Menu

Tag: szczepi-mysie

Szczepienia COVID – największy wał stulecia

3. Dla­cze­go od osób «szcze­pio­nych» nie zbie­ra się zgo­dy na prze­pro­wadze­nie ekspe­rymen­tu lecz­nicze­go?

Reasu­mując – pra­coda­wcy będą mogli spra­wdzać, któ­ry z pra­cowni­ków jest skłon­ny do pro­wadze­nia na sobie ekspe­rymen­tu medycz­nego. #Szcze­pi­‑Mysie (oczy­wiście labo­rato­ryj­ne i z wypra­nymi mózga­mi).

Na mar­gine­sie – żadna komi­sja bio­ety­ki nie wypo­wiedzia­ła się pozy­tywnie o akcji «szcze­pień» prze­ciwko COVID‑19. Któ­re media głó­wne­go ście­ku raczy­ły poinfor­mować o tej zmia­nie pra­wnej doty­czą­cej ekspe­rymen­tu medycz­nego? [Aktu­ali­zacja: 2021‑07‑28.]

Totalitaryzm sanitarny – druk sejmowy 1846

Dochodzi więc do tyra­nii, gdzie oby­watel będzie bał się chodzić do pra­cy (a musi, bo musi żyć), a do tego będzie wspie­rał system tortu­rowa­nia ludzi wpła­cany­mi grzy­wna­mi, z któ­rych będą finan­sowa­ne kolej­ne testy i tak będzie «epi­demia» nady­mana w nie­skoń­czo­ność z pie­nię­dzy podat­ników.

Przy­kro nam, ale w takiej sytu­acji pozo­sta­je nam pole­cić Wam roz­wią­zanie umów, odmo­wę testo­wania, poszu­kanie nowej pra­cy na cz...o bez poda­wania swo­jego pra­wdzi­wego imie­nia i nazwi­ska i zaprze­sta­nie odpro­wadza­nia wszel­kich da...n i pod...ów. Nie­ste­ty, ale gdy to przej­dzie pozo­sta­nie tyl­ko to, aby nie zostać bez pie­nię­dzy, bowiem jest pewne, że przez 5 mie­się­cy (kara wyno­si 5 pen­sji) kogoś zara­zicie i skoń­czyć się może grzy­wną. Brak wpły­wów do «skar­bu pań­stwa» powi­nien zatrzy­mać tą machi­nę Cywi­liza­cji Śmier­ci i Osta­tecz­nego Zni­szcze­nia (CSiOZ) pro­wadzo­ną przez PiS, PO, PPS, PSL oraz Lewi­cę na cze­le ze #szcze­pi­‑Mysia­mi.

Inne roz­wią­zania, jak obejść tą usta­wę poda­my, gdy zosta­nie ona prze­gło­sowa­na i poda­na do pod­pisu pre­zyden­ta i pre­zydent nie raczy jej odrzu­cić lub skie­rować do Try­buna­łu Kon­sty­tucyj­nego (zale­żnie od wyni­ku gło­sowa­nia) – tak aby wro­gowi nie pod­powia­dać, gdzie popeł­nił błąd.

COVID – jak oszukano Polaków

Będzie dal­sze pra­nie mózgu, dal­szy tota­lita­ryzm i odbie­ranie nam wszel­kich praw i w maju lub naj­póź­niej sier­pniu 2023 roku zosta­ną wpro­wadzo­ne obo­wiąz­kowe szcze­pie­nia prze­ciwko COVID‑19, bowiem wte­dy bada­nia nad Comir­naty (w któ­rych już wie­le razy zata­jono sku­tki ubocz­ne) będą for­mal­nie zakoń­czo­ne i for­mal­nie będą zna­ne sku­tki ubocz­ne wystę­pują­ce po 2.5 roku od przy­jęcia pier­wszej dawki.

Jest to oczy­wiście sce­nariusz taki, gdy będzie­my siedzieć cicho pod mio­tłą jak #Szcze­pi­‑Mysie, zamiast zro­bić to co zro­bio­no na przy­kład w Rumu­nii.

W rze­czy­wisto­ści cho­roba wywo­łana warian­tem «Omi­kron» powo­duje obja­wy podob­ne do prze­zię­bie­nia. Głó­wnie katar, zmę­cze­nie i nocne poty. Jeże­li ten sce­nariusz się potwie­rdzi również w popu­lacji Pol­ski – stan epi­demii powi­nien zostać odwo­łany, bowiem nie można ter­rory­zować oby­wate­li z powo­du cho­roby rzę­du prze­zię­bie­nia. W przy­pad­ku prze­zię­bie­nia czy gry­py też zda­rza­ją się kom­pli­kacje u osób ze słab­szą odpor­nością i nigdy nikt nie wpro­wadzał z tego powo­du jakich­kolwiek restryk­cji.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół