Menu

Tag: nsp2021

Narodowy spis powszechny 2021

W spi­sie #NSP2021 zna­leźli­śmy kil­ka cie­kawych i czę­stych sytu­acji bez wyj­ścia. Modnym spo­sobem wynaj­mu mie­szka­nia jest wynajem go na poko­je. Wynaj­mują­cy pod­pisu­je z najem­cami oddziel­ne umo­wy i oso­by te o sobie nie muszą nic wiedzieć, nawet imie­nia, gdy nie chcą go podać dru­giej oso­bie (lub podadzą pseudo­nim brzmią­cy jak imię). Jest to całko­wicie legal­ny według Kode­ksu cywil­nego spo­sób wynaj­mu.

W spi­sie powszech­nym zada­wane są 2 pyta­nia, któ­re spo­wodu­ją całko­wite zablo­kowa­nie możli­wości wypeł­nie­nia spi­su również za sie­bie. Pier­wsze z nich brzmi: «Czy w dniu 31 mar­ca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adre­sem mie­szka­ły tak­że inne oso­by?». Po zazna­cze­niu «tak» nale­ży obo­wiąz­kowo podać imię, nazwi­sko, PESEL oraz adres sta­łego zamie­szka­nia danej oso­by. O ile imię pra­wdo­podob­nie zna­my, nazwi­sko być może zna­my, o tyle PESEL‑u i adre­su sta­łego zamie­szka­nia raczej nie poda­jemy obcym oso­bom. Kim innym jak nie obcym jest oso­ba, któ­ra wynaj­muje dru­gi pokój?

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół