Menu

Tag: orwell

Paszporty COVID-19 - rak w medycynie i polityce

Widząc, że obe­cnie epi­demia COVID‑1984 (#Orwell) prze­kro­czy­ła swoim roz­mia­rem epi­demię cho­roby wywo­ływa­nej przez wiru­sa #SARS­‑CoV‑2 posta­ramy się omó­wić kil­ka aspe­któw epi­demii i dzia­łań poli­tycz­nych, a tak­że bull­shi­tu roz­powszech­nia­nego przez media, któ­ry może oka­zać się szko­dli­wy dla nas oby­wate­li.

Szczepienia COVID – największy wał stulecia

 1. Szcze­pion­ki dają zazwy­czaj odpor­ność prze­ciw cho­robie na 40 do 100 lat. Dzie­je się tak, ponie­waż są to szcze­pion­ki prze­ciwko wiru­som dsDNA (któ­rych mate­ria­łem gene­tycz­nym jest sta­bil­ny kwas dezo­ksy­rybo­nukle­ino­wy). Wiru­sami DNA są nastę­pują­ce wiru­sy: poli­owi­rus, HBV (wirus zapa­lenia wątro­by typu B), wirus ospy pra­wdzi­wej, wirus ospy wie­trznej. Wiru­sy DNA cha­rakte­ryzu­ją się niską skłon­nością do muta­cji.

  Wiru­sy RNA posia­dają nie­sta­bil­ny mate­riał gene­tycz­ny, zazwy­czaj jedno­nicio­wy) RNA. Wiru­sy RNA mutu­ją oko­ło sto razy szyb­ciej. Zmien­ność gene­tycz­ną jaką osią­gają po 1 roku jest równo­ważna zmien­ności gene­tycz­nej wiru­sów DNA, jaka powsta­nie po 100 latach. Do wiru­sów RNA zali­cza­my wiru­sy gry­py, RSV, koro­nawi­rusy prze­zię­bie­nia, HIV (typ: ssRNA‑RT). Ponie­waż wiru­sy RNA zmie­nia­ją się 100 razy szyb­ciej niż wiru­sy DNA nie jest możli­we wytwo­rze­nie pre­para­tu uodpar­nia­jące­go dzia­łają­cego dłu­żej niż 2 lata prze­ciwko wiru­som RNA (zazwy­czaj pół do 1 roku). Koro­nawi­rusy nale­żą do wiru­sów typu RNA.

  Wiru­sem RNA jest też wirus wście­kli­zny (typ: –ssRNA), jednak w przy­pad­ku tej cho­roby, któ­ra roz­wija się dłu­go możli­we jest poda­nie pre­para­tu poekspo­zycyj­nie (po uką­sze­niu przez zara­żone zwie­rzę), zaś oso­by wyko­nują­ce zawo­dy o szcze­gól­nym nara­żeniu na tą cho­robę muszą pre­parat zabez­pie­cza­jący przyj­mować regu­lar­nie co 12 mie­się­cy.

  Nie będzie więc żadnej «ostat­niej pro­stej», ale ron­do bez zja­zdu z wja­zdem z zaka­zem zawra­cania. W ten spo­sób poli­tycy i glo­bali­ści wpro­wadzi­li opi­nię publicz­ną w błąd, bowiem wytwo­rze­nie odpor­ności zbio­rowej na cho­robę ukła­du odde­cho­wego prze­noszo­ną przez wiru­sy RNA jest nie­możli­we (łatwość zara­żenia się, szyb­kie muta­cje i dosto­sowy­wanie się wiru­sa do nowych warun­ków).

  Wiru­sem RNA jest też wirus gry­py – doświad­cze­nie trwa­jące wie­le dzie­się­cio­leci (w posta­ci dobro­wol­nych szcze­pień) poka­zało, że nie wytwo­rzo­no szcze­pion­ki prze­ciwko tej cho­robie chro­nią­cej w sto­pniu wię­kszym niż 15–60% (zale­żnie od traf­ności wyty­powa­nia szcze­pu i kolej­nych muta­cji).

 2. Bada­nie kli­nicz­ne C4591001 3 fazy kli­nicz­nej nie zosta­ło ukoń­czo­ne. Decy­zję o przy­zna­niu dopu­szcze­nia w try­bie warun­kowym (czy­li bez peł­nych danych wyma­ganych dla nor­mal­nego dopu­szcze­nia) roz­poczę­to podej­mować po 2 mie­sią­cach obse­rwa­cji uczest­ników 3 fazy kli­nicz­nej. Bada­nie to roz­poczę­ło się 29 kwiet­nia 2020 roku. Koniec zbie­rania pod­sta­wowych danych nastą­pi 2 listo­pada 2021 roku, zaś osta­tecz­ne dane uwzglę­dnia­jące obse­rwa­cję ostat­nie­go bada­nego zakoń­czą się dnia 2 maja 2023.
  Cli­nical Trials – defi­nicje

  Data roz­poczę­cia bada­nia (ang. Stu­dy Start Date) – rze­czy­wista data, kie­dy pier­wszy uczest­nik został zapi­sany do bada­nia kli­nicz­nego. «Sza­cowa­na» data roz­poczę­cia badań (Esti­mated Stu­dy Start Date) jest datą, kie­dy bada­cze myślą, że roz­pocz­ną bada­nie. Czy bada­nia kli­nicz­ne zakoń­czy­ło się zgo­dnie z pro­toko­łem lub zosta­ło zakoń­czo­ne, nie wpły­wa na tę datę.

  Data pie­rwot­nego zakoń­cze­nia (ang. Pri­mary Com­ple­tion Date) – data, kie­dy ostat­ni uczest­nik bada­nia kli­nicz­nego został zba­dany lub otrzy­mał inter­wen­cję, aby zebrać dane osta­tecz­ne dla pie­rwot­nego wyni­ku pomia­ru. W bada­niach kli­nicz­nych z wię­cej niż jednym pod­sta­wowym wyni­kiem pomia­rowym z różny­mi data­mi zakoń­cze­nia, ter­min ten odno­si się do daty zakoń­cze­nia gro­madze­nia danych dla wszys­tkich pod­sta­wowych wyni­ków pomia­rowych. «Sza­cowa­na» pie­rwot­na data zakoń­cze­nia jest datą, kie­dy nauko­wcy pro­gno­zują, że powyż­sza data nastą­pi. [nie zosta­ły więc jeszcze zebra­ne nawet pod­sta­wowe wyni­ki bada­nia, a co dopie­ro mówić o koń­cowych i ich kom­plet­nej ana­lizie – przy­pis red.]

  Data zakoń­cze­nia badań (ang. Stu­dy Com­ple­tion Date) – data, kie­dy ostat­ni uczest­nik bada­nia kli­nicz­nego został zba­dany lub otrzy­mał inter­wen­cję lub lecze­nie w celu zbie­rania osta­tecz­nych danych dla pod­sta­wowych wyni­ków pomia­ru, wtór­nych wyni­ków pomia­ru i zda­rzeń nie­pożą­danych (to jest ostat­niej wizy­ty uczest­nika). «Sza­cowa­na» data zakoń­cze­nia bada­nia jest datą, kie­dy bada­cze myślą, że ukoń­czą bada­nie.

 3. Pfi­zer zapy­tany przez nas o stru­ktu­rę che­micz­ną lub nukle­ozy­dową sub­stan­cji czyn­nej zawa­rtej w pre­para­cie Comir­naty▼ odmó­wił nam odpo­wiedzi, mimo skie­rowa­nych 4 zapy­tań o nią. W ostat­nim poda­liśmy to co zna­leźli­śmy nie­ofi­cjal­nie i zapy­tali­śmy czy taka jest stru­ktu­ra tego związ­ku. Odmó­wio­no nam odpo­wiedzi na to pyta­nie. Dane z Pub­Che­mu na temat sub­stan­cji BNT162 (pie­rwot­ny opis i nagłó­wki w mailach) są sprze­czne z odpo­wiedzia­mi fir­my Pfi­zer (nazwa sub­stan­cji: BNT162b), jak też są sprze­czne z dany­mi w INN dla sub­stan­cji BNT162b2 «tozi­name­ran» nie­uwzglę­dnio­nej w ulo­tkach.

  Pozo­sta­łe pre­para­ty do szcze­pień na dzień 2 sier­pnia 2021 też nie posia­dają jawnej stru­ktu­ry che­micz­nej i sekwen­cji nukle­ozy­dowej. Spra­wdzi­liśmy bazę INN – w bazie INN nie odna­leźli­śmy również żadnej sub­stan­cji zaczy­nają­cej się cią­giem ChA­dOx (ChA­dOx1‑S recom­binant jest sub­stan­cją czyn­ną [wekto­rem wiru­sowym] zawa­rtym w Vax­zevrii Astry Zene­ki). Za to bez pro­ble­mu zna­leźli­śmy sekwen­cję wekto­ra wiru­sowe­go zawa­rte­go w tera­pii Zol­gen­sma...

  Szcze­pisz się więc «taje­mni­cą przed­się­bior­stwa». Podob­na taje­mni­ca przed­się­bior­stwa była przed­mio­tem wystą­pie­nia posła Grze­gorza Brauna z inter­wen­cją posel­ską. Tym­cza­sem wszel­kie wyni­ki badań w Pol­sce powin­ny być dostę­pne w języ­ku pol­skim i na zawo­łanie zwy­kłe­go śmie­rtel­nika (oczy­wiście po ano­nimi­zacji danych oso­bowych osób bada­nych). Ponad­to poseł zgo­dnie z pra­wem ma pra­wo żądać i otrzy­mać wszys­tkie dane o klauzu­li innej niż «ści­śle taj­ne». «Taje­mni­ca przed­się­bior­stwa» nie może takiej klauzu­li przyj­mować już przez samą defi­nicję poję­cia «ści­śle taj­ne».

 4. Pfi­zer mody­fiku­je pla­nowa­ne bada­nia NCT04368728 i pla­nuje zająć się bada­niem kolej­nej sub­stan­cji BNT162b2SA (syno­nim: BNT162‑01) rze­komo zawie­rają­cej wariant beta kol­ca S koro­nawi­rusa SARS­‑CoV‑2, zamiast zająć się pomia­rem tro­poni­ny i D­‑dime­rów u osób, szcze­pio­nych w warun­kach bada­nia kli­nicz­nego (prze­badać napły­wają­ce sku­tki ubocz­ne dotych­cza­sowej sub­stan­cji). Bada­nia te są potrzeb­ne, ponie­waż z kil­ku kra­jów (w tym z Izra­ela) pły­ną infor­macje (poda­ne też przez CDC), że część grup nie­wyklu­czo­nych ze szcze­pień cho­ruje obja­wowo nawet do 100 razy czę­ściej na zapa­lenie ser­ca i osie­rdzia niż wyni­ka to z okre­su przed wpro­wadze­niem szcze­pień. Nie jest wia­dome ile osób prze­szło zapa­lenie ser­ca lub osie­rdzia bezob­jawo­wo (nie każda oso­ba czu­je ból, mimo, że dochodzi do nie­odwra­cal­nych zni­szczeń).
 5. Zosta­ły wykry­te zanie­czy­szcze­nia w partiach Vax­zevrii (m.in. nie­zna­nymi wiru­sami) oraz w pre­para­cie Comir­naty▼. Szcze­góły można zna­leźć na Ter­medii lub w szcze­góło­wym opi­sie w niniej­szym arty­kule.
 6. Nie prze­pro­wadzo­no bada­nia bio­dostę­pno­ści leku (wyma­ga ich Pra­wo Far­maceutycz­ne). Posłu­żono się bada­nia­mi innych podob­nych sub­stan­cji – pro­dukt przy­jęto więc w Pol­sce z pogwał­ceniem usta­wy Pra­wo Far­maceutycz­ne.
 7. Jak poda­je Ter­media pro­ces pro­dukcyj­ny i dla badań kli­nicz­nych w celu wytwo­rze­nia dawki pre­para­tu jest zupeł­nie inny. Brak jest badań, któ­re udo­wadnia­ją, że pro­dukt jest iden­tycz­ny.
 8. Część labo­rato­riów Pfi­zera nie mia­ło certy­fika­tu GLP – infor­macja uźró­dło­wio­na z Ter­medii. Tego nie da się już odwró­cić – pre­parat bio­bój­czy Comir­naty▼ powstał z pogwał­ceniem art. 37b ust. 1 Pra­wa Far­maceutycz­nego. Gdy­by nie korup­cja lub nie­kom­peten­cja, nigdy nie dostał­by apro­baty URPL.
 9. Mimo, że ofi­cjal­na (mani­pula­cyj­na) nar­racja mówi, że szcze­pie­nia kovi­dowe nie są ekspe­rymen­tem – przy­jęto w gru­dniu 2020 roku roz­porzą­dze­nie mini­stra fun­duszy i poli­tyki regio­nal­nej w spra­wie obo­wiąz­kowe­go ubez­pie­cze­nia odpo­wiedzial­ności cywil­nej podmio­tu prze­pro­wadza­jące­go ekspe­ryment medycz­ny (DzU 2020, poz. 2412).
 10. Bada­nia 3 fazy kli­nicz­nej nie są zakoń­czo­ne. Unia Euro­pej­ska wyda­ła rezo­lucję 2361/2021 wska­zują­cą, aby upe­wni­ły się kra­je, że nie są pro­wadzo­ne żadne czyn­ności w celu przy­musze­nia ludzi do szcze­pień – ani poli­tycz­ne ani spo­łecz­ne, ani eko­nomicz­ne (pun­kty 7.3.1, 7.3.2). Art. 39 Kon­sty­tucji RP zezwa­la na ekspe­rymen­ty medycz­ne, ale tyl­ko za dobro­wol­ną zgo­dą – nikt nie może być przy­musza­ny. Władza nie­ustan­nie zastra­sza oby­wate­li co jest hanieb­ne i nie­etycz­ne, anty­kon­sty­tucyj­ne i anty­oby­watel­skie.
 11. Nie mówi się pra­wdy o odpor­ności. Ta zawsze zani­ka. Przy­kła­dem może być cho­cia­żby pół­pasiec. Jest on wyni­kiem zaka­żenia ospą wie­trzną, na któ­rą ludzie są szcze­pie­ni lub też prze­chodzą w mło­dości. W wyni­ku infek­cji i pro­duk­cji innych prze­ciw­ciał, zdol­ność orga­nizmu do prze­ciw­dzia­łania wiru­sowi ospy wie­trznej spa­da i stąd poja­wia się nie­peł­na postać tej cho­roby – pół­pasiec. Mimo, że odpor­ność czę­ścio­wo zni­kła – zacho­wało się jej tyle, by nie cho­rować cięż­ko. Podob­nie rzecz wyglą­da z wiru­sem SARS­‑CoV‑2. Reinfek­cje będą wystę­powa­ły, jednak cho­roba, jak na razie u tych osób (o ile nie otrzy­mały leków immu­nosu­pre­syj­nych) prze­bie­ga bezob­jawo­wo lub ską­poobja­wowo.
 12. Stan epi­demii to nie jest wymysł PiS. Już 4 lipca 2012 w Sena­cie zde­finio­wano «stan epi­demii» i wspo­mnia­no o syste­mie Sen­tinel. Ten film to udo­wadnia.
 13. We wszel­kich radach doty­czą­cych prze­ciw­dzia­łaniu COVID‑19 zasia­dają w dużej czę­ści oso­by, któ­re mają kon­flikt inte­resów (są zale­żne od pro­ducen­tów «zba­wicie­la w strzy­kawce»). Bada­nia są finan­sowa­ne przez kon­cer­ny. Pie­nią­dze pod­czas tej «epi­demii» rzą­dzą wszys­tkim. Już dawno korzy­ści kon­cer­nów far­maceutycz­nych prze­kro­czy­ły ryzy­ka zwią­zane z cho­robą.
 14. Ludzie są zastra­sza­ni warian­tami koro­nawi­rusa. Bada­nia poka­zują, że tzw. szcze­pion­ki prze­ciwko COVID‑19 nie chro­nią przed warian­tem lamb­da, zaś rze­czy­wistość poka­zuje, że rze­czy­wista ochro­na dawa­na przez te pre­para­ty w przy­pad­ku warian­tu del­ta to zale­dwie 40%. Cze­kamy więc na wariant ome­ga z muta­cją L277_K278insRSYNCWALICPIS, zje­dno­cze­nie ludzi prze­ciwko wspól­nemu wro­gowi i oddol­ne roz­wią­zanie pro­ble­mu «epi­demii» kociej gry­py.
 15. W czer­wcu i lipcu ilość zaka­żeń (przy­pad­ków) zacho­rowa­nia na kocią gry­pę była dużo mniej­sza niż w poprzed­nim odpo­wia­dają­cym okre­sie. Wciąż ludzi stra­szo­no «epi­demią».
  Usta­wa o zapo­bie­ganiu oraz zwal­cza­niu zaka­żeń i cho­rób zakaź­nych u ludzi

  Art. 2. Uży­te w usta­wie okre­śle­nia ozna­cza­ją: (...)

  9) epi­demia – wystą­pie­nie na danym obsza­rze zaka­żeń lub zacho­rowań na cho­robę zakaź­ną w licz­bie wyraź­nie wię­kszej niż we wcze­śniej­szym okre­sie albo wystą­pie­nie zaka­żeń lub cho­rób zakaź­nych dotych­czas nie­wystę­pują­cych.

  Do dziś (4 sier­pnia 2021) ilość zacho­rowań nie jest wyraź­nie wię­ksza niż we wcze­śniej­szym okre­sie. Epi­demii w tym momen­cie więc nie ma na tere­nie Pol­ski.

 16. Ope­rato­rów info­linii szcze­pion­kowej 989 uda­ło się zła­pać na kłam­stwie i wpro­wadza­niu w błąd oso­by do nich dzwo­nią­ce.
 17. Nie zba­dano, czy pre­para­ty bio­bój­cze prze­ciwko COVID‑19 spo­wodu­ją ADE (prze­ciw­cia­ło­‑zale­żne wzmo­cnie­nie cho­roby), mimo, że w przy­pad­ku innych cho­rób istnia­ła taka zale­żność i były wyco­fywa­ne lub nie uzy­ski­wały w ogó­le zatwie­rdze­nia.
 18. Wycie­kła umo­wa Pfi­zera, któ­rą przed dosta­wami muszą pod­pisać poszcze­gól­ne kra­je. Jednak jak to z wycie­kami – nic nie jest pewne i powin­na być inter­wen­cja posel­ska w celu uzy­ska­nia tre­ści umo­wy mię­dzy Pfi­zerem a Pol­ską! Umo­wa daje wszel­kie pra­wa Pfi­zero­wi, zwal­nia go z odpo­wiedzial­ności za jakie­kolwiek szko­dy. Poza tym do tej pory nie powstał fun­dusz rekom­pen­saty za cięż­kie NOP‑y, mimo, że szcze­pie­nia pra­ktycz­nie już się zakoń­czy­ły. Rząd obie­cał fun­dusz, ludzie umie­rali, pocho­rowa­li się a rekom­pen­sat nie dosta­ną. Pię­kna zaba­wa w dokto­ra Men­gele, bez jakiej­kolwiek odpo­wiedzial­ności i bez jakich­kolwiek gra­nic.
 19. Dla potrzeb «pan­demii» zmie­nio­no pra­wo doty­czą­ce wpro­wadza­nia GMO do śro­dowi­ska na pozio­mie unij­nym (pra­wo Unii Euro­pej­skiej jest ponad pra­wem Pol­ski z wyją­tkiem Kon­sty­tucji RP, któ­ra wg jej art. 8 jest naj­wyż­szym źró­dłem pra­wa w Pol­sce). Mowa o roz­porzą­dze­niu 1043/2020 z dnia 15 lipca 2020, któ­re zawie­sza pla­nowa­nie badań wpły­wy GMO (gene­tycz­nie mody­fiko­wane orga­nizmy) na zdro­wie ludz­kie, oce­nę ryzy­ka wpro­wadze­nia GMO do śro­dowi­ska, przed­sta­wie­nia infor­macji o wyko­rzy­sty­wanych GMO oraz wza­jemne­go oddzia­ływa­nia GMO na orga­nizm ludz­ki.
 20. Bez­pie­czeń­stwo pro­duktów nie może być pra­widło­wo osza­cowa­ne, gdyż leka­rze, w tym koordy­nato­rzy szcze­pień, odma­wia­ją zgła­sza­nia powa­żnych NOP‑ów. Dzie­je się tak, ponie­waż po zgło­sze­niu każde­go NOP‑u leka­rze ci są mal­tre­towa­ni prze­słu­cha­nia­mi w PSSE (sane­pid). Na ukry­tych gru­pach FB leka­rze ci się nawet chwa­lą, że NOP‑ów już nie zgła­sza­ją i nie zamie­rza­ją tego robić. Leka­rze zaczę­li więc szkodzić pacjen­tom, bo tak im łatwiej (uni­kną ogro­mnej ilo­ści prze­słu­chań). Tym­cza­sem NOP jest zde­finio­wany jako zale­żność cza­sowa, a nie przy­czy­nowa, mię­dzy poda­niem zastrzy­ku i wystą­pie­niem cho­roby.
 21. Celem paszpo­rtów szcze­pion­kowych nie jest realna ochro­na przed zna­ną cho­robą, ale celem paszpo­rtów będzie budo­wa syste­mu szpie­gow­skie­go podob­nego do tego zna­nego z Chin oraz Indii (Aadhaar). System będzie słu­żył do pro­filo­wania, oce­nia­nia i uprzy­wile­jowy­wania oby­wate­li posłu­sznych rzą­dowi. Każde nie­posłu­szeń­stwo może się odbić na wyklu­cze­niu ze szcze­pień i bra­ku dostę­pu do pod­sta­wowych dóbr. Wariant lamb­da jest odpor­ny na opra­cowa­ne «szcze­pion­ki», zaś wariant del­ta jest zakaź­ny wśród szcze­pio­nych popu­lacji. Sto­sowa­nie certy­fika­tów kovi­dowych do celów sani­tar­nych stra­ciło sens. Inte­resy kon­cer­nów far­maceutycz­nych i zapę­dy władzy do inwi­gila­cji oby­wate­li nigdy się nie koń­czą. Od stycz­nia 2022 przy­zna­no poli­cji pra­wo do bez­kar­nego wła­mywa­nia się na urzą­dze­nia oby­wate­li – to jest osta­tecz­ny dowód o co tu na pra­wdę chodzi. O segre­gację, oce­nia­nie, inwi­gila­cję, a lock­down był po to, aby oby­wate­le, pra­coda­wcy i przed­się­bior­cy sami bła­gali o prze­pus­tki. Gdzie jest Pano­pty­kon, kie­dy go potrze­ba? Dla­cze­go wciąż śpi? Z paszpo­rtem kovi­dowym nie wej­dziesz do skle­pów, pocią­gów, kin, restaura­cji i innych obie­któw ano­nimo­wo – będzie potrzeb­ne zawsze imię (to z dowo­du oso­biste­go), nazwi­sko i data urodze­nia, nie­powta­rzal­ny numer certy­fika­tu (odpo­wie­dnik 12­‑cyfro­wego kodu Aadhaar) i dane zako­dowa­ne w kodzie QR.
 22. EMA odmó­wiła nam poda­nia che­micz­nego wzo­ru stru­ktu­ral­nego lub sekwen­cji nukle­ozy­dów pre­para­tów Comir­naty (Pfi­zer), Spi­kevax (Moder­na), Vax­zevrii (Astry­‑Zene­ki) oraz pre­para­tu jedno­dawko­wego John­son&John­son zasła­nia­jąc się taje­mni­cą przed­się­bior­stwa. Czy trze­ba wię­cej, aby stwie­rdzić, że jeste­śmy szpry­cowa­ni taje­mni­cą przed­się­bior­stwa i że jest to ekspe­ryment medycz­ny? To wła­śnie dla­tego nie możesz kupić tych pre­para­tów w apte­ce, aby nie było Ci pozwo­lone je zse­kwen­cjo­nować! W sytu­acji, gdy cały pro­ces jest nie­jawny, nie da się udzie­lić świa­domej zgo­dy na «szcze­pie­nie».
 23. Jak tam mają się hulaj­nogi (lote­ria szcze­pion­kowa) i zwol­nie­nie z obo­strzeń (paszport kovi­dowy) za «szcze­pie­nie»?
  Pra­wo Far­maceutycz­ne

  Art. 53. 1. Rekla­ma pro­duktu lecz­nicze­go nie może wpro­wadzać w błąd, powin­na pre­zen­tować pro­dukt lecz­niczy obie­kty­wnie oraz infor­mować o jego racjo­nal­nym sto­sowa­niu.

  2. Rekla­ma pro­duktu lecz­nicze­go nie może pole­gać na ofe­rowa­niu lub obie­cywa­niu jakich­kolwiek korzy­ści w spo­sób pośre­dni lub bez­pośre­dni w zamian za naby­cie pro­duktu lecz­nicze­go lub dostar­cza­nie dowo­dów, że doszło do jego naby­cia.

  3. Rekla­ma pro­duktu lecz­nicze­go nie może być kie­rowa­na do dzie­ci ani zawie­rać żadne­go ele­men­tu, któ­ry jest do nich kie­rowa­ny. (...)

 24. W związ­ku z dopu­szcze­niem warun­kowym brak jest danych (nie bada­no) czy pre­parat jest kan­cero­gen­ny (nowo­two­ry czę­sto potrze­bują 3–20 lat na roz­wój i czę­sto nie przed­sta­wia­ją się, że powsta­ły), czy pre­parat wyka­zuje inte­rak­cje z inny­mi leka­mi. Nie poda­no cha­rakte­rysty­ki sub­stan­cji czyn­nej w cha­rakte­rysty­ce pro­duktu lecz­nicze­go (art. 11 ust. 1 pkt. 2 pra­wa far­maceutycz­nego) mimo, że upły­nął czas na jej dostar­cze­nie (lipiec 2021).
 25. Moder­naTX inc. oraz Pfi­zer­‑Bio­NTech zła­mali pro­tokół badań. Raport osta­tecz­ny, na któ­ry EMA cze­ka do gru­dnia 2023 w przy­pad­ku Pfi­zera i do gru­dnia 2022 w przy­pad­ku Moder­ny nie będzie zawie­rał obse­rwa­cji dłu­gotrwa­łych podwój­nie zaśle­pio­ną pró­bą, czy­li z uży­ciem pla­cebo wśród czę­ści uczest­ników. Jednak sko­ro EMA przyj­muje tyle taje­mnic przed­się­bior­stwa, jakoś uda się doga­dać z uży­ciem taje­mni­cy przed­się­bior­stwa i $.
 26. Poró­wna­nie ilo­ści oso­bodni hospi­tali­zacji w Pol­sce w latach 2019 i 2020.
  Mie­siącRok 2019Rok 2020
  Sty­czeń57865095571037
  Luty53283135377179
  Marzec58520164559473
  Kwie­cień53906403182501
  Maj56201903838694
  Cze­rwiec54093844311678
  Lipiec55668064729791
  Sier­pień53696504660518
  Wrze­sień53608894692705
  Paździer­nik56276054233661
  Listo­pad53329173416971
  Grudzień45994133247360

  COVID jest od mini­mum roku akcją psy­cho­logicz­ną. Pra­wdzi­wa groź­na epi­demia nie wyma­ga przy­pomi­nania codzien­nie we wszys­tkich mediach, że mamy epi­demię. Doda­tko­wo z danych z zapy­tania o infor­mację publicz­ną wyni­ka, że o 1/3 spa­dła ilość oso­bodni (suma ilo­ści godzin poświę­conych kolej­nym oso­bom) w szpi­talach w latach 2020–2021 w sto­sun­ku do roku 2019. Wyni­ka to po czę­ści z zastra­sze­nia oby­wate­li i uni­kania hospi­tali­zacji z powo­du innych cho­rób (bali się wiru­sa) i nastę­powej śmier­ci z powo­du tych cho­rób. Doda­tko­wo stan taki wyni­ka z faktu prze­kształ­cenia szpi­tali w szpi­tale kovi­dowe, któ­re nie były dostę­pne dla wyma­gają­cych pomo­cy (kare­tki z pacjen­tem z zawa­łem cze­kały godzi­nami).

  Reda­ktor­ka pry­wat­nie zapy­tała tak­że znajo­mego «zaszcze­pio­nego» leka­rza pra­cują­cego w szpi­talu kovi­dowym – z zeznań leka­rza wyni­ka wprost, że szpi­tal był w szczy­cie epi­demii pra­wie pusty. W zastra­szo­nym spo­łeczeń­stwie jest pro­ściej prze­pchnąć nie­korzyst­ne zmia­ny dla oby­wate­li, pro­ściej jest wypro­wadzać pie­nią­dze (zastra­sze­ni urzę­dni­cy) oraz pro­ściej jest podzie­lonym spo­łeczeń­stwem rzą­dzić i wpro­wadzać władzę glo­bali­stycz­ną i władzę kor­pora­cji.

 27. Odma­wia­nie w Pol­sce przez leka­rzy skie­rowy­wania osób zaszcze­pio­nych na bada­nia w kie­run­ku COVID‑19, a dal­sze kie­rowa­nie tam osób nie­zaszcze­pio­nych dopro­wadzi w szyb­kim tem­pie do pro­pagan­dy sukce­su szcze­pień, mimo, że dane pły­nące z Izra­ela nie­zbi­cie mówią o ich nie­sku­tecz­ności (ilość cięż­kich przy­pad­ków w Izra­elu osią­gnę­ła już warto­ści z cza­sów «dru­giej fali», zaś przy­pad­ki zacho­rowań wciąż rosną wykła­dni­czo i prze­kro­czy­ły już warto­ści z poprzed­nich fal). A jak­że – dalej bada­nia w Pol­sce przez tele­pora­dę, włącz­nie z wirtu­alnym zaj­rze­niem przez tele­fon do gar­dła. Ma to na celu pra­wdo­podob­nie utrzy­manie paszpo­rtów szcze­pion­kowych, dal­sze wypro­wadza­nie pie­nię­dzy na ekspe­rymen­ty szcze­pion­kowe, kon­tro­lę ludzi i dal­sze gnę­bie­nie «nie­posłu­sznych» władzy oby­wate­li.
 28. Poje­dyn­cze ampu­łki «szcze­pio­nek» do celów bada­wczych w nie­zale­żnych labo­rato­riach też są taje­mni­cą przed­się­bior­stwa. Tak przy­naj­mniej twie­rdzi Depa­rta­ment Roz­woju Ekspe­rymen­tów Szcze­pion­kowych (DRESzcz).
 29. Paszpo­rty szcze­pion­kowe w pra­cy (mimo bra­ku sku­tecz­ności pre­para­tów bio­logicz­nych prze­ciw COVID‑19) są już prze­sądzo­ne, że zosta­ną wpro­wadzo­ne. Według elek­tro­nicz­nej wer­sji wyszu­kiwar­ki KRS, pre­zesem Astra­Zene­ca Poland sp. z o.o. jest Janic­ki Wiktor Jerzy. Ten sam Janic­ki Wiktor Jerzy jest wice­sze­fem Fede­racji Pra­coda­wców Pol­skich – jaka więc może być decy­zja Mini­ster­stwa Pra­cy, przy wystę­pują­cej korup­cji? Oczy­wiście jedy­nie takie, któ­re zmu­si ludzi do przyj­mowa­nia tych «szcze­pień» wbrew wol­nej woli!
 30. Kon­flikt inte­resów wystę­puje też na linii Reuters – Pfi­zer – World Eco­nomic Forum (WEF) – wystar­czy zaj­rzeć na pro­fil Jima Smi­tha na Lin­kedIn. Wszel­kie media zale­żne wprost lub pośre­dnio (poda­jące wia­domo­ści z innych źró­deł korzy­sta­jących z Reuters) są więc nie­obie­kty­wne i zale­żne od tego cze­go potrze­buje Pfi­zer i WEF.
 31. Pre­para­ty bio­logicz­ne (zawie­rają­ce bia­łko kol­ca S), w tym mRNA i ade­nowi­ruso­we powo­dują w orga­nizmie ogro­mne szko­dy, z cze­go wię­kszość będzie trwa­ła.
 32. Zła­mano art. 53 ust. 3 Pra­wa far­maceutycz­nego. Na chwi­lę obe­cną istnie­je tyl­ko 1 pro­dukt prze­bada­ny bardzo kró­tko­ter­mino­wo w gru­pie 12­‑latków o nazwie Comir­naty. Nie ma wąt­pli­wości, że jest to rekla­ma tego jedne­go pro­duktu. Dzie­ci pro­si się o włą­cze­nie nagry­wania w smart­fonach na czas wygła­sza­nia prze­mówień na temat tzw. szcze­pień prze­ciwko COVID‑19, a rodzi­ców pro­si się o skie­rowy­wanie do pro­kura­tury zawia­domień o popeł­nie­niu prze­stęp­stwa na tere­nie szko­ły z arty­kułu 116 Kode­ksu kar­nego w związ­ku z art. 129 Pra­wa far­maceutycz­nego i dołą­cza­nie kopii nagra­nia jako dowód w spra­wie oraz zgła­sza­nie świad­ków (innych dzie­ci, któ­re sły­sza­ły wska­zaną rekla­mę). Do spra­wy wska­zane jest dołą­cze­nie Rzecz­nika Praw Dziec­ka oraz Rzecz­nika Praw Oby­watel­skich i powia­domie­nie ich o wnie­sio­nym zawia­domie­niu i póź­niej – spra­wie kar­nej. Podob­nie nale­ży postą­pić, gdy w regu­lami­nie szko­ły wpi­sane zosta­nie np. wysta­wie­nie wyż­szej oce­ny z zacho­wania oso­bom zaszcze­pio­nym (prze­kro­cze­nie upra­wnień).
 33. Aby ura­tować 1 oso­bę przed śmier­cią z powo­du COVID‑19 trze­ba poświę­cić zdro­wie 2 do 6 osób, któ­rym poda­wany jest pre­parat bio­logicz­ny. Infor­macja pochodzi z ofi­cjal­nego fil­mu FDA – pole­camy posłu­chać 3 minu­ty od zazna­czo­nego fra­gmen­tu. Tłu­macze­nie znaj­duje się w roz­dzia­le o FDA VRBPAC.
 34. Bada­nia pro­wadzo­ne przez fir­my far­maceutycz­ne mają ten­den­cję do uka­zywa­nia 4 razy czę­ściej leku w dobrym świe­tle. Są więc nie­obie­kty­wne, a już w roku 2012 prze­szło 80% badań było finan­sowa­ne przez fir­my far­maceutycz­ne.
 35. W przy­pad­ku pre­para­tu Comir­naty▼ ukry­to 22% skła­du pro­duktu i nie był to toxi­name­ran (ten nie­wymie­nio­ny w ulot­ce skła­dnik sta­nowi oko­ło 0.045% nie­cień­czo­nej zawa­rto­ści fiol­ki), twie­rdząc póź­niej, że taje­mni­cą przed­się­bior­stwa jest woda (stro­na 8). Nasza redak­cja nie wie­rzy w póź­niej­sze zape­wnie­nia FDA, że woda sta­nowi­ła taje­mni­cę przed­się­bior­stwa lub infor­mację finan­sową lub komer­cyj­ną (chy­ba, że była to woda try­towa, wte­dy lepiej taką infor­mację ukryć, że tru­je się ludzi <;‑)>). W takim sta­nie rze­czy odradza­my wszys­tkim przyj­mowa­nie Comir­naty▼ oraz w przy­pad­ku podob­nych pro­duktów (w tym wekto­rowych), doko­nanie podob­nego dochodze­nia przed decy­zją o przy­jęciu pre­para­tu. Przy­pomni­my tutaj jednak, że w sub­stan­cjach akty­wnych iden­tycz­nie opi­sano głó­wny skła­dnik pre­para­tu dla pre­para­tów Spi­kevax i Comir­naty▼, toteż według art. 11 Pra­wa far­maceutycz­nego zawie­rać powin­ny to samo, a z nie­ofi­cjal­nych doku­men­tów wia­domo, że Comir­naty▼ zawie­ra toxi­name­ran (INN‑11889) zaś Spi­kevax (Moder­naTX) zawie­ra ela­some­ran (INN‑12065). Prze­czy­tawszy załą­czo­ną do pro­duktu ulo­tkę tak czy siak, oby­watel nie jest w sta­nie udzie­lić świa­domej zgo­dy i nie powi­nien tego doku­men­tu nigdy pod­pisać.
 36. Po raz kolej­ny publi­kuje­my nazwę skła­dni­ka będą­cego RNA szcze­pion­ki prze­ciw COVID‑19 przed tym jak zro­bi to pro­ducent. Szcze­góły w arty­kule.
 37. Maso­wo testu­je się ludzi na SARS­‑CoV‑2 pod­czas, gdy w wię­kszo­ści kra­jów nie prze­pro­wadza się testów na koinfek­cje – gry­pę A, gry­pę B, gry­pę C, RSV, para­gry­py i zaka­żenia bakte­ryj­ne. Pro­wadzo­ne jest obe­cnie (2021‑10‑10) śledz­two medycz­ne, z któ­rego wyni­ka, że stan epi­demii ma jedy­nie cel poli­tycz­ny, zaś nawet 94.2% osób z dodat­nim testem na ele­men­ty wiru­sa SARS­‑CoV‑2 (któ­rego podob­no nawet nie wyizo­lowa­no popra­wnie) ma koinfek­cje w posta­ci innych cho­rób, głó­wnie gry­pę A. Szcze­góły przed­sta­wia dr Piotr Witczak pod­czas prze­słu­cha­nia przez komi­sję śled­czą. Całe prze­słu­cha­nie mamy zar­chi­wizo­wane (w razie ska­sowa­nia nie­wygo­dnych faktów z youtu­be'a). Bardzo pra­wdo­podob­nym jest, że cho­robę wywo­łuje inny wirus, a SARS­‑CoV‑2 jest jedy­nie koinfek­cją, któ­ra pogar­sza prze­bieg infek­cji lub nie ma nic wspól­nego z hospi­tali­zacją i zgo­nami.
 38. Rato­wnik opo­wia­da o testach, wska­zuje, że każą je wyko­nywać w spo­sób nie­pra­widło­wy, jak też, że testy wychodzą dodat­nie mimo bra­ku DNA jakie­goko­lwiek orga­nizmu w prób­ce (lub sól fizjo­logicz­na jest zanie­czy­szczo­na wiru­sem). Tutaj nasza uwa­ga, że testy COVID‑19 Ag reagu­ją na kon­kret­ne bia­łko wiru­sa, nie mate­riał gene­tycz­ny. Upra­wdo­podab­nia to, że czło­wiek ten nie wypro­duko­wał meto­dą domo­wą kase­tki i nie inte­resu­je się bli­żej jak one dzia­łają, by być w sta­nie opra­cować odczyn­niki, któ­re akty­wują test.
 39. W 2011 roku wyso­ki ran­gą nauko­wiec i pra­cownik fir­my Merck uja­wnił, że ich szcze­pion­ki były zanie­czy­szczo­ne wiru­sem HIV, wiru­sami wywo­łują­cymi bia­łacz­kę oraz wiru­sami wywo­łują­cymi inne cho­roby, w tym wiru­sem SV40. Faktem jest, że pre­parat gene­tycz­ny Vax­zevria również był zanie­czy­szczo­ny nie­wyspe­cyfi­kowa­nymi wiru­sami. Nale­ży tutaj dodać, że część wiru­sów jest nie­groź­nych dla czło­wie­ka, bowiem bło­ny ślu­zowe i skó­ra nie posia­dają rece­pto­rów, aby pozwo­lić wni­knąć wiru­sowi do krwio­bie­gu czło­wie­ka. Sytu­acja jednak się zmie­nia, gdy wiru­sy te zosta­ną wpro­wadzo­ne do wnę­trza orga­nizmu poprzez wstrzy­knię­cie. Do cza­su, aż fir­my far­maceutycz­ne mają taje­mni­ce przed­się­bior­stwa doty­czą­ce sprze­dawa­nych szcze­pio­nek, do cza­su aż na two­je zapy­tanie o skład nukle­ozy­dowy i che­micz­ny nie poda­ją peł­nej infor­macji, do póki nie pono­szą odpo­wiedzial­ności za swój pro­dukt, w koń­cu do cza­su, gdy szcze­pion­ki nie możesz kupić w apte­ce i oddać do ana­lizy w labo­rato­rium – odradza­my przyj­mowa­nie każde­go z tego typu pro­duktów, nie­zale­żnie jakiej doty­czy cho­roby. Pora zakoń­czyć tego typu taje­mni­ce i ekspe­rymen­ty na ludziach bez ich wiedzy.
 40. Wirtu­alna Pol­ska pro­wadzi mani­pula­cję poprzez wyzy­wanie osób chcą­cych wol­ności (prze­ciw­nicy paszpo­rtów kovi­dowych) od folia­rzy (czy chodzi o typ kon­den­sato­rów? Mamy już ruch opo­ru, czy oby­wate­le wciąż się gry­zą mię­dzy sobą?). Ten sam lewac­ki bru­kowiec (WP) kie­dyś tak wie­le pisał o tole­ran­cji, wza­jemnym sza­nowa­niu się i gen­der. Tym­cza­sem to pseudo­pra­wico­wa partia (PiS) i pra­wico­wa (Kon­fede­racja) są prze­ciwko ode­bra­niu nam pra­wa do wol­ności i pra­wa do nie­legi­tymo­wania się «pra­wdzi­wym imie­niem» każde­mu kto o to zawo­ła. To wła­śnie oni zapo­wia­dają odrzu­cenie pro­jektu mini­stra Niedziel­skie­go, zapo­wia­dają­cego spra­wdza­nie szcze­pion­kowych paszpo­rtów pol­satu każde­mu pra­cowni­kowi, klien­towi oraz zle­cenio­bior­cy przez pra­coda­wcę (dane z art. 9 RODO). Demo­kra­cja i czło­wie­czeń­stwo w Unii Euro­pej­skiej się koń­czą, sko­ro tak się tra­ktu­je ludzi bro­nią­cych pod­sta­wowych warto­ści jaki­mi są pra­wo do wol­ności i pry­wat­ności.
 41. Szcze­pie­nia poprzez certy­fika­ty kovi­dowe jest jedy­nie narzę­dziem kon­tro­li i ode­bra­nie ludziom wol­ności i pry­wat­ności. Poinfor­mował nas o tym Cze­sław adHoc w piśmie wpro­wadza­jąc poniż­sze oświad­cze­nie.
  Cze­sław z PiS zbie­rają­cy pod­pisy adHoc

  Jeśli przed­się­bior­stwo wyka­że certy­fikat, że całe przed­się­bior­stwo, wszy­scy pra­cowni­cy są zaszcze­pie­ni, uzy­ska spe­cjal­ny przy­wilej – nie będą go doty­czyć żadne restryk­cje

  Wię­cej o tym prze­czy­tasz w roz­dzia­le «reali­zacja wła­snych celów poli­tycz­nych».

 42. Komi­sja Euro­pej­ska zaję­ła w szwedz­kiej «Cha­rakte­rysty­ce Pro­duktu Lecz­nicze­go» osta­tecz­ne sta­nowi­sko, że tru­je ludzi pro­duktem Comir­naty. Sub­stan­cja czyn­na dosta­ła nazwę «Toxi­name­ran», co można tłu­maczyć jako zło­żenie toxi­na + ‑meran. Koń­cówka "­‑meran" odno­si się do wszys­tkich sub­stan­cji INN, któ­re sta­nowią mRNA. Tłu­macze­nie sło­wa «toxi­na» pozo­sta­wia­my czy­tel­nikom <złość>. Czy­żby zno­wu od teorii spi­sko­wej do faktów dzie­lił tyl­ko czas – pół do jedne­go roku?
  Szwedz­ka ulo­tka Comir­naty – fra­gment stro­ny 56

  6. För­pac­knin­gens inne­håll och övri­ga upply­snin­gar

  Inne­håll­sde­kla­ration

  • Den akti­va sub­stan­sen heter toxi­name­ran och är ett mRNA­‑vac­cin mot covid‑19. Efter spä­dning inne­hål­ler inje­ktion­sfla­skan 6 doser à 0,3 ml med 30 mikro­gram tozi­name­ran varde­ra.
  • Övri­ga inne­håll­sämnen är:
   • ((4­‑hydro­xibu­tyl)azan­diyl)bis(hexan­‑6,1­‑diyl)bis(2­‑hexyl­deka­noat) (ALC‑0315)
   • 2­‑[(poly­ety­len­gly­kol)­‑2000]­‑N,N­‑dite­tra­decy­lace­tamid (ALC‑0159)
   • 1,2­‑diste­aroyl­‑sn­‑gly­cero­‑3­‑fosfo­kolin (DSPC)
   • kole­ste­rol
   • kalium­klo­rid
   • kalium­divä­tefo­sfat
   • natrium­klo­rid
   • dina­trium­fosfat­dihy­drat
   • sac­karos
   • vat­ten för inje­ktion­svät­skor
 43. Wirus został stwo­rzo­ny pra­wdo­podob­nie po to, aby po wyga­śnię­ciu paten­tów na szcze­pion­ki na gry­pę i po zna­czym spad­ku zainte­reso­wania nimi – móc zara­biać na szcze­pion­kach prze­ciwko obe­cnie naj­popu­lar­niej­szej medial­nie cho­robie. Oso­bom o sta­lowych nerwach pole­camy zapo­znać się z wywia­dem w tema­cie paten­tów i histo­rii wiru­sa SARS­‑CoV i jemu podob­nych. Nale­ży zwró­cić uwa­gę, że opa­ten­towa­no coś, co koń­cowo zna­lazło się w natu­rze, a pewna klauzu­la pra­wa paten­towe­go USA zabra­nia wyda­nia paten­tu na coś co wystę­puje natu­ral­nie. Czy chcesz być zakła­dni­kiem rzą­du lub far­macji, w któ­rych inte­resie leży wystę­powa­nie nowych cho­rób, czy raczej masz dość i wolisz to zakoń­czyć? Pora na otwar­cie oczu. Dzi­wnym przy­pad­kiem wie­le paten­tów zwią­zanych z wiru­sem SARS­‑CoV nale­ży do firm takich jak Moder­na, Pfi­zer oraz do NIAID.
 44. Tak kwit­nie faszyzm, w pewnej faszy­stow­skiej partii (Impfung macht frei) w sytu­acji, gdy cią­gle są odkry­wane nowe dzia­łania nie­pożą­dane i ich mecha­nizmy. Gdzie się podział roz­sądek i wol­ność? Gdzie się podzia­ły:
  • anty­syste­mowość partii Kukiz'15,
  • libe­ralizm partii Lewi­ca,
  • pra­wo i spra­wie­dli­wość w PiS,
  • oby­watel w Plat­for­mie / Koali­cji Oby­watel­skiej?

   Wciąż za mało wia­domo o samym koro­nawi­rusie, mał­pim ade­nowi­rusie na bazie któ­rego wyko­nano część pre­para­tów. Zbyt mało wie­mny wciąż o odle­głych cho­robach poszcze­pien­nych (immu­nolo­gicz­ne, nowo­two­ry), bowiem wciąż nie ma badań, któ­re pozwo­lą oce­nić zmia­ny w ludz­kim cie­le po 5 latach od poda­nia pre­para­tu.

   Czy o rezo­lucji 2361/2021 wszy­scy już zapo­mnie­li, mimo że od jej wyda­nia nie minął rok?

   Precz z tota­lita­ryzmem!

 45. Depa­rta­ment Roz­woju Ekspe­rymen­tów Szcze­pion­kowych (ogra­niza­cja DRESzcz, potocz­nie zwa­na Mini­ster­stwem Zdro­wia) stwie­rdził, że obo­wią­zek szcze­pień nie jest przy­musem. Tyl­ko jak roz­patry­wać coś, za nie­wyko­nanie cze­go grozi kara admi­nistra­cyj­na w wyso­kości 50 tysię­cy zło­tych (tzw. grzy­wny w celu przy­musze­nia do szcze­pie­nia) unie­możliia­jąca prze­życie swo­je oraz prze­życie całej rodzi­ny? PiSo­wy rząd uda­wał kie­dyś takie­go hoj­nego, że cały czas kie­rował się niby «dobrem rodzi­ny», a teraz pozo­sta­wi oby­wate­lowi (w dobie kry­zysu i infla­cji) pro­pozy­cję nie do odrzu­cenia «albo się zaszcze­pisz pre­para­tem ekspe­rymen­tal­nym nie­dają­cym odpor­ności popu­lacyj­nej, albo strzel sobie w łeb i osie­roć dzie­ci». Do tego bowiem spro­wadza się możli­wość życia, sta­nowie­nia o sobie i emi­gra­cji oby­wate­la po pro­pozy­cji wpro­wadze­nia obo­wiąz­kowych «szcze­pień» prze­ciwko COVID‑19. Po 3 gru­pach zawo­dów (począ­tko­wo mia­ły to być 3 zawo­dy) – słu­żby medycz­ne, nauczy­cie­le, słu­żba zdro­wia – przyj­dzie czas na pozo­sta­łe gru­py ludzi (obsta­wia­my na począ­tek podział wie­kowy zaczy­nająć od odób 60+, a skoń­czy­wszy na wszys­tkich oby­wate­lach).

  Po wpro­wadze­niu obo­wiąz­kowych szcze­pień dla wymie­nio­nych zawo­dów stan słu­żby zdro­wia się pogor­szy (w USA ode­szłop z zawo­du 30% leka­rzy – u nas będzie wię­cej, bo ponad 50% sta­nowią eme­ryci) i znów wina zosta­nie zrzu­cona na kocią gry­pę. Pogor­szy się też jakość naucza­nia bowiem nauczy­cie­le się prze­kwa­lifik­ją do inne­go zawo­du. Mun­duro­wi zosta­ną bez wyj­ścia bo roz­kaz muszą wyko­nać.

  Obo­wią­zek pań­stwa opie­kuń­cze­go się skoń­czył w zape­wnie­niu pre­para­tów prze­ciwko gry­pie i COVID‑19 (tak było prze­cież wcze­śniej) i pozo­sta­wie­nie wybo­ru oby­wate­lowi. Nie ma żadne­go bowiem uza­sadnie­nia faktycz­nego i pra­wne­go ich poda­wanie przy­muso­we (obo­wiąz­kowe pod groź­bą kary admi­nistra­cyj­nej), bowiem nie powo­dują one uodpor­nie­nia popu­lacji («zaszcze­pie­ni» prze­ciwko COVID‑19 wciąż zara­żają, a co wię­cej jest już jedno bada­nie, któ­re udo­wadnia, że pre­para­ty te uzło­śli­wia­ją wiru­sa i że wła­śnie zaszcze­pie­ni będą mie­li w przy­szło­ści pro­blem).

 46. Poli­tyki eko­nomii maso­wej histe­rii ciąg dal­szy. Porta­le pro­pagan­dowe już jawnie wska­zują cze­go ocze­kują – nie­uza­sadnio­nego poczu­cia zagro­żenia (lęku). Całość gry jest możli­wa poprzez wywo­ływa­nie lęku, pod­czas gdy w pra­wdzi­wej pan­demii odczu­wa się strach, nie lęk (odczu­cie jest uza­sadnio­ne w przy­pad­ku stra­chu). W arty­kule poza tytu­łem i chę­cią oznaj­mie­nia, że ocze­kują lęku – nie ma nic o dzie­ciach umie­rają­cych z powo­du COVID‑19, ponie­waż w przy­pad­ku współ­ist­nie­nia innej cho­roby nie da się ozna­czyć pra­wdzi­wej przy­czy­ny zgo­nu.
 47. Kry­zys jest zapla­nowa­ny, zaś koro­nawi­rus to jest wspó­cze­sna woj­na [pra­wdo­podob­nie z oby­wate­lami – przy­pis red.] – tak stwie­rdził pre­mier Mora­wiec­ki.
 48. W Bra­zylii chy­ba władza prze­budzi­ła się z amo­ku i hipno­zy kovi­dowej. Nie jest bowiem pra­wdo­podob­ne, aby w Bra­zylii – kra­ju roz­winię­tym elek­tro­nicz­nie – nie istniał bac­kup danych. Prze­czu­wamy, że owy haker znaj­duje się na wyso­kim sta­nowi­sku poli­tycz­nym w Bra­zylii.
 49. W obe­cnym kapi­tali­stycz­nym ustro­ju z finan­sowe­go pun­ktu widze­nia nie opła­ca się wytwa­rzać sku­tecz­nych leków i szcze­pio­nek. Dzie­je się tak przez paten­ty i chęć zebra­nia naj­wię­kszych korzy­ści. Nie liczy się czło­wiek, ale pie­nią­dze. Stąd bardziej opła­ca się zro­bić szcze­pion­kę czy lek, któ­re prze­sta­ną dzia­łać przed upły­wem 20 lat. W iden­tycz­ny spo­sób napę­dza­ny jest rynek elek­tro­niki. Lapto­py kupio­ne przed 2010 rokiem dzia­łają do tej pory, a nowe psu­ją się po okre­sie gwa­ran­cji. Przez zachłan­ność far­macji są błę­dy w opra­cowy­waniu leków i «szcze­pio­nek» prze­ciwko wiru­som RNA:
  • brak wystar­cza­jące­go zba­dania wiru­sa i jego inte­rak­cji z orga­nizmem, celem zna­lezie­nia cze­go wirus potrze­buje od komó­rek żywi­cie­la, by mógł doko­nywać peł­nego cyklu zwie­lokrot­nie­nia; nie szu­ka się tego, co można zablo­kować w ludz­kim cie­le (DNA mutu­je 100 razy wol­niej niż RNA) i w ten spo­sób unie­możli­wić wiru­sowi repli­kację celem wyle­cze­nia cho­roby;
  • two­rze­nie sła­bych szcze­pio­nek (jedno­anty­geno­wych), któ­re trze­ba non­‑stop zmie­niać i pono­wnie paten­tować; tak dzia­ło się ze «szcze­pion­kami» prze­ciwko gry­pie, tak dzie­je się obe­cnie z tymi prze­ciw naj­popu­lar­niej­szej medial­nie cho­robie.
 50. Posło­wie PiS (za popar­ciem Lewi­cy i KO) wpro­wadza­ją dys­kry­mina­cję oby­wate­li oraz pro­cedu­ry nie pod­sia­dają­ce żadne­go sen­sowne­go uza­sadnie­nia.
 51. Wpływ na ludzi «dys­tan­su spo­łecz­nego» i poczu­cia zagro­żenia testo­wano w pro­jekcie MK­‑Ultra w latach 1953–1961. Obe­cnie pro­wadzo­na pro­pagan­da poprzez sto­sowa­nie mase­czek, odle­gło­ści mię­dzy ludź­mi i ilo­ści ludzi na ogra­niczo­nej powierzch­ni i codzien­ne histe­rycz­ne prze­kazy mediów mają iden­tycz­ny cel – kon­tro­lę ludz­kie­go umy­słu.
 52. Rząd nie mając już wyj­ścia, przy­znał się, że okła­mał oby­wate­li. Wyszły na jaw kłam­stwa «pro­feso­ra» Hor­bana oraz kłam­stwa mini­stra Niedziel­skie­go. «Ostat­nia pro­sta» ninej­szym sta­ła się ron­dem bez zja­zdu, któ­re będzie kon­tynu­owa­ne, a «far­macja» dalej będzie kar­mio­na naszy­mi pie­niędz­mi.
 53. W pro­gra­mie «szcze­pień» COVAX (aka. HAVOC) chodzi jedy­nie o zyski (pie­nię­żne) i kon­tro­lę, a nie korzy­ści pacjen­tów z wyko­nane­go zastrzy­ku. Potwie­rdzi­ła to nowo­zelandz­ka rada.
 54. Powsta­je wła­śnie system #Aadhaar­‑Euro­pe na wzór syste­mu chiń­skie­go i indyj­skie­go, gdzie ludzie mogą tyl­ko to do cze­go dosta­ną pozwo­lenie, a nie to, co jest nie­zaka­zane przez pra­wo. Tak będzie wyglą­dać «nowa nor­mal­ność», któ­rą obie­cywa­li Wam poli­tycy, a tyl­ko mądry powiedział, że chce wró­cić do sta­rej nor­mal­ności. Nowa nor­mal­ność – na wszys­tko musisz mieć pozwo­lenie (nawet na oddy­cha­nie bez masecz­ki w domu – ćwi­czo­ne obe­cnie w Austrii), w sta­rej nor­mal­ności kodeks kar­ny regu­lował cze­go Ci nie wol­no. Jeże­li już koniecz­nie chcesz się «szcze­pić», nie pobie­raj paszpo­rtu kovi­dowe­go – choć odradza­my to szcze­pie­nie, aby nie doszło w ogó­le do jego wyge­nero­wania!
 55. Mamy odpo­wiedź jedne­go ze szpi­tali, któ­ry raczył podzie­lić się infor­macją publicz­ną – ile osób było w listo­padzie i gru­dniu hospi­tali­zowa­nych na oddzia­le kovi­dowym. Sta­tysty­ki ilo­ści osób szcze­pio­nych tra­fia­jących na oddzia­ły kovi­dowy są zatrwa­żają­ce. Na oddział kovi­dowy tra­fia dwa razy wię­cej osób zaszcze­pio­nych niż nie­zaszcze­pio­nych, toteż nie można tego tłu­maczyć fał­szy­wymi certy­fika­tami szcze­pie­nia, bowiem w takim przy­pad­ku było­by po równo (popu­lacja zawie­ra mniej osób zaszcze­pio­nych niż nie­zaszcze­pio­nych w tych mie­sią­cach). Ana­lizo­wany okres jest dłu­gi – oko­ło 5 tygo­dni. Tzw. szcze­pie­nia prze­ciwko COVID‑19 więc szkodzą a nie poma­gają, sko­ro coraz wię­cej osób szcze­pio­nych tra­fia na OIT pod­czas hospi­tali­zacji. W poda­nym okre­sie na OIT tra­fiło 26.5% zaszcze­pio­nych hospi­tali­zowa­nych oraz 6.7% nie­zaszcze­pio­nych osób hospi­tali­zowa­nych. W przy­pad­ku potrze­by hospi­tali­zacji (któ­re dla nie­zaszcze­pio­nych jest o 74% wię­ksze) ryzy­ko zgo­nu pacjen­ta w szpi­talu w Sie­mia­nowi­cach było 4 razy wię­ksze w przy­pad­ku przy­jęcia pre­para­tu, co wska­zuje na wystą­pie­nie tzw. ADE lub wska­zuje na wstę­pne uszkodze­nie płuc lub ser­ca przez same tzw. szcze­pion­ki.
 56. 21 lipca 2021 CDC ogło­siło, że testy RT­‑PCR (2019­‑#Orwell Coro­navi­rus 2019­‑nCoV) nie nada­ją się do dia­gno­sty­ki COVID‑19. Rację miał więc twór­ca RT­‑PCR oraz oby­wate­le. Nie zaś prze­kupie­ni leka­rze, poli­tycy i fir­my far­maceutycz­ne, któ­re zaro­biły na nich milia­rdy, o ile nie bilio­ny w prze­licze­niu na zło­te. Oczy­wiście ozna­cza to, że również źle poli­czo­no śmier­ci spo­wodo­wane przez cho­robę COVID‑19. Wię­cej o prze­krę­tach z testa­mi można się dowiedzieć ana­lizu­jąc kolej­ne wpi­sy CDC. Wie­lu dokto­rów zauwa­żyło już w 2007 roku, że nadu­życie testów z wyso­ką warto­ścią cykli Ct do celów dia­gno­stycz­nych może spo­wodo­wać wystą­pie­nie epi­demii, któ­rej nigdy nie było.
 57. O grze­chu pie­rwot­nego anty­genu i prze­krę­tach doty­czą­cych szcze­pio­nek można prze­czy­tać na sub­stac­ku. Nale­ży pamię­tać, że wirus świn­ki jest wiru­sem DNA, co zna­czy, że mutu­je oko­ło 100 razy wol­niej niż wirus SARS­‑CoV‑2. Szcze­pion­ka prze­ciwko świn­ce wytwo­rzo­na z wyizo­lowa­nego wiru­sa w 1960 roku jest obe­cnie trzy­dawko­wa. Ozna­cza to, że każdy kto się pod­da szcze­pie­niu prze­ciwko COVID‑19 (nie­zale­żnie od typu szcze­pion­ki) będzie musiał to prze­chodzić co 3–6 mie­się­cy, bowiem póź­niej grozi mu mocniej­sze zacho­rowa­nie z wię­kszym ryzy­kiem prze­bie­gu cięż­kie­go i zgo­nu (co pokry­wa się z dany­mi ze szpi­tala w Sie­mia­nowi­cach).
 58. Wiru­solog tłu­maczy, dla­cze­go teraz coraz wię­cej dzie­ci i osób szcze­pio­nych cho­ruje na COVID‑19. Film z napi­sami po pol­sku.
 59. Odby­ło się wysłu­cha­nie publicz­ne, pod­czas któ­rego wyszły kolej­ne nie­wygo­dne rze­czy, takie, jak ekspe­rymen­tal­ny cha­rakter nie­któ­rych sub­stan­cji zawa­rtych w pre­para­tach. Wyszło na jaw też cen­zuro­wanie oby­wate­li pod­czas publicz­nej deba­ty.
 60. Opu­bli­kowa­nie doku­men­tacji peł­nego zatwie­rdze­nia Comir­naty przez FDA (ale nie EMA, w EU nie wyda­no jeszcze takie­go zatwie­rdze­nia) zaj­mie FDA 75 lat, mimo, że zdą­żyli ją prze­czy­tać i prze­ana­lizo­wać w celu przy­jęcia do peł­nego uży­cia (BLA) w zale­dwie 180 dni.
 61. Restryk­cje są nic nie warte – tak mówią ana­lizy IATA. IATA doma­ga się, aby znieść wszys­tkie restryk­cje tak jak poczy­nio­no to w czę­ści kra­jów (gdzie ich znie­sie­nie nie pogor­szy­ło sytu­acji epi­demicz­nej).
 62. Ukra­ina pra­wdo­podob­nie zna­lazła sku­tecz­ne narzę­dzie wal­ki z koro­nawi­rusem, albo­wiem w jeden dzień ilość nowych zaka­żeń spa­dła do zera. Narzę­dziem tym było zakoń­cze­nie wyko­nywa­nia testów na COVID‑19, czy­li wyko­nywa­nie ich w tej ilo­ści co dla gry­py i zaka­żeń bakte­ryj­nych do tej pory. Sku­tki tej decy­zji widać na poniż­szym wykre­sie.
  Ilość zakażeń na Ukrainie spadła gwałtownie do zera.
  Ilość zaka­żeń na Ukra­inie spa­dła gwał­townie do zera.

  Jedno­cze­śnie nie obse­rwu­je się wzro­stu zaka­żeń w Pol­sce w związ­ku z przy­jazdem uchodź­ców ukra­ińskich.

 63. Na gry­pę nikt nie umie­ra, ponie­waż prze­sta­no pobie­rać wyma­zy. Błąd zauwa­ża nawet epi­demio­log Dzie­cią­tkow­ski, któ­ry stwie­rdza, że powin­ny być od począ­tku pobie­rane mini­mum 2 wyma­zy a nie jeden. W tym 1 na gry­pę. Tak na pra­wdę nie wie­my, czy te oso­by nie umar­ły z powo­du koinfek­cji gry­pą. W wynik 662 uje­mne i 0 dodat­nich testów też nie da się uwie­rzyć, albo­wiem ozna­cza­łoby to odse­tek fał­szy­wie dodat­nich wyni­ków poni­żej 0.2%, a obe­cnie żaden test nie ma takich osią­gów.
 64. Kon­flikt nie­dale­ko pol­skiej gra­nicy słu­ży odwra­caniu uwa­gi. Pra­wdo­podob­nym celem nowych «paszpo­rtów kovi­dowych», któ­rych pla­nowa­ne jest wpro­wadze­nie we wrze­śniu 2021 roku jest zbie­ranie pró­bek DNA ludzi i stwo­rze­nie elek­tro­nicz­nej toż­samo­ści. Ten mate­riał WEFo­rum oraz data zawa­rta w tra­kta­cie anty­pan­demicz­nym wska­zują, że dzia­łania pro­epi­dmicz­ne nie zosta­ną zakoń­czo­ne przed 2024 rokiem. Naj­wyż­szy czas, aby ludzie to skoń­czy­li, sko­ro świ­nie przy kory­cie nie pla­nują zakoń­czyć.
 65. W sta­romo­wie sło­wo bez­piecz­ny ozna­cza­ło, że nic i nikt Ci nie zagra­ża, zaś bez­piecz­ne dane to były takie, któ­re nie były przez niko­go zbie­rane. W nowo­mowie rząd i gaze­ta wybiór­cza defi­niu­ją bez­pie­czeń­stwo jako stan, kie­dy o czło­wie­ku zbio­rą dane bio­metrycz­ne (zdję­cie twa­rzy, skan sia­tkó­wki oka, prób­kę DNA np. pod­czas wyma­zu lub testu z krwi oraz odci­ski pal­ców) i wszys­tko co uda im się zebrać przy oka­zji.

  Chy­ba nie tru­dno sobie wyobra­zić, że nie­posłu­szeń­stwo wobec pań­stwa może skoń­czyć się «zna­lezie­niem odci­sków na miej­scu zbro­dni», któ­ra zosta­nie wyre­żyse­rowa­na.

  Aktu­ali­zacja: nie trze­ba było dłu­go cze­kać, aż dane bio­metrycz­ne (w tym odci­ski pal­ców i foto­gra­fie bio­metrycz­ne – do nich ma dostęp USC przez system PESEL) zacz­ną wycie­kać z pań­stwo­wych baz danych. Pod­trzy­muje­my sło­wa nasze sło­wa: dane bez­piecz­ne to takie, któ­rych nigdy nie zebra­no. Rząd i Sejm dzia­ła więc prze­ciwko nasze­mu bez­pie­czeń­stwu zbie­rając nasze dane bio­metrycz­ne. Te dane nie powin­ny być nigdy zebra­ne i powin­no się zaprze­stać to robić. Takie bez­pie­czeń­stwo zape­wnio­no nam (pro­ces uzy­ska­nia dowo­du oso­biste­go) i Ukra­ińcom (pro­ces uzy­ska­nia PESEL). Zape­wnił je nam euro­koł­choz pani von den Leyen wbrew wcze­śniej usta­nowio­nym wła­snym roz­porzą­dze­niom.

  Obe­cnie jedy­nym spo­sobem, aby nie zosta­ły zebra­ne odci­ski pal­ców jest nie mieć odci­sków pal­ców lub nie mieć pal­ców. Jedy­nym spo­sobem (poza lecze­niem pewny­mi leka­mi prze­ciw­nowo­two­rowy­mi i poza wadą gene­tycz­ną), aby nie mieć odci­sków pal­ców jest wytra­wie­nie ich kwa­sem sol­nym. Zanim jednak to uczy­nisz, pamię­taj, że to nie­bez­piecz­ny kwas i możesz stra­cić nie tyl­ko odci­ski, ale też pal­ce o ile nie znasz szcze­gółów jak to uczy­nić by ogra­niczyć szko­dy tyl­ko do odci­sków pal­ców.

  Bez odci­sków pal­ców będzie też Ci tru­dniej utrzy­mać przed­mio­ty w ręku. Nie bez powo­du wykształ­ciła je natu­ra i zape­wnia­my Cię – tym powo­dem nie była chęć inwi­gila­cji czło­wie­ka przez natu­rę. Do inwi­gila­cji zdol­ny jest tyl­ko czło­wiek, a szcze­gól­nie rzą­dy – każdy rząd jest zale­gali­zowa­ną prze­mocą!

 66. Dowód na to, że kwa­ran­tan­na gra­nicz­na jest poli­tyką wię­zien­ną a nie poli­tyką zdro­wot­ną. Rząd więc dobrze wie, że odbie­ra nam jedy­nie wol­ności. Pola­cy wal­czą teraz o Ukra­inę? O g...o wal­czą, nie umie­li nawet wal­czyć o swo­ją wol­ność, gdy ją odbie­rano w imię celów glo­bali­stycz­nych i wpro­wadze­nia nie­wol­nic­twa.
 67. Szy­kowa­ne są kolej­ne sztucz­ne fale i kolej­ne epi­demie celem wpro­wadze­nie Aadhaar w Unii Euro­pej­skiej – już jawnie, ale trwa­jąca woj­na ma odcią­gać uwa­gę oby­wate­li od tego.
 68. NFZ zmie­niło zale­cenia odno­śnie postę­powa­nia w cho­robie COVID‑19. Cho­roba tra­kto­wana jest dalej jak gry­pa. NFZ przy­znał, że nie ma potrze­by wyko­nywa­nia testu na koro­nawi­rusa pod­czas wizyt w POZ i przed ope­racja­mi.
 69. Na stro­nie Pol­ska Jest Jedna dowiesz się ile ludzi umar­ło przez źle posta­wio­ną dia­gno­zę oraz o tym, że testy te zwra­cały tak traf­ny wynik jak rzut mone­tą (nawet 50% pomy­łek).
 70. Na rzą­dowej stro­nie USA­Spen­ding można dowiedzieć się o istnie­niu bada­nia z nazwą COVID‑19 w nazwie 12 listo­pada 2019, czy­li przed nazwa­niem cho­roby i przed ofi­cjal­nym wyizo­lowa­niem wiru­sa. Histo­rycz­ne wpi­sy jego doty­czą­ce się­gają wrze­śnia 2012 roku, czy­li oko­lic kie­dy w Sena­cie 4 lipca 2012 mia­ło miej­sce prze­mówie­nie, o któ­rym pisa­liśmy. Wię­cej, wraz z dowo­dami, prze­czy­tasz poni­żej.
 71. O tym jak groź­na była epi­demia mówi odtaj­nio­ny doku­ment «Kra­jowy Plan Odbu­dowy i Zwię­ksze­nia Odpor­ności». Oczy­wiście w doku­men­cie nie ma nic o odpor­ności nasze­go orga­nizmu jako pro­cesie immu­nolo­gicz­nym. Odbu­dowa nie będzie doty­czyć hote­lar­stwa, gastro­nomii i innych dziedzin, któ­rych doty­czy­ły zamknię­cia. Chodzi o rezy­lien­cję w rozu­mie­niu WEFo­rum. Wszys­tko to zosta­ło powiedzia­ne za oby­wate­li bez ich zgo­dy. Co prze­widu­je tzw. KPO – obej­mie oddziel­ny arty­kuł, któ­ry zosta­nie tu zlin­kowa­ny po ana­lizie 498 stron. Na ten moment wie­my, że zli­kwi­dowa­na zosta­nie pry­wat­ność i wol­ność na rzecz agre­sywnej cyfry­zacji, elek­tro­nicz­nej toż­samo­ści («e­‑toż­samość» w doku­men­cie) i rezy­lien­cji (resi­lien­ce). Opi­nia publicz­na zosta­ła okła­mana zaró­wno w zakre­sie na co te pie­nią­dze będą wyda­ne oraz w zakre­sie tego co wyma­ga od nas Euro­‑Sojuz (euro­koł­choz). PiS (ale nie tyl­ko on, bo za tym była też Lewi­ca, PSL oraz KO) sprze­dał naszą suwe­ren­ność i pra­wa oby­watel­skie za 100 mld sre­brni­ków.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół