Menu

Tag: orwell

Paszporty COVID-19 - rak w medycynie i polityce

Widząc, że obe­cnie epi­demia COVID‑1984 (#Orwell) prze­kro­czy­ła swoim roz­mia­rem epi­demię cho­roby wywo­ływa­nej przez wiru­sa #SARS­‑CoV‑2 posta­ramy się omó­wić kil­ka aspe­któw epi­demii i dzia­łań poli­tycz­nych, a tak­że bull­shi­tu roz­powszech­nia­nego przez media, któ­ry może oka­zać się szko­dli­wy dla nas oby­wate­li.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół