Menu

Narodowy spis powszechny 2021

W spisie powszechnym (NSP 2021) na samym początku tuż po zalogowa­niu się znajdują się poniższe pyta­nia.

Naro­dowy Spis Powszechny 2021

Dane osoby
Ustale­nie danych osoby dokonującej samospisu

 • Nazwisko,
 • Imię,
 • Drugie Imię (nie­obowiąz­kowe),
 • Numer PESEL,
 • Cudzoziemiec bez nada­nego numeru PESEL [Tak / Nie],
 • Data urodze­nia (mm/dd/yyyy),
 • Płeć [kobieta / mężczyzna]

Spis powszechny trwa od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 roku, zaś według druku 1045 i 1052 zosta­nie on przed­łu­żony do 30 września 2021 roku, jak tylko projekt uzy­ska podpis Prezydenta.

W związku z faktem, że w spisie znajduje się pyta­nie o płeć i nie jest sprecyzowa­ne czy chodzi o identyfika­cję płciową czy też płeć metrykalną proponujemy zadać następujące pyta­nie Głównemu Urzę­dowi Statystycznemu:

Propozy­cja zapyta­nia

Pani Imię Nazwisko
Ul. Pary­ska 34/45
42-124 Truskolasy

Główny Urząd Statystyczny
Al. Nie­podleg­łości 208
00-925 Warszawa

Szanowni Pań­stwo,

W związku z faktem, że moja płeć rozumia­na jako zespół cech psychiczno­‑seksualnych została błędnie okreś­lona w momencie narodzin (nie wszystkie cechy płciowe da się określić w momencie narodzin), zaś zaburze­nia roz­woju płci w medycynie zajmują szerokie spektrum przy­padków i dotykają według statystyk około 1% ludzi, występuję do Pań­stwa urzędu o udziele­nie odpowiedzi na następujące pyta­nie, ponieważ grozi mi odpowiedzial­ność karna za zezna­nie nie­prawdy, zaś za nie­wypełnie­nie formularza spisu kara 5 tysięcy złotych. Co do zasady obywatel w formularzu spisu powszechnego powinien móc wpisać prawdę, zaś formularz nie powinien zachęcać do zezna­nia nie­prawdy (np. dotyczącej płci, na podstawie błędnie nada­nego PESEL‑u).

W związku z nie­zgod­nością prze­dostatniej cyfry numeru PESEL z moją płcią, którą określam jako żeń­ską oraz faktem, że formularz w aplika­cji spisu powszechnego 2021 nie pozwala na wybra­nie płci zgodnie ze stanem faktycznym – pytam, jak mam wypełnić formularz spisu powszechnego wpisując (a może nie wpisując) numer PESEL oraz zaznaczając płeć żeń­ską? Nie zamierzam zeznawać nie­prawdy, że jestem płci męskiej, toteż proszę o poda­nie prawnie wiążącej odpowiedzi na piśmie z podpisem urzędu, zgodnie z artykułem 14 Kodeksu Postępowa­nia Administracyjnego oraz artykułem 78 Kodeksu Cywilnego. Jedno­cześnie nadmie­niam, że kopia pisma wysła­na bez potwierdze­nia za zgod­ność przez urzędnika oraz wydruk pisma podpisa­nego elektro­nicznie nie­uwierzytel­nione za zgod­ność z oryginałem nie spełniają defini­cji zawartej w art. 14 Kodeksu Postępowa­nia Administracyjnego.

Odpowiedzi proszę udzielić w nie­prze­kraczalnym terminie 30 dni kalendar­zowych na mój adres korespondencyjny poda­ny w nagłówku.

Z poważa­niem,
[Tu się podpisz odręcznie – możesz z planowa­nym nowym imie­niem]

W powyższej sprawie będziemy się kontaktować z prawnikiem w celu uzyska­nia jedno­znacznej inter­preta­cji, jednak w sytua­cji, gdy są do wyboru 2 kary:

 • administracyjna w wyso­kości 100–5000 zł za nie­wypełnie­nie spisu powszechnego,
 • karna (do 2 lat więzie­nia za zezna­nie nie­prawdy),

stanowczo doradzimy, gdy z potrzasku nie będzie możli­wości wyjścia – wybra­nie kary administracyjnej, czyli nie­spisa­nie się.

Na ten moment polecamy jednak spisać się w możliwie naj­późniejszym terminie, aż otrzymamy analizę prawną tego zagadnie­nia. Nie spieszcie się, czasu pozostało 3, a naj­prawdopodobniej 6 miesięcy.

Pytajcie w tej sprawie też RPO. Nam odpisał w innych sprawach, Wam też powinien odpisać i pomóc.

Płeć ma być zgodna z twoimi danymi w momencie wypełnia­nia spisu, nie zaś w na dzień 31 marca 2021 roku nie­istniejącej godziny. Toteż jeżeli właśnie prze­chodzisz sprawę sądową, zwlekaj ze spisem, może Sąd zdąży orzec w twojej sprawie i problem zniknie przed końcem spisu.

Oczywiście osoby o identyfika­cji płciowej męskiej piszą odwrotnie. <;‑)>

Widzieliśmy w sieci wiele zeskanowa­nych «dokumentów podpisa­nych elektro­nicznie» nie tylko od tego urzędu, toteż od razu zaznaczamy – nie usuwaj poucze­nia o wskaza­nych artykułach dotyczących udziela­nia podpisa­nych odpowiedzi pisemnych (w nowej nomenklaturze już wkrótce: papie­rowych), bo możesz nie dostać wiążącej prawnie odpowiedzi i nawet o tym nie wiedzieć.

Po analizach prawnych – aktualiza­cja

Zgodnie z przeznacze­niem dane zbiera­ne w spisie powszechnym przezna­czone są jedynie do celów statystycznych. Oznacza to, że dane te nie mogą być wykorzystywa­ne do innych celów (postępowań karnych, cywilnych oraz administracyjnych).

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Art. 5a. 1. Służby statystyki publicznej zbierają dane, w tym dane oso­bowe, z dostępnych źródeł okreś­lonych w ustawie i wyda­nych na jej podstawie aktach wykonawczych albo odrębnych ustawach.

2. W celu realiza­cji zadań okreś­lonych w ustawie, w tym badań statystycznych, służby statystyki publicznej zbierają dane:

 1. z rejestrów urzę­dowych;
 2. z systemów informacyjnych administra­cji publicznej;
 3. z nie­publicznych systemów informacyjnych;
 4. od respondentów.

3. Służby statystyki publicznej zbierają również dane powszechnie dostępne z innych źródeł niż okreś­lone w ust. 2.

4. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, są zbiera­ne z wykorzysta­niem dostępnych technik, w tym z wykorzysta­niem zautomatyzowa­nych narzędzi elektro­nicznych lub informatycznych.

5. Dane ze źródeł, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3, są prze­kazywa­ne lub udostępnia­ne w formatach, o których mowa w art. 18a ust. 2 i 3.

Powyższy zapis oznacza, że zgodnie z prawem te dane nie mogą być wykorzysta­ne do innych celów niż dane statystyczne, więc nie powinny być wykorzystywa­ne później jako dowód, że dana osoba nie identyfikuje się z płcią prze­ciwną (formularz spisu nie pozwala zaznaczyć płci innej niż «kobieta» lub «mężczyzna» i zaznaczyć jej inaczej niż wynika to z poda­nego numeru PESEL.

Ustawa o statystyce publicznej prze­widuje szereg odpowiedzial­ności karnej.

Ustawa o statystyce publicznej

Art.56. 1. Kto wbrew obowiąz­kowi prze­kazuje dane statystyczne nie­zgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ogranicze­nia wol­ności albo pozbawie­nia wol­ności do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Art. 57. Kto wbrew obowiąz­kowi odmawia wykona­nia obowiązku statystycznego albo udziele­nia informa­cji w spisie powszechnym lub innym bada­niu statystycznym, podlega grzywnie.

Art. 58. Kto wbrew obowiąz­kowi prze­kazuje dane statystyczne po upływie ozna­czonego terminu, podlega karze grzywny.

Art. 59. Orzeka­nie w sprawach o czyn wymie­niony w art. 58 następuje na podstawie prze­pisów o postępowa­niu w sprawach o wykrocze­nia.

Ponieważ ustawa mówi o sta­nie faktycznym, a nie sta­nie prawnym (stan faktyczny uwzględnia nie tylko płeć metrykalną, ale też płeć faktyczną człowieka – uwzględniając identyfika­cję) zalecamy zada­nie Głównemu Urzę­dowi Statystycznemu następujące pyta­nie (nagłówki pomijamy, należy pismo tak samo skonstruować jak powyższe):

Propozy­cja zapyta­nia

Szanowni Pań­stwo!

Ponieważ jestem zmu­szona przez ustawę do wypełnie­nia naro­dowego spisu powszechnego 2021 (spis jest obowiąz­kowy), moje płeć metrykalna (prawna) jest okreś­lona jako męska, zaś identyfikuję się jako kobieta (płeć żeń­ska) [i moje ciało nie jest zbudowa­ne typowo dla płci męskiej, lecz więk­szość cech płciowych ma żeń­ską], zaś ustawa o statystyce publicznej w artykule 56 nakłada na mnie obowiązek odpowiada­nia na pyta­nia zgodnie ze stanem faktycznym, nie zaś stanem prawnym, pytam:

Jaką płeć mam zaznaczyć podczas wypełnia­nia spisu powszechnego w sytua­cji, gdy płeć faktyczna moja jest nie­zgodna z numerem PESEL, zaś formularz uniemożliwia przej­ście dalej, gdy zaznaczę zgodnie ze stanem faktycznym?

Udzielając odpowiedzi proszę udzielić jej zgodnie z art. 14 Kodeksu postępowa­nia administracyjnego, art. 78 Kodeksu cywilnego oraz przede wszystkim zgodnie z treścią art. 393 ust. 2 § 2 (proszę o umieszcze­nie w treści odpowiedzi identyfikatora dokumentu elektro­nicznego, jeżeli oryginalna odpowiedź została ­stwor­zona w formie dokumentu elektro­nicznego).

Zapyta­nie należy wysłać listem pole­conym z potwierdze­niem odbioru.

Powyższy wniosek zabez­pieczy Ciebie przed odpowiedzial­nością karną za zezna­nie nie­prawdy, ponieważ po udzie­lonej odpowiedzi, jeżeli urząd wprowadzi Ciebie w błąd – wina leży po stronie urzędu, zaś jeżeli odpowiedzi się nie doczekasz w terminie 30 dni – zawinił też urząd, ponieważ urzędy mają działać dla dobra obywatela (art. 8 i 9 KPA), w granicach prawa (art. 6 KPA) i muszą udzielać odpowiedzi (art. 14 KPA), jeżeli zapyta­nie zawierało dane adre­sowe oraz imię i nazwisko osoby pytającej!

W sytua­cji, gdy zosta­nie roz­poczęta sprawa sądowa za zezna­nie nie­prawdy po uzyska­niu odpowiedzi urzędu, w sądzie obronisz się uzyskaną odpowiedzią od urzędu i Sąd powinien orzec anulowa­nie kary grzywny lub ogranicze­nia wol­ności.

Osoby, które mają skorygowaną sądownie płeć, powinny zadać GUS poniższe pyta­nie.

Propozy­cja zapyta­nia

Szanowni Pań­stwo!

Ponieważ jestem zmu­szona przez ustawę do wypełnie­nia naro­dowego spisu powszechnego 2021 (spis jest obowiąz­kowy), moje płeć metrykalna (prawna i faktyczna) jest okreś­lona jako żeń­ska, zaś ustawa o statystyce publicznej w artykule 56 nakłada na mnie obowiązek odpowiada­nia na pyta­nia zgodnie ze stanem faktycznym oraz formularz spisu powszechnego dostępny na stronie na stronie spis.gov.pl ma błędy, wnoszę poniższe pyta­nie.

Jak zaznaczyć płeć «Kobieta», zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, w sytua­cji, gdy mój PESEL to: [tutaj twój dotychcza­sowy PESEL]? Formularz spisu blokuje mi przy­cisk «Dalej» mimo użycia komputera i prze­glądarki zgodnej z wymaga­niami.

Nie mam więc możli­wości się spisać elektro­nicznie, tele­fonicznie, ani za pomocą osoby trzeciej (rachmistrza), ponieważ dane docelowo trafiają do Pań­stwa bazy danych za pośredni­ctwem równie wadliwego formularza, nadgorliwie próbując sprawdzać czy numer PESEL jest zgodny z płcią, a zasta­na sytua­cja pokazuje, że minimum czasowo może być on nie­zgodny z płcią, czego twórca spisu powszechnego nie raczył wziąć pod uwagę. Czekam na odpowiedź pod rygorem odmowy uczestni­ctwa w spisie, ponieważ nie zamierzam zeznawać nie­prawdy i narażać siebie na odpowiedzial­ność w postaci ogranicze­nia wol­ności.

Udzielając odpowiedzi proszę udzielić jej zgodnie z art. 14 Kodeksu postępowa­nia administracyjnego, art. 78 Kodeksu cywilnego oraz przede wszystkim zgodnie z treścią art. 393 ust. 2 § 2 (proszę o umieszcze­nie w treści odpowiedzi identyfikatora dokumentu elektro­nicznego, jeżeli oryginalna odpowiedź została ­stwor­zona w formie dokumentu elektro­nicznego).

Osoby nie­binarne obywatel­stwa pol­skiego muszą do celów spisu powszechnego zdecy­dować się czy bliżej im do kobiety, czy do mężczyzny. Pol­skie prawo prze­widuje tylko dwie płcie – męską i żeń­ską (abstrahując od tego, że spis prze­widuje 2 inne odpowiedzi: kobieta oraz mężczyzna). Mężczyzna to osoba płci męskiej, nie zaś płeć, więc formularz ma dodatkowo błędy logiczne.

Osoby zza granicy, gdzie prze­widzia­ne są trzy płci i mają oznacze­nie płci w dokumentach inne niż płeć męska lub żeń­ska – powinny również zapytać urząd co mają zrobić wysyłając zapyta­nie na wzór powyższego, zaznaczając, że formularz nie prze­widuje płci, którą posiadają zapisaną w swoich dokumentach.

Uwaga: imię nie jest daną dotyczącą stanu faktycznego. Imię i nazwisko mają wymiar jedynie prawny, nadawa­ny w urzędzie przez rodziców. Imię i nazwisko należy więc podać w brzmie­niu ze skró­conego aktu urodze­nia na dzień wypełnia­nia spisu powszechnego.

Ryzyko zebra­nia danych o seksual­ności i płcio­wości

Istnieje ryzyko, że z powodu zaznacze­nia opcji bycia w związku nie­formalnym z osobą tej samej płci powsta­nie nie­oficjalny (PiSow­ski) spis osób będących gejami, lesbijkami oraz osobami biseksualnymi. Z cała stanow­czością zalecamy wybór odpowiedzi «nie chcę odpowiadać na to pyta­nie» zarówno przez osoby LGB, jak również osoby, które są im przy­chylne.

Osoby trans­pł­ciowe i inter­seksualne, które zamierzają zapytać Główny Urząd Statystyczny o kwestie zaznacze­nia odpowiedniej płci powinny się zastanowić, czy są gotowe zapytać GUS osobiście. Zalecamy, aby pyta­nie to zadała osoba im przy­chylna, która nie jest osobą trans­płciową, aby nie powstał nie­oficjalny (PiSow­ski) spis osób trans­pł­ciowych w Polsce, celem ich gnębie­nia i ściga­nia.

Dowód odpowiedzi GUS w sądzie będzie tak samo ważny, gdy zapytasz osobiście, jak również, gdy zapyta twoja koleżan­ka lub kolega i uzyska­ne pismo Ci udostępni.

Nie­bez­piecznik wskazuje także, aby nie odpowiadać na pyta­nia o wyzna­nie oraz stan zdrowia (prze­widują one odpowiedź «nie chcę odpowiadać na to pyta­nie»). Nie­odpowiednia odpowiedź na to pyta­nie może bowiem wskazać, że ludzie nie mają już potrzeby prywat­ności. Jeżeli szanujesz swoją prywat­ność i prawo do prywat­ności innych, zalecamy – nie ujawniaj swojego wyzna­nia ani stanu zdrowotnego – to są rzeczy osobiste, o których rząd nie powinien wiedzieć. W sytua­cji pytań o nie­formalne związki, wyzna­nie, wykształce­nie i stan zdrowotny – przy­łączamy się do Nie­bez­piecznika i wskazujemy GUS, aby dodał pyta­nie o dłu­go­ść członka partnera (z obligatoryjną opcją «nie chcę odpowiadać na to pyta­nie» oraz «zawiła sprawa»).

PS. Jeżeli znacie język javaj­ski, pehap­ski, pythoń­ski lub haskell (aka. λ­‑C0V1D), możecie wymienić go jako «inne» w polu teks­towym. Może urzędy się tym zainteresują i zatrudnią bardziej kwalifikowa­nych programistów.

Bez­prawne pyta­nia i blokada wypełnia­nia

W spisie #NSP2021 znaleźliśmy kilka ciekawych i częstych sytua­cji bez wyjścia. Modnym sposobem wynajmu mieszka­nia jest wynajem go na pokoje. Wynajmujący podpisuje z najemcami oddzielne umowy i osoby te o sobie nie muszą nic wiedzieć, nawet imie­nia, gdy nie chcą go podać drugiej osobie (lub podadzą pseudo­nim brzmiący jak imię). Jest to całkowicie legalny według Kodeksu cywilnego sposób wynajmu.

W pisie powszechnym zadawa­ne są 2 pyta­nia, które spowodują całkowite zablokowa­nie możli­wości wypełnie­nia spisu również za siebie. Pierwsze z nich brzmi: «Czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkały także inne osoby?». Po zaznacze­niu «tak» należy obowiązkowo podać imię, nazwisko, PESEL oraz adres stałego zamieszka­nia danej osoby. O ile imię prawdopodobnie znamy, nazwisko być może znamy, o tyle PESEL‑u i adresu stałego zamieszka­nia raczej nie podajemy obcym osobom. Kim innym jak nie obcym jest osoba, która wynajmuje drugi pokój?

Następnie zadawa­ne jest jeszcze raz pyta­nie «Czy wszystkie osoby mieszkające 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem zostały dopisa­ne?» – pyta­nie pod groźbą odpowiedzial­ności karnej z artykułu 56 ustawy o statystyce publicznej.

Są możliwe jeszcze inne przy­padki, gdy kogoś będziemy musieli dopisać i już nawet nie będziemy mogli jej zapytać:

 • osoba wyprowadziła się w czasie trwa­nia spisu powszechnego,
 • osoba ta umarła po 1 kwietnia w czasie spisu powszechnego (spis prowa­dzony jest na dzień 1 kwietnia 2021 i godzinę 00:00).

Zadawa­ne są też pyta­nia, gdzie dana osoba, która jest spisywa­na (i jest nam obca) mieszkała rok temu, czy prze­bywała za granicą. Skąd my mamy to wiedzieć, gdy mieszka­nie jest wynajmowa­ne?

Osoby bez­domne nie­prze­bywające w obiektach zakwaterowa­nia zbio­rowego nie dokonają spisu powszechnego, ponieważ formularz wymusza poda­nie numeru domu. O ile osoba mogła prze­bywać w pobliżu jakiejś ulicy (a nie musiała), o tyle nie musiała prze­bywać w żadnym pomieszcze­niu we wskaza­nej chwili. Czy te osoby będą musiały, często nie mając dochodów, zapłacić karę administracyjną w wyso­kości do 5000 zł?

Nasze pyta­nie brzmi: co jest celem uniemożliwie­nia dokończe­nia wypełnia­nia formularza spisu powszechnego, gdy czegoś nie wiemy lub coś jest sprze­czne? Po co to jest robione? Dlaczego nie ­stworzono formularza tak, aby każdy mógł go wypełnić tylko za siebie i na tym skończyć jego wypełnia­nie? Co w sytua­cji, gdy matka i ojciec mieszkający wraz z córką w domu mają gdzieś wypełnie­nie tego spisu i nie podadzą swoich numerów PESEL córce (tą sytua­cję już sprawdziliśmy – urząd powia­towy odmawia udostępnia numerów PESEL dzieciom, mimo powoła­nia się na spis powszechny 2021).

Aktualiza­cja 2021‑05‑02

Swoją opinię dotyczącą Spisu Powszechnego 2021 (oraz dotyczącą szcze­pień i obostrzeń epidemicznych) przed­stawił publicznie adwokat Jacek Wilk.

Kary administracyjne za nie­spisa­nie się będą prawdopodobnie tak samo upadać w sądach, jak kary sanepidow­skie nało­żone na podstawie notatek poli­cyjnych.

Aktualiza­cja 2021‑05‑24

Zapisów prawa karnego nie należy inter­pretować roz­szerzająco, lecz zawężająco. Z tego wynika, że zapis

Ustawa o statystyce

Art. 57. Kto wbrew obowiąz­kowi odmawia wykona­nia obowiązku statystycznego albo udziele­nia informa­cji w spisie powszechnym lub innym bada­niu statystycznym, podlega grzywnie.

wprowadza karal­ność jedynie za jawną odmowę udziału w spisie powszechnym (czyli odmowę rachmistr­zowi spisa­nia lub odmowę wysłaną na piśmie do GUS).

Następujące zdarze­nia nie są odmową:

 • praca w godzinach pracy uniemożliwiająca spisa­nie się w urzędzie,
 • nie­posiada­nie tele­fonu lub brak możli­wości weryfika­cji tożsa­mości roz­mówcy (uwaga: to, że na ekra­nie tele­fonu zobaczymy numer urzędu statystycznego, nie oznacza, że na pewno ten urząd do nas dzwoni),
 • brak dostępu do inter­netu,
 • nie­wpuszcze­nie rachmistrza do domu np. z powodu objawów grypopodobnych (wtedy możemy udać się na test <;‑)> na kocią grypę), lub też przez prze­spa­nie całego dnia po wyczerpującym dniu.
Ustawa o statystyce

Art. 8. Dane oso­bowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 roz­porządze­nia Parlamentu Europej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze­twarza­niem danych oso­bowych i w sprawie swobodnego prze­pływu takich danych oraz uchyle­nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie oochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 1), zwa­nego dalej „roz­porządze­niem 2016/679”, nie mogą być zbiera­ne na zasadzie obowiązku w bada­niach statystycznych prowa­dzonych z udziałem osób fizycznych.

RODO

Artykuł 9.
Prze­twarza­nie szcze­gólnych kategorii danych oso­bowych

1. Zabra­nia się prze­twarza­nia danych oso­bowych ujawniających pochodze­nie rasowe lub etniczne, poglądy poli­tyczne, prze­kona­nia religijne lub światopoglą­dowe, przy­należ­ność do związków zawo­dowych oraz prze­twarza­nia danych genetycznych, danych bio­metrycznych w celu jedno­znacznego zidentyfikowa­nia osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksual­ności lub orienta­cji seksualnej tej osoby. (...)

Z powyższego wynika, że nie wolno zbierać informa­cji o pochodze­niu rasowym lub etnicznym nawet, gdy umożliwia się zaznacze­nie «nie chcę odpowiadać na to pyta­nie». Już taka odpowiedź może bowiem ujawnić poglądy poli­tyczne lub cechy danej osoby! Cały spis w takiej sytua­cji pozostaje nie­zgodny z RODO z częścią dotyczącą danych wrażliwych.

Spis powszechny 2021 jest obowiąz­kowy i z udziałem osób fizycznych. Dane te nie mogą być zbiera­ne – tak mówi również ustawa o statystyce. Pań­stwu nie wolno zbierać i prze­twarzać tych danych. Gdyby spis nie był obowiąz­kowy lub nie dotyczyłby osób fizycznych – wtedy dane te można by było zbierać i prze­twarzać. Pyta­nia te są więc nie­legalne.

Spis narusza prawo unijne nie tylko w zakresie RODO, ale również w zakresie innych roz­porządzeń.

Roz­porządze­nie Parlamentu Europej­skiego i rady nr 223/2009

Artykuł 2.
Zasady statystyczne

1. Opracowywa­nie, tworze­nie i roz­powszechnia­nie statystyki europej­skiej jest okreś­lone następującymi zasadami statystycznymi: (...)

f) „opłacal­ność” oznacza, że koszty tworze­nia danych statystycznych muszą być współ­mierne do wagi oczekiwa­nych wyników i korzyści oraz że zasoby muszą być wykorzystywa­ne w sposób optymalny, a obciąże­nie respondentów musi być ograni­czone do minimum. Wymaga­ne informa­cje, o których prze­kaza­nie wystąpiono z wnioskiem, są, jeżeli istnieje taka możli­wość, łatwe do pobra­nia z dostępnych rejestrów lub źródeł.

Nadużyciem jest więc zbiera­nie informa­cji o powierzchnii domu, imie­niu, nazwisku, dacie urodze­nia, płci (gdy pyta­ny jest respondent o PESEL), stosunkach prawnych (kto jest czyją matką) itp. w sytua­cji, gdy te dane mogą być łatwo pobra­ne z ksiąg wieczystych, rejestru PESEL czy też urzędu stanu cywilnego. Spis powszechny 2021 jest więc nie­zgodny z kolejnym roz­porządze­niem, którego na mocy Konstytu­cji RP rząd jest zobowiąza­ny prze­strzegać.

Więcej można posłuchać tutaj.

Z czystym sumie­niem polecamy więc bardzo chcieć się spisać, ale nie móc. <roz­bawie­nie>

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół