsze da się wszys­tko udo­wodnić – wystar­czy odpo­wie­dnio dobra­na gru­pa ludzi, prze­mil­cze­nie pewnych faktów),
 • jest też zja­wisko typu «sko­ro mnie zaszcze­pio­no, muszą i cie­bie zaszcze­pić» – nara­sta­nie nie­nawi­ści na tle inno­ści jest zna­ne od wie­ków – nie­ste­ty głó­wnie u ludzi. Mniej zna­ne u innych ssa­ków.

Szko­dli­wość bia­łka S koro­nawi­rusa

Leka­rze i nauko­wcy zauwa­żyli, że bia­łko S powo­duje scho­rze­nia hema­tolo­gicz­ne. Zosta­ła stwo­rzo­na nawet spe­cjal­na jedno­stka cho­robo­wa «poszcze­pien­na immu­nolo­gicz­na trom­bocy­tope­nia z zakrze­pami» (ang.: vac­cine­‑indu­ced immu­ne throm­botic throm­bocy­tope­nia). Wcze­śniej cho­roba ta nie wystę­powa­ła. Prze­mówie­nia lekarz psy­chia­try Kata­rzy­ny Ratkow­skiej na ten temat można obej­rzeć w tym mate­ria­le fil­mowym.

Wszys­tkie obe­cnie zatwie­rdzo­ne warun­kowo szcze­pion­ki prze­ciwko COVID‑19 zawie­rają bia­łko S lub zawie­rają mate­riał gene­tycz­ny zdol­ny do odtwo­rze­nia bia­łka S.

Bardzo pra­wdo­podob­nym jest, że przy­pad­ki takie jak ten mają swo­ją przy­czy­nę w uży­ciu pre­para­tów gene­tycz­nych i szcze­pio­nek opa­rtych na bia­łku S.

Wyni­ki badań CDC

Poja­wił się raport CDC doty­czą­cy związ­ku szcze­pień szcze­pion­kami mRNA z przy­pad­kami zapa­lenia ser­ca oraz innych cho­rób. W gru­pie męż­czyzn 0–49 lat i gru­pie kobiet 0–29 lat wyni­ki są zatrwa­żają­ce. Zacho­rowal­ność w cią­gu 7 dni po poda­niu szcze­pio­nek mRNA zwię­kszy­ła w nie­któ­rych gru­pach wie­kowych zacho­rowal­ność na zapa­lenie mię­śnia ser­cowe­go lub osie­rdzia nawet 30­‑krot­nie. Przy­kła­dowo wśród 4337287 męż­czyzn w wie­ku 18–24 lat spodzie­wano się na pod­sta­wie danych sta­tystycz­nych 1–8 zapa­leń ser­ca w cią­gu kolej­nych 7 dni (gdy­by nic nie przy­jęli). W tej gru­pie zacho­rowa­ło jawnie na zapa­lenie mię­śnia ser­cowe­go lub zapa­lenie osie­rdzia aż 219 osób. Czy jest to kolej­ny przy­kład tzw. koincy­den­cji cza­sowej? Raczej nie, ponie­waż w cza­sie kolej­nych 14 dni po poda­niu szcze­pion­ki prze­ciwko COVID‑19 zacho­rowa­ło w tej gru­pie doda­tko­we 14 osób (co jest znacz­nie mniej­szą warto­ścią, ale wciąż prze­kra­cza­jącą sta­tystycz­ne dane).

Nale­ży tutaj dodać, że są to jawne zdia­gno­zowa­ne zapa­lenia mię­śnia ser­cowe­go lub osie­rdzia, czy­li takie, któ­re spo­wodo­wały dole­gli­wości zmu­sza­jące pacjen­ta do wizy­ty lekar­skiej. U kobiet czę­sto (a nawet wię­kszość!) zawa­łów i zapa­leń ser­ca prze­bie­ga bezob­jawo­wo lub ską­poobja­wowo (ból lewej ręki, ból szczę­ki, nie zawsze mocno wyra­żony) i dane doty­czą­ce kobiet są nie­dosza­cowa­ne. Istnie­je jednak spo­sób na wykry­cie cho­roby, gdy się jej spodzie­wamy. Bada­nia­mi wyso­kospe­cyficz­nymi dla zapa­lenia osie­rdzia, zawa­łu lub mię­śnia ser­cowe­go są:

 • poziom tro­poni­ny I oraz tro­poni­ny T,
 • rezo­nans magne­tycz­ny ser­ca (wyma­gane pod­czas bada­nia jest poda­nie leku spo­wal­nia­jące­go pra­cę ser­ca do 50 ude­rzeń na minu­tę – nie jest to więc bada­nie bez­piecz­ne dla każde­go).

W związ­ku z powyż­szym zale­camy zba­danie sie­bie przed przy­jęciem szcze­pion­ki i po przy­jęciu szcze­pion­ki – bada­nie tro­poni­ny I lub tro­poni­ny T zle­cić 1 dzień przed wyko­naniem każde­go poda­nia «szcze­pion­ki» prze­ciwko COVID‑19 oraz powtó­rze­nie tego bada­nia w 7 i 14 dniu po wyko­naniu zastrzy­ku (tro­poni­na dosyć wol­no opa­da, więc jak doj­dzie do nie­mego zawa­łu ser­ca lub zapa­lenia stru­ktur ser­ca – po 7 dniach będzie nadal wykry­wal­na).

Pomo­cnym bada­niem do wykry­cia zakrze­powych cho­rób po zastrzy­ku jest pomiar d­‑dime­rów, któ­re można zle­cić równo­legle z pomia­rami tro­poni­ny.

Można wyko­nać do ewen­tualnych celów dowo­dowych MRI ser­ca na tydzień przed szcze­pie­niem i 2–3 tygo­dnie po szcze­pie­niu (zmia­ny są trwa­łe, ale do celów dowo­dowych nale­ży wybrać kró­tkie okno cza­sowe, aby wyka­zać zwią­zek ze szcze­pie­niem). Wadą rezo­nan­su magne­tycz­nego ser­ca jest to, że jest to bada­nie dro­gie (oko­ło 500 zł za jedno bada­nie) oraz fakt, że trze­ba pod­czas jego wyko­nania spo­wol­nić leka­mi pra­cę ser­ca (oso­by z cho­roba­mi ser­ca oraz astmą mogą mieć powa­żne prze­ciw­wska­zania).

Rze­tel­ne infor­macje o szcze­pie­niach

Na stro­nie Naro­dowe­go Fun­duszu Zdro­wia może­my prze­czy­tać, że infor­macje udzie­lane na info­linii 989 są infor­macja­mi rze­tel­nymi.

NFZ

989 to numer bez­płat­nej, cało­dobo­wej info­linii Naro­dowe­go Pro­gra­mu Szcze­pień prze­ciw COVID‑19

Dzwo­niąc na info­linię, otrzy­masz naj­bardziej aktu­alne i wia­rygo­dne infor­macje na temat szcze­pień prze­ciwko koro­nawi­ruso­wi. W dru­gim eta­pie, po 15 stycz­nia, przez info­linię będzie można zapi­sywać się na szcze­pie­nie. (...)

Doszło więc do spra­wdze­nia na ile rze­tel­ne infor­macje udzie­lane są na tej rzą­dowej info­linii. Nie sko­men­tuje­my rze­tel­ności tych infor­macji, każdy może wyro­bić sam sobie zda­nie na ten temat po pro­stu odsłu­chu­jąc nagra­nie, któ­re do celów zape­wnie­nia bez­pie­czeń­stwa było nagry­wane przez ope­rato­ra tej info­linii. Publi­kuje­my to nagra­nie za zgo­dą oso­by, któ­ra je nagra­ła i dla wyż­sze­go dobra – ochro­ny inte­resów i zdro­wia osób, któ­re z tej info­linii korzy­sta­ły lub sko­rzy­stać zamie­rza­ją.

Co pra­wda NFZ nie zastrze­gał, że rze­tel­ne będą infor­macje doty­czą­ce szcze­pie­nia prze­ciwko koro­nawi­ruso­wi SARS­‑CoV‑2. Możli­we, że gdy­byśmy zapy­tali o infor­macje o szcze­pie­niu prze­ciwko cho­robie COVID‑19 lub prze­ciwko prze­zię­bie­niu (cho­robie wywo­łanej przez koro­nawi­rusa HCOV‑229E) otrzy­mali­byśmy bardziej rze­tel­ne infor­macje <roz­bawie­nie>. Tym­cza­sem za nie­całe 2.5 roku pole­camy zbio­rowo zaszcze­pić się prze­ciwko koro­nawi­ruso­wi rzą­dowe­mu i zakoń­czyć tą histe­rię, psy­cho­zę i kon­cert nie­nawi­ści oraz dys­kry­mina­cji. [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑03.]

Testy RT­‑PCR jako naga­nia­cze na szcze­pie­nia

Testy RT­‑PCR nie nada­ją się do dia­gno­sty­ki i mówi o tym kon­kret­ne bada­nie. Wynik testu, aby był fał­szy­wie dodat­ni, wystar­czy, że test będzie miał usta­wio­ne za dużo cykli powie­lania mate­ria­łu gene­tycz­nego. RT­‑PCR nie został stwo­rzo­ny do celów dia­gno­zowa­nia cho­rób lecz do celów bada­wczych.

W Portu­galii w Lizbo­nie odby­ła się też spra­wa sądo­wa, pod­czas któ­rej usta­lono, że pomię­dzy stycz­niem 2020 a kwiet­niem 2021 roku nie mia­ło miej­sca 17000 zgo­nów z powo­du COVID‑19, lecz zale­dwie 152. Pozo­sta­łe zgo­ny spo­wodo­wane były inny­mi cho­roba­mi (i możli­we, że nie­pra­widło­wym postę­powa­niem w związ­ku z nie­pra­widło­wą dia­gno­zą).

Uży­cie testów RT­‑PCR z pro­giem 40 cykli zamiast 25 pro­wadzi do wykry­wania fra­gmen­tów DNA ludz­kie­go podob­nych sekwen­cją do wiru­sowe­go RNA (test nie roz­różnia RNA od DNA, bowiem naj­pierw dochodzi do zamia­ny RNA na DNA w pier­wszym cyklu powie­lenia, ta zamia­na doty­czy również RNA pochodzą­cego z komó­rek ludz­kich). Testy RT­‑PCR z pro­giem wyż­szym niż 28 cykli słu­żą więc do uzy­ski­wania fał­szy­wie dodat­nich wyni­ków, zastra­sza­nia ludzi i wysta­wia­nia fał­szy­wych dia­gnoz. Ma to na celu pra­wdo­podob­nie zastra­sze­nie spo­łeczeń­stwa i spo­wodo­wanie, że fir­my far­maceutycz­ne zaro­bią wię­cej na ekspe­rymen­tal­nych «szcze­pion­kach» prze­ciwko COVID‑19. [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑03.]

Rato­wnik medycz­ny o COVID‑19

Dr Simo­ne Dold opo­wia­da o tym jakie prze­krę­ty mia­ły miej­sce w cza­sie pan­demii COVID‑19. Z wypo­wiedzi (z pol­ski­mi napi­sami) dowiesz się o prze­krę­tach począ­wszy od nada­nia nazwy cho­robie, poprzez wyco­fane bada­nia z The Lan­cet o hydro­ksy­chlo­rochi­nie, a skoń­czy­wszy na tym, że nie da się opra­cować bez­piecz­nej i sku­tecz­nej (dłu­gotrwa­le) szcze­pion­ki prze­ciwko COVID‑19. Dowiesz się też czym jest ADE – wzmo­cnie­nie prze­ciw­cia­ło­‑zale­żne. [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑04.]

Gene­tycy o COVID‑19

Dr nauk bio­logicz­nych Kor­nelia Polok oraz pro­fesor dr hab. Roman Zie­liń­ski tłu­maczą czym jest «wariant del­ta» oraz skąd bio­rą się muta­cje wiru­sa i czy nale­ży się tego warian­tu bać. Spra­wa wyglą­da tak, że stra­sze­ni jeste­śmy warian­tami dla celów poli­tycz­nych – aby ludzie się szcze­pili. Wska­zuje też, że dotych­cza­sowe szcze­pion­ki (np. prze­ciwko gry­pie) zawie­rały bardzo dużo anty­genów, zaś «szcze­pion­ka» prze­ciwko COVID‑19 zawie­ra tyl­ko jeden anty­gen i stąd bie­rze się jej sła­bość – zmia­na w tym jednym anty­genie u wiru­sa pro­wadzić będzie szyb­ko (poni­żej 10 lat) do utra­ty funk­cji ochron­nej. Gene­tycy wska­zują, że nie ma sen­su two­rzyć szcze­pion­ki prze­ciwko koro­nawi­ruso­wi (szcze­gól­nie jedno­anty­geno­wych), bowiem są to wiru­sy szyb­ko mutu­jące, zaś w «inte­resie» wiru­sa jest duża zakaź­ność przy jedno­cze­snej małej zja­dli­wości, bowiem wiru­sy giną wraz z gospoda­rzem. Dla­tego prze­zię­bie­nie jest powszech­ne i pra­wdo­podo­bień­stwo powi­kłań jest niskie, zaś w przy­pad­ku Ebo­li mamy do czy­nie­nia z zacho­rowa­nia­mi na małym obsza­rze (samo­ogra­nicza­nie się cho­roby przez śmierć osób zainfe­kowa­nych). [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑05.]

Nie­bawem pozo­sta­łe wyni­ki badań, któ­rych treść ana­lizu­jemy.

Sen­tinel – powrót do prze­szło­ści

Oka­zuje się, że korup­cja poli­tyków i nie­któ­rych firm far­maceutycz­nych się­ga 2012 roku, kie­dy mia­ło posiedze­nie senac­kiej komi­sji do spraw zdro­wia. Wte­dy też usta­nowio­no «stan epi­demii» (co błę­dnie przy­pisu­jemy roko­wi 2020) oraz zmie­nio­no defi­nicję cho­roby zakaź­nej. Pole­cimy w tym miej­scu jedy­nie obej­rze­nie tego fil­mu, któ­rego auten­tycz­ność można spra­wdzić na stro­nach rzą­dowych, bowiem każde wystą­pie­nie w sena­cie i sej­mie jest nagry­wane.

Potem pole­camy zapo­znać się z fil­mem z roku 2013 i zapo­znać się z czę­ścią koń­cową zawie­rają­cą wytycz­ne – jak prze­ciw­dzia­łać temu co się wła­śnie dzie­je. Już w roku 2012 zaczę­ły się dzia­łania umo­żli­wia­jące naszpry­cowa­nie ludzi ekspe­rymen­tal­nymi sub­stan­cja­mi, a w 2013 roku wia­domo było jakie są pla­ny glo­bali­stów. Obe­cnie są skru­pulat­nie reali­zowa­ne, bowiem spo­łeczeń­stwo nie chce tego zatrzy­mać mimo, że może. [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑12.]

Nad­chodzi tyra­nia koro­nawi­rusa rzą­dowe­go

Na począ­tek – nie negu­jemy istnie­nia wiru­sa, ale też widzi­my co na świe­cie robi sko­rum­powa­ne, gło­dne władzy eli­ty.

Odkry­wamy­Zakry­te

Przy­pomnie­nie

Śmie­rtel­na pan­demia nie wyma­ga cało­dobo­wej rekla­my, któ­ra cały czas przy­pomi­na, że istnie­je. Nie potrze­buje kam­panii mar­ketin­gowych i nie­koń­czą­cej się pro­pagan­dy, aby żyć w stra­chu.

Ale... ope­racja psy­cho­logicz­na już tak.

Gdy­byśmy mie­li w tym okre­sie epi­demię, zgo­dnie z defi­nicją pra­wną, mie­liby­śmy wciąż utrzy­mują­ce się wyż­sze wskaź­niki zacho­rowań niż w poprzed­nim odpo­wie­dnim okre­sie. Tym­cza­sem obe­cnie mamy mniej zacho­rowań od kil­ku tygo­dni niż rok temu w tym samym okre­sie. Jedy­nie decy­zją poli­tycz­ną jest utrzy­mywa­nie sta­nu epi­demii bez epi­demii (nie mylić z bra­kiem wiru­sa). Za to mamy pra­wdzi­wą epi­demię zastra­sza­nia ludzi przez gło­dnych władzy poli­tyków. Zastra­szo­nym spo­łeczeń­stwem jest pro­ściej rzą­dzić do cza­su aż powsta­nie ogól­nopol­ski bunt – w roz­mia­rach wię­kszy niż «Strajk Kobiet». Obe­cnie mamy epi­demię koro­nawi­rusa rzą­dowe­go oraz epi­demię zastra­sza­nia. [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑14.]

Z dzi­siej­szych wia­domo­ści

Rada Medycz­na

Jak uja­wnił z kolei "Dzien­nik. Gaze­ta Pra­wna", człon­kowie Rady Medycz­nej przy pre­mie­rze uwa­żają, że nale­ży roz­ważyć przy­mus szcze­pień dla medy­ków

Rezo­lucja 2361/2021

7.3.1 ensu­re that citi­zens are infor­med that the vac­cina­tion is not man­dato­ry and that no one is under poli­tical, social or other pres­sure to be vac­cina­ted if they do not wish to do so;

Za powyż­sze pla­ny w demo­kra­tycz­nym pań­stwie pra­wa powin­na być wymie­rzo­na mini­mum kara wię­zie­nia za takie pla­ny.

Głó­wny Inspe­ktor Sani­tar­ny przy­znał się, że «szcze­pion­ki» prze­ciwko COVID‑19 są nie­sku­tecz­ne. Gdy­by były sku­tecz­ne, nie­zaszcze­pie­ni zagra­żali­by jedy­nie sobie.

Głó­wny Inspe­ktor Sani­tar­ny

Może dojść do sytu­acji, że w Pol­sce będą wdro­żone zasa­dy powo­dują­ce, aby oso­by, któ­re nie są zaszcze­pio­ne, nie stwa­rza­ły ryzy­ka dla osób zaszcze­pio­nych – powiedział pod­czas kon­feren­cji pra­sowej w Łodzi Głó­wny Inspe­ktor Sani­tar­ny.

Krzy­sztof Sacz­ka

Pyta­ny o możli­wości wpro­wadze­nia w kra­ju roz­wią­zań podob­nych do tych we Fran­cji, gdzie głó­wnie oso­by zaszcze­pio­ne będą mogły korzy­stać na przy­kład z cen­trów han­dlo­wych, nie­któ­rych usług oraz insty­tucji kul­tury, Sacz­ka odpo­wiedział, że ważny jest prze­de wszys­tkim spo­łecz­ny aspekt roz­wią­zań pro­wadzą­cych do prze­rwa­nia ryzy­ka zaka­żeń.

Ryzy­ko zaka­żenia zawsze będzie – wirus już nigdy nie zni­knie ze śro­dowi­ska. Jeże­li nie będzie prze­noszo­ny przez ludzi – będzie prze­noszo­ny przez zwie­rzę­ta. Dla pana Sacz­ki nie liczą się nasze pra­wa i zdro­wy roz­sądek.

WP.pl

(...) Zda­jemy sobie spra­wę, że wariant Del­ta, któ­ry poja­wił się w Pol­sce jest ogro­mnym zagro­żeniem dla kolej­nej fali koro­nawi­rusa. Muszą to też zrozu­mieć oso­by, któ­re do tej pory się nie zaszcze­piły – mówi nam ano­nimo­wo oso­ba z Kan­cela­rii Pre­mie­ra.

Po pier­wsze nor­mal­nym jest, że wirus mutu­je i będzie muto­wał. Jego celem jest osią­gnię­cie wię­kszej zakaź­ności i jedno­cze­śnie powo­dowa­nie mniej­szej śmie­rtel­ności. Wirus bowiem ginie wraz z gospoda­rzem. Po dru­gie – Kan­cela­ria Pre­mie­ra ma brud za pazno­kcia­mi, gdy prze­mówie­nie do oby­wate­li wygła­sza ano­nimo­wo. Każde powa­żne prze­mówie­nie rzą­du powin­no mieć swo­jego auto­ra poda­nego imien­nie. Wypo­wiedź jest więc mani­pula­cją.

Rada Medycz­na przy Pre­mie­rze

Jednym z pomy­słów mia­łoby być zobo­wią­zanie leka­rzy rodzin­nych, by dzwo­nili do nie­zaszcze­pio­nych pacjen­tów. Nie­ofi­cjal­nie mia­ła już zapaść decy­zja, że otrzy­mają doda­tko­we wyna­grodze­nie, jeśli namó­wią swoich podo­piecz­nych. Jednak roz­waża­ny jest tak­że pomysł, żeby był to obo­wią­zek, wpro­wadzo­ny decy­zją admi­nistra­cyj­ną: za brak tele­fonu miał­by grozić man­dat.

Pole­cimy tutaj wyrzu­cić na szrot tele­fony i prze­siąść się na nowo­cze­sny komu­nika­tor typu Wire.com, któ­ry nie wyma­ga posia­dania tele­fonu. Życzy­my powodze­nia w wyko­naniu tych tele­fonów. Może bunt wte­dy się zrodzi wśród leka­rzy?

Poza tym mamy powtór­kę z roz­rywki – wpro­wadza­nia decy­zją admi­nistra­cyj­ną (roz­porzą­dze­niem lub zarzą­dze­niem) rze­czy, któ­rej pra­wo nie naka­zuje. Czy­li znów nie­zgo­dnie z kon­sty­tucją naka­zywa­nie spo­łeczeń­stwu robie­nia tego, do cze­go nikt nie może być zmu­szo­ny. Pora naj­wyż­sza jest oba­lić ten rząd wszys­tki­mi możli­wymi spo­soba­mi, aby prze­stał nas ter­rory­zować.

Podej­mując decy­zję o wymu­szo­nym zaszcze­pie­niu się – pole­camy napi­sać na kar­cie zgo­dy w miej­scu pod­pisu «szcze­pię się pod przy­musem i naci­ska­mi» tuż nad polem pod­pisu. O ile fir­my far­maceutycz­ne zosta­ły zwol­nio­ne z wypłat odszko­dowań, o tyle nikt nie został zwol­nio­ny z pozy­ska­nia dobro­wol­nej zgo­dy. [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑14.]

Bez­pod­sta­wna zmia­na usta­wy Kodeks Pra­cy

11 sier­pnia 2021 (nie)porozu­mie­nie (nie cza­ruj­my się – wraz ze sko­rum­powa­ną lewi­cą i plat­for­mą oby­watel­ską) pla­nują prze­gło­sować usta­wę pozwa­lają­cą pra­coda­wcy spra­wdzać, czy pra­cownik jest ukłu­ty strzy­kawką z pre­para­tem medycz­nym rze­komo chro­nią­cym przez roz­nosze­niem. #Koro­nawi­rus rzą­dowy pró­buje tutaj wyko­rzy­stać chęć inwi­gila­cji i poni­żania pra­cowni­ków przez pra­coda­wców. Pra­coda­wcy już będą mogli nie tyl­ko pod­glą­dać pra­cowni­ków w toale­cie, nadzo­rować kame­rami całe 8–12 godzin pra­cy pra­cowni­ka, pobie­rać odci­ski pal­ców i ska­ny tęczó­wki/sia­tkó­wki oka, ale tak­że będą mogli pod pozo­rem spo­tkań z klien­tami spra­wdzać czy pra­cownik jest szcze­pio­ny (dane medycz­ne).

W kil­ku cza­sopi­smach znaj­dują się arty­kuły udo­wadnia­jące, że nie ma ste­ryl­nej odpor­ności zaró­wno po szcze­pie­niu jak i po prze­cho­rowa­niu zna­nej COVID‑19. Spra­wdze­nie takie nie ma więc rze­czy­wistych pod­staw pra­wnych ponie­waż wiru­sa roz­noszą zaró­wno oso­by szcze­pio­ne jak i nie­szcze­pio­ne.

Za to co wpa­dło nam w oko ostat­nio. Publicz­na nar­racja rzą­du jest taka, że nie ma ekspe­rymen­tu medycz­nego, mimo, że jest i ubez­pie­czy­cie­le OC odma­wia­ją pła­cenia oso­bom, któ­re bio­rą udział w ekspe­rymen­cie. Nie­ste­ty #koro­nawi­rus rzą­dowy poka­zał kim jest publi­kując to oto roz­porzą­dze­nie.

Dzien­nik Ustaw

War­sza­wa, dnia 30 gru­dnia 2020 r.
Poz. 2412

ROZ­PORZĄ­DZE­NIE
MINI­STRA FINAN­SÓW, FUN­DUSZY I POLI­TYKI REGIO­NAL­NEJ1)
z dnia 23 gru­dnia 2020 r.
w spra­wie obo­wiąz­kowe­go ubez­pie­cze­nia odpo­wiedzial­ności cywil­nej podmio­tu prze­pro­wadza­jące­go ekspe­ryment medycz­ny

Na pod­sta­wie art. 23c ust. 3 usta­wy z dnia 5 gru­dnia 1996 r. o zawo­dach leka­rza i leka­rza den­tysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.2)) zarzą­dza się, co nastę­puje:

§ 1. Roz­porzą­dze­nie okre­śla szcze­góło­wy zakres obo­wiąz­kowe­go ubez­pie­cze­nia odpo­wiedzial­ności cywil­nej podmio­tu prze­pro­wadza­jące­go ekspe­ryment medycz­ny, zwa­nego dalej „ubez­pie­cze­niem OC”, ter­min powsta­nia obo­wiąz­ku ubez­pie­cze­nia oraz mini­mal­ną sumę gwa­ran­cyj­ną tego ubez­pie­cze­nia.

§ 2. 1. Ubez­pie­cze­niem OC jest obję­ta odpo­wiedzial­ność cywil­na podmio­tu prze­pro­wadza­jące­go ekspe­ryment medycz­ny, zwa­nego dalej „ubez­pie­czo­nym”, za szko­dy wyrzą­dzo­ne jego dzia­łaniem lub zanie­cha­niem, uczest­niko­wi, o któ­rym mowa w art. 21 ust. 5 usta­wy z dnia 5 gru­dnia 1996 r. o zawo­dach leka­rza i leka­rza den­tysty, zwa­nej dalej „usta­wą”, oraz oso­bie, któ­rej sku­tki ekspe­rymen­tu mogą bez­pośre­dnio dotknąć, w związ­ku z prze­pro­wadza­nym ekspe­rymen­tem medycz­nym, któ­re to dzia­łanie lub zanie­cha­nie mia­ło miej­sce w okre­sie ubez­pie­cze­nia.

2. Ubez­pie­cze­nie OC nie obej­muje szkód:

 1. pole­gają­cych na uszkodze­niu, zni­szcze­niu lub utra­cie rze­czy;
 2. wyrzą­dzo­nych przez oso­bę bio­rącą udział w prze­pro­wadza­niu ekspe­rymen­tu medycz­nego bez wyma­ganych pra­wem upra­wnień lub kwa­lifi­kacji albo w okre­sie ich zawie­sze­nia;
 3. powsta­łych wsku­tek prze­pro­wadza­nia ekspe­rymen­tu medycz­nego bez uzy­ska­nia pozy­tywnej opi­nii komi­sji bio­etycz­nej albo Odwo­ławczej Komi­sji Bio­etycz­nej, albo wbrew jej warun­kom;
 4. powsta­łych wsku­tek prze­pro­wadza­nia ekspe­rymen­tu medycz­nego, któ­rym kie­ruje oso­ba nie­speł­nia­jąca wyma­gań okre­ślo­nych w art. 23 usta­wy;
 5. powsta­łych wsku­tek dzia­łań wojen­nych, roz­ruchów i zamie­szek, a tak­że aktów ter­roru.

3. Ubez­pie­cze­nie OC nie obej­muje również kar umo­wnych, wyni­kają­cych z dzia­łania pod­jęte­go w okre­sie trwa­nia ochro­ny ubez­pie­cze­nio­wej lub zanie­cha­nia tego dzia­łania w tym okre­sie, w związ­ku z prze­pro­wadza­nym przez ubez­pie­czo­nego ekspe­rymen­tem medycz­nym.

4. Ubez­pie­cze­nie OC obej­muje wszys­tkie szko­dy w zakre­sie, o któ­rym mowa w ust. 1, z zastrze­żeniem ust. 2 i 3, bez możli­wości umo­wne­go ogra­nicze­nia przez zakład ubez­pie­czeń wyso­kości odszko­dowa­nia.

§ 3. Obo­wią­zek ubez­pie­cze­nia OC powsta­je naj­póź­niej w dniu poprzed­zają­cym dzień roz­poczę­cia ekspe­rymen­tu medycz­nego.

§ 4. 1. Mini­mal­na suma gwa­ran­cyj­na ubez­pie­cze­nia OC, w okre­sie ubez­pie­cze­nia nie dłuż­szym niż 12 mie­się­cy, w odnie­sie­niu do jedne­go zda­rze­nia oraz wszys­tkich zda­rzeń, któ­rych sku­tki są obję­te umo­wą ubez­pie­cze­nia OC, wyno­si równo­wartość w zło­tych:

 1. 50000 euro w przy­pad­ku ekspe­rymen­tu lecz­nicze­go, o któ­rym mowa w art. 21 ust. 2 usta­wy;
 2. 100000 euro w przy­pad­ku ekspe­rymen­tu bada­wcze­go, o któ­rym mowa w art. 21 ust. 3 usta­wy.

2. Kwo­ty, o któ­rych mowa w ust. 1, są usta­lane przy zasto­sowa­niu kur­su śre­dnie­go euro, ogło­szo­nego przez Naro­dowy Bank Pol­ski po raz pier­wszy w roku, w któ­rym umo­wa ubez­pie­cze­nia OC zosta­ła zawa­rta.

§ 5. Roz­porzą­dze­nie wchodzi w życie z dniem 1 stycz­nia 2021 r.

1. Po co takie roz­porzą­dze­nie, sko­ro «szcze­pie­nie» prze­ciwko COVID‑19 nie jest ekspe­rymen­tem medycz­nym?

2. Dla­cze­go ekspe­ryment medycz­ny prze­pro­wadza się na zdro­wych ludziach, gdy usta­wa pozwa­la na prze­pro­wadze­nie go za zgo­dą jedy­nie u ludzi cho­rych?

3. Dla­cze­go od osób «szcze­pio­nych» nie zbie­ra się zgo­dy na prze­pro­wadze­nie ekspe­rymen­tu lecz­nicze­go?

Reasu­mując – pra­coda­wcy będą mogli spra­wdzać, któ­ry z pra­cowni­ków jest skłon­ny do pro­wadze­nia na sobie ekspe­rymen­tu medycz­nego. #Szcze­pi­‑Mysie (oczy­wiście labo­rato­ryj­ne i z wypra­nymi mózga­mi).

Na mar­gine­sie – żadna komi­sja bio­ety­ki nie wypo­wiedzia­ła się pozy­tywnie o akcji «szcze­pień» prze­ciwko COVID‑19. Któ­re media głó­wne­go ście­ku raczy­ły poinfor­mować o tej zmia­nie pra­wnej doty­czą­cej ekspe­rymen­tu medycz­nego? [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑28.]

Zła­manie pro­toko­łów badań – Moder­naTX i Pfi­zer­‑Bio­NTech

Zatwie­rdza­jąc pro­dukty Comir­naty (Pfi­zer­‑Bio­NTech) i Spi­kevax (Moder­naTX Inc.) EMA naka­zała dostar­cze­nie wyni­ków badań podwój­nie zaśle­pio­nej pró­by.

EMA (dla pro­duktu Comir­naty)

[Opis] W celu potwie­rdze­nia sku­tecz­ności i bez­pie­czeń­stwa sto­sowa­nia pro­duktu lecz­nicze­go Comir­naty, podmiot odpo­wiedzial­ny powi­nien przed­łożyć raport koń­cowy z bada­nia kli­nicz­nego dla ran­domi­zowa­nego, z gru­pą kon­trol­ną otrzy­mują­cą pla­cebo, pro­wadzo­nego meto­dą śle­pej pró­by wobec obse­rwa­tora bada­nia C4591001.

[Ter­min] Grudzień 2023 r.

EMA (dla pro­duktu Spi­kevax)

[Opis] W celu potwie­rdze­nia sku­tecz­ności i bez­pie­czeń­stwa sto­sowa­nia COVID‑19 Vac­cine Moder­na podmiot odpo­wiedzial­ny powi­nien przed­łożyć raport koń­cowy z bada­nia kli­nicz­nego doty­czą­cy ran­domi­zowa­nego, kon­tro­lowa­nego pla­cebo, zaśle­pio­nego dla obse­rwa­tora bada­nia kli­nicz­nego o nume­rze mRNA­‑1273‑P301.

[Ter­min] Grudzień 2022 r.

Popra­wne prze­pro­wadze­nie badań bez­pie­czeń­stwa i sku­tecz­ności pole­ga na zebra­niu danych po 2–3 latach od poda­nia pre­para­tu. W tym cza­sie bada się uczest­ników (wraz z poszu­kiwa­niem u nich zmian, cho­rób, w tym nowo­two­rów, cho­rób auto­immu­nolo­gicz­nych oraz innych sku­tków ubocz­nych). Potrze­ba dużo cza­su, ponie­waż pier­wsze sku­tki ubocz­ne (np. zmia­ny w składzie krwi) można zaobse­rwo­wać dość wcze­śnie, zaś takie cho­roby jak nowo­two­ry i cho­roby auto­immu­nolo­gicz­ne mię­dzy czyn­nikiem wywo­łują­cym a łatwo wykry­wal­ną zmia­ną potrze­bują od roku do kil­kuna­stu lat. Stąd szcze­pion­ki bada się zazwy­czaj 5–15 lat.

Pań­stwo z przed­się­biorstw Pfi­zer­‑Bio­NTech oraz Moder­naTX posta­nowi­li jednak prze­rwać pro­tokół badań tuż po zatwie­rdze­niu ich pro­duktu i poinfor­mować oso­by przyj­mują­ce pla­cebo, że nie dosta­ły «szcze­pion­ki». To powo­duje, że bada­nia podwój­nie śle­pej pró­by prze­sta­ły być podwój­nie śle­pą pró­bą (dla obse­rwa­tora i uczest­ników). Nastę­pnie tym oso­bom poda­no «szcze­pion­kę». Nie jest więc możli­we dostar­cze­nie rapo­rtu z dłu­goter­mino­wej obse­rwa­cji uczest­ników (dla Pfi­zera począ­tko­wo do maja 2023 i dla Moder­naTX począ­tko­wo do gru­dnia 2022). Pre­para­ty więc nie będą mia­ły prze­bada­nego wpły­wu dłu­gotrwa­łego na orga­nizm ludz­ki. W tym brak obse­rwa­cji w kie­run­ku cho­rób auto­immu­nolo­gicz­nych, cho­rób nowo­two­rowych i ADE.

Mamy podej­rze­nie, że takie postę­powa­nie w połą­cze­niu do dąże­nia do «wyszcze­pie­nia» nie­mal 100% popu­lacji na zie­mi dąży do usu­nię­cia gru­py kon­trol­nej, bowiem po wyszcze­pie­niu >98% popu­lacji nie będzie możli­wa oce­na wpły­wu szcze­pion­ki w bada­niu z podwój­nie śle­pą pró­bą. Sku­tki będą więc spy­cha­ne na COVID‑19 nie na szcze­pion­kę lub na czyn­niki śro­dowi­sko­we. W pozo­sta­łej 2% popu­lacji nie­szcze­pio­nych bowiem cięż­ko będzie zna­leźć gru­pę 10000 ochot­ników do bada­nia – nie każdy chce być kró­likiem doświad­czal­nym, w szcze­gól­ności, że będą to oso­by skraj­nie prze­ciwnie nasta­wio­ne do tzw. szcze­pień prze­ciwko COVID‑19.

Aby nie było goło­sło­wia, przed­sta­wia­my zar­chi­wizo­wane zmia­ny pro­toko­łów badań z ich ory­ginal­nych stron:

 • Pfi­zer­‑Bio­NTech tym samym skró­cił pla­nowa­ną obse­rwa­cję z 1127 dni do zale­dwie 237 (8 mie­się­cy)
  Cli­nical Trials

  Parti­cipants ≥16 years of age who ori­ginal­ly rece­ived pla­cebo will be offe­red the oppo­rtu­nity to rece­ive BNT162b2 at defi­ned points as part of the stu­dy.

 • Moder­naTX Inc. tym samym skró­ciła pla­nowa­ną obse­rwa­cję z 907 dni do zale­dwie 215 (7 mie­się­cy).
  Cli­nical Trials

  This is a 2­‑part Pha­se 3 stu­dy, with Part A (Blin­ded Pha­se) and Part B (Open­‑label Obser­vatio­nal Pha­se). Parti­cipants in Part A are blin­ded to their tre­atment assign­ment, with parti­cipants rece­iving either 2 acti­ve mRNA‑1273 vac­cine doses or pla­cebo. Part B of the stu­dy is desi­gned to offer parti­cipants to be unblin­ded so that parti­cipants who rece­ived pla­cebo in Part A can request 2 doses of open­‑label mRNA‑1273 vac­cine. Addi­tio­nal­ly, parti­cipants who cho­ose to be unblin­ded and was only able to rece­ive 1 dose of mRNA‑1273 due to admi­nistra­tive reasons, can cho­ose to rece­ive the second dose of mRNA‑1273 during Part B.

  Ple­ase access www.moder­natx.com/cove­‑stu­dy for addi­tio­nal infor­mation, such as Stu­dy Over­view, Parti­cipa­tion, and Site Loca­tions along with con­tact num­bers for each loca­tion for the stu­dy.

  [Aktu­ali­zacja: 2021‑08‑08.]

FDA WRBPAC: szcze­pion­ki zabi­ły wię­cej ludzi niż ochro­niły

Poni­żej przed­sta­wia­my tłu­macze­nie fra­gmen­tu kon­feren­cji Komi­tetu Dorad­cze­go ds. Szcze­pio­nek i Powią­zanych Pro­duktów Bio­logicz­nych przy FDA, któ­re mia­ło miej­sce 17 wrze­śnia 2021 roku. Tre­ści pre­zen­tacji wyświe­tla­nej pod­czas prze­mówie­nia Ste­ve'a Kir­scha przed­sta­wia­my wtrą­cone mię­dzy cyta­ty.

Ste­ve Kirsch, VRBPAC

Cześć, jestem Ste­ve Kirsch. Jestem dyre­kto­rem wyko­nawczym fun­duszu wcze­snych tera­pii COVID‑19. Nie mam kon­fli­któw. Przej­dźmy do slaj­du czwa­rte­go ze sło­niem.

Slajd numer 2. Szcze­pion­ki Pfi­zera zabi­jają wię­cej ludzi niż chro­nią.

Ste­ve Kirch, Dyre­ktor Wyko­nawczy, Fun­dusz Wcze­snych Tera­pii COVID‑19, stk [pocz­ta] tre­ate­arly.org.

Spo­tka­nie WRBPAC, 17 wrze­śnia 2021.

Otwa­rta sesja wysłu­cha­nia publicz­nego. Ste­ve Kirsch, Dyre­ktor Wyko­nawczy Fun­duszu Wcze­snych Tera­pii COVID‑19.

Slajd numer 3. Wzgó­rze. Odchodzą­cy lide­rzy FDA dołą­cza­ją do innych ekspe­rtów w spo­rze prze­ciwko zastrzy­kom przy­pomi­nają­cym COVID‑19. Zgadzam się z wszys­tki­mi ich powo­dami. Tu jest kilk­ja nowych, o któ­rych nie sły­sze­liście.

Slajd numer 4. Nikt nie zwra­ca uwa­gi na sło­nia w poko­ju. Śmie­rtel­ność z różnych przy­czyn (Współ­czyn­nik D:L).

Slajd numer 5. CDC: Ponad­to, prze­gląd dostę­pnych infor­macji kli­nicz­nych, w tym aktów zgo­nu, sek­cji zwłok i doku­men­tacji medycz­nej nie usta­lił związ­ku przy­czy­nowe­go ze szcze­pion­kami prze­ciwko Covid‑19, mówi CDC.

Ste­ve Kirsch

Zamie­rzam dzi­siaj sku­pić swo­ją uwa­gę na «sło­niu w poko­ju», o któ­rym nikt nie lubi mówić, że szcze­pion­ki zabi­jają wię­cej ludzi niż ratu­ją. Dzi­siaj sku­pimy się pra­wie wyłącz­nie na śmier­ciach z powo­du COVID i sku­tecz­ności szcze­pio­nek, ponie­waż wma­wia się nam, że szcze­pion­ki prze­ciwko COVID są bardzo bez­piecz­ne. To jest po pro­stu nie­pra­wda. Na przy­kład, jest czte­ry razy wię­cej zawa­łów ser­ca w gru­pie kli­nicz­nej w rapor­cie z sze­ścio­mie­sięcz­nego bada­nia kli­nicz­nego Pfi­zera. To był pech.

One poka­zują, że zawał ser­ca wystę­pował 71 razy czę­ściej po poda­niu szcze­pion­ki w poró­wna­niu do jakiej­kolwiek innej szcze­pion­ki. W sumie dwudzie­stu ludzi umar­ło, któ­rzy otrzy­mali lek. Czter­naście ludzi umar­ło któ­rzy otrzy­mali pla­cebo. Mało ludzi to zauwa­ża. Jeże­li śmie­rtel­ność z jakiej­kolwiek przy­czy­ny od szcze­pion­ki nie jest uje­mna – szcze­pion­ki, zastrzy­ki przy­pomi­nają­ce [ang. boosters – przy­pis red.] oraz obo­wiąz­ki są wszys­tkie bez­sen­sowne. Tak jest na dzi­siaj.

Slajd numer 6. Agen­da

 1. Kal­kula­cje nadmia­rowych śmier­ci do żyją­cych → nie­akce­pto­wal­ne.
 2. Zwię­ksze­nie powa­żnych nie­korzyst­nych zda­rzeń → nie­akce­pto­wal­ne.
 3. Oszu­stwo w bada­niu kli­nicz­nym Pfi­zera nigdy nie bada­ne → nie­akce­pto­wal­ne.
 4. Wcze­sna tera­pia: lepsza alter­naty­wa.
 5. Co się sta­ło w «realnym świe­cie».

Slajd numer 7. Sto­sunek nadmia­rowe śmier­ci do żyją­cych jest nie­akce­pto­wal­ny.

Źró­dło badańNadmia­rowe śmier­ci potrzeb­ne do ochro­nie­nia jedne­go kovi­dowe­go życiaOchro­nio­ne życia
Pfi­zer, 6 mie­się­cy*51
VAERS21
Dom opie­ki (zastrzy­ki przy­pomi­nają­ce)*61

* Sta­tystycz­nie nie­istot­ne.

Ludzie zabi­ci > Ludzie ochro­nie­ni.

Ste­ve Kirsch

[Nie­zrozu­mia­łe sło­wo – przy­pis red.] slajd numer 7, przej­dźmy do slaj­du numer 7. Poka­zuje on sto­sunek licz­by zmar­łych z jakiej­kolwiek przy­czy­ny do żyją­cych [ang. all­‑cause death to life ratio – przy­pis red.] w trzech przy­pad­kach. Tyl­ko licz­by z VAERS [mię­dzy­naro­dowa baza do zgła­sza­nia NOP – przy­pis red.] są zna­czą­ce sta­tystycz­nie, ale inne licz­by są nie­poko­jące. Nawet gdy­by szcze­pion­ka dawa­ła stu­pro­cen­tową ochro­nę, to nadal zna­czy, że zabi­jamy dwie oso­by, aby ochro­nić jedno życie.

Czte­rech ekspe­rtów robi­ło ana­lizę uży­wając całko­wicie innych danych ze źró­deł spo­za Sta­nów Zje­dno­czo­nych i wszy­scy poda­li w przy­bli­żeniu taką samą licz­bę zgo­nów zwią­zanych ze szcze­pion­ką: oko­ło 411 zgo­nów na milion dawek. To odpo­wia­da zgo­nowi 150 tysię­cy osób.

Slajd numer 8 (nie­popra­wnie ponu­mero­wany jako 7). Pfi­zer, III faza: rezul­tat bada­nia sze­ścio­mie­sięcz­nego. Naj­bardziej defi­nity­wne bada­nie doty­czą­ce korzy­ści ze śmie­rtel­ności z jakiej­kolwiek przy­czy­ny jest NEGA­TYWNE.

medR­Xiv, ser­ver przed­dru­ków dla serwi­sów medycz­nych.

Sze­ścio­mie­sięcz­ne bez­pie­czeń­stwo i efe­kty­wność szcze­pion­ki mRNA BNT162b2 prze­ciwko COVID‑19.

Gru­paZgo­ny
Pla­cebo14
Szcze­pion­ka18

Pod­czas zaśle­pio­nego i kon­tro­lowa­nego okre­su [bada­nia kli­nicz­nego – przy­pis red.] umar­ło 15 uczest­ników otrzy­mują­cych BNT162b2 i 14 otrzy­mują­cych pla­cebo; pod­czas nie­zaśle­pio­nego okre­su umar­ło 3 uczest­ników otrzy­mują­cych wcze­śniej BNT162b2 i 2 otrzy­mują­cych wcze­śniej pla­cebo. Żadna z tych śmier­ci nie zosta­ła uzna­na przez bada­czy jako zwią­zana z BNT162b2. Przy­czy­ny śmier­ci zosta­ły roz­dzie­lone pomię­dzy gru­py BNT162b2 i pla­cebo (Tabe­la 4).

Sto­sunek nadmier­nych zgo­nów do żyją­cych = 5:1. Zabi­liśmy 5 osób aby zaoszczę­dzić 1 kovi­dową śmierć (net­to 18−14 = 4 życia stra­cone) ale nie jest to istot­ne.

Slajd numer 9. VAERS, kal­kula­cja nadmier­nych zgo­nów.

 1. (2927−500)·41=99507 rze­czy­wistych zgo­nów.
 2. 99507/217 = 458 dawek D/M.

Uwa­gi:

 1. 217M jest licz­bą dostar­czo­nych dawek przez Pfi­zera.
 2. 41 jest to współ­czyn­nik zani­żania rapo­rtów (URF) w VAERS tego roku dla szcze­pio­nek COVID, obli­czo­ny z przy­pad­ków ana­filak­sji z arty­kułu JAMA.
 3. 458 zgo­nów na milion dawek jest powy­żej śre­dniej świa­towej 411,, któ­ra jest przy­woły­wana w wie­lu miej­scach.

Naro­dowe Cen­trum Infor­macji Szcze­pion­kowych, MedA­lerts, stro­na głó­wna. Zna­lezio­ne wyni­ki.

Od 3 wrze­śnia 2021, opu­bli­kowa­ne dane VAERS: Zna­lezio­no 2927 przy­pad­ków z loka­liza­cją Sta­ny Zje­dno­czo­ne, tery­toria i nie­zna­ne, szcze­pion­ka jest COVID‑19 i pro­ducent jest PFI­ZER/BIO­NTECH i pacjent umarł.

WiekLicz­baPro­cent
<3 lata20.07%
12–17 lat120.41%
17–44 lat1394.75%
44–65 lat47316.16%
65–75 lat61921.15%
75+ lat141448.31%
Nie­zna­ny2659.16%
W sumie2927100%

Slajd numer 10. Obli­cze­nie D:L z VAERS

Kate­goriaZgo­ny na milion dawek
Przy­bli­żona ilość żyć ura­towa­nych na milion dawek (ostat­nie 6 mie­się­cy)−230
Nadmier­ne zgo­ny na milion, VAERS (tyl­ko Pfi­zer)458

Zgo­nów z powo­du COVID w cią­gu ostat­nich 6 mie­się­cy, zakła­dając 90­‑pro­cen­tową reduk­cję zgo­nów = 91868·0.90 = 82681 żyć ura­towa­nych przez 360 milio­nów dawek.

−82.681 / 360000·1000000 = −230 zgo­nów na milion.

458 / 230 = 2 na 6­‑mie­sięcz­ny okres ochro­ny.

Zgo­ny:Żyją­cy = 2:1.

Slajd numer 11. Dom opie­ki. 4 mar­twych z 7 hospi­tali­zowa­nych po zastrzy­ku przy­pomi­nają­cym Pfi­zera. Ochro­nio­no 0.68 życia przed COVID w cza­sie 6 mie­się­cy. Zgo­ny:Żywi = 6:1.

Zało­żenia:

 1. 3% IFR dla sta­ruszków i 30% z nich zacho­rowa­ło na COVID w cią­gu roku.
 2. Zastrzy­ki przy­pomi­nają­ce dzia­łają 6 mie­się­cy.

Dom opie­ki Sun­nyc­rest. Whit­by, Onta­rio, 136 łóżek.

Ste­ve Kirsch

Nastę­pnym slaj­dem będzie slajd 11, dom opie­ki. Teraz, realne licz­by potwie­rdza­ją, że zabi­jamy wię­cej niż ratu­jemy i chciał­bym, aby wszy­scy spoj­rze­li na dane mini­ster­stwa zdro­wia Izra­ela doty­czą­ce osób w wie­ku 90 i wię­cej lat, gdzie prze­szli­śmy z gru­py 94.4% zaszcze­pio­nych do 82.9% zaszcze­pio­nych w prze­cią­gu czte­rech ostat­nich mie­się­cy. W naj­bardziej opty­mistycz­nym sce­nariu­szu ozna­cza to, że umar­ło 50% zaszcze­pio­nych osób i 0% nie­zaszcze­pio­nych ludzi. Dopó­ki nie potra­ficie wyja­śnić tego ame­rykań­skie­mu spo­łeczeń­stwu, nie może­cie zatwie­rdzić zastrzy­ków przy­pomi­nają­cych.

Slajd numer 12. ~411 zgo­nów na milion dawek. Potwie­rdzo­ne uży­wając pię­ciu różnych metod. obej­mują­cych 35% świa­towej popu­lacji. ~150000 nadmia­rowych zgo­nów w Ame­ryce spo­wodo­wanych przez szcze­pion­kę.

Slajd numer 13.

Tabe­la nie­pożą­danych dzia­łań (część listy)
Sym­ptomCzyn­nik X
Zato­rowość płu­cna473
Udar326
Zakrze­pica żył głę­bokich264.3
Zakrze­pica250.5
D­‑dime­ry fibry­nowe podwyż­szo­ne220.8
Zapa­lenie wyros­tka robacz­kowe­go145.5
Szum uszny97.3
Zatrzy­manie akcji ser­ca71
Zgon58.1
Cho­roba Par­kin­sona55
Powol­na mowa54.3
Afa­zja (nie­możność mówie­nia)52.3

Peł­na lista: Sza­cun­kowa licz­ba zgo­nów po szcze­pion­kach w Ame­ryce.

Slajd numer 14. Przy­pad­ki zatrzy­mania akcji ser­ca podwyż­szo­ne 71­‑krot­nie w sto­sun­ku do ilo­ści bazo­wej (śre­dnia z pię­ciu lat dla wszys­tkich szcze­pio­nek 57/4·5 = 71).

NB: skłon­ność do rapo­rto­wania w VAERS pozo­sta­je nie­zmien­na do poprzed­nich lat → to są realne wzro­sty.

Uwa­ga: czyn­nik 71X jest z kró­tkie­go okre­su po szcze­pie­niu i nie doty­czy całe­go roku!

Naro­dowe Cen­trum Infor­macji Szcze­pion­kowych, MedA­lerts, stro­na głó­wna, Wyni­ki wyszu­kiwa­nia z danych VAERS na dzień 3 wrze­śnia 2021 roku.

Zna­lezio­no 4 przy­pad­ki gdzie wiek jest w zakre­sie 20 lub wię­cej i mniej niż 60 lat i sym­pto­mem jest zatrzy­manie akcji ser­ca, pacjent zmarł, a data śmier­ci jest w zakre­sie od 2015‑01‑01 do 2019‑12‑31.

WiekIlośćPro­cent
17–44 lat375%
44–65 lat125%
Łącz­nie4100%

Naro­dowe Cen­trum Infor­macji Szcze­pion­kowych, MedA­lerts, stro­na głó­wna, Wyni­ki wyszu­kiwa­nia z danych VAERS na dzień 3 wrze­śnia 2021 roku.

Zna­lezio­no 57 przy­pad­ków gdzie wiek jest w zakre­sie 20 lub wię­cej i mniej niż 60 lat, loka­liza­cją są Sta­ny Zje­dno­czo­ne, tery­toria i nie­zna­ne, szcze­pion­ką jest COVID19, pro­ducen­tem jest PFI­ZER/BIO­NTECH i sym­pto­mem jest zatrzy­manie akcji ser­ca, pacjent zmarł.

WiekIlośćPro­cent
17–44 lat1831.58%
44–65 lat3968.42%
Łącz­nie57100%

Slajd numer 16. Sto­sunek rapo­rto­wania zapa­lenia osie­rdzia i mię­śnia ser­cowe­go na milion przy­jętych dawek z podzia­łem na płeć, numer dawki – 7­‑dnio­we ryzy­ko (na dzień 18 sier­pnia 2021).

Pfi­zerModer­naJans­senPfi­zerModer­naJans­senPfi­zerModer­naJans­sen
wszy­scywszy­scywszy­scymęż­czyź­nimęż­czyź­nimęż­czyź­nikobie­tykobie­tykobie­ty
Wiek1 dawka2 dawka1 dawka2 dawka1 dawka1 dawka2 dawka1 dawka2 dawka1 dawka1 dawka2 dawka1 dawka2 dawka1 dawka
12–152.620.90.0nie obl.0.04.842.60.0nie obl.0.00.54.30.00.00.0
16–172.534.00.014.60.05.271.50.031.20.00.08.10.00.00.0
18–241.118.52.720.22.72.437.15.137.73.00.02.60.75.31.6
25–291.07.21.710.31.91.811.13.214.92.00.31.30.46.30.0
30–390.83.41.04.20.41.16.81.68.00.00.61.00.40.71.0
40–490.42.80.53.21.20.74.40.64.62.20.11.80.42.10.0
50–640.20.50.60.80.20.20.50.41.00.00.30.80.80.70.5
65+0.20.30.20.31.00.20.40.40.41.00.20.40.10.20.9

1 z 317 chło­pców w wie­ku 16–17 lat będzie miał zapa­lenie mię­śnia ser­cowe­go od szcze­pion­ki. Po zastrzy­ku przy­pomi­nają­cym może to być 1 z 25.

Uwa­gi:

Obli­cze­nie dla 2 dawek: 1000000 / ((5.2+71.5)·41) = 317 (uwa­ga 41 jest współ­czyn­nikiem skłon­ności rapo­rto­wania URF).

Obli­cze­nie dla 3 dawki: 1000000 / (71.5·13.75·41) = 25.

Przy­jęcie każdej dawki zwię­ksza współ­czyn­nik SAE (powa­żne zda­rze­nie nie­pożą­dane) o krot­ność 13.75 (=71.5/5.2) w tym przedzia­le wie­kowym.

Przy­pisy: John Su, aktu­ali­zacja bez­pie­czeń­stwa dla szcze­pio­nek COVID‑19: VAERS

Ste­ve Kirsch

Pro­szę slajd numer 16, zapa­lenie mię­śnia ser­cowe­go. Poja­wił się wczo­raj arty­kuł na medR­Xiv zaty­tuło­wany «mRNA COVID‑19 vac­cina­tion». Rezo­nans magen­tycz­ny ser­cowo­‑naczy­nio­wy [CMR] potwie­rdza, że zapa­lenie mię­śnia ser­cowe­go i osie­rdzia wyno­si jeden na tysiąc i doty­czy wie­ku od osie­mna­stu do sześć­dzie­się­ciu pię­ciu lat, ze śre­dnią wie­ku 33 lata. Nie jest to nie­zgo­dne z tym, co poka­zuje VAERS.

Nastę­pny slajd będzie 18, usta­wia­nie pró­by. Jest całkiem jasne, że wyni­ki prób­ne Pfi­zera były usta­wio­ne. Jest sta­tystycz­nie nie­możli­wym, aby naru­sze­nia pro­toko­łu były 5 razy częst­sze w gru­pie bada­nej. Dla­cze­go nie zosta­ło to zba­dane?

Slajd numer 19. Mad­die de Garay [imię i nazwi­sko nasto­latki – przy­pis red.] mia­ła 12 lat, gdy bra­ła udział w bada­niu kli­nicz­nym fazy III dla dzie­ci. Teraz jest spa­rali­żowa­na na całe życie. To nie zosta­ło zare­jestro­wane przez Pfi­zera. Brak dal­szych zapi­sów, nie ma dochodze­nia. Pro­szę, powiedz­cie nam, dla­cze­go to oszu­stwo nie zosta­ło zba­dane.

Na koniec pro­szę slajd numer 20. Wcze­sne tera­pie są dużo lepszą alter­naty­wą niż zastrzy­ki przy­pomi­nają­ce. Dowo­dem jest, że w Izra­elu jest wię­cej przy­pad­ków niż kie­dyko­lwiek. W Indiach, Uttar­‑Pra­desh jest teraz wol­ny od COVID‑19. Pra­wie nikt nie jest tam zaszcze­pio­ny. Dzię­kuję.

[Aktu­ali­zacja: 2021‑09‑22.]

Taj­ny skła­dnik Spi­kevax Moder­ny

Jak zwy­kle na stro­nach EMA nie ma infor­macji co jest skła­dni­kiem czyn­nym pre­para­tu Moder­naTX Inc. Spi­kevax. Z naszych usta­leń, wspa­rtych przez gru­pę sekwen­cjo­nują­cą te pre­para­ty – usta­lono, że skła­dni­kiem czyn­nym pra­wdo­podob­nie jest (infor­macja nie­ofi­cjal­na) – ela­some­ran. Peł­na sekwen­cja ela­some­ranu znaj­duje się w tym doku­men­cie. Art. 11 Pra­wa Far­maceutycz­nego naka­zuje poda­nie nazwy sub­stan­cji czyn­nej w Cha­rakte­rysty­ce Pro­duktu Lecz­nicze­go (czy­li ulot­ce dla pacjen­ta). Tam wciąż jest brak nazwy.

Poni­żej poda­jemy tak­że inne sub­stan­cje mRNA (pra­wdo­podob­nie nie­wchodzą­ce w skład tego pre­para­tu) celem uła­twie­nia dochodze­nia nauko­wcom i zapa­leń­com, któ­rzy dostar­czą prób­kę pre­para­tu do labo­rato­rium zaj­mują­cego się sekwen­cjo­nowa­niem (pole­camy zagra­nicz­ne labo­rato­ria ze wzglę­du na cen­zurę i możli­we repre­sje pol­skich władz).

Lista nazw koń­czą­cych się na ‑meran (będą­cych czą­stecz­kami mRNA):

 • abda­vome­ran (numer INN 11888) – czas doda­nia (tuż przed 11889 oraz spo­sób ryso­wania i meta­dane pli­ku wska­zują, że sub­stan­cja zosta­ła zare­jestro­wana przez przed­się­bior­stwa Pfi­zer lub Bio­NTech); w tek­ście doku­men­tu jawnie wska­zano, że kodu­je: alfa­‑glo­binę (region 5'­‑UTR), dome­nę wią­żącą rece­ptor wiru­sa SARS­‑CoV‑2 (sekwen­cja kodu­jąca CDS), bli­żej nie­okre­ślo­ną pro­teinę zawie­rają­cą gli­cynę i sery­nę (CDS), fibry­tynę T4 (CDS), regu­lator trans­kryp­cji (ang. Ami­no­‑ter­minal enhan­cer of split) w regio­nie 3'­‑UTR oraz fra­gment mRNA rybo­somu 12S (3'­‑UTR);
 • aca­vame­ran (numer INN 11264) – kodu­je gen TNFSF4 zwią­zany z cho­roba­mi taki jak zawał ser­ca, toczeń rumie­nio­waty, nar­kolep­sja, nie­dobór odpor­ności (inny niż z powo­du HIV); sekwen­cji 5'­‑UTR i 3'­‑UTR nie opi­sano, mimo, że wystę­pują;
 • auto­gene cevu­meran (numer INN 11177) – kodu­je alfa­‑glo­binę (5'­‑UTR), peptyd sygna­łu sekre­cyj­nego «sec2.0» pochodzą­cy z sekwen­cji kodu­jącej łań­cuch alfa ludz­kie­go kom­ple­ksu MHC kla­sy I «HLA‑I, Cw*», któ­ry jest sto­sowa­ny jako znacz­nik bia­łka fuzyj­nego w celu popra­wy prze­twa­rza­nia i pre­zen­tacji anty­genu, miej­sce inser­cji genów pacjen­ta (pra­wdo­podob­nie jest to szcze­pion­ka mRNA prze­ciwko nowo­two­rowi), sekwen­cję MITD (CDS, funk­cja podob­na do sec2.0), ele­men­ty skła­dowe rybo­somu 12S (3'­‑UTR);
 • fazu­leme­ran (numer INN 11763) – kodu­je czyn­nik wzro­stu śród­błon­ka naczy­nio­wego (VEGF) – zapal­ną cyto­kinę uczest­niczą­cą w goje­niu rany rege­nera­cji tka­nek i angio­gene­zie fizjo­logicz­nej oraz również ze wzglę­du na jego zdol­ność do pro­mowa­nia pato­logicz­nej angio­gene­zy we wzro­ście guza, miaż­dży­cy i reti­nopa­tiach pro­life­racyj­nych (CDS); kodu­je tak­że część alfa Hemo­glo­biny (3'­‑UTR);
 • ganu­lame­ran (numer INN 11890) – chwi­la reje­stra­cji (tuż po 11889) oraz spo­sób ryso­wania wska­zują, że sub­stan­cję pro­duku­je przed­się­bior­stwo Pfi­zer lub Bio­NTech, kodu­je dome­nę wią­żącą rece­pto­ra, fibry­tynę T4 oraz dome­nę trans­mem­bra­nową bia­łka kol­ca S koro­nawi­rusa;
 • gin­dame­ran (numer INN 11447) – po spo­sobie ryso­wania można podej­rze­wać, że sub­stan­cję pro­duku­je Pfi­zer/Bio­NTech; kodu­je alfa­‑glo­binę (5'­‑UTR), sec (funk­cja podob­na do sec2.0 opi­sane­go wyżej), bia­łka boga­te w sery­nę i gli­cynę (CDS), pro­teinę NY­‑ESO‑1 (wska­zuje, że jest to «szcze­pion­ka mRNA» prze­ciwko nowo­two­rowi), fra­gmen­ty tokso­idu tęż­cowe­go (do prze­łama­nia tole­ran­cji immu­nolo­gicz­nej), sekwen­cję MITD; w sekwen­cji 3'­‑UTR zako­dowa­ne są fra­gmen­ty rybo­somu 12S;
 • nado­rame­ran (numer INN 10125) – kodu­je alfa­‑glo­binę (3'­‑UTR) oraz w sekwen­cji kodu­jącej CDS pro­teinę RAV‑G wście­kli­zny (szcze­pion­ka mRNA prze­ciwko wście­kli­znie?); co kodu­je obszar 5'­‑UTR nie opi­sano;
 • onta­same­ran (numer INN 11480) – sub­stan­cja podob­na do gin­dame­ranu, kodu­je mię­dzy inny­mi pro­teinę TPTE – pra­wdo­podob­nie szcze­pion­ka mRNA prze­ciwko nowo­two­rowi;
 • pida­cme­ran (numer INN 11891) – sil­nie podej­rze­wamy, że sub­stan­cję pro­duku­je Pfi­zer/Bio­NTech z powo­dów jak poprze­dnio; kodu­je fra­gment wiru­sa wene­zuel­skie­go zapa­lenia mózgu u koni (5'­‑UTR i CDS), pro­teinę sygna­łową oraz pro­teinę bia­łka kol­ca wiru­sa SARS­‑CoV‑2 (nie­wąt­pli­wie jest to kolej­na szcze­pion­ka mRNA Pfi­zera/Bio­NTe­chu prze­ciwko naj­bardziej zna­nej cho­robie);
 • pomul­meran (numer INN 11392) – nie opi­sano co kodu­ją obsza­ry 5'­‑UTR oraz 3'­‑UTR; sekwen­cja kodu­jąca zawie­ra gen, któ­rego uszkodze­nie powo­duje muko­wiscy­dozę;
 • vibo­same­ran (numer INN 11478) – kodu­je alfa­‑glo­binę (5'­‑UTR), fra­gment tyrozy­nazy, bia­łko boga­te w gli­cynę i sery­nę, MITD oraz fra­gment tokso­idu tęż­cowe­go (CDS); 3'­‑UTR zawie­ra fra­gmen­ty mRNA rybo­somu 12S;
 • zore­cime­ran (numer INN 11868) – kodu­je bia­łko S naj­popu­lar­niej­sze­go medial­nie wiru­sa; sekwen­cja 5'­‑UTR nie zosta­ła opi­sana w sen­sowny spo­sób; sekwen­cja 3'­‑UTR jest tyl­ko czę­ścio­wo opi­sana i kodu­je alfa­‑glo­binę; spo­sób ryso­wania wska­zuje, że jest to pro­dukt innej fir­my niż pozo­sta­łe szcze­pion­ki mRNA (Cure­Vac?).

Uży­te skró­ty:

 • CDS – sekwen­cja kodu­jąca mRNA – zawie­ra zapis tłu­maczo­nego (trans­lacja) genu na bia­łko;
 • 5'­‑UTR (część mRNA znaj­dują­ca się przed sekwen­cją kodu­jącą, funk­cja nie w peł­ni pozna­na, odpo­wia­da mię­dzy inny­mi za ekspre­sję genu, może zawie­rać siR­NA – sygna­łowe RNA);
 • 3'­‑UTR – fra­gment mRNA zawa­rty po sekwen­cji kodu­jącej o nie w peł­ni pozna­nej funk­cji, odpo­wia­da mię­dzy inny­mi za szyb­kość degra­dacji i ekspre­sji mRNA.

[Aktu­ali­zacja: 2021‑10‑12.]

Reali­zacja wła­snych celów poli­tycz­nych

Pro­jekt Cze­sła­wa Hoca (poseł PiS) nie jest niczym nowym, jeże­li chodzi o reali­zację celu poli­tycz­nego, bowiem licz­ne bada­nia nauko­we wyka­zały, że zaszcze­pie­ni prze­ciwko COVID‑19 jedna­kowo trans­mitu­ją wiru­sa jak nie­zaszcze­pie­ni. Ozna­cza to, że zaszcze­pie­ni pra­cowni­cy fir­my jedna­kowo zara­żają swoich klien­tów, tak jak­by te sta­nowi­ska zaj­mowa­ły oso­by nie­zaszcze­pio­ne. Cze­sław Hoc tym­cza­sem pro­ponu­je, aby fir­my w peł­ni zaszcze­pio­ne były zwal­nia­ne z ogra­niczeń «pan­demicz­nych». Potrze­buje tego bardzo PiS, jak sam się do tego przy­znał i w koń­cu raczył powiedzieć pra­wdę.

Jednak nie jest naj­gor­szym to, że PiS bardzo potrze­buje tego pro­jektu, ale powa­żnym pro­ble­mem jest to, że zaró­wno Lewi­ca, Pol­ska 2050 i Koali­cja Oby­watel­ska (dawniej PO, plat­for­ma oby­watel­ska) – również potrze­bują tego pro­jektu, bowiem mają za cel reali­zację dal­sze­go odbie­rania nam wol­ności i pry­wat­ności i wpro­wadze­nie w Pol­sce nie­wol­nic­twa poprzez wdro­żenie syste­mu #Aadhaar­‑Euro­pe, któ­rego fakt two­rze­nia jest utrzy­mywa­ny w taje­mni­cy przed oby­wate­lami Unii Euro­pej­skiej.

Mamy epi­demie żądzy władzy i pie­nią­dza (szcze­pion­ki nie chro­nią przed zaka­żaniem klien­tów), chęć likwi­dacji praw czło­wie­ka (pry­wat­ność, wol­ność, art. 9 RODO), a poprzez zastra­sze­nie ludzi można osią­gnąć wszys­tko. Podej­rze­wamy, że two­rzo­ny jest nie tyl­ko w Pol­sce rodzaj tota­lita­ryzmu zwa­ny dykta­turą Hux­leyawspo­maga­ną far­mako­logicz­nie. O tym, że sub­stan­cje che­micz­ne i paso­żyty umie­ją zmie­niać myśle­nie zwie­rząt (i ludzi) wia­domo od dawna. Można by podać wście­kli­znę jedy­nie jako przy­kład, bowiem istnie­ją inne orga­nizmy, bardziej zło­żone potra­fią­ce mani­pulo­wać świa­domo­ścią ofia­ry. Choć­by grzyb ata­kują­cy mró­wki i każą­cy dro­gą far­mako­logicz­ną wyko­nać jej to co grzyb potrze­buje. Stąd do opra­cowa­nia wekto­ra wiru­sowe­go lub szcze­pion­ki mRNA, któ­ra to uczy­ni jest bardzo kró­tka dro­ga.

Odno­śnie zaś pro­jektu two­rzo­nego ad hoc przez pana Cze­sła­wa, może­my zało­żyć się, że Koali­cja Oby­watel­ska i Lewi­ca za nim zagło­sują pozba­wia­jąc nas praw, a Kon­fede­racja będzie w 100% prze­ciw. Wyni­ki gło­sowa­nia poja­wią się wkrót­ce. <;‑)> Wyni­ki obie­cuje­my opu­bli­kować w tym arty­kule, jeże­li doj­dzie do gło­sowa­nia – imien­ne, aby­ście wiedzie­li na kogo gło­sować / nie gło­sować pod­czas naj­bliż­szych wybo­rów, o ile w ogó­le się odbę­dą (stan wyją­tko­wy blo­kuje możli­wość ich odby­cia się przez ponad pół roku od jego ustą­pie­nia).

Jutro doj­dzie do zmo­wy jak poszcze­gól­ne partie mają gło­sować. Wie­rzy­my, że Kon­fede­racja będzie w 100% prze­ciwko (spo­śród posłów, któ­rzy dotrą na gło­sowa­nie i jeże­li uwa­żają sie­bie za powa­żną partię poli­tycz­ną – powin­ni być wszy­scy obe­cni na gło­sowa­niu w gru­dniu 2021 roku). Będzie to posiedze­nie mają­ce usta­lić wpro­wadze­nie Aadhaar Euro­pe w Pol­sce. Zacz­nie się od odtaj­nie­nia danych medycz­nych Pola­ków (w tym danych o trans­płcio­wości, prze­cież oka­zywa­nie doku­men­tu zawie­rają­cego imię, nazwi­sko i PESEL jest zmo­rą wie­lu osób trans­płcio­wych cze­kają­cych na kore­ktę płci – po raz kolej­ny #wstyd Lewi­co), a skoń­czy się na eli­mina­cji kla­sy śre­dniej i wpro­wadze­niu tota­lita­ryzmu Hux­leya, zaś pra­ca sta­nie się nie stan­dardem, ale luksu­sem. «Impfung macht Frei» to powin­na być nowa nazwa partii skła­dają­cej się z posłów KO i Lewi­cy.

Zasta­nów się co zro­bi pra­coda­wca w sytu­acji, gdy dwóch jego pra­cowni­ków odmó­wi oka­zania certy­fika­tu kovi­dowe­go i pra­coda­wca będzie miał do wybo­ru mieć o 2 pra­cowni­ków mniej lub wszy­scy dalej będą musie­li siedzieć w nie­sku­tecz­nych maskach powo­dują­cych m.in. zespół suche­go oka? Będzie wolał zwol­nić tych dwóch i mieć spo­kój od obo­strzeń (i odpo­wie­nio uprzy­krzy życie tym dwum by się sami zwol­nili), czy nic nie zro­bi? Na pewno więc PiS «nie daje możli­wości zwal­nia­nia czy ogra­nicza zarob­ków»? Hipo­kry­zja i obłu­da. Czy na pewno zosta­nie zacho­wana taje­mni­ca przed inny­mi pra­cowni­kami, któ­ry pra­cownik nie jest zaszpry­cowa­ny?

Do cze­go w ogó­le doszło

Mało kto toi zauwa­ża, bowiem ludzie nie patrzą chło­dno na poli­tykę, ale nie tru­dno zauwa­żyć, że media są opła­cane przez glo­bali­stów – m.in. Bill&Melin­da Gates oraz Soro­sa. Media (w tym OKO.press, WP, Inte­ria, Onet, TVP, TVN itp.) słu­żą nie do reali­zacji celów poli­tycz­nych PiS, lecz do reali­zacji celów poli­tycz­nych glo­bali­stów. Media napę­dza­jąc maso­wą histe­rię, a można by rzec, że nawet maso­wą psy­cho­zę, powo­dują, że ludzie się panicz­nie boją tego o czym mówią media – zja­dli­wego wiru­sa. Strach powo­duje obja­wy gry­popodob­ne oraz obja­wy psy­cho­soma­tycz­ne (dowo­dy nauko­we znaj­dują się w lin­kowa­nym obok bada­niu). Czło­wiek z obja­wami gry­py pędzi na test, któ­ry jest nie­mia­rodaj­ny. 94% ludzi któ­rzy odfi­cjal­nie umar­li na COVID‑19 mie­li cho­roby współ­ist­nie­jące. Niko­go chy­ba nie trze­ba prze­kony­wać, że zastra­sze­nie oso­by cho­rej na miaż­dży­cę i podwyż­sze­nie jej tęt­na ponad 100 ude­rzeń na minu­tę może dopro­wadzić do zato­rowo­ści, zawa­łu lub innej cho­roby pocho­dnej spo­wodo­wanej dekom­pen­sacją cho­roby pod­sta­wowej.

Partie poli­tycz­ne (w tym PiS) sta­ły się zakła­dni­kami mediów. Pol­ską i Unią Euro­pej­ską nie rzą­dzą już poli­tycy, ale fir­my medial­ne napę­dza­ne pod agen­dę glo­bali­stów, celem rte­ali­zacji ich celów – mię­dzy inny­mi finan­sowych, jak też pozby­cia się cię­żaru jakim dla nich jest wol­ność i pry­wat­ność oby­wate­li i możli­wość samo­sta­nowie­nia o sobie.

Dużo się też mówi o spo­rze EU­‑Pol­ska. Nale­ży tutaj powiedzieć pra­wdę. Żadne­go pra­wdzi­wego spo­ru nie ma, ponie­waż gdy­by był, Unia Euro­pej­ska posia­da środ­ki, któ­rymi taki spór może łatwo zakoń­czyć. Posia­da Try­bunał Spra­wie­dli­wości i posia­da możli­wość wyda­nia decy­zji o zaprze­sta­niu finan­sowa­nia inwe­sty­cji w pań­stwach dykta­tor­skich. Ów spór trwa już mini­mum 6 lat. Kto jeszcze wie­rzy, że jest jaki­kolwiek spór? To nie jest spór, ale gra poli­tycz­na mają­ca na celu odwró­cenie uwa­gi od innych pro­ble­mów, z któ­rych naj­ważniej­szym są glo­bali­ści (Bill Gates, Soros, World Eco­nomic Forum, ID‑2020 itp.). Glo­bali­ści bowiem mają w swoim inte­resie kon­tro­lę nad wszys­tkim i mają pra­wdzi­wą siłę prze­bicia. W rękach kil­ku ludzi znaj­duje się 99% warto­ści pie­nię­żnej tego świa­ta.

Jak to zakoń­czyć?

Jedy­ny spo­sób, aby ten naj­wię­kszy wał stu­lecia zakoń­czyć jest zje­dno­cze­nie się oby­wate­li prze­ciwko władzy (bowiem to dzię­ki jej uży­ciu zapa­dają mię­dzy­naro­dowe decy­zje). Nale­ży się zje­dno­czyć usu­wając podzia­ły. Nie jest bowiem istot­ne to czy ktoś iden­tyfi­kuje się zgo­dnie z «płcią bio­logicz­ną», czy to, że jest homo­seksu­ali­stą. Istot­ne jest to, że trwa podział – coraz wię­cej podzia­łów i ludzie wal­czą ze sobą zamiast z tyra­nem jakim stał się dla nich rząd i zawa­rtość Sej­mu.

Pod­czas wybo­rów pro­ponu­jemy gło­sować na Kon­fede­rację. Nie dla­tego, że ich popie­ramy (nie lubi­my tych ludzi i nie popie­ramy ich), ale po to, aby ode­brać gło­sy PO, PiS, Pol­sce 2050 (Hoło­wni) oraz wszys­tkim pozo­sta­łym partiom. Mamy świa­domość, że Kon­fede­racja nigdy nie prze­kro­czy 20% w Sej­mie – jest więc to gło­sowa­nie bez­piecz­ne.

Równo­legle pro­ponu­jemy utwo­rzyć partię poli­tycz­ną'(czy­li sko­rzy­stać z bier­nej for­my udzia­łu w wybo­rach), któ­ra zapo­wie ludziom wol­ność i pry­wat­ność – nie będzie wypo­wia­dać się źle o «LGBT», wyja­śni ludziom, że oso­by homo­seksu­alne i trans­seksu­alne też są czę­ścią rodzi­ny (cho­cia­żby jako dzie­ci – dla­cze­go dzie­ci muszą słu­chać tego hej­tu Kon­fede­racji i PiSu?). Jedno­cze­śnie partia dba­jąca o wol­ność i pry­wat­ność jedno­stki, powin­na gło­sić ideę jak naj­mniej­sze­go wpły­wu na życie jedno­stki, toteż powin­na gło­sić ideę usu­nię­cia restryk­cji, lock­downów itp. rze­czy. Każdy jeże­li chce, może sam sie­bie prze­cież izo­lować, nikt mu nie zabra­nia. Nauko­wo jednak udo­wodnio­no przed 2000 rokiem, że lock­downy przy­noszą wię­cej szkód niż poży­tku i nauko­wo też udo­wodnio­no, że masecz­ki szma­cia­ne i chi­rur­gicz­ne nie hamu­ją trans­misji wiru­sa. Za to sku­tecz­nie blo­kują możli­wość oka­zywa­nia sobie pozy­tywnych emo­cji.

Osta­tecz­nie może się oka­zać (ponie­waż do wybo­rów przez stan wyją­tko­wy na gra­nicy może nigdy nie dojść), że opra­wcę będzie trze­ba usu­nąć siłą. Oby­wate­le powin­ni więc prze­myśleć czy nie mają oby za mało bro­ni, aby móc to uczy­nić i powin­ni się zasta­nowić, czyt nie powin­ni tego zmie­nić, póki jeszcze mogą coś zro­bić. Obe­cnie na 100 oby­wate­li (nie będą­cych słu­żbi­sta­mi) przy­pada jedna sztu­ka bro­ni pal­nej. Jerst to ogro­mny błąd – Kon­fede­racja zapo­wia­dała, że to zmie­ni – uła­twi dostęp do bro­ni, bowiem naj­gor­szym seryj­nym prze­stę­pcą jest obe­cnie rząd i poli­tycy wyko­nują­cy żąda­nia glo­bali­stów.

Oby­wate­le powin­ni skoń­czyć z pozwa­laniem władzy na two­rze­nie pro­ble­mu (LGBT rze­komo zagra­żają­ce rodzi­nie, koro­nawi­rus jako ponad­prze­cięt­nie zabój­cza cho­roba itp.) i robie­niu z sie­bie zba­wcy (PiS, któ­ry wykrze­wi LGBT, zba­wiciel w strzy­kawkach). Obe­cnie korup­cja dotar­ła do tego pozio­mu, że ogło­szo­no, że w Japo­nii wirus sam się zni­szczył. Prze­cież wirus mutu­je w spo­sób przy­pad­kowy i zawsze może (w tym na innych gatun­kach) zmu­tować w kie­run­ku for­my przy­pomi­nają­cej pie­rwot­ną. Zda­je się, że ktoś powiedział, że jeże­li za dłu­go będzie się pro­wadzić poli­tykę stra­chu opa­rtą na tej samej rze­czy – w koń­cu prze­sta­nie to dzia­łać i doj­dzie do porzą­dnej zady­my i prze­budze­nia ludzi.

Baj­ki o wiru­sie, któ­ry nie może się sko­pio­wać to niech glo­bali­ści opo­wia­dają swoim dzie­ciom, a nie suwe­reno­wi.

USA­Spen­ding – bada­nie COVID‑19, Ukra­ina

Stro­na USA­Spen­ding wspo­mina nazwę COVID 19 (bez myśl­nika) jako nazwę bada­nia już 12 listo­pada 2019. Od począ­tku nas zasta­nawia­ło dla­cze­go cho­robę, któ­ra zosta­ła odkry­ta 31 gru­dnia 2019 nazwa­no po kil­ku mie­sią­cach COVID‑19, a nie COVID‑20, zaś wiru­sa nazwa­no 2019­‑nCoV. Oka­zuje się, że nie bez przy­czy­ny, bo bada­nie (ang. Research) nazwa­ne było już 12 listo­pada 2019, kie­dy cho­roba pozo­sta­wała jeszcze bez nazwy, a wirus nie był wyizo­lowa­ny. Sko­ro wiru­sa wyizo­lowa­no (i stwie­rdzo­no, że to koro­nawi­rus – CoV) i zse­kwen­cjo­nowa­no 6 stycz­nia 2020, powi­nien on nazy­wać się 2020­‑nCoV. Infor­macje o dacie wyizo­lowa­nia są więc kłam­stwem, bowiem już na począ­tku listo­pada wiedzia­no, że będzie to koro­nawi­rus. [Aktu­ali­zacja: źle zin­ter­pre­towa­liśmy datę – doku­men­ty wska­zują 12 listo­pada, nie 11 gru­dnia, co daje jeszcze wię­cej do myśle­nia.]

Dowo­dem jest zar­chi­wizo­wana pod­stro­na rzą­dowa USA. W tym archi­wum możesz zoba­czyć, co znaj­duje się w sek­cji «Sub­‑Awards», bowiem archi­ve.is two­rzy nie­ste­ty stro­ny sta­tycz­ne (po wyko­naniu skry­ptów i CSS). Pli­ki CSV zawa­rte w archi­wum możesz otwo­rzyć pro­gra­mem MS Excel lub Open Offi­ce.

Zwróć też uwa­gę, że bada­nie to mia­ło odbyć się na Ukra­inie. Miej­sce wyko­nania wska­zane jest w sek­cji Pla­ce of Per­for­man­ce.

Zwróć uwa­gę, że stro­na (i pochodzą­ce z niej pli­ki) wska­zują datę «2012‑09‑20» jako «pri­me award period of per­for­man­ce start date» oraz «Kyiv» jako «pri­me award pri­mary pla­ce of per­for­man­ce city name» jako datę roz­poczę­cia bada­nia «SME manusc­ript docu­men­tation and COVID 19 research».

Głó­wnym zdo­bywcą gran­tu (pri­me awa­rdee name) jest «Black & Veatch Spe­cial Pro­jects Cor­pora­tion». Kor­pora­cja ta ocze­kuje od oby­wate­li wszys­tkich państw rezy­lien­cji w spra­wach takich jak pan­demie, głód, bra­ki ener­gii (kli­knij na koło «resi­lien­ce» na ory­ginal­nej stro­nie, z któ­rej pochodzi archi­wum).

BV.com

Keep run­ning no mat­ter what — weather, natu­ral disa­sters, pan­demic, sup­ply chain disru­ption, power outa­ges.

Oby­wate­le powin­ni żyć nor­mal­nie i nie pozwa­lać wymu­szać na sobie «rezy­lien­cji». Rezy­lien­cję wobec oby­wate­li powin­ni wyka­zywać takie oso­bisto­ści jak Klaus Szwab czy pani von der Lie‑en. Naj­wyż­szy czas wziąć spra­wy we wła­sne ręce, bo ina­czej znie­wolą nas ide­olo­gia­mi taki­mi jak ide­olo­gia rezy­lien­cji, o któ­rej możesz wię­cej dowiedzieć się na BaldTV (mają 2 oddziel­ne kana­ły z czę­ścio­wo różną zawa­rto­ścią na CDA i YouTu­be).

Rolą pań­stwa wobec oby­wate­la jest zape­wnie­nie oby­wate­lom jedze­nia (zale­camy robie­nie zapa­sów – na powa­żnie – wię­cej na BaldTV), ochro­ny zdro­wia (zamiast jej zamy­kania i utru­dnia­nia dostę­pu) oraz zaso­bów (w tym ener­getycz­nych – gdzie jest nasza pol­ska elek­tro­wnia ato­mowa?). Zamiast tego obe­cnie pań­stwo wyma­ga od nas rezy­lien­cji (czy­li w nowo­mowie zgo­dy na to, że umrzesz) i przez to nie było dostę­pu do ochro­ny zdro­wia w cza­sie tzw. pan­demii, teraz nie będzie żywno­ści i będzie hiper­infla­cja, ponie­waż pań­stwo nie pozwo­liło zasiać rol­nikom (mia­ły być dopła­ty do nawo­zu, wciąż ich nie ma, a czas wysy­pywa­nia nawo­zów się skoń­czył), zaś wysyp obor­nika jest pra­wnie zaka­zany (wymóg każdo­razo­wego zezwo­lenia jest tak na pra­wdę zaka­zem)!!! To jest ta rezy­lien­cja – pora z nią skoń­czyć. Już we wrze­śniu lub paździer­niku zacz­ną się w Pol­sce blac­kouty. Pole­camy kupić już teraz prą­dni­cę, albo­wiem do ugo­towa­nia kaszy lub zro­bie­nia chle­ba z zapa­sów – potrze­bujesz ener­gii. Wybie­raj urzą­dze­nia pali­wo­‑oszczę­dne.

Nie­ste­ty w zasta­nej sytu­acji nale­ży stwie­rdzić, że to Nie­dźwiedź miał rację mówiąc, że jedzie na Ukra­inę ze spe­cjal­ną ope­racją, zaś bom­by nie bez przy­czy­ny spa­dły nie­dale­ko labo­rato­riów bio­logicz­nych w Ukra­inie (inną spra­wą jest ich cel­ność...).

Kon­flikt na Ukra­inie jest więc dal­szą kon­tynu­acją bada­nia «COVID 19».

To na co nale­ży zwró­cić uwa­gę bada­nie pro­wadzi DTRA (Agen­cja Reduk­cji Zagro­żeń Obron­nych) czy­li ame­rykań­ska rzą­dowa agen­cja. Pie­rwot­ny pro­blem nie powstał więc w Chi­nach, jak to jest powszech­nie mówio­ne o gene­zie wiru­sa.

Odci­nanie nas od tele­wizji rosyj­skiej jest niczym innym jak dzia­łaniem skie­rowa­nym na pro­pagan­dę (w tym: cen­zura pre­wen­cyj­na). O ile ludność cywil­na Ukra­iny pozo­sta­je pra­wdo­podob­nie bez winy, o tyle wyż­sze eli­ty, w tym poli­tycz­ne mają dużo bru­du za pazno­kcia­mi.

#Zero­‑Rezy­lien­cji!

[Aktu­ali­zacja: 2022‑04‑25.]

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół