Menu

Totalitaryzm sanitarny – druk sejmowy 1846

Na wstę­pie nale­ży zauwa­żyć, że obe­cnie znaj­duje­my się po tzw. szczy­cie «fali», czy­li ilość wykry­wanych przy­pad­ków zaka­żenia wiru­sem SARS­‑CoV‑2 (nie mylić z cho­rymi) spa­da. Toteż nie ma żadne­go uza­sadnie­nia wpro­wadza­nie kolej­nych ogra­niczeń, bowiem nie popra­wią one sytu­acji epi­demicz­nej.

Ilość hospi­tali­zacji i zgo­nów jest opóź­nio­na wzglę­dem ilo­ści wykry­tych zaka­żeń o oko­ło 2 tygo­dnie, czy­li za oko­ło tydzień można się spodzie­wać spad­ku ilo­ści hospi­tali­zacji i zgo­nów spo­wodo­wanych wykry­ciem zaka­żenia SARS­‑CoV‑2.

PiS wpro­wadza sani­taryzm w dru­ku 1846

Druk 1846 auto­rstwa gru­py posłów PiS repre­zen­towa­nych przez Cze­sła­wa Hoca (któ­ry ad hoc zbie­rał pod­pisy w sej­mie pod­czas poprzed­nich gło­sowań) prze­widu­je gnę­bie­nie w nie­kon­sty­tucyj­ny spo­sób pra­cowni­ków, osób na umo­wach cywil­nopra­wnych, czy też pro­wadzą­cych dzia­łal­ność w posta­ci B2B.

 1. Pro­jekt zakła­da, że tyl­ko oso­by nie­zaszcze­pio­ne, któ­re przez ostat­nie pół roku prze­cho­rowa­ły COVID‑19 będą zwol­nio­ne z naka­zu oka­zywa­nia wyni­ku bada­nia PCR w zakładzie pra­cy w sytu­acji, gdy szcze­pie­nia prze­ciwko tej cho­robie są całko­wicie nie­sku­tecz­ne i potwie­rdza­ją to bada­nia nauko­we.
  PiS w dru­ku 1846

  Art 2. (...) 2. Z obo­wiąz­ku poda­nia infor­macji o posia­daniu nega­tywne­go wyni­ku testu dia­gno­stycz­nego w kie­run­ku SARS­‑CoV‑2 wyko­nane­go nie wcze­śniej niż 48 godzin przed jego oka­zaniem, zwol­nio­ny jest pra­cownik lub oso­ba pozo­sta­jąca w sto­sun­ku cywil­nopra­wnym z pra­coda­wcą, któ­re przed­sta­wią infor­mację o infor­mację o prze­bytej infek­cji wiru­sa SARS­‑CoV‑2 lub o wyko­naniu szcze­pie­nia prze­ciwko COVID‑19.

 2. Pra­coda­wca, zle­cenio­dawca, dzie­łoda­wca, oraz stro­na umo­wy B2B będą mogli żądać od dru­giej stro­ny umo­wy wyni­ku testu PCR (ważne­go 48 godzin). Umo­żli­wia to poniż­szy zapis.
  PiS w dru­ku 1846

  Art. 2. 1. W okre­sie obo­wią­zywa­nia sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego albo sta­nu epi­demii, ogło­szo­nego z powo­du COVID‑19, jeże­li jest to nie­zbę­dne do prze­ciw­dzia­łania roz­prze­strze­nia­niu się cho­roby COVID‑19 w zakładzie pra­cy lub innym miej­scu wyzna­czo­nym do wyko­nywa­nia pra­cy, pra­coda­wca może żądać od pra­cowni­ka lub oso­by pozo­sta­jącej w sto­sun­ku cywil­nopra­wnym z tym pra­coda­wcą, poda­nia infor­macji o posia­daniu nega­tywne­go wyni­ku testu dia­gno­stycz­nego w kie­run­ku SARS­‑CoV‑2 wyko­nane­go nie wcze­śniej niż 48 godzin przed jego oka­zaniem.

 3. PiS wie­rzy w oksy­moron taki jak «usu­nię­cie danych oso­bowych przez pra­coda­wcę» w sytu­acji, gdy dane takie czę­sto nigdy nie są realnie przez pra­coda­wcę usu­wane, a jedy­nie ukry­wane i czę­sto odsprze­dawa­ne fir­mom mar­ketin­gowym i innym fir­mom (np. ubez­pie­cze­nio­wym) w taje­mni­cy.
  Cze­sław ad Hoc w dru­ku 1846

  Art. 2. (...) 4. Prze­twa­rza­nie danych oso­bowych, o któ­rych mowa w ust. 1 lub 2, jest dopu­szczal­ne przez okres nie­zbę­dny do reali­zacji celu, o któ­rym mowa w ust. 1, nie dłu­żej jednak niż do upły­wu okre­su obo­wią­zywa­nia sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego albo sta­nu epi­demii ogło­szo­nego z powo­du COVID‑19.

  5. Pra­coda­wca jest obo­wią­zany prze­cho­wywać dane oso­bowe, o któ­rych mowa w ust. 1 lub 2, w spo­sób gwa­ran­tują­cy zacho­wanie ich poufno­ści, inte­gral­ności, kom­plet­ności oraz dostę­pno­ści, w warun­kach nie­gro­żących uszkodze­niem, zni­szcze­niem lub uja­wnie­niem oso­bom trze­cim przez okres, o któ­rym mowa w ust. 4.

  6. Do prze­twa­rza­nia danych oso­bowych, o któ­rych mowa w ust. 1 lub 2, mogą być dopu­szczo­ne wyłącz­nie oso­by posia­dają­ce upo­ważnie­nie do prze­twa­rza­nia takich danych wyda­ne przez pra­coda­wcę. Oso­by dopu­szczo­ne do prze­twa­rza­nia takich danych są obo­wią­zane do zacho­wania ich w taje­mni­cy.

  7. Pra­coda­wca nie­zwłocz­nie usu­wa dane oso­bowe, o któ­rych mowa w ust. 1 lub 2, któ­rych dal­sze prze­twa­rza­nie jest zbę­dne do reali­zacji celu okre­ślo­nego w ust. 1.

Łatwe pozby­cie się pra­cowni­ka

Pro­jekt oczy­wiście umo­żli­wia pozby­cie się pra­cowni­ka poprzez «zmia­nę w zakładzie pra­cy» (nie wyklu­czo­no zmia­ny pra­cowni­ka), któ­ry odmó­wi prze­kaza­nia powy­żej wymie­nio­nych danych. Nawet bez tego zapi­su możli­wa była­by segre­gacja sani­tar­na poprzez nie­przed­łuża­nie umów na okres prób­ny. Wystar­czy, że pra­coda­wca zawrze z przy­szłym pra­cowni­kiem umo­wę na okres prób­ny na 1 mie­siąc i po tym uzy­sku­je pra­wo do pyta­nia o test, «szcze­pie­nie» czy prze­cho­rowa­nie doty­czą­ce COVID‑19. Po odmo­wie może sto­sunek ten wypo­wiedzieć lub pocze­kać mie­siąc na zakoń­cze­nie się okre­su prób­nego. pra­wa pra­cowni­ka / zle­cenio­bior­cy pozo­sta­ją więc nie­zabez­pie­czo­ne.

Co wię­cej pro­jekt umo­żli­wia pozo­sta­wie­nie pra­cowni­ka bez wyna­grodze­nia, poprzez zmniej­sze­nie mu wymia­ru pra­cy do 0%.

PiS w dru­ku 1846

8. W przy­pad­ku, w któ­rym pra­cownik lub oso­ba pozo­sta­jąca w sto­sun­ku cywil­nopra­wnym z tym pra­coda­wcą, odma­wia udo­stę­pnie­nia infor­macji, o któ­rych mowa w ust. 1 lub 2, pra­coda­wca tra­ktu­je takie­go pra­cowni­ka lub oso­bę pozo­sta­jącą w sto­sun­ku cywil­nopra­wnym z tym pra­coda­wcą, jak oso­bę, któ­ra nie posia­da nega­tywne­go wyni­ku testu dia­gno­stycz­nego w kie­run­ku SARS­‑CoV‑2 wyko­nane­go nie wcze­śniej niż 48 godzin przed jego oka­zaniem, nie­posia­dają­cą sta­tusu ozdro­wień­ca lub, któ­ra nie wyko­nała szcze­pie­nia prze­ciwko COVID‑19.

9. W przy­pad­ku pra­cowni­ka lub oso­by pozo­sta­jącej w sto­sun­ku cywil­nopra­wnym z tym pra­coda­wcą, któ­re prze­kaza­ły infor­mację o bra­ku posia­dania wyni­ku testu dia­gno­stycz­nego w kie­run­ku SARS­‑CoV‑2 wyko­nane­go nie wcze­śniej niż 48 godzin przed jego oka­zaniem, bra­ku prze­bycia infek­cji wiru­sa SARS­‑CoV‑2 lub bra­ku zaszcze­pie­nia prze­ciwko COVID‑19, pra­coda­wca może:

 1. doko­nać zmia­ny w zakładzie pra­cy lub innym miej­scu wyzna­czo­nym do wyko­nywa­nia pra­cy, w tym spo­sobu wyko­nywa­nia pra­cy przez pra­cowni­ków lub oso­by pozo­sta­jące w sto­sun­ku cywil­nopra­wnym z tym pra­coda­wcą;
 2. doko­nywać zmian w syste­mach lub roz­kła­dach cza­su pra­cy pra­cowni­ków lub osób pozo­sta­jących w sto­sun­ku cywil­nopra­wnym z tym pra­coda­wcą;

Czy testy zle­cane przez pra­coda­wców będą dar­mowe?

Odpo­wiedź jest kró­tka: testy zle­cane przez pra­coda­wców nie będą dar­mowe, mogą jedy­nie być dar­mowe, gdy zgodzi się na to Mini­ster­stwo Zdro­wia. Nie jest bowiem realne, aby pra­coda­wca chciał pono­sić doda­tko­we koszty wią­zane z testo­waniem pra­cowni­ków – wyda­tek ten więc spa­dnie na pra­cowni­ka bez­pośre­dnio lub pośre­dnio.

PiS w dru­ku 1846

Art. 1. 1. W okre­sie obo­wią­zywa­nia sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego albo sta­nu epi­demii, ogło­szo­nego z powo­du COVID‑19, pra­cownik lub oso­ba pozo­sta­jąca w sto­sun­ku cywil­nopra­wnym z pra­coda­wcą ma pra­wo do nie­odpłat­nego wyko­nania testu dia­gno­stycz­nego w kie­run­ku SARS­‑CoV‑2.

2. Testy, o któ­rych mowa w ust. 1, mogą być finan­sowa­ne ze środ­ków publicz­nych.

3. Licz­ba testów, o któ­rych mowa w ust. 2, może podle­gać ogra­nicze­niu, z uwa­gi na ich dostę­pność.

4. Mini­ster wła­ści­wy do spraw zdro­wia, kie­rując się koniecz­nością prze­ciw­dzia­łania roz­prze­strze­nia­niu się cho­roby COVID‑19 oraz aktu­alną sytu­acją epi­demicz­ną na tery­torium Rze­czy­pospo­litej Pol­skiej i na świe­cie, okre­śli w drodze roz­porzą­dze­nia, licz­bę testów, o któ­rych mowa w ust. 2, możli­wych do wyko­nania w jedno­stce cza­su.

Bez­pra­wie w dru­ku sej­mowym 1846

PiS sam sobie defi­niu­je co jest, a co nie jest nie­równym tra­kto­waniem, mimo zapi­sów Kon­sty­tucji mówią­cych o zaka­zie dys­kry­mina­cji dru­gie­go oby­wate­la z jakiej­kolwiek przy­czy­ny.

PiS w dru­ku 1846

Art. 3. Dzia­łania, o któ­rych mowa w art. 3 usta­wy z dnia 2 mar­ca 2020 r. o szcze­gól­nych roz­wią­zaniach zwią­zanych z zapo­bie­ganiem, prze­ciw­dzia­łaniem i zwal­cza­niem COVID‑19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­łanych nimi sytu­acji kry­zyso­wych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) oraz w art. 2, podej­mowa­ne przez pra­coda­wcę wobec pra­cowni­ka lub oso­by pozo­sta­jącej w sto­sun­ku cywil­nopra­wnym z tym pra­coda­wcą w związ­ku z posia­daniem nega­tywne­go wyni­ku testu dia­gno­stycz­nego w kie­run­ku SARS­‑CoV‑2 wyko­nane­go nie wcze­śniej niż 48 godzin przed jego oka­zaniem, prze­byciem infek­cji wiru­sa SARS­‑CoV‑2 lub wyko­naniem szcze­pie­nia prze­ciwko COVID‑19, albo nie­posia­daniem ważne­go nega­tywne­go wyni­ku testu dia­gno­stycz­nego w kie­run­ku SARS­‑CoV‑2 wyko­nane­go nie wcze­śniej niż 48h przed jego oka­zaniem, nie­prze­byciem infek­cji wiru­sa SARS­‑CoV‑2 lub nie­wyko­naniem szcze­pie­nia prze­ciwko COVID‑19, nie sta­nowią naru­sze­nia zasa­dy równe­go tra­kto­wania w zatru­dnie­niu.

Dys­kry­mina­cja ze wzglę­du na posia­danie certy­fika­tu

Jak już wcze­śniej sygna­lizo­wali­śmy, bez­pod­sta­wnie wpro­wadza się dys­kry­mina­cję osób, któ­re nie posia­dają certy­fika­tu kovi­dowe­go. Certy­fika­tu kovi­dowe­go nie będą posia­dały oso­by, któ­re z różnych przy­czyn nie są w sta­nie zacho­rować i nie chcą lub nie mogą się «zaszcze­pić». Nale­ży nadmie­nić, że kawa­łek papie­ru lub obra­zek / apli­kacja w smart­fonie przed niczym nie chro­ni. «Zaszcze­pie­ni» bowiem zara­żają wiru­sem SARS­‑CoV‑2 w tym samym sto­pniu co nie­zaszcze­pie­ni. Jest więc to zapis anty­kon­sty­tucyj­ny.

PiS w dru­ku 1846

Art. 4. 1. Nie podle­ga cza­sowe­mu ogra­nicze­niu w pro­wadze­niu dzia­łal­ności gospodar­czej, o któ­rym mowa w art. 46b pkt 2 usta­wy z dnia 5 gru­dnia 2008 r. o zapo­bie­ganiu oraz zwal­cza­niu zaka­żeń i cho­rób zakaź­nych u ludzi, przed­się­bior­ca lub podmiot nie­będą­cy przed­się­bior­cą, pro­wadzą­cy dzia­łal­ność gospodar­czą, jeże­li dzia­łal­ność gospodar­cza jest wyko­nywa­na na rzecz oso­by posia­dają­cej nega­tywny wynik testu dia­gno­stycz­nego w kie­run­ku SARS­‑CoV‑2 wyko­nane­go nie wcze­śniej niż 48 godzin przed jego oka­zaniem.

2. Cza­sowe­mu ogra­nicze­niu w pro­wadze­niu dzia­łal­ności gospodar­czej, o któ­rym mowa w art. 46b pkt 2 usta­wy z dnia 5 gru­dnia 2008 r. o zapo­bie­ganiu oraz zwal­cza­niu zaka­żeń i cho­rób zakaź­nych u ludzi, nie podle­ga również przed­się­bior­ca lub podmiot nie­będą­cy przed­się­bior­cą, pro­wadzą­cy dzia­łal­ność gospodar­czą, któ­ry wyko­nuje dzia­łal­ność gospodar­czą na rzecz oso­by, któ­ra prze­była infek­cję wiru­sa SARS­‑CoV‑2 lub oso­by zaszcze­pio­nej prze­ciwko COVID‑19.

Art. 5. 1. W celu wery­fika­cji czy dana oso­ba posia­da wynik testu dia­gno­stycz­nego w kie­run­ku SARS­‑CoV‑2, zakoń­czy­ła izo­lację w warun­kach domo­wych, izo­lację albo hospi­tali­zację z powo­du zaka­żenia wiru­sem SARS­‑CoV‑2 lub pod­dana zosta­ła szcze­pie­niu prze­ciwko COVID‑19, wraz z dany­mi zawa­rty­mi w unij­nym cyfro­wym zaświad­cze­niu COVID w rozu­mie­niu art. 2 pkt 2 roz­porzą­dze­nia Par­lamen­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czer­wca 2021 r. w spra­wie ram wyda­wania, wery­fiko­wania i uzna­wania inte­rope­racyj­nych zaświad­czeń o szcze­pie­niu, o wyni­ku testu i o powro­cie do zdro­wia w związ­ku z COVID‑19 (unij­ne cyfro­we zaświad­cze­nie COVID) w celu uła­twie­nia swo­bodne­go prze­mie­szcza­nia się w cza­sie pan­demii COVID‑19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1), zwa­nym dalej „unij­nym cyfro­wym zaświad­cze­niem COVID”, lub w zaświad­cze­niach, o któ­rych mowa w art. 3 i 4, może być prze­twa­rza­ny wize­runek twa­rzy posia­dacza zaświad­cze­nia.

2. Do wery­fika­cji danych zawa­rtych w unij­nym cyfro­wym zaświad­cze­niu COVID oraz wize­run­ku twa­rzy, o któ­rych mowa w ust. 1, sto­suje się apli­kację mobil­ną udo­stę­pnio­ną przez jedno­stkę podle­głą mini­stro­wi wła­ści­wemu do spraw zdro­wia wła­ści­wą w zakre­sie syste­mów infor­macyj­nych ochro­ny zdro­wia.

3. Do wery­fika­cji sta­tusu zdro­wot­nego wystar­cza­jące jest spra­wdze­nie ważno­ści unij­nego cyfro­wego zaświad­cze­nia COVID oraz odczy­tanie kodu QR, a tak­że wize­run­ku twa­rzy posia­dacza tego zaświad­cze­nia, jeże­li doty­czy oso­by doko­nują­cej wery­fika­cji, o któ­rej mowa w ust. 2.

Fur­tka do wycie­ku danych oso­bowych

Jeże­li w przy­szło­ści przyj­dzie do Cie­bie wezwa­nie do zapła­ty kre­dytu to nie zdziw się skąd mogło przyjść. Ktoś ze słu­żby zdro­wia po pro­stu ścią­gnął two­je dane oso­bowe, łącz­nie z wize­run­kiem twa­rzy. Dotych­czas po wpi­saniu PESEL‑u słu­żba zdro­wia uzy­ski­wała takie dane jak adres zamie­szka­nia (z prze­kaza­nej nam roz­mowy nagra­nej na dykta­fon – były to też histo­rycz­nie nie­ważne adre­sy zamie­szka­nia), imię i nazwi­sko. Teraz możli­we będzie pobra­nie przez słu­żbę zdro­wia bio­metrycz­nego wize­run­ku twa­rzy.

PiS w dru­ku 1846

Art. 6. 1. Oso­ba wyko­nują­ca zawód medycz­ny jest upra­wnio­na do wyda­nia unij­nego cyfro­wego zaświad­cze­nia COVID wraz z odwzo­rowa­niem wize­run­ku twa­rzy posia­dacza tego zaświad­cze­nia.

2. W celu, o któ­rym mowa w ust. 1, oso­ba wyko­nują­ca zawód medycz­ny prze­twa­rza dane oso­bowe posia­dacza unij­nego cyfro­wego zaświad­cze­nia COVID oraz jego jedno­stko­we dane medycz­ne, o któ­rych mowa w art. 2 pkt 7 usta­wy z dnia 28 kwiet­nia 2011 r. o syste­mie infor­macji w ochro­nie zdro­wia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292), w tym dane doty­czą­ce sta­nu zdro­wia.

Upra­wnie­nie to jest bardzo nie­bez­piecz­ne i tym bardziej nie­bez­piecz­ne, że oby­watel nie jest powia­damia­ny o pozy­ska­niu danych, gdy nie ma go w pun­kcie «szcze­pień».

W celu spra­wniej­sze­go wycie­ku danych poprzez syste­my Depa­rta­men­tu Roz­woju Ekspe­rymen­tów Szcze­pion­kowych (MZ) wpro­wadzo­no zapis umo­żli­wia­jący prze­kaza­nie wszys­tkich naszych danych oso­bowych z wyją­tkiem odci­sków pal­ców Mini­stro­wi Zdro­wia.

PiS w dru­ku 1846

Art. 8. W usta­wie z dnia 13 lipca 2006 r. o doku­men­tach paszpo­rto­wych (Dz. U. z 2020 r. poz. 617 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464) w art. 54a w pkt 15 na koń­cu doda­je się prze­cinek i doda­je się pkt 16 w brzmie­niu:

„16) mini­stro­wi wła­ści­wemu do spraw zdro­wia”

Zapis Usta­wy o doku­men­tach paszpo­rto­wych będzie więc po zmia­nie nastę­pują­cy:

Usta­wa o doku­men­tach paszpo­rto­wych po zmia­nach PiS

Art. 54a. Mini­ster wła­ści­wy do spraw infor­maty­zacji udo­stę­pnia dane zgro­madzo­ne w cen­tral­nej ewi­den­cji, z wyłą­cze­niem danych bio­metrycz­nych w posta­ci odci­sków pal­ców:

 1. Poli­cji,
 2. Stra­ży Gra­nicz­nej,
 3. Biu­ru Nadzo­ru Wewnę­trzne­go,
 4. Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa Wewnę­trzne­go,
 5. Agen­cji Wywia­du,
 6. Cen­tral­nemu Biu­ru Anty­koru­pcyj­nemu,
 7. mini­stro­wi wła­ści­wemu do spraw finan­sów publicz­nych,
 8. pro­kura­toro­wi,
 9. sądom,
 10. Słu­żbie Wię­zien­nej,
 11. Słu­żbie Kontr­wywia­du Woj­sko­wego,
 12. Słu­żbie Wywia­du Woj­sko­wego,
 13. Żan­dar­merii Woj­sko­wej,
 14. Sze­fowi Kra­jowe­go Cen­trum Infor­macji Kry­minal­nych,
 15. Słu­żbie Ochro­ny Pań­stwa
 16. mini­stro­wi wła­ści­wemu do spraw zdro­wia

– w zakre­sie nie­zbę­dnym do reali­zacji ich usta­wowych zadań.

Ana­logicz­ny zapis jest wpro­wadza­ny odno­śnie usta­wy o dowo­dach oso­bistych.

PiS w dru­ku 1846

Art. 9. W usta­wie z dnia z 6 sier­pnia 2010 r. o dowo­dach oso­bistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 i 1000) wpro­wadza się nastę­pują­ce zmia­ny:

 1. w art. 55 po ust. 6a doda­je się ust. 6b w brzmie­niu:

  „6b. Foto­gra­fia, o któ­rej mowa w art. 29, z ostat­nie­go wyda­nego dowo­du oso­biste­go, jest prze­kazy­wana z Reje­stru Dowo­dów Oso­bistych do syste­mu tele­infor­matycz­nego, o któ­rym mowa w art. 7 usta­wy z dnia 28 kwiet­nia 2011 r. o syste­mie infor­macji w ochro­nie zdro­wia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292).”;

 2. w art. 66 w ust. 3 po pkt 13a doda­je się pkt 13b w brzmie­niu:

  „13b) mini­ster wła­ści­wy do spraw zdro­wia;”.

Wpro­wadza też podob­ną zmia­nę w kil­ku innych usta­wach.

PiS w dru­ku 1846)

Art. 10. W usta­wie z dnia 28 kwiet­nia 2011 r. o syste­mie infor­macji w ochro­nie zdro­wia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292) wpro­wadza się nastę­pują­ce zmia­ny:

 1. w art. 4 w ust. 3 w pkt 1 po lit. k doda­je się lit. ka w brzmie­niu:

  „ka) wize­runek twa­rzy,”;

 2. w art. 15 po ust. 4d doda­je się ust. 4e w brzmie­niu:

  „4e. Mini­ster wła­ści­wy do spraw infor­maty­zacji, jako organ pro­wadzą­cy Rejestr Dowo­dów Oso­bistych, o któ­rym mowa w usta­wie z dnia 6 sier­pnia 2010 r. o dowo­dach oso­bistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 i 1000) oraz cen­tral­ną ewi­den­cję wyda­nych i unie­ważnio­nych doku­men­tów paszpo­rto­wych, o któ­rej mowa w usta­wie z dnia 13 lipca 2006 r. o doku­men­tach paszpo­rto­wych (Dz. U. z 2020 r. poz. 617 oraz z 2021 r. poz. 464):

  1) prze­kazu­je do Cen­tral­nego Wyka­zu Usłu­gobior­ców dane, w zakre­sie okre­ślo­nym w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. ka;

  2) zape­wnia sta­ły dostęp do danych, w zakre­sie okre­ślo­nym w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. ka.”.

Art. 11. Usta­wa wchodzi w życie z dniem nastę­pują­cym po dniu ogło­sze­nia.

Przy­muso­we szcze­pie­nia dla per­sone­lu medycz­nego

PiS wpro­wadza ter­roryzm wobec [na razie] czę­ści oby­wate­li. Zmu­sza oso­by wyko­nują­ce zawo­dy medycz­ne do przy­muso­wych szcze­pień (przy­pomi­namy, że sądy admi­nistra­cyj­ne corocz­nie wyda­ją grzy­wny w celu przy­musze­nia do szcze­pie­nia – szcze­pie­nia więc są przy­muso­we, mimo nazwy «obo­wiąz­kowe»).

PiS w dru­ku 1846

Art. 7. Kie­rownik podmio­tu wyko­nują­cego dzia­łal­ność lecz­niczą może nało­żyć obo­wią­zek zaszcze­pie­nia się prze­ciwko COVID‑19 na jego pra­cowni­ków oraz oso­by pozo­sta­jące w sto­sun­ku cywil­nopra­wnym z tym podmio­tem, jeże­li nie ma prze­ciw­wska­zań do szcze­pie­nia w zakre­sie ich sta­nu zdro­wia.

Po kadrze medycz­nej (rato­wni­cy, leka­rze, pie­lęgniar­ki) kolej­nymi zawo­dami będą: mun­duro­wi, nauczy­cie­le. Nastę­pnie zacz­nie się przy­muso­we «szcze­pie­nie» senio­rów (60+), póź­niej coraz młod­szych grup wie­kowych i na koń­cu zosta­nie wpro­wadzo­ny przy­mus dla wszys­tkich. Kwe­stia maksy­mal­nie 2 lat.

Obo­wią­zek posia­dania certy­fika­tu kovi­dowe­go

Pro­jekt usta­wy w arty­kule 4, ustę­pach 3–6 wpro­wadza obo­wią­zek udo­kumen­towa­nia certy­fika­tem kovi­dowym «szcze­pie­nia», prze­bycia cho­roby lub posia­dania nega­tywne­go testu dia­gno­stycz­nego przez oso­by chcą­ce sko­rzy­stać z usług przed­się­bior­cy, któ­ry chce być zwol­nio­ny z zaka­zu pro­wadze­nia dzia­łal­ności gospodar­czej.

Co realnie wpro­wadza ten pro­jekt usta­wy?

Pro­jekt usta­wy zawa­rty w dru­ku 1846 wpro­wadza:

 1. roz­wią­zania dys­kry­minu­jące, nie­zwią­zane w żaden spo­sób z realnym zagro­żeniem, bowiem oso­by «zaszcze­pio­ne» wciąż zara­żają innych wiru­sem SARS­‑CoV‑2; aby tego nie zauwa­żyć trze­ba celo­wo zamknąć oczy na rze­czy­wistość lub przy­jąć łapó­wkę od fir­my far­maceutycz­nej, podob­nie jak uczy­nio­no to pod­czas zale­cania szcze­pie­nia dzie­ci w wie­ku 5 lat;
 2. nasi­lenie kon­tro­li i wpro­wadze­nie syste­mu #Aadhaar­‑Euro­pe na tere­nie nasze­go kra­ju. Każde nasze wyj­ście do «przed­się­bior­cy», któ­ry nie chce uczest­niczyć w bez­sen­sownych i nie­sku­tecz­nych «obo­strze­niach epi­demicz­nych» będzie reje­stro­wane przez rząd, bowiem za każdym razem będzie pobie­rane nasze zdję­cie bio­metrycz­ne z reje­stru zawie­rają­cego nasze dane oso­bowe; rząd będzie więc miał dokła­dną infor­mację, gdzie i kie­dy byli­śmy. Odradza­my posia­daczom certy­fika­tu kovi­dowe­go (unij­nego zaświad­cze­nia COVID) ich oka­zywa­nia;
 3. wypro­wadza­nie naszych danych oso­bowych do innych insty­tucji wraz ze zdję­ciem – do przed­się­bior­ców, pla­cówek medycz­nych – total­nie bez jakie­goko­lwiek uza­sadnie­nia faktycz­nego.

Co może zro­bić oby­watel?

 1. #ROSpie­rdol (wariant Rou) – już dawno oby­wate­le powin­ni się sprze­ciwić tyra­nii rzą­dzą­cych i gło­sują­cych prze­ciwko oby­wate­lowi, wol­ności i pry­wat­ności – gło­wnie PiSo­wi, któ­ry jest ich wro­giem. Jednak sprze­ciw powi­nien nastą­pić również wobec poli­tyków KO, PSL, Lewi­cy i rucho­wi Hoło­wni (Pol­ska 2050), bowiem ich pro­‑epi­demicz­ne dzia­łania są zgo­dne z tymi partii rzą­dzą­cej (co było dotych­czas sto­sowa­ne przez PiS jako zasło­na dymna).
 2. Zało­żyć nową partię sprze­ciwia­jącą się segre­gacji sani­tar­nej i mają­cej bardziej cen­tral­ne poglą­dy niż Kon­fede­racja. Gło­sowa­nie na Kon­fede­rację w obe­cnym cza­sie jest jedy­nie wybo­rem mniej­sze­go zła. Jeże­li oby­wate­le nie utwo­rzą partii, w któ­rej będzie miej­sce na demo­kra­cję – jedy­nym wybo­rem pozo­sta­nie Kon­fede­racja – jako mniej­sze zło.
 3. Pod­pisy­wanie umów cywil­nopra­wnych i umów o pra­cę nie jest obo­wiąz­kowe (spo­koj­nie – eme­rytu­ry i tak nigdy się nie docze­kasz, jeże­li jesteś mło­dą oso­bą). Całe szczę­ście daro­wizny nie są zaka­zane (w tym wie­lokrot­ne – trze­ba jednak pamię­tać o odpro­wadza­niu od nich poda­tku w cią­gu 6 mie­się­cy). Współ­pra­ca ludzi może więc się opie­rać na mode­lu wymia­ny dobra za dobro w posta­ci daro­wizny mie­nia i daro­wizny pie­nię­żnej. Bez pro­ble­mu można poda­rować pro­gram kom­pute­rowy, po czym w drodze wdzięcz­ności dru­ga oso­ba może poda­rować 5 tys. zło­tych.
 4. Gdy nikt nie będzie chciał pra­cować, rząd będzie musiał usu­nąć szko­dli­we zapi­sy z ustaw, bowiem ludzie będą pła­cili mniej poda­tków. Jeże­li zosta­nie podwyż­szo­na sta­wka za daro­wiznę – ludzie zacz­ną wymie­niać się dobra­mi poza syste­mem, co dopro­wadzi do jeszcze mniej­szych docho­dów dla pań­stwa. W inte­resie oby­wate­li jest więc sprze­ciwia­nie się sani­tary­zmo­wi i spoj­rze­nie chło­dno na rze­czy­wistość:
  • tzw. szcze­pion­ki prze­ciwko COVID‑19 nie chro­nią innych i są pra­wie nie­sku­tecz­ne w zapo­bie­ganiu cho­robie;
  • ludzie nie zakry­wają nosa masecz­ką, nawet gdy ją mają «zało­żoną» – masecz­ki są również nie­sku­tecz­ne a tyl­ko gene­rują wyda­tki;
  • rząd i zało­ga Sej­mu dąży do inwi­gila­cji i znie­wole­nia oby­wate­li, a oby­wate­le nic albo pra­wie nic z tym nie robią.
 5. Boj­koto­wać fir­my, któ­re żąda­ją certy­fika­tu kovi­dowe­go. Wystar­czy po pier­wszym zażą­daniu wybrać inną fir­mę o podob­nym pro­filu dzia­łal­ności – do sku­tku, aż nie zosta­nie zażą­dany tego typu doku­ment. Podob­nie postę­pować z wybo­rem pra­cy. Boj­kot utrzy­mać tak­że w okre­sie nie­obo­wią­zywa­nia żadnych obo­strzeń. Doda­tko­wo publi­kować wia­rygo­dne infor­macje (np. z fil­mem z zakry­tymi twa­rza­mi ale widocz­ną mar­ką) jak dana fir­ma żąda nie­kon­sty­tucyj­nych czyn­ności.

Co z oso­bami trans­płcio­wymi?

Lewi­ca nie obro­ni tutaj osób trans­płcio­wych przed zmia­ną danych oso­bowych, ponie­waż sama ma toż­same pomy­sły i pro­jekt usta­wy. Oso­ba trans­płcio­wa musi się liczyć z tym, że wszę­dzie, gdzie pój­dzie (skle­py w gale­riach, skle­py inne niż spo­żywcze) będzie musia­ła oka­zywać swój certy­fikat ze znie­nawidzo­nym imie­niem i możli­we też, że ze znie­nawidzo­nym wize­run­kiem. Możli­we też że przed­się­bior­cy sobie zacho­wają takie zesta­wy danych: imię, nazwi­sko, PESEL, zdję­cie bio­metrycz­ne) do celów uprzy­krza­nia im życia, bowiem nie będzie się dało okre­ślić kto to zdję­cia zapi­sał na swoim smart­fonie i póź­niej roz­powszech­nił wraz z uja­wnie­niem infor­macji o płcio­wości.

Do tej pory nie było obo­wiąz­ku prze­kazy­wania jakich­kolwiek danych oso­bowych idąc do wyżej wska­zanych skle­pów.

Wzro­śnie też ilość prze­stępstw (z nie­wykry­tym spra­wcą) zwią­zanych z kradzie­żą toż­samo­ści, bowiem wystar­czy na smart­fonie z apli­kacją do spra­wdza­nia certy­fika­tów i wyświe­tla­nia zdję­cia oby­wate­la – zainsta­lować apli­kację nagry­wają­cą zawa­rtość ekra­nu smart­fona. Jest to dzie­cin­nie pro­ste, zaś w przy­pad­ku blo­kady – możli­we jest nagry­wanie wyświe­tla­nej zawa­rto­ści ekra­nu na kamer­kę lub też zasto­sowa­nie tzw. wirtu­alki i zainsta­lowa­nie ska­nera w wirtu­alce (tzw. tryb gościa), zaś nagry­wanie obra­zu na syste­mie hosta.

Nasze dane są pil­nie strze­żone by zosta­ły upu­blicz­nio­ne / sprze­dane.

A co na to wasza uko­cha­na Lewi­ca?

Lewi­ca 6 gru­dnia 2021 roku opu­bli­kowa­ła wyżej wska­zany pro­jekt w liście pro­jektów ustaw (jeszcze bez nume­ru dru­ku).

Cie­kawsze zapi­sy publi­kuje­my poni­żej.

Lewi­ca w pro­jekcie usta­wy z dnia 2021‑12‑06

Art. 4m. 1. Oso­by po ukoń­cze­niu 18. roku życia są obo­wią­zane do pod­dawa­nia się szcze­pie­niom ochron­nym prze­ciw COVID‑19, z zastrze­żeniem wyją­tków okre­ślo­nych na pod­sta­wie art. 4o pkt 3

(...)

5. W przy­pad­ku, gdy bada­nie kwa­lifi­kacyj­ne daje pod­sta­wy do odro­cze­nia szcze­pie­nia ochron­nego prze­ciw COVID‑19 dłuż­sze­go niż 7 dni, oso­ba upra­wnio­na do prze­pro­wadze­nia bada­nia kwa­lifi­kacyj­nego kie­ruje oso­bę obję­tą obo­wiąz­kiem szcze­pie­nia ochron­nego prze­ciw COVID‑19 do kon­sul­tacji lekar­skiej lub kon­sul­tacji spe­cja­listycz­nej.

(...)

Art. 4p. Kto uchy­la się od obo­wiąz­ku, o któ­rym mowa w art. 4m ust. 1, podle­ga karze grzy­wny.

Art. 4r. Kto:

 1. nie będąc upra­wnio­nym, prze­pro­wadza szcze­pie­nie ochron­ne prze­ciw COVID‑19 lub
 2. wbrew obo­wiąz­kowi pro­wadze­nia doku­men­tacji medycz­nej doty­czą­cej szcze­pie­nia ochron­nego prze­ciw COVID‑19, nie doko­nuje wpi­su szcze­pie­nia lub nie wysta­wia zaświad­cze­nia o wyko­naniu szcze­pie­nia,

– podle­ga karze grzy­wny.

Art. 4s. W spra­wach o czy­ny, o któ­rych mowa w art. 4p i 4r, orze­kanie nastę­puje w try­bie prze­pisów usta­wy z dnia 24 sier­pnia 2001 r. – Kodeks postę­powa­nia w spra­wach o wykro­cze­nia Dz.U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595). Art. 54a usta­wy z dnia 5 gru­dnia 2008 r. o zapo­bie­ganiu oraz zwal­cza­niu zaka­żeń i cho­rób zakaź­nych u ludzi sto­suje się odpo­wie­dnio.”

W Lewi­cy poja­wia się tota­lita­ryzm peł­ną gębą oraz zabra­kło całko­wicie demo­kra­cji. Nie ogło­szo­no refe­ren­dum, nie zro­bio­no kon­sul­tacji spo­łecz­nych, partia nie liczy się całko­wicie z wyni­kami badań nauko­wych, w tym tych recen­zowa­nych. #Wstyd Lewi­co!

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół