Menu

Groźne zdarzenia

Tutaj publi­kuje­my omó­wie­nie ważniej­szych wyda­rzeń w Pol­sce oraz ze świa­ta, któ­re mogą mieć wpływ na post­rze­ganie, pry­wat­ność i bez­pie­czeń­stwo osób trans­płcio­wych w naszym kra­ju.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół