Menu

Tag: szczepi-mysie

Szczepienia COVID – największy wał stulecia

3. Dla­cze­go od osób «szcze­pio­nych» nie zbie­ra się zgo­dy na prze­pro­wadze­nie ekspe­rymen­tu lecz­nicze­go?

Reasu­mując – pra­coda­wcy będą mogli spra­wdzać, któ­ry z pra­cowni­ków jest skłon­ny do pro­wadze­nia na sobie ekspe­rymen­tu medycz­nego. #Szcze­pi­‑Mysie (oczy­wiście labo­rato­ryj­ne i z wypra­nymi mózga­mi).

Na mar­gine­sie – żadna komi­sja bio­ety­ki nie wypo­wiedzia­ła się pozy­tywnie o akcji «szcze­pień» prze­ciwko COVID‑19. Któ­re media głó­wne­go ście­ku raczy­ły poinfor­mować o tej zmia­nie pra­wnej doty­czą­cej ekspe­rymen­tu medycz­nego? [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑28.]

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół