Menu

Czasowo zawieszone

Forum zosta­nie uru­cho­mio­ne po odzy­ska­niu przez oby­wate­li wol­ności ode­bra­nej w związ­ku z tzw. apar­the­idem sani­tar­nym i tzw. epi­demią. Forum zosta­ło prze­testo­wane, jednak obe­cnie 80% wol­nego cza­su redak­cja poświę­ca czy­taniu cza­sopism medycz­nych (m.in. The Lan­cet, BMJ, MedR­Xiv), ana­lizo­waniu danych oraz wypo­wiedzi ekspe­rtów z zakre­su medy­cyny, w tym ekspe­rtów pra­cują­cych w FDA i uja­wnia­niu prze­krę­tów zwią­zanych z tzw. epi­demią i tema­tami powią­zany­mi z «epi­demią».

Ponie­waż jeste­śmy prze­ciwni wpro­wadza­niu segre­gacji sani­tar­nej oraz syste­mu Aadhaar w Pol­sce, pier­wszo­rzę­dową naszą dzia­łal­nością jest uja­wnia­nie pra­wdy, o któ­rej media (z nie­licz­nymi wyją­tka­mi) nie chcą mówić. Serwis tym­cza­sowo słu­ży więc pro­pago­waniu tej czę­ści wiedzy, któ­ra nie jest uja­wnia­na w tele­wizji, ogól­nopol­skich gaze­tach i ogól­nopol­skich porta­lach.

Mode­racja komen­tarzy uży­tko­wni­ków wyma­ga, aby choć jedna oso­ba z redak­cji była dostę­pna na zawo­łanie (licz­ne wan­dali­zmy na innych forach i w gru­pach dys­kusyj­nych zwią­zanych z LGBT, na któ­re trze­ba szyb­ko reago­wać). Ponie­waż nie chce­my robić forum, na któ­rym każdy post ocze­kiwał­by na akce­pta­cję, toteż nie­możli­wym jest na chwi­lę obe­cną otwar­cie forum.

Otwar­cie forum jest więc zale­żne od tego ile cza­su glo­bali­ści będą mani­pulo­wać media­mi i pró­bować prze­kie­rować stru­mień pie­nię­dzy do firm far­maceutycz­nych na pra­wie niko­mu nie­potrzeb­ne testy, masecz­ki oraz strzy­kawki i ich zawa­rtość. Bro­nimy takich warto­ści jak wol­ność, pry­wat­ność, pra­wo dostę­pu do naty­chmia­sto­wej pomo­cy medycz­nej przez oby­wate­li (nie poli­tyków).

Jeże­li masz pyta­nia zwią­zane z trans­płcio­wością – zadaj je wysy­łając e­‑mail na adres poda­ny w regu­lami­nie stro­ny – posta­ramy się na nie odpo­wiedzieć. Admi­nistra­tor­ka czy­ta e­‑maile 2 razy w tygo­dniu (przy nie­wyczer­panych tema­tach i dużej ilo­ści zapy­tań – znacz­nie czę­ściej).

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół