Menu

Szczepienia COVID - największy wał stulecia

Rada do spraw szczepień okazuje się mieć wśród 17 członków – konflikt interesów wśród aż 12, gdy doradcy tego typu nie powinni mieć konfliktów interesów. Przez konflikt interesów należy rozumieć każde zdarzenie, gdy osoba doradcza ma jakiekolwiek korzyści lub udziały związane z firmą szczepionkową (a więc nie jest obiektywna).

Przykład jak wygląda konflikt interesów można zobaczyć tutaj. Zastanawia nas niesamowicie obecność na liście WE Foundation (World Economic Forum?) oraz dlaczego pan David Fisman 3 miesiące wcześniej miał mniejszy konflikt swojego interesu.

Lekarz opowiada także, że trwają testy III fazy przeprowadzane masowo w postaci «dobrowolnych» szczepień (faktycznie, zgodnie z ulotkami tych produktów testy III fazy zakończą się zależnie od preparatu – w 2022, 2023 lub 2024 roku). Jest o tym napisane w dokumentach dołączonych do tych preparatów.

Wypowiedź lekarza na temat tych szczepień można obejrzeć na stronie pl1.tv (jeżeli zostanie skasowane, prosimy o informację – mamy kopię nagrania).

Lekarz wskazuje, że substancja czynna może być manipulowana w ilości zawartej w «szczepionce» (naszym zdaniem też jej skład może być różny). Pytaliśmy o składnik aktywny szczepionki, ponieważ znaleźliśmy, że nie jest podany w składzie preparatu (brak nazwy chemicznej, brak nazwy INN, brak publicznej struktury).

Teraz rozumiemy, dlaczego z powodów prawa medycznego – Pfizer nie mógł nam udzielić informacji, czy składnikiem aktywnym szczepionki jest Tozinameran. Wikiepedia do tej pory publikuje niesprawdzone informacje (bowiem oderwane od charakterystyki produktu leczniczego – charakterystyka produktu leczniczego nigdzie nie podaje nazwy Bnt162b2 ani Tozinameran!). Pfizer nie mógł podać tej informacji, ponieważ część dawek prawdopodobnie zawiera placebo lub inną strukturalnie substancję będącą mRNA.

Niżej przedstawiamy całą korespondencję (dla dobra publicznego i ochrony praw obywateli Polski).

Redakcja do przedsiębiorstw Pfizer oraz BioNTech, 21 grudnia 2020 roku:

[PL] Szanowni Państwo!

Piszę do Państwa z zapytaniem zawartym w mailu dotyczącym szczepionki BNT162b2. Proszę o udzielenie odpowiedzi w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

Pozdrawiam,
[Imię i nazwisko]

[EN] Dear Sirs!

I am writing to you with the question contained in the attachment regarding the BNT162b2 vaccine.

Please answer in Polish, German or English.

Regards,
[Imię i nazwisko]

Załącznik: Pfizer­‑2020‑12‑18.pdf

Odpowiedź przedsiębiorstwa Pfizer:

Thank you for contacting Pfizer Medical Information. Please find attached the response to your enquiry regarding COMIRNATY▼.

Should you require further information, please contact us again.

To help us serve you better in the future, please take a few minutes to complete our survey which is found on the following link:

https://pfizermi.qualtrics.com/SE/?SID=SV_7TLsDr25NMfzRnT&Q_lang=EN&CaseID=00046071&Product=COMIRNATY▼_COMIRNATY▼_COMIRNATY▼_COMIRNATY▼_COMIRNATY▼

Pfizer Medical Information

medical.info.pl.@pfizer.com

Disclaimers

Pfizer respects your privacy and protects your personal data.

Your personal data will be processed in accordance with our EEA Medical Information, Product Complaints and Drug Safety Privacy Notice, available at https://privacycenter.pfizer.com/inquiries

For any question regarding Pfizer’s use of your personal data, or for a copy of the Privacy Notice to be sent via email or postal mail, please contact us by using the local Pfizer telephone number 022 33 56100, or by e­‑mail: Medical.info.pl@Pfizer.com

PLEASE NOTE that this information is intended only for the person who specifically has requested information about a Pfizer product. If you did not specifically request the included information, please discard it and call Pfizer to report this to us.

ref:_00D3kuHav._5005IBl98I:ref

Załącznik: File.pdf

Widząc, że odpowiedź Pfizera nie spotkała się z naszym pytaniem oraz widząc, że składnikiem czynnym ich «szczepionki» jest «szczepionka mRNA COVID‑19» postanowiliśmy dopytać wysyłając poniższe zapytanie.

Dear Sirs,

I cannot find the active substance name and chemical structure in the document. The mRNA/modRNA is a group of substances. I asked about structure / nucleotide sequence of the ACTIVE SUBSTANCE and its name if provided. Please tell me about this substance with use of nucleotides: C, G, A, U, Ψ.

Can you please answer my question? If the substance is patented, there is no problem to send this information.

Regards,
[Imię i nazwisko]

(niżej kontekst zapytania – cytat dotychczasowej korespondencji)

Otrzymaliśmy następującą odpowiedź – jak zwykle, nawet bez zwrotu grzecznościowego na początku, bo po co... Ale odpowiedzi nadal nie uzyskaliśmy o czym świadczy załączony plik. Warto zwrócić uwagę, że w odpowiedzi pada nazwa «BNT162b», nie zaś substancje, które były testowane w badaniach I i II fazy: BNT162b1 oraz BNT162b2. Jest więc kolejna substancja, zawierająca określony gen w sekwencji kodującej mRNA, jednak nie jest w żaden sposób opisana sekwencja 5'­‑UTR, 3'­‑UTR, które też są kluczowe dla właściwości i działania cząsteczki mRNA.

Dziękujemy za kontakt z Informacją Medyczną firmy Pfizer. W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa pytanie dotyczące produktu COMIRNATY▼.

Jeżeli chcieliby Państwo zasięgnąć dalszych informacji, uprzejmie prosimy o ponowny kontakt.

Aby pomóc nam lepiej służyć Państwu w przyszłości, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, dostępnej pod poniższym linkiem:

https://pfizermi.qualtrics.com/SE/?SID=SV_7TLsDr25NMfzRnT&Q_lang=PL&CaseID=00055784&Product=COMIRNATY▼

Informacja Medyczna firmy Pfizer

medical.info.pl@pfizer.com

Pisemna informacja

Firma Pfizer szanuje Państwa prywatność i chroni Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą Informacją o ochronie prywatności danych w zakresie informacji medycznych, skarg dotyczących produktów oraz bezpieczeństwa leków dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego dostępnej pod adresem https://privacycenter.pfizer.com/inquiries

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu, w jaki firma Pfizer wykorzystuje Państwa dane, lub jeśli chcą Państwo otrzymać kopię tej Informacji o ochronie prywatności na adres e­‑mail lub drogą pocztową, prosimy o kontakt telefoniczny z lokalnym działem firmy Pfizer 022 33 56100 lub wysłanie wiadomości e­‑mail na adres: Medical.info.pl@Pfizer.com

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, że niniejsza informacja jest przeznaczona jedynie dla konkretnej osoby, która złożyła zapytanie o jakiś produkt firmy Pfizer. Jeśli nie złożyli Państwo takiego zapytania, proszę pominąć niniejszą informację i zgłosić ten fakt telefonicznie do firmy Pfizer.

ref:_00D3kuHav._5005IBnFmx:ref

Załącznik: File.pdf

Redakcja zadała więc szczegółowe pytanie na podstawie znalezionych informacji w PubChemie, że synonimem nazwy Bnt162b2 jest Tozinameran oraz po uzyskaniu struktury Tozinameranu ze stron WHO (MedNet, INN – international nonproprietary names).

Dear Sirs!

It STILL is not answer for my question. It is only partial answer but I asked for STRUCTURE of the substance including chemical structure of 5'cap, 5'UTR, coding sequence, 3'UTR and poly(A). Please send a chemical structure. You can use nucleotide formula of the main substance to shorten the record.

Does the sequence below is sequence of your active ingredient of Comirnaty?

GAGAAΨAAAC ΨAGΨAΨΨCΨΨ CΨGGΨCCCCA CAGACΨCAGA GAGAACCCGC 50
CACCAΨGΨΨC GΨGΨΨCCΨGG ΨGCΨGCΨGCC ΨCΨGGΨGΨCC AGCCAGΨGΨG 100
ΨGAACCΨGAC CACCAGAACA CAGCΨGCCΨC CAGCCΨACAC CAACAGCΨΨΨ 150
ACCAGAGGCG ΨGΨACΨACCC CGACAAGGΨG ΨΨCAGAΨCCA GCGΨGCΨGCA 200
CΨCΨACCCAG GACCΨGΨΨCC ΨGCCΨΨΨCΨΨ CAGCAACGΨG ACCΨGGΨΨCC 250
ACGCCAΨCCA CGΨGΨCCGGC ACCAAΨGGCA CCAAGAGAΨΨ CGACAACCCC 300
GΨGCΨGCCCΨ ΨCAACGACGG GGΨGΨACΨΨΨ GCCAGCACCG AGAAGΨCCAA 350
CAΨCAΨCAGA GGCΨGGAΨCΨ ΨCGGCACCAC ACΨGGACAGC AAGACCCAGA 400
GCCΨGCΨGAΨ CGΨGAACAAC GCCACCAACG ΨGGΨCAΨCAA AGΨGΨGCGAG 450
ΨΨCCAGΨΨCΨ GCAACGACCC CΨΨCCΨGGGC GΨCΨACΨACC ACAAGAACAA 500
CAAGAGCΨGG AΨGGAAAGCG AGΨΨCCGGGΨ GΨACAGCAGC GCCAACAACΨ 550
GCACCΨΨCGA GΨACGΨGΨCC CAGCCΨΨΨCC ΨGAΨGGACCΨ GGAAGGCAAG 600
CAGGGCAACΨ ΨCAAGAACCΨ GCGCGAGΨΨC GΨGΨΨΨAAGA ACAΨCGACGG 650
CΨACΨΨCAAG AΨCΨACAGCA AGCACACCCC ΨAΨCAACCΨC GΨGCGGGAΨC 700
ΨGCCΨCAGGG CΨΨCΨCΨGCΨ CΨGGAACCCC ΨGGΨGGAΨCΨ GCCCAΨCGGC 750
AΨCAACAΨCA CCCGGΨΨΨCA GACACΨGCΨG GCCCΨGCACA GAAGCΨACCΨ 800
GACACCΨGGC GAΨAGCAGCA GCGGAΨGGAC AGCΨGGΨGCC GCCGCΨΨACΨ 850
AΨGΨGGGCΨA CCΨGCAGCCΨ AGAACCΨΨCC ΨGCΨGAAGΨA CAACGAGAAC 900
GGCACCAΨCA CCGACGCCGΨ GGAΨΨGΨGCΨ CΨGGAΨCCΨC ΨGAGCGAGAC 950
AAAGΨGCACC CΨGAAGΨCCΨ ΨCACCGΨGGA AAAGGGCAΨC ΨACCAGACCA 1000
GCAACΨΨCCG GGΨGCAGCCC ACCGAAΨCCA ΨCGΨGCGGΨΨ CCCCAAΨAΨC 1050
ACCAAΨCΨGΨ GCCCCΨΨCGG CGAGGΨGΨΨC AAΨGCCACCA GAΨΨCGCCΨC 1100
ΨGΨGΨACGCC ΨGGAACCGGA AGCGGAΨCAG CAAΨΨGCGΨG GCCGACΨACΨ 1150
CCGΨGCΨGΨA CAACΨCCGCC AGCΨΨCAGCA CCΨΨCAAGΨG CΨACGGCGΨG 1200
ΨCCCCΨACCA AGCΨGAACGA CCΨGΨGCΨΨC ACAAACGΨGΨ ACGCCGACAG 1250
CΨΨCGΨGAΨC CGGGGAGAΨG AAGΨGCGGCA GAΨΨGCCCCΨ GGACAGACAG 1300
GCAAGAΨCGC CGACΨACAAC ΨACAAGCΨGC CCGACGACΨΨ CACCGGCΨGΨ 1350
GΨGAΨΨGCCΨ GGAACAGCAA CAACCΨGGAC ΨCCAAAGΨCG GCGGCAACΨA 1400
CAAΨΨACCΨG ΨACCGGCΨGΨ ΨCCGGAAGΨC CAAΨCΨGAAG CCCΨΨCGAGC 1450
GGGACAΨCΨC CACCGAGAΨC ΨAΨCAGGCCG GCAGCACCCC ΨΨGΨAACGGC 1500
GΨGGAAGGCΨ ΨCAACΨGCΨA CΨΨCCCACΨG CAGΨCCΨACG GCΨΨΨCAGCC 1550
CACAAAΨGGC GΨGGGCΨAΨC AGCCCΨACAG AGΨGGΨGGΨG CΨGAGCΨΨCG 1600
AACΨGCΨGCA ΨGCCCCΨGCC ACAGΨGΨGCG GCCCΨAAGAA AAGCACCAAΨ 1650
CΨCGΨGAAGA ACAAAΨGCGΨ GAACΨΨCAAC ΨΨCAACGGCC ΨGACCGGCAC 1700
CGGCGΨGCΨG ACAGAGAGCA ACAAGAAGΨΨ CCΨGCCAΨΨC CAGCAGΨΨΨG 1750
GCCGGGAΨAΨ CGCCGAΨACC ACAGACGCCG ΨΨAGAGAΨCC CCAGACACΨG 1800
GAAAΨCCΨGG ACAΨCACCCC ΨΨGCAGCΨΨC GGCGGAGΨGΨ CΨGΨGAΨCAC 1850
CCCΨGGCACC AACACCAGCA AΨCAGGΨGGC AGΨGCΨGΨAC CAGGACGΨGA 1900
ACΨGΨACCGA AGΨGCCCGΨG GCCAΨΨCACG CCGAΨCAGCΨ GACACCΨACA 1950
ΨGGCGGGΨGΨ ACΨCCACCGG CAGCAAΨGΨG ΨΨΨCAGACCA GAGCCGGCΨG 2000
ΨCΨGAΨCGGA GCCGAGCACG ΨGAACAAΨAG CΨACGAGΨGC GACAΨCCCCA 2050
ΨCGGCGCΨGG AAΨCΨGCGCC AGCΨACCAGA CACAGACAAA CAGCCCΨCGG 2100
AGAGCCAGAA GCGΨGGCCAG CCAGAGCAΨC AΨΨGCCΨACA CAAΨGΨCΨCΨ 2150
GGGCGCCGAG AACAGCGΨGG CCΨACΨCCAA CAACΨCΨAΨC GCΨAΨCCCCA 2200
CCAACΨΨCAC CAΨCAGCGΨG ACCACAGAGA ΨCCΨGCCΨGΨ GΨCCAΨGACC 2250
AAGACCAGCG ΨGGACΨGCAC CAΨGΨACAΨC ΨGCGGCGAΨΨ CCACCGAGΨG 2300
CΨCCAACCΨG CΨGCΨGCAGΨ ACGGCAGCΨΨ CΨGCACCCAG CΨGAAΨAGAG 2350
CCCΨGACAGG GAΨCGCCGΨG GAACAGGACA AGAACACCCA AGAGGΨGΨΨC 2400
GCCCAAGΨGA AGCAGAΨCΨA CAAGACCCCΨ CCΨAΨCAAGG ACΨΨCGGCGG 2450
CΨΨCAAΨΨΨC AGCCAGAΨΨC ΨGCCCGAΨCC ΨAGCAAGCCC AGCAAGCGGA 2500
GCΨΨCAΨCGA GGACCΨGCΨG ΨΨCAACAAAG ΨGACACΨGGC CGACGCCGGC 2550
ΨΨCAΨCAAGC AGΨAΨGGCGA ΨΨGΨCΨGGGC GACAΨΨGCCG CCAGGGAΨCΨ 2600
GAΨΨΨGCGCC CAGAAGΨΨΨA ACGGACΨGAC AGΨGCΨGCCΨ CCΨCΨGCΨGA 2650
CCGAΨGAGAΨ GAΨCGCCCAG ΨACACAΨCΨG CCCΨGCΨGGC CGGCACAAΨC 2700
ACAAGCGGCΨ GGACAΨΨΨGG AGCAGGCGCC GCΨCΨGCAGA ΨCCCCΨΨΨGC 2750
ΨAΨGCAGAΨG GCCΨACCGGΨ ΨCAACGGCAΨ CGGAGΨGACC CAGAAΨGΨGC 2800
ΨGΨACGAGAA CCAGAAGCΨG AΨCGCCAACC AGΨΨCAACAG CGCCAΨCGGC 2850
AAGAΨCCAGG ACAGCCΨGAG CAGCACAGCA AGCGCCCΨGG GAAAGCΨGCA 2900
GGACGΨGGΨC AACCAGAAΨG CCCAGGCACΨ GAACACCCΨG GΨCAAGCAGC 2950
ΨGΨCCΨCCAA CΨΨCGGCGCC AΨCAGCΨCΨG ΨGCΨGAACGA ΨAΨCCΨGAGC 3000
AGACΨGGACC CΨCCΨGAGGC CGAGGΨGCAG AΨCGACAGAC ΨGAΨCACAGG 3050
CAGACΨGCAG AGCCΨCCAGA CAΨACGΨGAC CCAGCAGCΨG AΨCAGAGCCG 3100
CCGAGAΨΨAG AGCCΨCΨGCC AAΨCΨGGCCG CCACCAAGAΨ GΨCΨGAGΨGΨ 3150
GΨGCΨGGGCC AGAGCAAGAG AGΨGGACΨΨΨ ΨGCGGCAAGG GCΨACCACCΨ 3200
GAΨGAGCΨΨC CCΨCAGΨCΨG CCCCΨCACGG CGΨGGΨGΨΨΨ CΨGCACGΨGA 3250
CAΨAΨGΨGCC CGCΨCAAGAG AAGAAΨΨΨCA CCACCGCΨCC AGCCAΨCΨGC 3300
CACGACGGCA AAGCCCACΨΨ ΨCCΨAGAGAA GGCGΨGΨΨCG ΨGΨCCAACGG 3350
CACCCAΨΨGG ΨΨCGΨGACAC AGCGGAACΨΨ CΨACGAGCCC CAGAΨCAΨCA 3400
CCACCGACAA CACCΨΨCGΨG ΨCΨGGCAACΨ GCGACGΨCGΨ GAΨCGGCAΨΨ 3450
GΨGAACAAΨA CCGΨGΨACGA CCCΨCΨGCAG CCCGAGCΨGG ACAGCΨΨCAA 3500
AGAGGAACΨG GACAAGΨACΨ ΨΨAAGAACCA CACAAGCCCC GACGΨGGACC 3550
ΨGGGCGAΨAΨ CAGCGGAAΨC AAΨGCCAGCG ΨCGΨGAACAΨ CCAGAAAGAG 3600
AΨCGACCGGC ΨGAACGAGGΨ GGCCAAGAAΨ CΨGAACGAGA GCCΨGAΨCGA 3650
CCΨGCAAGAA CΨGGGGAAGΨ ACGAGCAGΨA CAΨCAAGΨGG CCCΨGGΨACA 3700
ΨCΨGGCΨGGG CΨΨΨAΨCGCC GGACΨGAΨΨG CCAΨCGΨGAΨ GGΨCACAAΨC 3750
AΨGCΨGΨGΨΨ GCAΨGACCAG CΨGCΨGΨAGC ΨGCCΨGAAGG GCΨGΨΨGΨAG 3800
CΨGΨGGCAGC ΨGCΨGCAAGΨ ΨCGACGAGGA CGAΨΨCΨGAG CCCGΨGCΨGA 3850
AGGGCGΨGAA ACΨGCACΨAC ACAΨGAΨGAC ΨCGAGCΨGGΨ ACΨGCAΨGCA 3900
CGCAAΨGCΨA GCΨGCCCCΨΨ ΨCCCGΨCCΨG GGΨACCCCGA GΨCΨCCCCCG 3950
ACCΨCGGGΨC CCAGGΨAΨGC ΨCCCACCΨCC ACCΨGCCCCA CΨCACCACCΨ 4000
CΨGCΨAGΨΨC CAGACACCΨC CCAAGCACGC AGCAAΨGCAG CΨCAAAACGC 4050
ΨΨAGCCΨAGC CACACCCCCA CGGGAAACAG CAGΨGAΨΨAA CCΨΨΨAGCAA 4100
ΨAAACGAAAG ΨΨΨAACΨAAG CΨAΨACΨAAC CCCAGGGΨΨG GΨCAAΨΨΨCG 4150
ΨGCCAGCCAC ACCCΨGGAGC ΨAGCAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA 4200
AAAAGCAΨAΨ GACΨAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA 4250
AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAA 4284

Ψ = 1­‑methyl­‑3'­‑pseudouridylyl

Regards,
[Imię i nazwisko]

Oczekiwaliśmy odpowiedzi «tak» albo «nie» – może przez lenistwo tyle czasu nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Jednak i tym razem nie dostarczono nam prawidłowej nazwy substancji czynnej szczepionki, ani też nie dostarczono (potwierdzono) struktury.

Dziękujemy za kontakt z Informacją Medyczną firmy Pfizer. W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa pytanie dotyczące produktu COMIRNATY▼.

Jeżeli chcieliby Państwo zasięgnąć dalszych informacji, uprzejmie prosimy o ponowny kontakt.

Aby pomóc nam lepiej służyć Państwu w przyszłości, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, dostępnej pod poniższym linkiem:

https://pfizermi.qualtrics.com/SE/?SID=SV_7TLsDr25NMfzRnT&Q_lang=PL&CaseID=00073458&Product=COMIRNATY▼

Informacja Medyczna firmy Pfizer

medical.info.pl@pfizer.com

Pisemna informacja

Firma Pfizer szanuje Państwa prywatność i chroni Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą Informacją o ochronie prywatności danych w zakresie informacji medycznych, skarg dotyczących produktów oraz bezpieczeństwa leków dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego dostępnej pod adresem https://privacycenter.pfizer.com/inquiries

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu, w jaki firma Pfizer wykorzystuje Państwa dane, lub jeśli chcą Państwo otrzymać kopię tej Informacji o ochronie prywatności na adres e­‑mail lub drogą pocztową, prosimy o kontakt telefoniczny z lokalnym działem firmy Pfizer 022 33 56100 lub wysłanie wiadomości e­‑mail na adres: Medical.info.pl@Pfizer.com

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, że niniejsza informacja jest przeznaczona jedynie dla konkretnej osoby, która złożyła zapytanie o jakiś produkt firmy Pfizer. Jeśli nie złożyli Państwo takiego zapytania, proszę pominąć niniejszą informację i zgłosić ten fakt telefonicznie do firmy Pfizer.

ref:_00D3kuHav._5005ICeWUq:ref

Załącznik: File.pdf

Jak mamy ufać koncernom farmaceutycznym, gdy te same pracują na brak zaufania? Jak mamy im ufać, skoro nie chcą powiedzieć nam co jest w «szczepionce», twierdząc, że w szczepionce przeciwko COVID‑19 jest szczepionka mRNA przeciwko COVID‑19?

Rozmowa przebiegła jakby po drugiej stronie zamiast człowieka (odpisywała ta sama osoba) był jakiś niedopracowany kosmiczny implant.

Analiza odpowiedzi

Szczepionka mRNA przeciwko COVID Z tytułu udzielonej odpowiedzi («zapytanie o informację medyczną dotyczącą produktu COMIRNATY▼ (COVID‑19 mRNA vaccine (BNT162))») dowiadujemy się, że szczepionka nazywa się BNT162. Wpisaliśmy tą nazwę do PubChemu i dowiadujemy się, że synonimami tej nazwy są: UNII­‑N38TVC63NU, 2417899‑74‑0, Bnt­‑162a1, Bnt162a1, Bnt162‑01, «Pfizer­‑BioNTech COVID‑19 vaccine» oraz «BNT162 vaccine». Nic by nas w tym nie dziwiło, gdyby nie rozbieżności, które poniżej przedstawiamy, bowiem substancje zanim otrzymają nazwę INN przechodzą etap projektowania, różnych testów oraz końcowo akceptacji. Nazwę INN może zaproponować twórca lub nada ją WHO.

Jednak coś tutaj mocno poszło nie tak, bowiem badania I i II fazy dotyczą substancji BNT162b2 nie zaś BNT162a1, tak jak zgłoszono do PubChemu, który jest uznawanym źródłem informacji chemicznych należącym do Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej Narodowej Biblioteki Medycyny Stanów Zjednoczonych (NCBI).

W odpowiedzi Pfizera też wyraźnie pojawia się wypowiedź «BNT162b jest szczepionką mRNA zapobiegającą COVID‑19».

Mamy więc sytuację:

 • w badaniach I i II fazy testowano BNT162b2,
 • w PubChemie opublikowano nazwę Bnt162a1 jako synonim «Pfizer­‑BioNTech COVID‑19 vaccine»,
 • w odpowiedzi od przedsiębiorstwa Pfizer otrzymujemy nazwę BNT162 w tytule odpowiedzi oraz BNT162b w treści odpowiedzi.

Z odpowiedzi dowiadujemy się, że BNT162b koduje (w sekwencji kodującej – CDS cząsteczki mRNA) glikoproteinę (czy oby nie tylko proteinę???) S wirusa #SARS­‑CoV‑2 z dwoma podstawieniami proliną. Nie podano pozycji podstawienia ani jak zakodowano prolinę – CCA, CCC, CCG, czy CCΨ (wiemy, że nie CCU, bowiem wszystkie urydyny podmieniono metylopseudourydyną). Nie ma mowy o tym co zakodowane jest w części 3'­‑UTR, 5'­‑UTR oraz poly(A) cząsteczki mRNA, więc odpowiedź nie jest pełna.

Są więc 2 scenariusze:

 • w przedsiębiorstwie Pfizer panuje burdel, taki, że nie panują nad tym, co ląduje końcowo w strzykawkach i dokumentacji,
 • podmieniono substancję w trakcie badania lub szczepień.

Obydwa scenariusze powinny EMA i FDA skłonić do zbanowania produktu, żądania dostarczenia próbek oraz sekwencji nukleotydowej substancji czynnej oraz wzorów chemicznych pozostałych substancji pomocniczych i skontrolowania poprzez sekwencjonowanie – składu produktu posiłkując się kilkoma niezależnymi laboratoriami. Po tym etapie powinno dojść do sprawdzenia, czy na pewno szczepiono szczury oraz ludzi w II fazie klinicznej tą samą substancją i do żądania bezbłędnej dokumentacji badań.

ulotki dowiadujemy się oznaczeń badań klinicznych dotyczących szczepionki.

Ulotka Comirnaty

W celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Comirnaty, podmiot odpowiedzialny powinien przedłożyć raport końcowy z badania klinicznego dla randomizowanego, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, prowadzonego metodą ślepej próby wobec obserwatora badania C4591001.

Na rządowej stronie USA postanowiliśmy więc poszukać badań dla III fazy klinicznej oznaczonych C4591001.

C4591001 – tłumaczenie

(...) Kandydatem wybranym do oceny skuteczności w fazie 2/3 jest BNT162b2 w dawce 30 μg.

Uczestnicy, którzy pierwotnie otrzymali placebo, otrzymają możliwość otrzymania BNT162b2 w określonych punktach czasowych w ramach badania.

W celu opisania propagowalności [boostability] BNT162 i potencjalnej ochrony heterologicznej przed pojawiającymi się problematycznymi wariantami SARS­‑CoV‑2, dodatkowa dawka BNT162b2 w wysokości 30 μg zostanie podana uczestnikom 1 fazy około 6 do 12 miesięcy po drugiej dawce BNT162b1 lub BNT162b2. Zapewni to wczesną ocenę bezpieczeństwa trzeciej dawki BNT162, a także jej immunogenność.

Ocena wzmacniania [odporności] będzie dalej rozszerzona w podzbiorze uczestników fazy 3 w wybranych miejscach w USA, którzy otrzymają trzecią dawkę BNT162b2 w ilości 30 μg lub trzecią i potencjalnie czwartą dawkę 30 μg prototypu BNT162b2VOC (BNT162b2s01, oparte na wariancie południowoafrykańskim i dalej określany jako BNT162b2SA). Kolejny podzbiór uczestników fazy 3 otrzyma trzecią, niższą dawkę 5 lub 10 μg BNT162b2. (...)

Z zapisu tego wynika, że ocena skuteczności BNT162 (BNT162a1) następować będzie poprzez podawanie BNT162b1, BNT162b2, BNT162b2SA, ale nie poprzez podawanie BNT162. Bolą nas oczy od tej herezji, bowiem skuteczność leku A nie można badać poprzez podawanie leku B, a jedynie poprzez podawanie leku A. Całe badanie polega więc na podawaniu kolejnych eksperymentalnych szczepionek, a nie na badaniu substancji, którą zawiera obecnie podawana za nie do końca świadomą zgodą – ludziom na całej ziemi!

Nasze dodatkowe pytanie brzmi: co znajduje się w fiolkach przysyłanych przez Pfizera do punktów szczepień w Polsce? BNT162, BNT162b2, BNT162b1 czy może BNT162b2SA? Jakie są ich wzory nukleotydowe pełnej cząsteczki mRNA? Czy osoby szczepione nie mają prawa do informacji co jest wbijane w ich ramię?

Kolejnym pytaniem jest: jakim prawem podawana jest ludziom substancja BNT162b2SA, która wcześniej nie przeszła badania przedklinicznego (np. na szczurach), badań klinicznych fazy I (do kilkudziesięciu zdrowych ochotników) i II (do kilkuset zdrowych ochotników)?

Warto też zwrócić uwagę, że formuła badań (których domagała się EMA, ale raczej w niezmodyfikowanej formie) ulegała od 29 kwietnia 2020 roku ciągłym zmianom (widać to po kliknięciach w kolejne daty – szczególnie pierwszą i ostatnią), po tym jak pojawiły się warianty wirusa. Badania te więc już nie dotyczą BNT162 (BNT162a1), ale już dotyczą innych substancji. Obawiamy się, że w grudniu 2023 EMA nie otrzyma wyników badań dla BNT162a1, ale dla zupełnie innej substancji (lub ich mieszaniny) lub też przeoczy tą drobną różnicę między BNT162 a BNT162b2 lub BNT162b2SA. W naszej opinii czas jest rozpocząć rozmowę językiem pozwów sądowych, w tym należy pozwać osoby odpowiedzialne za te badania do sądów międzynarodowych.

Termedia potwierdza różnice w składzie

Na Termedii można znaleźć informacje dotyczące «szczepionki» BNT162b2 i stwierdzenie wprost, że nie da się zagwarantować w procesie komercyjnym (dostarczanie i sprzedaż szczepionek) tej samej substancji czynnej, która była użyta w procesie badań klinicznych.

Termedia, dr. hab. n. med. Paweł Mierzejewski, dr n. farm. Julita Kuczyńska

Substancja czynna jest wytwarzana i kontrolowana przez Wyeth BioPharma Division (Andover, Stany Zjednoczone) lub BioNTech Manufacturing GmbH (Moguncja, Niemcy) i Rentschler Biopharma SE (Laupheim, Niemcy) [10]. Została wytworzona za pomocą dwóch procesów: proces 1 – materiał do badań klinicznych, oraz proces 2 – proces komercyjny. Odnotowano pewne różnice między procesem 1 i 2, nie można zatem stwierdzić, że uzyskuje się w nich identyczną substancję czynną (mRNA).

Autorzy też wskazują, że laboratoria, w których przeprowadzano badania potrzebne do zatwierdzenia «szczepionki» firmy Pfizer­‑BioNTech nie były odpowiedniej klasy.

Termedia

Należy zaznaczyć, że badania zostały przeprowadzone w laboratoriach niemających certyfikatu GLP (dobrej praktyki laboratoryjnej), wymaganego dla wszystkich badań rejestracyjnych produktów leczniczych.

Badania kliniczne szczepionki w wielu aspektach zdają się być poniżej wszelkiej krytyki.

Termedia

Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach nie wyjaśniły do końca, czy w komórkach innych niż mięśniowe i komórki prezentujące antygen może dochodzić do ekspresji białka S i odpowiedzi cytotoksycznej limfocytów Tc. Zastosowane do produkcji szczepionki substancje pomocnicze (ALC‑0159 i ALC‑0315) nie zostały wystarczająco przebadane, nie jest do końca poznane ich działanie na organizm. Wyniki badań toksyczności są niepełne, nie przeprowadzono badań typu dawka–odpowiedź.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że jeżeli cząstki szczepionki dotrą do wnętrza komórek mózgu lub serca – również tam dojdzie do ekspresji białka kolca S i układ odpornościowy skieruje tam limfocyty Tc z «poleceniem» zniszczenia tych, które antygen prezentują. Nie trzeba przekonywać nikogo, że to spowoduje degradację minimum częściową takiego organu. W przypadku serca, statystyki zdają się potwierdzać istnienie problemu.

Zapraszamy do lektury całości artykułu opublikowanego na Termedii, bowiem brudy zaczynają wychodzić nie tylko w przypadku szczepionki firmy AstraZeneca, ale również odnośnie szczepionki Comirnaty▼.

Pojawiają się też inne badania, wskazujące, że «szczepionki» mRNA przeciwko COVID‑19 nie są bezpieczne. Także w grupie osób starszych.

Dr Yeadon o szczepieniach COVID

By tego wszystkiego było mało należy zwrócić uwagę na następujące fakty:

 • jeżeli twoja szczepionka jest dobra – chroni Cię wiele lat, często do końca życia;
 • nikt zaszczepiony nie potrzebuje zaglądać niezaszczepionym do paszportu szczepionkowego, bowiem jest już odporny;
 • ważniejsze od przeciwciał są limfocyty T, bowiem to one atakują zakażone wirusem komórki i je neutralizują (nie bada się obecnie czy ktoś ma odporność komórkową);
 • szczepionek na HBV nie trzeba co roku zmieniać, te same szczepionki są skuteczne w szczepieniu ludzi co roku przed wieloma operacjami – jeżeli był szczepiony, nie trzeba robić szczepionki na kolejny «wariant wirusa»;
 • jeszcze nie zakończyły się badania szczepionki BNT162, a już potrzeba było badać BNT162b2 oraz BNT162b2SA, które nie są niczym innym niż kolejnymi szczepionkami na warianty wirusa;
 • osoby które przechorowały zakażenie koronawirusem SARS­‑CoV (około 15–20 lat temu), który różni się w 20% od SARS­‑CoV‑2, wciąż były odporne na chorobę wywołaną SARS­‑CoV‑2, warianty wirusa SARS­‑CoV‑2 mają różnicę w genach jedynie 0.3%, co stanowi ponad 60 razy mniej;
 • wszystkie badania naukowe (lub prawie wszystkie) są sponsorowane a ich cele z góry określone przez rządy lub fundacje będące pod władzą rządów.

Dr Michael Yeadon – naukowiec i były wiceprezes Pfizera do roku 2011, wyjaśni Ci przystępnym językiem, na czym polega ten wał stulecia ze szczepionkami na chorobę wywołującą zagrożenie podobne do grypy i wyjaśni Ci jak staniesz się obiektem kontroli, jeżeli te paszporty szczepionkowe zostaną wprowadzone. Z czasem nie wejdziesz bez paszportu do centrum handlowego, bo rzekomo będziesz stanowić zagrożenie, a za jakiś czas nie kupisz bułki w osiedlowym sklepie. Całość projektu służy do ogólnoświatowej inwigilacji ludności.

Korupcja w EMA? Związki eksperymentalne w Vaxzevrii

Naukowcy postanowili zbadać zawartość «szczepionki» Vaxzevria firmy Astra Zeneca. Nie doszłoby do zatwierdzenia tego preparatu, gdyby EMA dostała identycznie zanieczyszczone próbki lub raczyła produkt zbadać a nie bazować na słownych zapewnieniach. Odkryto w «szczepionce» związki, które mogą zwiększać ryzyko anafilaksji, powodować choroby immunologiczne oraz autoimmunologiczne.

Ciekawi nas, kiedy ktoś raczy zsekwencjonować zawartość szczepionek Pfizera, Moderny oraz Johnson&Johnson i odkryje podobne «zanieczyszczenia», które będąc niewymienione w składzie, stają się nowym składnikiem, który może być związkiem eksperymentalnym badanym na dużą skalę. Po przeczytaniu tych wyników stanowczo odradzamy wszystkim przyjmowanie preparatu Vaxzevria firmy AstraZeneca i zachęcamy tych, którzy mają możliwość przebadania składu innych «szczepionek» przeciw COVID‑19 – jeszcze nieskorumpowanych – aby zsekwencjonowali składniki szczepionki i podzielili się informacją co znaleźli w fiolkach.

Zanieczyszczenie białkami wirusowymi wskazywać może, że szczepionka Vaxzevria zawierać może inne wirusy lub ich fragmenty niż «ChAdOx1‑S recombinant», zaś obecność białek ludzkich wskazywać może, że są tam zanieczyszczenia z ludzkich rąk (niezachowanie sterylności podczas produkcji – mało prawdopodobne) lub też szczepionka była rzeczywiście pozyskiwana na płodach ludzkich.

W związku z faktem, że EMA jest instytucją niegodną zaufania (nie skontrolowała składu preparatów lub zatwierdziła je mimo niezgodności z ChPL produktu) – przestań wierzyć w to co mówi EMA, FDA (ta agencja też zatwierdziła Vaxzevrię!) i WHO. Narracja WHO, FDA i EMA w temacie pandemii i szczepionek nosi znamiona propagandy robionej dla zysków firm farmaceutycznych, kosztem zdrowia ludzi i prawa ludzi do poznania prawdy o tym, co jest im podawane.

Białko S wirusa szkodliwe

Są badania wskazujące, że dla nabłonka płuc oraz mitochondriów komórek szkodliwe jest już samo białko S. Ponieważ produktem każdej obecnie dostępnej i projektowanych szczepinek i preparatów uodparniających jest białko S, nie ma możliwości, aby produkty te zawierając białko S wirusa SARS­‑CoV‑2 były nieszkodliwe. Kwestią czasu i wykonania badań non­‑profit jest obalenie tezy, że «szczepionki» przeciw COVID‑19 są bezpieczne dla wszystkich.

Dalsze niezgodności zatwierdzania z prawem

 1. Typ laboratoriów nieodpowiedni do prób klinicznych.
  Termedia

  Należy zaznaczyć, że badania zostały przeprowadzone w laboratoriach niemających certyfikatu GLP (dobrej praktyki laboratoryjnej), wymaganego dla wszystkich badań rejestracyjnych produktów leczniczych.

  Ustawa «Prawo Farmaceutyczne»

  Art. 37b. 1. Prowadzenie badań klinicznych, zasady Dobrej Praktyki Klinicznej. Badania kliniczne, w tym badania dotyczące biodostępności i biorównoważności, planuje się, prowadzi, monitoruje i raportuje zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej. (...)

 2. Badanie C4591001 jest niezakończonym badaniem klinicznym, zaś osoby przyjmujące szczepionkę nie są informowane o tym, że badania kliniczne konieczne do uzyskania rejestracji nie zostały zakończone.
  Ustawa «Prawo Farmaceutyczne»

  Art. 37a. 1. Badania kliniczne przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w art. 37b­‑37ag, a badania kliniczne weterynaryjne w art. 37ah­‑37ak.

  2. Badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790), zwanej dalej "ustawą o zawodzie lekarza".

  Szczepienia odbywają się więc niezgodnie z prawem, bowiem badania kliniczne nie są zakończone, mamy do czynienia z eksperymentem medycznym, o którym osoby podpisujące zgodę nie są informowane.

Definicja eksperymentu medycznego.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Rozdział 4
Eksperyment medyczny

Art. 21. 1. Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym albo eksperymentem badawczym.

2. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.

3. Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.

4. Eksperymentem medycznym jest również przeprowadzenie badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla celów naukowych.

5. Uczestnikiem eksperymentu medycznego, zwanym dalej „uczestnikiem”, jest osoba, na której eksperyment medyczny jest bezpośrednio przeprowadzany.

W naszej opinii w przypadku dobrowolnych szczepień przeciwko COVID‑19 mamy więc do czynienia z eksperymentem leczniczym w przypadku osób masowo szczepionych (niestety bez wyrażenia świadomej zgody na eksperyment leczniczy, ponieważ wyrażają zgodę na szczepienie, nie są zaś informowane o charakterze eksperymentalnym), zaś w przypadku trwającej nadal próby klinicznej III fazy (C4591001) – z eksperymentem badawczym.

Co mówi EU na temat dyskryminacji?

Unia Europejska wydała rezolucję 2361/2021, która zakazuje czynienia szczepień przeciwko COVID‑19 szczepieniami obowiązkowymi. Jednocześnie zobowiązuje kraje do zbierania danych o skutkach długoterminowych ubocznych szczepienia, czego w Polsce się nie robi. W Polsce związek szczepienia ze skutkiem jest ograniczony do 4 tygodni od podania preparatu.

Unia Europejska zakazała też jakichkolwiek działań mających dyskryminować (w tym politycznie i socjalnie) osoby niezaszczepione.

Fragment rezolucji 2361/2021 – tłumaczenie

7.3.1 dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli sam tego nie chce zrobić;

7.3.2. zapewnić, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu braku szczepienia z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia lub braku chęci szczepienia;

7.1.4 wdrożyć skuteczne systemy monitorowania szczepionek i ich bezpieczeństwa po ich wprowadzeniu do ogółu społeczeństwa, również w celu monitorowania ich długoterminowych skutków;

7.1.5 wdrożyły niezależne programy odszkodowań za szczepienia, aby zapewnić odszkodowanie za nienależne szkody i szkody wynikające ze szczepień;

To co z Wami robi rząd, pozwalając tylko zaszczepionym uczestniczyć w imprezach domowych i publicznych to jest nic innego jak dyskryminacja ze względu na fakt zaszczepienia i jest to niezgodne zarówno z Konstytucją RP, jak również z prawem Unii Europejskiej.

Kwestia sprzeciwu na eksperyment medyczny

Przypomnieć należy, że art. 39 Konstytucji RP mówi jasno:

Konstytucja RP

Art. 39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Wałem stulecia jest więc już artykuł 25a ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w następującym brzmieniu:

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Art. 25a. Przeprowadzenie eksperymentu leczniczego bez wymaganej zgody jest dopuszczalne po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 1. uczestnik jest niezdolny do udzielenia zgody na udział w tym eksperymencie;
 2. zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki i ze względu na konieczność natychmiastowego działania uzyskanie zgody na udział w eksperymencie leczniczym od przedstawiciela ustawowego uczestnika albo zezwolenia sądowego nie jest możliwe w wystarczająco krótkim czasie;
 3. eksperyment o porównywalnej skuteczności nie może być przeprowadzony na osobach nieznajdujących się w sytuacji niecierpiącej zwłoki;
 4. uczestnik uprzednio nie wyraził sprzeciwu wobec udziału w takim eksperymencie;
 5. uczestnik eksperymentu leczniczego prowadzonego w sytuacji niecierpiącej zwłoki i – jeżeli dotyczy – jego przedstawiciel ustawowy otrzyma wszelkie istotne informacje dotyczące uczestnictwa w tym eksperymencie w najszybszym możliwym czasie;
 6. wystąpiono o zgodę na udział w eksperymencie leczniczym albo o wydanie przez sąd, o którym mowa w art. 25 ust. 7, zezwolenia na przeprowadzenie eksperymentu leczniczego.

Trudno bowiem uznać za dobrowolnie wyrażoną zgodę brak zgody, której nie da się uzyskać żadną metodą. Dodatkowo w punkcie 4 tego artykułu nie wskazano, gdzie można skutecznie złożyć sprzeciw, tak aby lekarz ten sprzeciw zawsze znalazł. Dobrowolnie wyrażone zgody nie powinny opierać się na sprzeciwie lecz na wyraźnej zgodzie, których rejestr powinien być prowadzony. Rejestru takiego nie ma na obecną chwilę.

Z podobnym #rakiem mamy do czynienia w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Rozdział 2
Pobieranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich

Art. 4. 1. Komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane ze zwłok ludzkich po stwierdzeniu zgonu w sposób określony w ustawie zdnia 5 grudnia 1996 r. ozawodach lekarza i lekarza dentysty w celach diagnostycznych, leczniczych, naukowych idydaktycznych.

2. Komórki, tkanki lub narządy ze zwłok ludzkich mogą być pobierane również w czasie sekcji zwłok dokonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 5. 1. Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia lub pobrania komórek lub tkanek w celu ich zastosowania u ludzi można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.

Co prawda w tej ustawie wskazano, gdzie ma być prowadzony rejestr (mówi o tym art. 7 Ustawy), jednak katalog wymaganych danych jest nadmierny i może prowadzić do wyrażenia sprzeciwów wątpliwych prawnie (np. osoba zmieniła miejsce zamieszkania). Rejestr ten powinien ograniczać się do PESEL‑u lub innego identyfikatora narodowego (osób innej narodowości). Inną sprawą jest, że gromadzone powinny być zgody, nie zaś sprzeciwy. Każdy bowiem może zgodę wyrazić, a pobranie narządów nie powinno nastąpić, gdy ktoś z pobudek politycznych lub dla własnych zysków sprzeciwy zniszczy.

Oba przepisy – zarówno o sprzeciwie na eksperyment medyczny, jak też o sprzeciwie na pobieranie komórek i tkanek uważamy za niekonstytucyjny, bowiem w obu przypadkach nie da się mówić o dobrowolnej zgodzie, gdy nie jest możliwe w ogóle uzyskanie jakiejkolwiek zgody!

Jaborally 2007

W 2007 roku odbywała się III faza badania klinicznego szczepionki przeciwko ptasiej grypie. Wszyscy jednak byli tak łakomi na pieniążki, że postanowili stworzyć wyścig po zebranie odpowiedniej ilości chętnych, jednak bez zagwarantowania jakości tych chętnych. Szczepiono bezdomnych, kobiety w ciąży oraz osóby chore, gdy wymogiem udziału była w pełni świadoma zgoda na szczepienie przeciwko tej odmianie grypy, dobry stan zdrowia i wykluczenie ciąży. Sprawa miała swój finał w sądzie, jednak nikt nie dostał porządnej kary za ten proceder (9 lekarzy ma karę pozbawienia wolności w zawiasach, niektórym osobom wypłacono symboliczne 500 zł odszkodowania, klinika odpowiedzialna za eksperyment nie poniosła kosztów sądowych).

Należy wspomnieć, że za fakt zakwalifikowania do badań nieodpowiednich kandydatów odpowiedzialne było gremium skorumpowanych lekarzy, bowiem jeżeli nawet wystawiono kandydatów jak leci – lekarze mieli obowiązek odsiać osoby, które nie wyraziły świadomej zgody, były w ciąży lub były chore. Należy dodać, że były to prawdziwe szczepionki («zabite» wirusy), a nie preparaty technologii genetycznej (wektorowe GMO oraz szczepionki mRNA).

Jeżeli dojdzie kiedykolwiek do szczepienia przymusowego, można się spodziewać podobnego podstępowania wobec osób w ciąży, osób, które nie mogą przyjąć szczepionki z różnych przyczyn zdrowotnych. Nie wolno dopuścić do szczepień przymusowych (obowiązkowych) preparatami GMO i RNA, jednak odpowiedni czas na działania jest teraz, a nie dopiero, gdy będzie czas przymusowych szczepień. To co możesz obecnie zrobić – upowszechniać wiedzę na temat szczepień. Obecnie zgody na szczepienie są również wadliwe (o ile nie każe się przeczytać całej ChPL i jednocześnie nie informuje o tym jak zatwierdzane są leki) – że cała akcja jest eksperymentem naukowym (w tym medycznym), bowiem trwa właśnie III faza badań klinicznych i nie są one zakończone.

Jaborally 2020

1984 km/h. <złość> Najnowszy. <;‑)> Również i Ty. <strach>

Mimo, że dzieci chorują bardzo rzadko (przypominamy, że nie ma czegoś takiego jak «choroba bezobjawowa COVID») na COVID‑19 i mimo, że roznoszą wirusy w minimalnym stopniu, postanowiono, że «szczepionka» Pfizera zostanie przetestowana na dzieciach 12 do 15 lat oraz im podana. Dziecko nie będzie miało prawa wyboru czy szczepionkę weźmie czy nie – zadecyduje o tym rodzic lub Ministerstwo Prawdy. Przecież to dla dobra dziecka...

Jednak statystyki i dane są nieubłagane.

 1. Zapytajcie Ministerstwo Prawdy (MZ), ile ludzi w wieku 10–20 lat zmarło w Polsce na COVID‑19 (spodziewamy się liczby jednocyfrowej – taką podawano w listopadzie 2020).
 2. Lekarze z Izraela już się żalą, że nie widzieli nigdy takiego nasilenia zapalenia wsierdzia, osierdzia i mięśnia serca u młodych ludzi, jakie ma miejsce po masowym szczepieniu preparatem Comirnaty▼ firmy Pfizer.
 3. Na Termedii naukowcy i lekarze podnoszą, że szczepionka z mięśnia może dostać się do innych mięśni (w tym serca) i może też dostać się do innych tkanek i tam spowodować produkcję proteiny S kolca – powodując reakcję autoimmunologiczną przeciwko własnym komórkom oraz że badania odbyły się w laboratoriach bez wymaganych certyfikatów. Prowadzi się badania na dzieciach (jak w filmie La Valla) zamiast zająć się uzupełnieniem brakujących badań.
 4. Tak samo zanieczyszczony produkt z «procesu produkcyjnego 2» zostanie podany dzieciom, gdy w testach klinicznych używano «procesu produkcyjnego 1» i testowano też inną substancję (BNT162b2 vs. BNT162a1 za pubchemem i uzyskaną odpowiedzią wprost od Pfizera).
 5. W Izraelu zauważono, że szczepionka Pfizera zwiększyła również śmiertelność ludzi. Pisze o tym Hervé Seligmann z jednego z niemieckich instytutów. Naukowiec opisuje także możliwe inne zagrożenia związane z preparatem Pfizera, z którymi warto się zapoznać.

Nasze pytanie brzmi: jakie uzasadnienie medyczne ma szczepienie dzieci, gdy szczepionka nie powstrzymuje nosicielstwa, dzieci są słabymi nosicielami wirusa oraz dzieci bardzo rzadko chorują na COVID‑19 oraz PIMS­‑TS/MIS‑C pokowidowe? Czy przypadki PIMS­‑TS/MIS‑C występują tak często i tak często jest je trudno leczyć, szczególnie, gdy dziecko się dogląda i reaguje w początkowej fazie? Czy dla choroby występującej z częstością <1% osób zakażonych COVID‑19 ze śmiertelnością <2% (gdy nie podjęto leczenia na czas) warto ryzykować ich szczepienie eksperymentalną szczepionką zatwierdzoną warunkowo na podstawie niepełnych badań?

Kto potem odpowie za choroby i śmierć tych dzieci w razie powikłań wczesnych i późnych po podaniu tej terapii genowej?

Jakie podstawy medyczne ma test i możliwe podawanie terapii genowej Comirnaty▼ dzieciom od 6 miesiąca życia? Czy ktoś tutaj nie oc...piał? Jak wyrodną s...ą musi być matka, która odda swoje dziecko na takie eksperymenty? Czy za tym stoją jak zwykle pieniądze i nic więcej? Brak godności, brak honoru, brak emaptii?

Pytania do ministerstwa zdrowia

Zastanawia nas, czy Minister Zdrowia raczy odpowiedzieć na poważne pytania polskiego środowiska lekarskiego i naukowego.

Pytania poprawnie oparto na Jaborally, które organizują nam koncerny farmaceutyczne twierdzące, że przechorowanie jednej odmiany SARS­‑CoV‑2 nie zabezpiecza przed innym wariantem wirusa – taka jest oficjalna narracja, mimo, że doskonale wiemy, że przechorowanie (lub szczepinie) na ospę wietrzną powoduje 85% ochrony przed ospą małpią (jesteśmy na granicy wybuchu nowej epidemii, bo do Afryki nie dostarczono odpowiedniej ilości szczepionek na zwykłą ospę – szczepienie chroni w 85% przed odmianą małpią). Wiemy też, że przechorowanie SARS­‑CoV lub MERS­‑CoV chroniło przed zakażeniem na SARS­‑CoV‑2 lub ciężkim przebiegiem choroby.

Obiecuje się, że gdy wszyscy się zaszczepią epidemia zniknie. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze szczepionki nie mają 100% skuteczności, po drugie wirus wciąż będzie mutował na kotach, norkach, fretkach, małpach i innych zwierzętach (odmiana afrykańska jest w stanie infekować myszy nielaboratoryjne).

W końcu ujawniły się badania, że ludzie szczepieni szczepionką Comirnaty mogą chorować nawet 8 razy częściej niż nieszczepieni oraz, że jedna ze szczepionek nie jest skuteczna przeciwko odmianie B.1.351.

Wypowiedź poseł Anny Siarkowskiej oraz RPO

Z wypowiedzią pani poseł Anny Siarkowskiej można zapoznać się oglądając ten film. Mimo, że ta pani poseł należy do klubu Prawo i Sprawiedliwość wygłasza tezy całkowicie przeciwne do tego co robi PiSowy rząd. Pani Anna wypowiada się krytycznie zarówno o paszportach szczepionkowych, jak też o odcinaniu ludzi nieszczepionych od jakichkolwiek praw. Nie wiemy czy jest to gra w dobrego i złego policjanta. Czas to pokaże.

Niepokoi nas jednak to, że Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar nie raczy chronić ludzi przed saniraryzmem oraz zdaje się być skłonny do dyskryminacji ludzi jak już wszyscy będą mogli się zaszczepić lub być oznakowani (certyfikowani) jako niemogący przyjąć szczepionki. W sytuacji, gdy szczepionka jest fakultatywna (nieobowiązkowa) oraz w sytuacji, gdy wciąż trwają nad nią badania kliniczne – w swoich wypowiedziach zaznacza ciągle, że jeszcze nie każdy miał możliwość się zaszczepić. Twierdzi też, że szczepionka nie jest eksperymentem medycznym (mimo, że badania kliniczne III fazy wciąż trwają) – wbrew temu co mówi prawo farmaceutyczne i badanie C4591001.

Argument o tym, że nie każdy mógł przyjąć szczepionkę jest nie ważny ponieważ w Polskim prawie nikt nie może być zmuszony do wykonania czegoś czego mu prawo nie nakazuje, zaś rezolucja Unii Europejskiej wyraźnie wskazuje, że zabronione są jakiekolwiek naciski. Dozwolone jest jedynie proszenie by się zaszczepić oraz edukacja proszczepienna. Każde inne oddziaływanie organów publicznych na obywatela jest wykroczeniem lub przestępstwem przeciwko ludzkości / suwerenowi.

W sytuacji, gdy koncerny farmaceutycvzne (będąc dodatkowo na bakier z jakością badań) dyktują przez usta polityków suwerenowi co ma robić, a politycy działają przeciwko suwerenowi – można wprost stwierdzić, że suwerenność Polski nie dotyczy. Żyjemy w zniewolonym i okupowanym kraju i niech członkowie partii Porozumienie pójdą w końcu po rozum do głowy i zrozumieją, że w Polsce nie da się już minimum od 2 lat rozmawiać o suwerenności, ponieważ ona już nie istnieje.

Co to jest sanitaryzm?

Sanitaryzm jest to działanie władz niewspółmierne do tego co wolno w granicach prawa nakazać ludziom w celu zapobiegania epidemii. O ile działaniami sanitarnymi można nazwać nakaz wietrzenia pomieszczeń użyteczności publicznej, dezynfekcję rąk, czy noszenie masek ochronnych FFP2 i FFP3 w miejscach, gdzie są osoby narażone na ciężki przebieg choroby COVID‑19 (osoby starsze, schorowane, przebywające w szpitalach) lub bardzo dużych zgromadzeniach, o tyle sanitaryzmem nazwać można wymóg noszenia masek niespełniających ochrony przeciwko wirusom (maski szmaciane, nieszczelne maski chirurgiczne) oraz wymóg noszenia ich na dworzu, gdzie ryzyko przekazania wirusa drogą powietrzną jest mniejsze niż ryzyko zakażenia się przez dotyk i brak dezynfekcji rąk.

Sanitaryzmem jest też zmuszanie obywateli do przyjmowania fakultatywnych szczepionek i preparatów uodparniających. Sanitaryzmem nazwać można również nawoływanie do szczepień dopuszczonych warunkowo przez EMA, wszelkie działania niezgodne z rezolucją 2361/2021 oraz brak informowania, że szczepionka nie jest długoterminowo zbadana i że prowadzone są badania kliniczne III fazy. Innym przykładem sanitaryzmu jest współistnienie możliwości organizowania meczu dla 20 tys. osób w publiczności przy jednoczesnym dopuszczeniu do uczestnictwa w festiwalu lub demonstracjach jedynie 150 osób (jest to poza tym totalna sprzeczność, bowiem na dworze trudniej jest się zarazić).

Źródłem sanitaryzmu są:

 • konflikty interesów – chęć zarobku i realizacja własnych lub zbiorowych interesów,
 • chęć pokazania siły przez rządy państw – wywieranie presji politycznej i chęć podziału społeczeństwa (podzielonym społeczeństwem jest łatwiej manipulować i rządzić),
 • strach i niewiedza ludzi – ludzie, którzy się nadmiernie boją wirusa lub nie wiedzą, że szczepionki są dobrowolne oraz eksperymentalne – zmuszać będą pozostałych do tego, aby zachowywali się w sposób nie powodujący u nich (nieuzasadnionego) lęku,
 • badania finansowane głównie z grantów osób, które mają interesy w konkretnym wyniku badania (chcąc zrobić badanie, prawie zawsze da się wszystko udowodnić – wystarczy odpowiednio dobrana grupa ludzi, przemilczenie pewnych faktów),
 • jest też zjawisko typu «skoro mnie zaszczepiono, muszą i ciebie zaszczepić» – narastanie nienawiści na tle inności jest znane od wieków – niestety głównie u ludzi. Mniej znane u innych ssaków.

Szkodliwość białka S koronawirusa

Lekarze i naukowcy zauważyli, że białko S powoduje schorzenia hematologiczne. Została stworzona nawet specjalna jednostka chorobowa «poszczepienna immunologiczna trombocytopenia z zakrzepami» (ang.: vaccine­‑induced immune thrombotic thrombocytopenia). Wcześniej choroba ta nie występowała. Przemówienia lekarz psychiatry Katarzyny Ratkowskiej na ten temat można obejrzeć w tym materiale filmowym.

Wszystkie obecnie zatwierdzone warunkowo szczepionki przeciwko COVID‑19 zawierają białko S lub zawierają materiał genetyczny zdolny do odtworzenia białka S.

Bardzo prawdopodobnym jest, że przypadki takie jak ten mają swoją przyczynę w użyciu preparatów genetycznych i szczepionek opartych na białku S.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół