Menu

Dyskryminacja niezaszczepionych eksperymentalnymi szczepionkami

Rząd pol­ski rekla­muje kam­panię szcze­pie­nia doro­słych oby­wate­li jako szcze­pie­nia:

 • bez­piecz­ne i sku­tecz­ne,
 • w wystar­cza­jącej ilo­ści,
 • w możli­wie jak naj­krót­szym cza­sie,
 • dar­mowe i łatwo dostę­pne,
 • dobro­wol­ne dla wszys­tkich.

Szcze­pie­nie prze­ciwko COVID‑19 jest ekspe­rymen­tem

Zacząć nale­ży od faktu, że «szcze­pion­ki» prze­ciwko SARS­‑CoV‑2 powin­ny być nazy­wane pre­para­tami bio­logicz­nymi uodpar­nia­jący­mi prze­ciwko SARS­‑CoV‑2, ponie­waż kla­sycz­nej sło­wni­kowej defi­nicji szcze­pion­ki nie speł­nia­ją, zaś pra­wo pol­skie nie defi­niu­je czym jest #szcze­pion­ka. Abstra­hując od powyż­sze­go, posłu­żyć nale­ży się defi­nicją #ekspe­rymen­tu zawa­rtą w sło­wni­ku PWN.

Sło­wnik Języ­ka Pol­skie­go PWN

ekspe­ryment

1. «pró­ba reali­zacji nowa­tor­skie­go pomy­słu»

2. «doświad­cze­nie nauko­we prze­pro­wadzo­ne w celu zba­dania jakie­goś zja­wiska»

Nale­ży zauwa­żyć, że po zakoń­cze­niu III fazy badań kli­nicz­nych, co już czę­ścio­wo* się sta­ło dla jedne­go pre­para­tu – Comir­naty▼ (pre­parat uodpa­rania­jący fir­my Pfi­zer/Bio­NTech) – pre­parat ten prze­szedł równo­legle do sprze­daży / sto­sowa­nia w pun­ktach szcze­pień i do czwa­rtej fazy badań kli­nicz­nych, cze­go może­my dowiedzieć się ze stro­ny rzą­dowej Pań­stwo­wego Zakła­du Higie­ny Naro­dowe­go Insty­tutu Zdro­wia Publicz­nego.

*) Czę­ścio­wo, bowiem bada­nie to trwa dalej i będą zbie­rane dane dłu­goter­mino­we o bez­pie­czeń­stwie. Na pod­sta­wie nie­dokoń­czo­nego bada­nia, pro­dukt mógł wejść do uży­tku warun­kowe­go.

Pań­stwo­wy Zakład Higie­ny

Bada­nia kli­nicz­ne IV fazy obej­mują sze­roki panel badań pro­wadzo­nych kie­dy szcze­pion­ka zosta­ła dopu­szczo­na do obro­tu (zare­jestro­wana) i jest dostę­pna na ryn­ku. Stąd też IV faza badań czę­sto nazy­wana jest bada­nia­mi pore­jestra­cyj­nymi. W cza­sie badań IV fazy potwie­rdza­ne jest bez­pie­czeń­stwo pro­duktu we wszys­tkich wska­zaniach zaakce­pto­wanych w pro­cesie reje­stra­cji szcze­pion­ki. W tej fazie wery­fiko­wane są również wyni­ki uzy­ska­ne w poprzed­nich eta­pach badań kli­nicz­nych. W ramach IV fazy bada­ne są również nowe wska­zania dla zare­jestro­wane­go już pro­duktu, w nowych szcze­gól­nych gru­pach, np. prze­wle­kle cho­rych oraz kon­tynu­owa­na jest oce­na cza­su utrzy­mywa­nia się odpor­ności. Moni­toro­wane jest bez­pie­czeń­stwo szcze­pio­nek.

Czy jasno napi­sane na stro­nie PZH jest, że po dopu­szcze­niu pre­para­tu do sto­sowa­nia, wciąż trwa­ją bada­nia? Naszym zda­niem w peł­ni wyczer­puje dru­gą defi­nicję zawa­rtą w Sło­wni­ku Języ­ka Pol­skie­go PWN «doświad­cze­nie nauko­we prze­pro­wadzo­ne w celu zba­dania jakie­goś zja­wiska». Doświad­cze­nie nauko­we pole­ga na pro­wadze­niu badań pore­jestra­cyj­nych, w tym bez­pie­czeń­stwa, wery­fiko­waniu poprzed­nich wyni­ków, bada­ne są nowe wska­zania. Zja­wiska bada­ne to: wery­fiko­wanie popra­wno­ści wyni­ków z poprzed­nich badań, nowe wska­zania oraz bez­pie­czeń­stwo.

Nie daj więc sobie wma­wiać, że szcze­pion­ki prze­ciwko #SARS­‑CoV‑2 nie są ekspe­rymen­tem medycz­nym. ekspe­rymen­tem medycz­nym i zasto­sowa­nie ma arty­kuł 39 Kon­sty­tucji RP, któ­ry nie podle­ga uchy­leniu nawet w sta­nie nadzwy­czaj­nym (to zna­czy: sta­nie klę­ski żywio­łowej, sta­nie wojen­nym, sta­nie wyją­tko­wym).

Kon­sty­tucja RP

Art. 39. Nikt nie może być pod­dany ekspe­rymen­tom nauko­wym, w tym medycz­nym, bez dobro­wol­nie wyra­żonej zgo­dy.

Jeże­li kto­kolwiek mówi Ci lub pisze, że szcze­pie­nia prze­ciwko SARS­‑CoV‑2 nie są ekspe­rymen­tem, przyj­mij, że całość wypo­wiedzi, któ­rą do Cie­bie kie­ruje jest mani­pula­cją oraz zadaj mu pyta­nia:

 1. jaką nazwę ma szcze­pion­ka i przez kogo jest wypro­duko­wana;
 2. czy pre­parat o poda­nej nazwie ma zakoń­czo­ne bada­nia kli­nicz­ne IV fazy;
 3. czy zna­ne są wszys­tkie odle­głe (dłu­goter­mino­we) sku­tki ubocz­ne pre­para­tu;
 4. ile lat w sumie trwa­ły bada­nia tego kon­kret­nego pre­para­tu;
 5. w jakim try­bie pre­parat jest dopu­szczo­ny do uży­tku i czy wszys­tkie bada­nia III fazy kli­nicz­nej zosta­ły ukoń­czo­ne.

W razie ode­sła­nia z pyta­nia­mi do pro­ducen­ta – wskaż, że jeśli tu i teraz masz udzie­lić zgo­dy na szcze­pie­nie, chcesz dostać na piśmie wszys­tkie potrzeb­ne mate­ria­ły od jedno­stki wyko­nują­cej zabieg medycz­ny jakim jest poda­nie pre­para­tu bio­logicz­nego. Powyż­sze na wypa­dek, gdy­by «szcze­pion­ki» zapo­bie­gają­ce cho­robie COVID‑19 sta­ły się obo­wiąz­kowe lub zosta­ły naka­zane w drodze «naka­zów sto­sowa­nia okre­ślo­nych zabie­gów» w rozu­mie­niu art. 46b «usta­wy zakaź­nej». Całość roz­mowy nagraj dykta­fonem (nie masz obo­wiąz­ku infor­mować o tym – kore­spon­den­cja kie­rowa­na jest bez­pośre­dnio do Cie­bie, poza tym masz pra­wo nagry­wać do celów dowo­dowych – szcze­gól­nie do celów dowo­dowych w sądzie). Zadbaj o dobrą jakość nagra­nia, dykta­fonu nie noś w kie­sze­ni, ale miej go zawsze przy sobie w miej­scu nie wpro­wadza­jącym doda­tko­wych szu­mów. Nagrań nie wol­no Ci upu­blicz­niać według pol­skie­go pra­wa.

Ważne: uży­waj sło­wa «pre­parat», nie zaś «szcze­pion­ka» i uży­waj w każdym pyta­niu jego nazwy (o ile nie jest to pyta­nie w odnie­sie­niu do poprzed­niej odpo­wiedzi). Pre­parat bio­logicz­ny mRNA może nie speł­niać defi­nicji sło­wa «szcze­pion­ka», ani defi­nicji sło­wa «lek». Nie musisz jednak zwra­cać uwa­gi dru­giej stro­nie na tego typu nie­docią­gnię­cia, bowiem jest obo­wią­zana udzie­lić Ci peł­nej odpo­wiedzi na two­je pyta­nie. Zapy­taj też o godność (imię i nazwi­sko) oso­bę, z któ­rą roz­mawiasz oraz zadaj pyta­nie o jej numer pra­wa wyko­nywa­nia zawo­du (jeże­li poka­że legi­tyma­cję, poproś o prze­czy­tanie mówiąc, że sła­bo widzisz).

Uwa­ga dla senio­rów: przy­goto­wali­śmy niżej roz­dział «szcze­pie­nia senio­rów». Zapo­znaj się z nim, ponie­waż w przy­pad­ku senio­rów i osób o szcze­gól­nie osła­bio­nej odpor­ności – korzy­ści z zasto­sowa­nia szcze­pion­ki z dużym pra­wdo­podo­bień­stwem prze­wyż­sza­ją ryzy­ka (w tym ryzy­ka odda­lone w cza­sie). Twie­rdzi­my tak na pod­sta­wie ofi­cjal­nych danych nie zakła­dając matac­twa i nie­kom­peten­cji. Ofi­cjal­ne dane odno­śnie śmie­rtel­ności z powo­du cho­roby COVID‑19 w tej gru­pie wie­kowej (60+) to >10.6%, zaś ofi­cjal­ne ryzy­ko cięż­kich sku­tków ubocz­nych poda­nia pre­para­tu wraz ze zgo­nem wyno­si ofi­cjal­nie poni­żej 0.1%. W tym przy­pad­ku zapy­taj o bez­pie­czeń­stwo, ofi­cjal­ne dane oraz jakie są odkry­te sku­tki ubocz­ne pre­para­tu na chwi­lę obe­cną. Poproś o prze­czy­tanie wszys­tkich prze­ciw­wska­zań i sku­tków ubocz­nych i roz­waż zaszcze­pie­nie się, bowiem w przy­pad­ku każde­go zacho­rowa­nia na COVID‑19 masz ryzy­ko zgo­nu wię­ksze niż 10.6%. Każdo­razo­wo gdy zacho­rujesz, a już wia­domo, że cho­robę można prze­chodzić wie­lokrot­nie. Wal­ka z syste­mem, w tym przy­pad­ku, może być kiep­skim roz­wią­zaniem, pamię­taj jednak też, że sku­tki zabie­gu są two­je, a odpo­wiedzial­ność cudza (pra­wdo­podob­nie całko­wicie wyłą­czo­na, szcze­gól­nie, że rząd wska­zał, że można pozy­ski­wać szó­stą dawkę z fiol­ki, gdy ulo­tka leku mówi o 5 dawkach i naka­zuje sto­sowa­nie się do instruk­cji pod rygo­rem wyłą­cze­nia odpo­wiedzial­ności).

Pamię­taj też, że poda­ne w arty­kule dane licz­bowe (oraz o możli­wych powi­kła­niach) są dany­mi zmien­nymi w cza­sie i z dru­giej ręki. W chwi­li poda­nia pre­para­tu poszu­kaj aktu­alnych warto­ści. Nie mamy możli­wości aktu­ali­zacji sku­tków ubocz­nych wszys­tkich pre­para­tów (cze­ka ich w kolej­ce oko­ło 190) jak też nie mamy możli­wości aktu­ali­zowa­nia na bie­żąco raz przy­toczo­nych liczb.

Zgo­dnie z pra­wem masz pra­wo dobro­wol­nie uczest­niczyć w ekspe­rymen­tach, w tym ekspe­rymen­tach medycz­nych. Jednak zgo­dnie z zapi­sem art. 32 #Kon­sty­tucji RP, nie wol­no sto­sować wobec osób, któ­re w nich nie uczest­niczą (nie szcze­pią się prze­ciwko SARS­‑CoV‑2) żadnych kar i innych form dys­kry­mina­cji. Nie wol­no też dawać żadnych doda­tko­wych praw oso­bom zaszcze­pio­nym prze­ciwko temu wiru­sowi (wyra­żają­cym zgo­dę na ekspe­ryment), bowiem będzie to nie­równe tra­kto­wanie.

Kon­sty­tucja RP

Art. 32. 1. Wszy­scy są wobec pra­wa równi. Wszy­scy mają pra­wo do równe­go tra­kto­wania przez władze publicz­ne.

2. Nikt nie może być dys­kry­mino­wany w życiu poli­tycz­nym, spo­łecz­nym lub gospodar­czym z jakiej­kolwiek przy­czy­ny.

[Aktu­ali­zacja: 2020‑12‑29.]

Infor­macje wprost od pro­ducen­ta

Przed­sta­wia­my infor­macje wprost z ulo­tki pre­para­tu Comir­naty▼ wska­zują­ce na fakt, że infor­macje o sku­tecz­ności, bez­pie­czeń­stwie są ogra­niczo­ne oraz, że trwa­ją dalej bada­nia IV fazy kli­nicz­nej doty­czą­ce tej szcze­pion­ki.

Ulo­tka szcze­pion­ki Comir­naty▼ – fra­gmen­ty

Niniej­szy pro­dukt lecz­niczy będzie doda­tko­wo moni­toro­wany. Umo­żli­wi to szyb­kie ziden­tyfi­kowa­nie nowych infor­macji o bez­pie­czeń­stwie. Oso­by nale­żące do facho­wego per­sone­lu medycz­nego powin­ny zgła­szać wszel­kie podej­rze­wane dzia­łania nie­pożą­dane. Aby dowiedzieć się, jak zgła­szać dzia­łania nie­pożą­dane – patrz punkt 4.8. (...)

Nie oce­nia­no sku­tecz­ności, bez­pie­czeń­stwa sto­sowa­nia ani immu­nogen­ności szcze­pion­ki u osób z obni­żoną odpor­nością, w tym uosób otrzy­mują­cych lecze­nie immu­nosu­pre­syj­ne. Sku­tecz­ność pro­duktu lecz­nicze­go Comir­naty może być mniej­sza u osób z obni­żoną odpor­nością. (...)

Okres utrzy­mywa­nia się ochro­ny zape­wnia­nej przez szcze­pion­kę jest nie­zna­ny, ponie­waż jest to nadal usta­lane w bada­niach kli­nicz­nych będą­cych w toku. (...)

Nie prze­pro­wadzo­no badań doty­czą­cych inte­rak­cji. (...)

Bada­nia na zwie­rzę­tach nie wyka­zały bez­pośre­dnie­go ani pośre­dnie­go szko­dli­wego wpły­wu na repro­duk­cję (...)

Ten pro­dukt lecz­niczy został dopu­szczo­ny do obro­tu zgo­dnie z pro­cedu­rą dopu­szcze­nia warun­kowe­go. Ozna­cza to, że ocze­kiwa­ne są dal­sze dowo­dy świad­czą­ce o korzy­ści ze sto­sowa­nia pro­duktu lecz­nicze­go. Euro­pej­ska Agen­cja Leków doko­na, co naj­mniej raz do roku, prze­glą­du nowych infor­macji o tym pro­dukcie lecz­niczym iw razie koniecz­ności ChPL zosta­nie zaktu­ali­zowa­na. (...)

Nie prze­pro­wadzo­no badań geno­toksycz­ności ani rako­twór­czo­ści. Nie prze­widu­je się, aby skła­dni­ki szcze­pion­ki (lipi­dy i mRNA) mia­ły poten­cjal­ne dzia­łanie geno­toksycz­ne. (...)

Ten lek został warun­kowo dopu­szczo­ny do obro­tu. Ozna­cza to, że ocze­kuje się na wię­cej danych doty­czą­cych leku. Euro­pej­ska Agen­cja Leków doko­na co naj­mniej raz w roku prze­glą­du nowych infor­macji o leku i w razie koniecz­ności treść tej ulo­tki zosta­nie zaktu­ali­zowa­na.

Infor­macja o bra­ku prze­pro­wadze­nia badań pło­dno­ści u sam­ców szczu­rów oraz u każdej z płci czło­wie­ka można zna­leźć w ulot­ce pro­duktu lecz­nicze­go. Nie zba­dano więc wpły­wu szcze­pion­ki na ludz­ki układ roz­rod­czy oraz nie zba­dano wpły­wu na męski układ roz­rod­czy u jakie­goko­lwiek zwie­rzę­cia.

Ulo­tka szcze­pion­ki Comir­naty▼

Toksycz­ny wpływ na repro­duk­cję i roz­wój bada­no u szczu­rów w ramach zło­żone­go bada­nia toksycz­nego wpły­wu na pło­dność i roz­wój, pod­czas któ­rego sami­com szczu­rów poda­wano domię­śnio­wo pro­dukt lecz­niczy Comir­naty przed kry­ciem i w okre­sie cią­ży (otrzy­mywa­ły 4 peł­ne dawki sto­sowa­ne u ludzi pro­wadzą­ce do wzglę­dnie wię­kszych stę­żeń u szczu­rów ze wzglę­du na różni­ce w masie cia­ła, w okre­sie od 21. dnia przed kry­ciem do 20. dnia cią­ży). Odpo­wiedź w posta­ci prze­ciw­ciał neutra­lizu­jących prze­ciw wiru­sowi SARS­‑CoV‑2 była obe­cna u matek przed kry­ciem do cza­su zakoń­cze­nia bada­nia 21. dnia po porodzie, jak również u pło­dów i potom­stwa. Nie zaobse­rwo­wano żadne­go, zwią­zane­go ze szcze­pion­ką wpły­wu na pło­dność u samic, cią­żę ani na roz­wój zarod­ka i pło­du, czy roz­wój potom­stwa. Nie ma dostę­pnych danych doty­czą­cych prze­nika­nia szcze­pion­ki Comir­naty przez łoży­sko ani do mle­ka.

Czym jest warun­kowe dopu­szcze­nie do obro­tu?

Warun­kowe dopu­szcze­nie do obro­tu jest to zatwie­rdze­nie leku, któ­ry zaspo­kaja nie­zaspo­kojo­ne potrze­by medycz­ne pacjen­tów na pod­sta­wie mniej obszer­nych danych, niż jest to zwy­kle wyma­gane. Dostę­pne dane muszą wska­zywać, że korzy­ści ze sto­sowa­nia leku prze­wyż­sza­ją ryzy­ko, a wnio­sko­dawca powi­nien być w sta­nie przed­sta­wić wyczer­pują­ce dane kli­nicz­ne w przy­szło­ści (żró­dło: ema.euro­pa.eu).

FDA i nie­zakoń­czo­ne bada­nia kli­nicz­ne

FDA zauwa­ża, że nad szcze­pion­ką wciąż trwa­ją bada­nia kli­nicz­ne i zauwa­żyła, że potrzeb­na jest dobro­wol­na zgo­da pacjen­ta na szcze­pie­nie. Bez uzy­ska­nia tej zgo­dy na dobro­wol­ny ekspe­ryment, w razie wystą­pie­nia opóź­nio­nych sku­tków ubocz­nych szcze­pion­ki, szcze­pie­nie było­by zbro­dnią prze­ciwko ludz­kości. Mamy nadzie­ję, że rząd pol­ski nie posu­nie się nigdy do dzia­łań noszą­cych zna­mio­na zbro­dni prze­ciwko ludz­kości, bowiem wte­dy każde dzia­łanie oby­wate­la chro­nią­ce inte­gral­ność swo­jego cia­ła i cia­ła osób bli­skich będzie uza­sadnio­ne.

Zastrze­żenia do tre­ści ulo­tki leku Comir­naty▼

W ulot­ce pada okre­śle­nie, że pro­dukt jest szcze­pion­ką oraz jest lekiem. Przyj­rze­liśmy się nie­co bli­żej tre­ści tej ulo­tki i nie­poko­ją nas nastę­pują­ce infor­macje.

 1. Brak pre­cyzyj­nego wska­zania co jest sub­stan­cję czyn­ną leku Comir­naty▼.
  Ulo­tka szcze­pion­ki Comir­naty▼

  1 dawka (0,3 ml) zawie­ra 30 mikro­gra­mów szcze­pion­ki mRNA prze­ciw COVID‑19 (zawa­rtej w nano­czą­stecz­kach lipi­dowych). Jedno­nicio­wy, infor­macyj­ny RNA (ang. mes­sen­ger RNA, mRNA) z cza­pecz­ką na koń­cu 5′, wytwa­rza­ny z wyko­rzy­sta­niem bez­komór­kowej trans­kryp­cji in vitro na matry­cy DNA, kodu­jący bia­łko szczy­towe (ang. spi­ke, S) wiru­sa SARS­‑CoV‑2. Peł­ny wykaz sub­stan­cji pomo­cni­czych, patrz punkt 6.1.

  Nie pada w składzie szcze­pion­ki nazwa tozi­name­ran, ani bnt162b2. Nie znaj­dzie­my też infor­macji, że wszys­tkie nukle­ozy­dy ury­dyny zosta­ły zamie­nio­ne 1­‑mety­lo­‑3′­‑pseudo­ury­dyną. Skąd mamy wiedzieć, czy w leku znaj­duje się sub­stan­cja bnt162b1, czy bnt162b2, a może ich mie­sza­nina? Skład sekwen­cji 3′­‑UTR, 5′­‑UTR oraz poli(A) nie został poda­ny nawet opi­sowo. Co jest więc sub­stan­cją czyn­ną szcze­pion­ki Comir­naty▼?

  Tym­cza­sem bio­rąc do ręki ulo­tkę dowol­nego leku zatwie­rdzo­nego przed rokiem 2020 mamy pre­cyzyj­ne wska­zanie skła­du:

  Ulo­tka leku prze­ciw­bólo­wego MiG

  6. Zawa­rtość opa­kowa­nia i inne infor­macje

  Co zawie­ra lek MIG

  Sub­stan­cją czyn­ną leku jest ibu­pro­fen.
  Każda table­tka powle­kana zawie­ra 400 mg ibu­pro­fenu.

  Pozo­sta­łe skła­dni­ki to:

  Rdzeń table­tki
  Skro­bia kuku­rydzia­na, krze­mion­ka kolo­idal­na bez­wodna, kar­boksy­mety­loskro­bia sodo­wa (typ A), magne­zu ste­ary­nian.

  Otocz­ka table­tki
  Hypro­melo­za 6 mPas, makro­gol 4000, powi­don K30, tyta­nu dwu­tle­nek (E171).

 2. Sam pro­ducent nie wie ile uczest­ników bra­ło udział w bada­niach faz kli­nicz­nych I–III. Posłu­guje się sło­wem «oko­ło». Takie infor­macje powin­ny być skru­pulat­nie zapi­sywa­ne i możli­we potem do pre­cyzyj­nego wska­zania. Jeże­li nie poli­czo­no dokła­dnie uczest­ników, mogło dojść równie dobrze do nie­peł­nej obse­rwa­cji (nie­pra­widło­we zli­cze­nie sku­tków ubocz­nych).
  Ulo­tka leku Comir­naty▼

  Bez­pie­czeń­stwo sto­sowa­nia pro­duktu lecz­nicze­go Comir­naty oce­nia­no u osób w wie­ku 16 lat i star­szych w 2 bada­niach kli­nicz­nych, w któ­rych bra­ło udział oko­ło 21 744 uczest­ników, któ­rzy otrzy­mali co naj­mniej jedną dawkę pro­duktu lecz­nicze­go Comir­naty.

  Kolej­ne «oko­ło» oraz brak zagwa­ran­towa­nia wzię­cia na sie­bie odpo­wiedzial­ności i zobo­wią­zania się do dostar­cze­nia danych cho­cia­żby od 44 tysię­cy ochot­ników, doty­czą­cych sku­tecz­ności pro­duktu po cza­sie dłuż­szym niż 2 mie­sią­ce. Wspo­mnia­ne «maksy­mal­nie 24 mie­sią­ce» to mogą być równie dobrze 3 dni. Dowol­ne wyłą­cza­nie z obse­rwa­cji osób, któ­re zosta­ły zaszcze­pio­ne spo­wodu­je zafał­szo­wanie wyni­ków doty­czą­cych sku­tecz­ności i bez­pie­czeń­stwa sto­sowa­nia pro­duktu. Rodzi duże możli­wości korup­cji i innych nadu­żyć. Jakie pod­sta­wy ma pro­ducent do tego, aby skró­cić wska­zany okres obse­rwa­cji do dowol­nego cza­su poni­żej zade­kla­rowa­nych 2 lat (to i tak sto­sun­kowo kró­tko).

  Ulo­tka leku Comir­naty▼

  Sku­tecz­ność u uczest­ników w wie­ku 16 lat i star­szych

  W fazie 2/3 zran­domi­zowa­no równo­mier­nie oko­ło 44000 uczest­ników do otrzy­mania w odstę­pie 21 dni 2 dawek szcze­pion­ki mRNA prze­ciw COVID‑19 lub pla­cebo. W ana­lizach sku­tecz­ności uwzglę­dnio­no uczest­ników, któ­rzy otrzy­mali dru­gą dawkę szcze­pion­ki w cią­gu od 19 do 42 dni od pier­wszej dawki szcze­pion­ki. Pla­nuje się, że uczest­nicy będą obję­ci kon­tro­lą przez maksy­mal­nie 24 mie­sią­ce od otrzy­mania dru­giej dawki w celu prze­pro­wadze­nia ocen bez­pie­czeń­stwa sto­sowa­nia i sku­tecz­ności prze­ciw COVID‑19.

 3. Pod­czas badań wyłą­czo­no z nich oso­by z obni­żoną odpor­nością, czy­li lek nie był bada­ny u osób mają­cych obni­żoną odpor­ność. W gru­pie znaj­dowa­ły się oso­by zaka­żone HIV, jednak bez obni­żonej odpor­ności (bez roz­winię­tego AIDS). Tym­cza­sem w prze­ciw­wska­zaniach do szcze­pie­nia nie wymie­nio­no obni­żonej odpor­ności (mimo całko­wite­go bra­ku badań na tej gru­pie osób). Cóż. Oso­by, któ­re pod­dadzą się szcze­pie­niom (miej­my nadzie­ję, że we wszys­tkich kra­jach dobro­wol­nych) zro­bią za kró­liki doświad­czal­ne i dostar­czą dane «w locie» (uwa­ga: rząd Włoch roz­waża wpro­wadze­nie szcze­pień obo­wiąz­kowych tą szcze­pion­ką).
  ulo­tka szcze­pion­ki Comir­naty▼ (Pfi­zer)

  Ran­domi­zacja była stra­tyfi­kowa­na według wie­ku: oso­by od 12 do 15 lat, oso­by od 16 do 55 lat lub oso­by od 56 lat i star­sze z mini­mum 40% uczest­ników w przedzia­le ≥56 lat. Z bada­nia wyklu­czo­no uczest­ników z obni­żoną odpor­nością oraz oso­by z uprzed­nim kli­nicz­nym lub mikro­bio­logicz­nym roz­pozna­niem COVID‑19.

  ulo­tka szcze­pion­ki Comir­naty▼ (Pfi­zer)

  4.3 Prze­ciw­wska­zania

  Nad­wra­żli­wość na sub­stan­cję czyn­ną lub na któ­rąko­lwiek sub­stan­cję pomo­cni­czą wymie­nio­ną w pun­kcie 6.1

 4. Pro­ducent wyklu­czył z badań oso­by, któ­re w cza­sie mniej niż 60 dni otrzy­mali leki immu­nolo­gicz­ne lub lecze­nie oso­czem krwi. Infor­macji o prze­ciw­wska­zaniu do szcze­pie­nia tego typu osób nie znaj­dzie­my w prze­ciw­wska­zaniach.
  Ulo­tka leku Comir­naty▼

  W bada­niu kli­nicz­nym od uczest­ników wyma­gano zacho­wania co naj­mniej 60­‑dnio­wego odstę­pu przed otrzy­maniem lub po otrzy­maniu pro­duktów krwio­pocho­dnych/oso­cza lub immu­noglo­bulin do cza­su zakoń­cze­nia bada­nia, aby mogli otrzy­mać pla­cebo lub szcze­pion­kę mRNA prze­ciw COVID‑19.

 5. W chwi­li opra­cowa­nia pol­skiej wer­sji ulo­tki leku pro­ducent poda­je, że z gru­py 18325 ochot­ników, któ­rzy otrzy­mali pla­cebo zacho­rowa­ły 162 oso­by, zaś z gru­py szcze­pio­nych 18198 uczest­ników zacho­rowa­ło 8. Naszym zda­niem gru­pa jest nie­repre­zen­taty­wna, bowiem nie obse­rwo­wano wszys­tkich ochot­ników do cza­su, kie­dy zacho­ruje mini­mum tysiąc (lub wię­cej) osób otrzy­mują­cych pla­cebo. Nie­repre­zen­taty­wna jest nie tyle ilość uczest­ników, co łącz­na ilość cho­rują­cych z gru­py szcze­pio­nej i pla­cebo.
 6. Spo­sób przy­goto­wania pro­duktu nie jest tak pro­sty, jak w przy­pad­ku szcze­pion­ki na gry­pę, zaś pro­ducent dekla­ruje, że nie ponie­sie odpo­wiedzial­ności za uży­cie pro­duktu w spo­sób nie­pra­widło­wy, w szcze­gól­ności poda­ny ina­czej niż naty­chmia­sto­wo po roz­puszcze­niu. Taką sytu­ację będzie bardzo cięż­ko udo­wodnić. Doda­tko­wo patrząc na donie­sie­nia medial­ne odno­śnie poda­nia kon­cen­tra­tu szcze­pion­ki (łącz­nie 7.5 dawki) 8 oso­bom (z cze­go jedna prze­bywa­ła w szpi­talu mini­mum kil­ka dni – media nie poda­ły co się koń­cowo z nią sta­ło) – będzie cięż­ko dochodzi swoich praw odno­śnie tego, czy zawi­nił pro­ducent (nie­odpo­wie­dni skład), czy też zawi­nił nie­odpo­wiedzial­ny lekarz (lub pie­lęgniar­ka), któ­ry nie prze­czy­ta ulo­tki lub ją źle zrozu­mie.

  Nie­jasne też jest, kto jest «uży­tko­wni­kiem» szcze­pion­ki – szcze­pio­ny, przy­cho­dnia, czy per­sonel medycz­ny.

  Ulo­tka leku Comir­naty▼

  Wyka­zano, że po roz­cień­cze­niu w roz­two­rze 9 mg/ml (0,9%) chlor­ku sodu do wstrzy­kiwań pro­dukt zacho­wuje sta­bil­ność che­micz­ną i fizycz­ną przez 6 godzin w tem­pera­turze od 2°C do 30°C. Z mikro­bio­logicz­nego pun­ktu widze­nia pro­dukt nale­ży zużyć naty­chmiast. Jeśli pro­dukt nie jest zuży­ty naty­chmiast, odpo­wiedzial­ność za okres i warun­ki prze­cho­wywa­nia przed zasto­sowa­niem pono­si uży­tko­wnik

 7. W ulot­ce przez brak pre­cyzji opi­su widzi­my nową mate­maty­kę (0.3 ml · 5 = 2.25 ml). Nie napi­sano, że pozo­sta­łość sta­nowi odpad, któ­ry nale­ży wyrzu­cić mimo bra­ku upły­wu 6 godzin. Pozo­sta­jąca duża ilość nadmia­rowa sub­stan­cji (0.75 ml to wciąż ponad 2 dawki po 0.3 ml) może spo­wodo­wać nie­pewność per­sone­lu co do tego, ile podał dawek z tej fiol­ki.
  Ulo­tka leku Comir­naty▼

  Po roz­cień­cze­niu fiol­ka zawie­ra 2,25 ml, co odpo­wia­da 5 dawkom po 0,3 ml. Pobrać wyma­ganą dawkę 0,3 ml roz­cień­czo­nej szcze­pion­ki, uży­wając jało­wej igły.

 8. Mamy nadzie­ję, że na papie­rowej wer­sji ulo­tki popra­wnie poda­no datę zatwie­rdze­nia i jest ona dostę­pna dla pacjen­ta...
  Ulo­tka szcze­pion­ki Comir­naty▼

  8. NUMER POZWO­LENIA NA DOPU­SZCZE­NIE DO OBRO­TU

  EU/1/20/15289.

  DATA WYDA­NIA PIER­WSZE­GO POZWO­LENIA NA DOPU­SZCZE­NIE DO OBRO­TU I DATA PRZED­ŁUŻE­NIA POZWO­LENIA

  Data wyda­nia pier­wsze­go pozwo­lenia na dopu­szcze­nie do obro­tu: {DD mie­siąc RRRR}

 9. Pro­ducent szcze­pion­ki, EMA, WHO lub inny podmiot dosko­nale wiedzą kie­dy pan­demia COVID‑19 zakoń­czy się na tere­nie Unii Euro­pej­skiej. Bardzo zasta­nawia­jąca jest zbie­żność poda­nego ter­minu z cza­sem, kie­dy na tere­nie Unii Euro­pej­skiej będą musia­ły być wyda­wane, w każdym pań­stwie człon­kow­skim, dowo­dy oso­biste zawie­rają­ce odci­ski pal­ców. Czy więc oso­by wie­rzą­ce w pla­nowa­ną pan­demię mia­ły rację? <myśli> #miR­NA­‑Com­muni­ty #Teorie­‑Spi­sko­we
  Ulo­tka leku Comir­naty▼

  W związ­ku z ogło­sze­niem sta­nu zagro­żenia zdro­wia publicz­nego o zasię­gu mię­dzy­naro­dowy­mi w celu zape­wnie­nia wcze­sne­go zaopa­try­wania, ten pro­dukt lecz­niczy podle­ga ogra­niczo­nemu cza­sowo odstęp­stwu, na mocy któ­rego dopu­szcza się prze­pro­wadza­nie testów kon­trol­nych serii w zare­jestro­wanej pla­cówce (zare­jestro­wanych pla­cówkach) zlo­kali­zowa­nej (zlo­kali­zowa­nych) w pań­stwie trze­cim. Odstęp­stwo to prze­sta­je obo­wią­zywać 31 sier­pnia 2021r.

  Swo­ją dro­gą takie odstęp­stwo (przy bardzo nie­sta­bil­nej szcze­pion­ce) to spo­re nie­bez­pie­czeń­stwo, bowiem dotrzeć do pun­któw szcze­pień mogą różne podrób­ki szcze­pion­ki (o innym składzie) lub też mogą dotrzeć ory­ginal­ne szcze­pion­ki w fazie roz­kła­du z powo­du złe­go spo­sobu prze­cho­wywa­nia. Głó­wny Inspe­ktor Far­maceutycz­ny (GIF) nie może prze­pro­wadzić kon­tro­li skła­du leku bowiem sub­stan­cja czyn­na pozo­sta­je w myśl ulo­tki nie­zna­na (zata­jona). Oby­wate­lom tą decy­zją ode­bra­no jakie­kolwiek zape­wnio­ne bez­pie­czeń­stwo popra­wno­ści skła­du.

 10. Dzi­wi nas, że pro­ducent nie umiał w ulot­ce napi­sać sło­wa «tozi­name­ran» (może to jednak nie ich sub­stan­cja? <myśli>) i zaktu­ali­zować bazy INN oraz Pub­Chem w zakre­sie skła­du nukle­oty­dowe­go i che­micz­nego sub­stan­cji czyn­nej. Nie podo­ba nam się to, że EMA dopu­szcza do uży­tku leki nie posia­dają­ce wyspe­cyfi­kowa­nej sub­stan­cji czyn­nej. Rodzi to duże pole do nadu­żyć, nie tyl­ko pole do powsta­wania nowych teorii kon­spi­racyj­nych.
  Ulo­tka szcze­pion­ki Comir­naty▼

  W celu zape­wnie­nia sta­łej jako­ści pro­duktu, podmiot odpo­wiedzial­ny powi­nien prze­kazać doda­tko­we infor­macje, aby wzmo­cnić stra­tegię kon­tro­li, w tym spe­cyfi­kacje sub­stan­cji czyn­nej i pro­duktu koń­cowe­go. Ter­min: Lipiec 2021r. Rapo­rty okre­sowe: marzec 2021 r.

 11. Nie wie­my dla­cze­go Unia Euro­pej­ska wyzna­cza tak odle­głe ter­miny dostar­cze­nia infor­macji o sku­tecz­ności i bez­pie­czeń­stwie odno­śnie wska­zane­go bada­nia. Bada­nie to bowiem jest bada­niem, na pod­sta­wie któ­rego dopu­szczo­no lek do uży­tku (I–III faza badań kli­nicz­nych przed­reje­stra­cyj­nych). Dla­cze­go EMA pozwa­la na zatwie­rdze­nie leku na pod­sta­wie nie­dokoń­czo­nych badań (data zakoń­cze­nia badań: 30 lipca 2023)? <strach>
  Ulo­tka leku Comir­naty▼

  W celu potwie­rdze­nia sku­tecz­ności i bez­pie­czeń­stwa sto­sowa­nia pro­duktu lecz­nicze­go Comir­naty, podmiot odpo­wiedzial­ny powi­nien przed­łożyć raport koń­cowy z bada­nia kli­nicz­nego dla ran­domi­zowa­nego, z gru­pą kon­trol­ną otrzy­mują­cą pla­cebo, pro­wadzo­nego meto­dą śle­pej pró­by wobec obse­rwa­tora bada­nia C4591001. Ter­min: Grudzień 2023 r.

 12. Część ulo­tki dla pacjen­ta tłu­maczy, że szcze­pion­ka Comir­naty▼ skła­da się ze szcze­pion­ki mRNA prze­ciwko COVID‑19. Tak, dobrze widzisz, czy­tając ten tekst, szcze­pion­ka skła­da się ze szcze­pion­ki. Skła­dnik czyn­ny: ekstrakt ze szcze­pion­ki dzi­ko rosną­cej na masztach 5G. <roz­bawie­nie>
  Ulo­tka szcze­pion­ki Comir­naty▼

  6. Zawa­rtość opa­kowa­nia i inne infor­macje

  Co zawie­ra lek Comir­naty

  • Sub­stan­cją czyn­ną leku jest szcze­pion­ka mRNA prze­ciw COVID‑19. Po roz­cień­cze­niu fiol­ka zawie­ra 5 dawek po 0,3 ml z 30 mikro­gra­mami mRNA każda.
  • Pozo­sta­łe skła­dni­ki to: (...)

Po prze­czy­taniu tej ulo­tki, stwie­rdza­my, że nie zamie­rza­my się tym szcze­pić do cza­su, do kie­dy wąt­pli­wości, w tym taj­ny skład sub­stan­cji czyn­nej, nie zosta­ną roz­wią­zane i nie sta­ną się publicz­nie dostę­pne. Jeże­li ktoś jest w sta­nie przy­jąć sok z kota Schrö­din­gera w strzy­kawce, to gra­tulu­jemy mu odwa­gi.

[Aktu­ali­zacja: 2020‑12‑31.]

Czy szcze­pie­nia będą bez­piecz­ne i sku­tecz­ne?

Szczepionka mRNA przeciwko COVID

Kró­tko: nie. Przed­się­bior­stwa Bio­NTech i Pfi­zer poda­ją, że ich szcze­pion­ka ma sku­tecz­ność kró­tko­ter­mino­wą 95%, co ozna­cza, że oko­ło 5% ludzi i tak zacho­ruje w cią­gu 2 mie­się­cy od poda­nia 2 dawki szcze­pion­ki (tyle trwa­ły testy po kom­ple­cie szcze­pień). Nie­zna­na jest sku­tecz­ność zaszcze­pie­nia po cza­sie poło­wy roku, roku, 2 lat, 3 lat i 5 lat od szcze­pie­nia. Brak jest jakich­kolwiek danych na temat cza­su odpor­ności jaką daje szcze­pion­ka Pfi­zera/Bio­NTe­cha, Moder­ny i każdej innej fir­my, bowiem sama cho­roba COVID‑19 wraz z wiru­sem SARS­‑CoV‑2 zosta­ły odkry­te zale­dwie nie­cały rok temu.

Bio­NTech/Pfi­zer («szcze­pion­ka» BNT162b2) poda­je nastę­pują­ce dzia­łania nie­pożą­dane szcze­pion­ki według prze­kaza­nego rzą­dowi Wiel­kiej Bry­tanii doku­men­tu sta­nowią­cego odpo­wie­dnik pol­skiej cha­rakte­rysty­ki pro­duktu lecz­nicze­go BNT162b2:

 • ból w miej­scu wkłu­cia: >80%,
 • zmę­cze­nie: >60%,
 • ból gło­wy: >50%,
 • ból mię­śni: >30%,
 • dre­szcze: >30%,
 • bóle sta­wów: >20%,
 • gorącz­ka: >10%.

Są to typo­we obja­wy cho­roby COVID‑19. Zacho­rowa­nie na COVID‑19 było zde­finio­wane jako posia­danie jedne­go z obja­wów COVID‑19 oraz posia­danie dodat­nie­go wyni­ku testu. Zacho­rowa­nia nie stwie­rdza­no, gdy sam test SARS­‑CoV‑2 RNA był dodat­ni albo wystą­piły obja­wy COVID‑19 bez dodat­nie­go testu.

Nawet Bio­NTech/Pfi­zer pod­czas prze­pro­wadza­nia swoich badań nie nazwał cho­rymi tych osób, któ­re mia­ły dodat­ni test, ale pozo­sta­ły bezob­jawo­we (nasz rząd do pewne­go cza­su takie oso­by zli­czał i nie­wyklu­czo­ne, że nadal zli­cza, gdy pój­dą na test bez obja­wów).

Rzad­sze (<10%) ofi­cjal­ne dzia­łania nie­pożą­dane obej­mowa­ły: powię­ksze­nie węzłów chłon­nych, zacze­rwie­nie­nie w miej­scu wstrzy­knię­cia, obrzęk w miej­scu wstrzy­knię­cia, złe samo­poczu­cie, nudno­ści.

Są to dzia­łania nie­pożą­dane wywo­łane u zdro­wych ochot­ników. Nie tru­dno zauwa­żyć, że sko­ro pre­parat bio­logicz­ny powo­duje powię­ksze­nie węzłów chłon­nych, może zaostrzyć prze­bieg cho­rób auto­immu­nolo­gicz­nych, podob­nie jak to czy­ni prze­cho­rowa­nie wie­lu cho­rób zakaź­nych mobi­lizu­jących ten­że układ odpor­nościo­wy do wal­ki (mobi­liza­cja ta w przy­pad­ku cho­rób auto­immu­nolo­gicz­nych nastą­pi tak­że do wal­ki z wła­sny­mi komór­kami cia­ła).

Pod­czas badań III fazy szcze­pion­ki fir­my Astra­Zene­ca (szcze­pion­ka na bazie ade­nowi­rusa zmo­dyfi­kowa­nego gene­tycz­nie) wystą­piły 2 przy­pad­ki poprze­czne­go zapa­lenia rdze­nia krę­gowe­go oraz 1 ochot­nik bio­rący udział w bada­niach – umarł. Fir­ma nie przy­znaje się, aby był to sku­tek poszcze­pien­ny (szcze­gól­nie te 2 przy­pad­ki zapa­lenia rdze­nia krę­gowe­go – rzad­kiej cho­roby). Odno­śnie śmier­ci – śmierć jest loso­wym zda­rze­niem o czę­sto­ści wystę­powa­nia oko­ło 1% w cią­gu roku. Pra­wda jest taka, że po to prze­pro­wadza się tego typu bada­nia, aby stwie­rdzić co się sta­ło. Sta­ło się to, że były 3 przy­pad­ki cięż­kie lub śmie­rtel­ne w gru­pie 22680 osób, z cze­go tyl­ko poło­wa dosta­ła pre­parat tej fir­my. W sytu­acji, gdy fir­ma wyrze­ka się sku­tków ubocz­nych, a szcze­góło­wych danych nie udo­stę­pnia, zasła­nia­jąc się taje­mni­cą lekar­ską, fir­ma nara­ża się na brak zaufa­nia i podej­rze­nia, że takich przy­pad­ków było wię­cej, tyl­ko zosta­ły zata­jone.

Ponie­waż brak jest danych na temat wpły­wu szcze­pie­nia na oso­by obcią­żone cho­roba­mi, nie nale­ży twie­rdzić, że szcze­pie­nia będą bez­piecz­ne dla wszys­tkich.

Doda­tko­wo szcze­pion­ka w chwi­li spo­rzą­dza­nia pier­wszej wer­sji ulo­tki nie mia­ła prze­pro­wadzo­nych badań jaki ma wpływ na płód, cią­żę, kar­mie­nie pier­sią oraz pło­dność. Dru­ga wer­sja ulo­tki wspo­mina jedy­nie o bada­niach pło­dno­ści w mode­lu zwie­rzę­cych jedy­nie u samic (brak badań prze­pro­wadzo­nych u ludzi i sam­ców zwie­rząt w tym aspe­kcie). Szcze­pion­ka zaczę­ła być poda­wana oby­wate­lom UK bez zakoń­czo­nych badań w tym aspe­kcie. W takiej sytu­acji, naszym zda­niem, pod­jęto zbyt wcze­śnie decy­zję o maso­wym szcze­pie­niu.

W ten spo­sób – poprzez brak jakich­kolwiek danych z dal­szych badań na oso­bach z nie­któ­rymi «cho­roba­mi współ­ist­nie­jący­mi», brak danych o sku­tkach ubocz­nych dłu­goter­mino­wych oraz brak jest dłu­golet­nich badań sku­tecz­ności – został oba­lony mit o bez­pie­czeń­stwie i sku­tecz­ności tego kon­kret­nego szcze­pie­nia (prze­ciwko COVID‑19), gdzie część leka­rzy oraz rząd upie­ra się, że są bez­piecz­ne i sku­tecz­ne. Inten­cje i mar­keting nie zastą­pią rze­czy­wisto­ści i bra­kują­cych danych. Zwra­cali uwa­gę na to też leka­rze i nauko­wcy mają­cy tytuł pro­feso­ra i dokto­ra w liście kie­rowa­nym do rzą­du.

Z pewno­ścią za 3–5 lat będzie można powiedzieć coś wię­cej o sku­tecz­ności i bez­pie­czeń­stwie szcze­pion­ki prze­ciwko SARS­‑CoV‑2.

Ulo­tka szcze­pion­ki Comir­naty▼

Pod­czas dotych­cza­sowe­go okre­su kon­tro­li bez­pie­czeń­stwa sto­sowa­nia ostre pora­żenie (lub para­liż) nerwu twa­rzo­wego zgło­szo­no u czte­rech uczest­ników w gru­pie szcze­pion­ki mRNA prze­ciw COVID‑19. Pora­żenie nerwu twa­rzo­wego wystą­piło 37 dni po 1. dawce (uczest­nik nie otrzy­mał 2. dawki) oraz 3, 9 i 48 dni po 2. dawce. W gru­pie pla­cebo nie zaobse­rwo­wano żadnych przy­pad­ków ostre­go pora­żenia (lub para­liżu) nerwu twa­rzo­wego.

[Aktu­ali­zacja: 2020‑12‑29.]

Pre­parat musi mieć jawny skład

Odno­śnie bez­pie­czeń­stwa jest jeszcze jeden aspekt. Jest nim peł­na jawność skła­du pro­duktu. W przy­pad­ku szcze­pion­ki Pfi­zera/Bio­NTe­cha (o nazwie han­dlo­wej «Comir­naty▼») dotar­liśmy w koń­cu do nie­ofi­cjal­nego skła­du sub­stan­cji czyn­nej tozi­name­ran, ale Pfi­zer go nie potwie­rdził ani w ulot­ce, ani w odpo­wiedzi na nasze zapy­tania (pole­camy pytać o to Pfi­zera, może gdy wpły­nie kil­kaset zapy­tań o tej samej tre­ści, raczą podać nazwę sub­stan­cji i jej wzór zapi­sany nukle­oty­dami).

Pyta­liśmy Pfi­zera i Bio­NTe­cha o nazwę sub­stan­cji czyn­nej oraz jej stru­ktu­rę zapi­saną nukle­oty­dami i jedy­ne co otrzy­mali­śmy jako odpo­wiedź to «The acti­ve sub­stan­ce is COVID‑19 mRNA Vac­cine» oraz odmo­wę «Due to phar­maceuti­cal regu­lations, we are unfo­rtu­nate­ly una­ble to pro­vide you with infor­mation on this medi­cine, beyond that con­tained in the patient infor­mation leaflet». Odpo­wiedź nie nada­je się do publi­kacji, bowiem zawie­ra zbyt wie­le «disc­laime­rów». Mówiąc w skró­cie: ofi­cjal­nie Pfi­zer twie­rdzi, że skła­dni­kiem czyn­nym szcze­pion­ki Comir­naty prze­ciwko COVID‑19 jest szcze­pion­ka mRNA prze­ciwko COVID‑19... Gor­szej kpi­ny z zada­nego pro­fesjo­nal­nie zapy­tania nigdy wcze­śniej nie otrzy­mali­śmy. Będzie­my poszu­kiwać skła­du pozo­sta­łych «szcze­pio­nek» mRNA (firm Cure­Vac oraz Moder­na). Do tej pory nie dotar­liśmy jednak do skła­du sub­stan­cji czyn­nych również tych szcze­pio­nek (nawet nie­ofi­cjal­nych).

W związ­ku z pra­ktycz­nym bra­kiem odpo­wiedzi od fir­my Pfi­zer, wysła­liśmy do fir­my węż­sze zapy­tanie:

Dear Sirs,

I can­not find the acti­ve sub­stan­ce name and che­mical struc­ture in the docu­ment. The mRNA/modR­NA is a group of sub­stan­ces. I asked about struc­ture / nuc­leoti­de sequ­ence of the ACTI­VE SUB­STAN­CE and its name if pro­vided. Ple­ase tell me about this sub­stan­ce with use of nuc­leoti­des: C, G, A, U, Ψ.

Can you ple­ase answer my question? If the sub­stan­ce is paten­ted, the­re is no pro­blem to send this infor­mation.

Regards,

Dosta­liśmy odpo­wiedź fir­my Pfi­zer, jednak odpo­wiedź jest nie na temat. Zapy­tali­śmy teraz wprost, czy sekwen­cja wspo­mnia­na wyżej jest sekwen­cją sub­stan­cji czyn­nej szcze­pion­ki Comir­naty. Fir­ma nie może potwie­rdzić zasła­nia­jąc się «pra­wem medycz­nym» ani skła­du nukle­oty­dowe­go sub­stan­cji czyn­nej ani jej nazwy «tozi­name­ran». Coś więc ewi­dent­nie jest nie tak, jeże­li fir­ma nie chce roz­mawiać o sub­stan­cji czyn­nej ani nie chce wpi­sać jej nazwy w składzie, ani nie przy­znaje się do skła­du nukle­oty­dowe­go, któ­ry dostę­pny jest na INN. Mediom może­my udo­stę­pnić treść listów, któ­re dosta­liśmy w tej spra­wie.

Jako oby­wate­le mamy pra­wo wiedzieć co jest wbi­jane w nasze ramię. Przyj­mowa­nie cze­goś, co nie ma opi­sane­go skła­du / stru­ktu­ry jest skraj­nie nie­odpo­wiedzial­ne i ryzy­kowne, choć­by z powo­du zamknię­cia innym ludziom, któ­rzy to umie­ją – równo­ległe­go testo­wania bez­pie­czeń­stwa szcze­pion­ki i inte­rak­cji oraz auto­matycz­nej ana­lizy kom­pute­rowej, jakie są możli­we do prze­widze­nia sku­tki ubocz­ne. Dokła­dny skład każdej szcze­pion­ki musi być też dostę­pny publicz­nie, aby orga­niza­cje poza­rzą­dowe mogły potwie­rdzić skład i jakość pro­duktu. Bez jawne­go skła­du tego GIF i GIS mia­łyby zwią­zane ręce w zakre­sie spra­wdze­nia co ludziom jest poda­wane.

Jawny skład sub­stan­cji czyn­nej szcze­pio­nek powi­nien spo­wodo­wać też zwię­ksze­nie zaufa­nia do pro­duktu oraz fir­my pro­duku­jącej dany pre­parat, co powin­no się prze­łożyć na wyż­szy współ­czyn­nik zaszcze­pie­nia popu­lacji.

Wszys­tkie obe­cnie dopu­szczo­ne szcze­pion­ki (w try­bach wyją­tko­wych) mają nie­uja­wnio­ny skład sub­stan­cji czyn­nej (w przy­pad­ku Pfi­zera domy­śli­liśmy się, któ­ra to sub­stan­cja po dłu­gości sekwen­cji 4824 nukle­oty­dów oraz fakcie pod­sta­wie­nia U przez m1Ψ i sko­jarze­niu z sub­stan­cją INN 11889 – jednak nie tak powin­no prze­bie­gać dowia­dywa­nie się o składzie pro­duktu).

Pro­fesor Zie­liń­ski zauwa­żył, że kon­strukt mRNA (tak pro­fesor nazy­wa ten pro­dukt – nie mogąc nazwać go szcze­pion­ką, o czym pisa­liśmy wcze­śniej też my), podob­ny jest stru­ktu­rą do syn­cyty­ny, któ­ra jest potrzeb­na do pra­widło­wego dzia­łania ple­mni­ków oraz umo­żli­wie­nia zagnież­dże­nia się komó­rek jajo­wych. Jeże­li w drodze poda­nia tego kon­stru­ktu (lub pra­wdo­podob­nie też prze­cho­rowa­nia COVID‑19 – w koń­cu ma podob­ną sekwen­cję w sobie koro­nawi­rus SARS­‑CoV‑2), orga­nizm zacz­nie wytwa­rzać prze­ciw­cia­ła prze­ciwko syn­cyty­nie – może dojść do bez­pło­dno­ści męż­czyzn i kobiet i realne sta­ną się teorie spi­sko­we o depo­pula­cji. Czym innym będzie jak nie depo­pula­cją, unie­możli­wie­nie czło­wie­kowi roz­mna­żania się w drodze nie­spra­wnych ple­mni­ków lub unie­możli­wie­nia zagnież­dże­nia się komór­ki jajo­wej? Doda­my tutaj, aby nie robić anty­rekla­my kon­kret­nemu przed­się­bior­stwu, że sekwen­cja kol­ca S koro­nawi­rusa znaj­duje się też w «szcze­pion­kach» Moder­ny, Cure­Vac, ale też w wie­lu pod­jednos­tko­wych czy na bazie ade­nowi­rusa (np. fir­my Astra­Zene­ca) – wszys­tkich lub pra­wie wszys­tkich prze­ciwko tej cho­robie.

Jeże­li więc doj­dzie do cho­roby auto­immu­nolo­gicz­nej skie­rowa­nej prze­ciwko syn­cyty­nie – będzie to pokło­sie zbyt szyb­kie­go dopu­szcze­nia szcze­pio­nek do uży­tku, bowiem w cza­sie 5 lat (tyle trwa nor­mal­ny pro­ces zatwie­rdza­nia szcze­pio­nek) dowiedzie­liby­śmy się o tym możli­wym sku­tku ubocz­nym, albo z badań nad koro­nawi­rusem, albo z badań nad samy­mi szcze­pion­kami.

Jedy­ne z czym nie do koń­ca zgodzi­my się z pro­feso­rem Zie­liń­skim – nie zna­leźli­śmy w stru­ktu­rze pre­para­tu bio­logicz­nego Pfi­zera/Bio­NTe­cha sekwen­cji repli­kacyj­nej wiru­sa (RdRp – RNA­‑zale­żnej poli­mera­zy RNA), jednak pra­wdą jest, że kon­strukt ten może zostać namno­żony, gdy będzie­my równo­cze­śnie prze­chodzić zaka­żenie dowol­nym wiru­sem RNA, zawie­rają­cym wła­sny mecha­nizm RdRp.

Z naszej stro­ny doda­my, że trwa­ją pra­ce również nad szcze­pion­kami DNA, czy­li taki­mi, któ­re mogą powę­dro­wać do jądra komór­kowe­go, a w awa­ryj­nych sytu­acjach (np. napra­wa DNA), nawet zostać włą­czo­ne do geno­mu nie­któ­rych komó­rek. Szcze­pion­ką taką jest szcze­pion­ka DNA prze­ciwko leiszma­nio­zie.

Mało się o tym mówi, jednak dotar­liśmy do tego oto doku­men­tu wyda­nego przez WHO, któ­ry opi­suje budo­wę pla­zmi­du DNA kodu­jące­go bia­łko S wiru­sa, kil­ka opi­sanych rze­czy oraz co warto zauwa­żyć w tabel­ce tam wystę­pują­cej, coś jeszcze, co nie zosta­ło opi­sane (adre­sy/loka­liza­cje nie są cią­głe). Opi­sany tam kon­strukt pla­zmi­du DNA może być jeszcze bardziej nie­bez­piecz­ny niż «szcze­pion­ki RNA» bowiem DNA może zostać wbu­dowa­ne do nasze­go geno­mu na sta­łe. Przy szcze­pion­kach RNA, kon­strukt może być wbu­dowa­ny tyl­ko, gdy oso­ba zaka­żona jest wiru­sem ssRNA‑RT (np. HIV). Przy «szcze­pion­kach» DNA kon­strukt może być wbu­dowa­ny zawsze (np. pod­czas napra­wy pęknię­tej nici DNA). Na chwi­lę obe­cną nie wie­my czy pla­zmid opi­sany w powyż­szym doku­men­cie posłu­ży do pro­duk­cji RNA i wyizo­lowa­nia RNA jako kolej­ną szcze­pion­kę RNA, czy też posłu­ży bez­pośre­dnio jako szcze­pion­ka DNA. [Aktu­ali­zacja: 2021‑01‑15.]

Taje­mni­cza nazwa Tozi­name­ran

Zna­leźli­śmy infor­mację na stro­nie 666 (oh fsck, are we in hell?) doku­men­tu WHO, któ­ry opi­suje eni­gma­tycz­nie czym jest tozi­name­ran / BNT162b2:

WHO

tozi­name­ran – RNA infor­macyj­ne (mRNA) zacza­pecz­kowa­ne w pozy­cji 5', kodu­jące peł­nej dłu­gości, ze zopty­mali­zowa­nymi kodo­nami, wariant kon­for­macji czę­ścio­wo sta­bili­zowa­nej przed fuzją (K986P i V987P) gli­kopro­teiny kol­ca (S) SARS­‑CoV‑2 (koro­nawi­rus zespo­łu ostrej nie­wydol­ności odde­cho­wej 2, Gen­Bank: MN908947.3), oto­czo­ne przez nie­kodu­jące regio­ny 3' i 5' oraz ogon poli(A) [zło­żony z nukle­oty­dów A – przyp. red.] przy koń­cu 3'; zawie­rają­cy N1­‑mety­lopseudo­ury­dynę zamiast ury­dyny (wszys­tkie­‑U>m1Ψ). Śro­dek immu­nolo­gicz­ny do czyn­nej immu­niza­cji (anty­‑SARS­‑CoV‑2).

Pró­żno jest też szu­kać na Pub­Che­mie, jakie «opty­mali­zacje» wpro­wadzo­no w opi­sanej sekwen­cji, bowiem dla sub­stan­cji nie poda­no wzo­ru stru­ktu­ral­nego (wzór ogól­ny, któ­ry też jest nie­zna­ny, nie odpo­wie na to pyta­nie).

Za to można się wie­le dowiedzieć, co powo­dować może zamia­na wszys­tkich nukle­ozy­dów ury­dyny na N1­‑mety­lopseudo­ury­dynę.

Aka­demia Oksfordz­ka – tłu­macze­nie

Aby roz­wią­zać ten pro­blem, w tym arty­kule zba­dali­śmy wpływ sze­regu natu­ral­nie istnie­jących mody­fika­cji zasad i ich kom­bina­cji na dwa mode­lowe syn­tetycz­ne mRNA: mikro­RNA (miR­NA) – i prze­łącz­niki mRNA wyczu­wają­ce bia­łko wią­żące RNA (RBP) (9,10). Stwie­rdzi­liśmy, że pod­sta­wie­nie ury­dyno­‑5'­‑tri­fosfo­ranu (U) przez N1­‑mety­lopseudo­ury­dyno­‑5′­‑tri­fosfo­ran (m1Ψ) nie tyl­ko omi­ja cyto­toksycz­ność wywo­łaną odpo­wiedzią immu­nolo­gicz­ną, ale tak­że znacz­nie zwię­ksza sku­tecz­ność obu typów prze­łącz­ników. Sub­sty­tucja m1Ψ indu­kowa­ła wyż­szą ekspre­sję bia­łka mRNA niż inne zmo­dyfi­kowa­ne zasa­dy, umo­żli­wia­jąc wyraź­niej­sze wykry­wanie sygna­łów i lepszą krot­ność zmia­ny mię­dzy sta­nami włą­cze­nia i wyłą­cze­nia prze­łącz­ników. Ponad­to pod­sta­wie­nie m1Ψ zwię­kszy­ło czu­łość i wydaj­ność obwo­du syn­tetycz­nego RNA skła­dają­cego się z prze­łącz­ników wykry­wają­cych zaró­wno miR­NA, jak i RBP. Bada­nia zawa­rte w tej pra­cy dały przy­kład do zba­dania zaró­wno funk­cjo­nal­ności, jak i mecha­nizmu mody­fika­cji zasad w syn­tetycz­nych mRNA, uja­wnia­jąc m1Ψ jako wyraź­ne pod­sta­wie­nie zasa­dy U. Ponie­waż efekt m1Ψ obse­rwo­wano w dwóch typach prze­łącz­ników mRNA we wszys­tkich bada­nych typach komó­rek, uwa­żamy, że m1Ψ można sze­roko zasto­sować do pro­jekto­wania syn­tetycz­nych RNA, któ­re modu­lują różne funk­cje komór­ki.

Z powyż­sze­go więc wyni­ka, że zamia­na ury­dyny poprzez m1Ψ może wpły­wać na różne funk­cje komór­ki. Powyż­sze opi­sano 24 lute­go 2020 roku, a więc sto­sun­kowo nie­dawno. Ów wpływ na funk­cje komór­ki powi­nien zostać dokła­dnie zba­dany, zanim zacz­nie się na maso­wą ska­lę sto­sować szcze­pion­ki zawie­rają­ce modR­NA (mody­fiko­wane che­micz­nie mRNA).

Zablo­kowa­nie cyto­toksycz­ności wzglę­dem komór­ki ozna­cza, że w przy­pad­ku, gdy­by RNA zawie­rało U zamiast m1Ψ, układ odpor­nościo­wy zmu­sił­by komór­kę do śmier­ci (apo­pto­zy) lub też by ją zaata­kował wchła­nia­jąc i neutra­lizu­jąc. Sto­sując m1Ψ dopro­wadza­my do sytu­acji, że modR­NA (czy­li zmo­dyfi­kowa­ne mRNA) prze­nika do tej komór­ki, zaś komór­ka nie reagu­je sta­nem zapal­nym alar­mują­cym, że dzie­je się coś, co nie powin­no mieć miej­sca. Doj­dzie więc w ten spo­sób do wtar­gnię­cia modR­NA do komór­ki i wyko­nania zapi­sanych w nim instruk­cji, gdy nor­mal­nie zadzia­łał­by układ odpor­nościo­wy i intru­za zneutra­lizo­wał. [Aktu­ali­zacja: 2020‑12‑22.]

Według donie­sień, szcze­pion­ka Cure­Vac posia­da tra­dycyj­ne mRNA bez zmo­dyfi­kowa­nych nukle­ozy­dów.

Czy szcze­pie­nia będą w wystar­cza­jącej ilo­ści?

W Szwe­cji, gdzie naby­to odpor­ność zbio­rową i doszło do auto­matycz­nego wyga­sze­nia się epi­demii w pier­wszej fali, ludzie zaczę­li znów maso­wo zara­żać się i potwie­rdza­ją to zgo­ny, któ­re osią­gnę­ły dobo­wą ilość poró­wny­wal­ną z tą z pier­wszej fali. Co pra­wda dzie­je się to przy oko­ło 10 razy wię­kszej ilo­ści zaka­żonych. Poja­wia­ją się też przy­pad­ki osób, któ­re cho­rują po raz dru­gi w cią­gu nie­całe­go roku. Ozna­cza to, że naby­ta odpor­ność (dro­gą prze­cho­rowa­nia lub szcze­pie­nia) bywa krót­sza niż rok (np. w wyni­ku muta­cji wiru­sa). W takim sce­nariu­szu szcze­pie­nie, żeby było sku­tecz­ne, może być wyma­gane co pół roku lub co rok, czy­li tak samo jak w przy­pad­ku gry­py lub nawet czę­ściej. W przy­pad­ku, gdy­by szcze­pie­nie trze­ba było powta­rzać co pół roku, ozna­cza to potrze­bę wypro­duko­wania 28 milia­rdów dawek na rok przez fir­my zaj­mują­ce się pro­duk­cją tych pre­para­tów bio­logicz­nych oraz potrze­bę poda­nia 120 milio­nów dawek pre­para­tu w Pol­sce (2 razy na rok po 2 dawki dla 30 milio­nów Pola­ków). Koszty tej ope­racji będą ogro­mne. Może dojść do sytu­acji, gdy słu­żba zdro­wia nie nadą­ży szcze­pić ludzi lub też może dojść do sytu­acji bra­ku możli­wości przy­goto­wania odpo­wie­dniej ilo­ści sztuk pre­para­tu dla świa­ta, któ­rego Pol­ska jest czę­ścią i musi się soli­dar­nie podzie­lić pre­para­tem z inny­mi kra­jami.

Partii 10 tys. dawek (do zaszcze­pie­nia 5 tysię­cy ochot­ników ze słu­żby zdro­wia) nie nale­ży tra­kto­wać powa­żnie, jako zaspo­koje­nie potrzeb (wystar­cza­jącej ilo­ści), bowiem dawki dla nie­speł­na 5 tysią­ca ocze­kują­cych na szcze­pie­nie to jest kro­pla w morzu potrzeb. Wciąż nie ma wią­żącej dekla­racji, że fir­my far­maceutycz­ne dostar­czą 2 milio­ny dawek w stycz­niu. [Aktu­ali­zacja: 2020‑12‑29.]

Dostę­pność w możli­wie jak naj­krót­szym cza­sie?

Jest to wąt­pli­we. Szcze­pie­nia w Pol­sce pla­nowa­ne są na prze­łom lute­go i mar­ca i będzie to poda­nie pier­wszej dawki milio­nowi ochot­ników. Do dnia 3 stycz­nia 2021 roku zaszcze­pio­no pier­wszą dawką 50 tys. ochot­ników (czy­li oko­ło 0.13% popu­lacji Pol­skiej). W lutym lub mar­cu dru­ga fala epi­demii powin­na już wyga­sać. Nie wie­my czy będzie trze­cia fala epi­demii, bowiem nie wie­my ile trwa odpor­ność oraz faktem jest, że ocie­ple­nie zmniej­sza efe­kty­wność prze­nosze­nia się wiru­sa (co obse­rwu­jemy w przy­pad­ku gry­py). Dzie­je się tak dla­tego, że im jest wyż­sza tem­pera­tura, tym szyb­ciej kro­pel­ki z wiru­sem odpa­rowu­ją i wirus szyb­ciej ule­ga utle­nie­niu i bio­degra­dacji. Dzie­je się też tak dla­tego, że latem chęt­niej wie­trzy­my mie­szka­nia i pomie­szcze­nia uży­tku publicz­nego. Sku­tecz­ne wie­trze­nie zmniej­sza ryzy­ko zaka­żenia się o oko­ło 70–80%.

Poda­nie pre­para­tu bio­logicz­nego więc uchro­ni tyl­ko tych, któ­rzy zacho­rowa­liby w cza­sie hipo­tetycz­nej trze­ciej fali epi­demii (i ewen­tualnej kolej­nej, ale kolej­na fala ozna­cza brak naby­wania odpor­ności...), któ­ra w Pol­sce jeszcze nie nade­szła, choć ludzi się już nią stra­szy, nie wycią­gając żadnych wnio­sków na pozio­mie rzą­dowym (zmia­na finan­sowa­nia słu­żby zdro­wia, brak przy­goto­wania szpi­tali itp. itd.).

Odno­śnie dostę­pno­ści w jak naj­krót­szym cza­sie nale­ży stwie­rdzić, że mie­szkań­cy Domów Pomo­cy Spo­łecz­nej (DPS) i oso­by 80­‑leti­ne mają dużo wię­ksze zagro­żenie zgo­nem z powo­du zacho­rowa­nia na COVID‑19 niż młodzi leka­rze. Decy­zję o szcze­pie­niu pod­jęto jednak tak, że naj­pierw szcze­pion­kę dosta­ną leka­rze, a dopie­ro potem oso­by 80­‑let­nie. Prze­czy to dostę­pno­ści szcze­pion­ki w jak naj­krót­szym cza­sie dla osób szcze­gól­nie jej potrze­bują­cych. Nie ma bowiem obe­cnie dowo­du, że oso­ba szcze­pio­na neutra­lizu­je wiru­sa w dro­gach odde­cho­wych. Co wię­cej podej­rze­wa się, że stę­żenie prze­ciw­ciał w nabłon­ku dróg odde­cho­wych będzie zbyt niskie by neutra­lizo­wać wiru­sa. Szcze­pie­nie więc pra­wdo­podob­nie nie uchro­ni przed dal­szym roz­nosze­niem wiru­sa. Skró­ci jedy­nie czas, kie­dy zara­żamy.

Czy szcze­pie­nie będzie dar­mowe i łatwo dostę­pne?

Nie­ste­ty musi­my stwie­rdzić, że pra­wdo­podob­nie nie. Nic w Pol­sce nie jest dar­mowe, bowiem pochodzi to z naszych pie­nię­dzy. 500+ nie jest pła­cone z kie­sze­ni wice­pre­mie­ra Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go ani pre­mie­ra Mateusza Mora­wiec­kie­go. To my oby­wate­le pła­cimy za to coraz wyż­szy­mi poda­tka­mi. Taka jest pra­wda na temat «dar­mowe­go szcze­pie­nia».

Czy szcze­pie­nie jest łatwo dostę­pne? Nie, ponie­waż szcze­pion­ki będą dostar­cza­ne mały­mi partia­mi i wyzna­czo­na jest kolej­ność szcze­pie­nia. Doda­tko­wo 80­‑latko­wie i 90­‑latko­wie, gdzie śmie­rtel­ność ze wzglę­du na wiek (ich może zabić z tą samą sku­tecz­nością powi­kła­na gry­pa) wyno­si ponad 30%, będą szcze­pie­ni po gru­pie 0, któ­rą sta­nowi mię­dzy inny­mi per­sonel medycz­ny. To się nazy­wa łatwa dostę­pność?

Reali­zacja dostę­pno­ści w pra­kty­ce

Na stro­nach rzą­dowych natra­fili­śmy na opis, jak będzie się odby­wała reje­stra­cja i powia­damia­nie o ter­minie szcze­pie­nia. Wyda­wało­by się, że o ile odby­wać się to będzie przez inter­net, dostęp do inter­netu powi­nien wystar­czyć. Nie­ste­ty nie, z nie­zna­nych przy­czyn będą chcie­li znać nasz tele­fon jako daną obo­wiąz­kową (podob­nie jak odby­wa się to w pro­gra­mie «Pul­soCa­re» – tym doty­czą­cym pul­soksy­metrów).

gov.pl

Pro­ces szcze­pień będzie opa­rty o zapro­sze­nie (doku­ment e­‑skie­rowa­nia) ważne 60 dni od dnia wysta­wie­nia. Będą one gene­rowa­ne auto­matycz­nie w syste­mie P1 w tran­szach zgo­dnych z kolej­nością szcze­pień (dla okre­ślo­nych grup wie­kowych, zawo­dowych, itd.). Ponad­to, leka­rze będą mogli wysta­wić dla pacjen­ta indy­widu­alne e­‑skie­rowa­nia (np. dla oso­by nie­posia­dają­cej nume­ru PESEL czy dla oso­by, któ­ra nie mogła pod­dać się szcze­pie­niu w okre­sie ważno­ści pier­wsze­go e­‑skie­rowa­nia).

Z powyż­sze­go wyni­ka, że trze­ba posia­dać ważne ubez­pie­cze­nie NFZ/ZUS, bowiem bez opła­cenia sobie ubez­pie­cze­nia (z różnych przy­czyn: brak uda­nia się do PUP, nie­przy­jęcie ofe­rty pra­cy od PUP, nie stać nas na baga­tela ponad 480 zł na mie­siąc za dobro­wol­ne ubez­pie­cze­nie), nie da się wysta­wić skie­rowa­nia, w któ­rym trze­ba podać, w któ­rym oddzia­le NFZ się ubez­pie­czy­liśmy. Ze szcze­pie­nia dobro­wol­nego wyklu­czo­no więc oso­by bez pra­cy nie posia­dają­ce sta­tusu oso­by bez­robot­nej (zde­cydo­wana wię­kszość), oso­by bez­domne, oso­by żyją­ce na skra­ju bie­dy.

gov.pl

Pro­ces umó­wie­nia na szcze­pie­nie będzie opa­rty o cen­tral­ny system e­‑reje­stra­cji, inte­gru­jący indy­widu­alne gra­fiki przy­jęć poszcze­gól­nych pun­któw szcze­pień. W celu umó­wie­nia wizy­ty, pacjent będzie mógł sko­rzy­stać ze spe­cjal­nej Info­linii, umó­wić się elek­tro­nicz­nie poprzez swo­je Inter­neto­we Kon­to Pacjen­ta (dostę­pne na pacjent.gov.pl), za pośre­dnic­twem pla­cówki, w któ­rej wysta­wio­no mu e­‑skie­rowa­nie lub bez­pośre­dnio w pun­kcie szcze­pień.

Faj­nie, że umo­żli­wio­no umó­wie­nie się w pla­cówce szcze­pią­cej, jednak wyma­gane wciąż jest e­‑skie­rowa­nie, a e­‑skie­rowa­nia są prze­zna­czo­ne do reali­zacji tyl­ko przez oso­by ubez­pie­czo­ne w NFZ. Jak tra­fi zapro­sze­nie do oso­by nie posia­dają­cej akty­wne­go nume­ru tele­fonu?

gov.pl

Umó­wie­nie się na szcze­pie­nie nie będzie wyma­gało posia­dania nr e­‑skie­rowa­nia, ponie­waż wystar­cza­jące będzie poda­nie swoich danych oso­bowych (system e­‑Reje­stra­cji będzie zin­tegro­wany z syste­mem P1, co umo­żli­wi auto­matycz­ną wery­fika­cję ważno­ści e­‑skie­rowa­nia). Po doko­naniu reze­rwa­cji wizy­ty, pacjent otrzy­ma SMS z infor­macją o wybra­nym miej­scu i ter­minie szcze­pie­nia. Pacjent będzie od razu uma­wia­ny na 2 wizy­ty i tak­że przed dru­gą dawką szcze­pion­ki będzie powia­damia­ny SMS‑em.

Oso­by nie­posia­dają­ce tele­fonu (np. pozo­sta­jące bez pra­cy lub mało zara­bia­jące i tną­ce koszty comie­sięcz­nych opłat) nie będą mia­ły pra­wa do szcze­pie­nia. Podob­na sytu­acja może doty­czyć kobiet trans­seksu­alnych, któ­re z powo­du nie­odpo­wie­dniej barwy gło­su nie posia­dają tele­fonu, bowiem mają dość bycia nazy­wany­mi pana­mi. W koń­cu e­‑skie­rowa­nie zawie­ra infor­mację o płci <złość> – będą więc czu­ły się «wnie­bowzię­te» z takim e­‑skie­rowa­niem, gdzie nie­pra­widło­wo jest wpi­sana ich płeć przed sądo­wą kore­ktą.

Wyda­wało­by się, że zapi­sując się przez inter­net wystar­czy­łoby podać do sie­bie jaki­kolwiek kon­takt elek­tro­nicz­ny – np. e­‑mail lub komu­nika­tor i nazwę uży­tko­wni­ka. Nie­ste­ty nie. Wyma­gane będzie ubez­pie­cze­nie NFZ (przez e­‑skie­rowa­nia) oraz posia­danie tele­fonu. [Aktu­ali­zacja: 2020‑12‑27.]

Czy szcze­pie­nia będą dobro­wol­ne?

Nie, można jedy­nie powiedzieć, że nie będzie szcze­pie­nia pod przy­musem kary admi­nistra­cyj­nej lub pod przy­musem uży­cia siły. Dla­cze­go szcze­pie­nia nie są naszym zda­niem dobro­wol­ne? Dla­tego, że począ­tko­wo wpro­wadzo­no wie­le ogra­niczeń wol­ności Pola­ków – począ­tko­wo błę­dnie roz­porzą­dze­niem (choć mamy pod­sta­wy uwa­żać, że celo­wo zro­bio­no to bez­pra­wnie).

Wpro­wadza­nie gran­tów dla zaszcze­pio­nych jest niczym innym niż pozba­wia­niem praw osób nie­zaszcze­pio­nych. Jedy­nymi gran­tami jakie powin­ny pły­nąć z ekspe­rymen­tal­nego zaszcze­pie­nia powin­ny być:

 • opie­ka zdro­wot­na nad oso­bami zaszcze­pio­nymi, celem wykry­cia sku­tków ubocz­nych szcze­pion­ki oraz lecze­nia tych osób z powsta­łych w ten spo­sób cho­rób,
 • świa­domość, że z 95­‑pro­cen­towym pra­wdo­podo­bień­stwem nie zacho­rują przez okre­ślo­ny czas, a więc, że są bez­piecz­ni.

Oso­ba nie­szcze­pio­na nie zagra­ża oso­bie sku­tecz­nie zaszcze­pio­nej, ponie­waż ta wytwo­rzy­ła prze­ciw­cia­ła albo odpo­wie­dnie lim­focy­ty B lub T. Oso­ba nie­zaszcze­pio­na zagra­ża jedy­nie oso­bie nie­zaszcze­pio­nej, któ­ra świa­domie nie pod­jęła szcze­pie­nia. Co wię­cej, jeże­li oka­że się pra­wdą, że koro­nawi­rusy wciąż będą się mogły namna­żać w bło­nie ślu­zowej osób zaszcze­pio­nych – oso­ba zaszcze­pio­na wciąż może zagra­żać oso­bie nie­zaszcze­pio­nej. Pozo­sta­je jeszcze kwe­stia osób, któ­re szcze­pion­ki nie mogą przy­jąć z powo­du prze­ciw­wska­zań. Jednak pra­wda jest taka, że zara­żają się koro­nawi­rusem również zwie­rzę­ta takie jak koty, fre­tki, nor­ki (oraz inne gatun­ki) i jeże­li oso­ba ta nie zawle­cze wiru­sa od zwie­rząt, zawle­cze go od innych ludzi (być może również od szcze­pio­nych), tak jak jest w przy­pad­ku gry­py. W żadnym kra­ju nie osią­gnię­to szcze­pie­nia­mi na gry­pę sku­tecz­ności w ochro­nie wię­kszej niż 80­‑pro­cen­towe zmniej­sze­nie ilo­ści cho­rych (a śre­dnio 35–60% – zale­żnie jak traf­nie wyty­powa­no muta­cje wiru­sa gry­py A i B na dany rok).

Nie uwa­żamy (jak to twie­rdzą «kon­sty­tucjo­nali­ści» zapy­tani przez gaze­tę «Rzecz­pospo­litą»), że możli­we jest dys­kry­mino­wanie oby­wate­li ze wzglę­du na istot­ną cechę jaką jest szcze­pie­nie.

 1. Nie zna­my danych o bez­pie­czeń­stwie szcze­pion­ki (za mało danych).
 2. Nie zna­my danych co do sku­tecz­ności szcze­pie­nia po poło­wie roku, po roku czy po 3 latach.
 3. Oso­ba nie­zaszcze­pio­na może być ozdro­wień­cem lub oso­bą, nie­podat­ną na tego koro­nawi­rusa.
 4. Nie ma jedno­znacz­nych danych, że oso­ba szcze­pio­na nie uczest­niczy w trans­misji wiru­sa.
 5. Żadna szcze­pion­ka na dzień dzi­siej­szy prze­ciwko COVID‑19 nie ma peł­nego zatwie­rdze­nia do uży­tku

Istot­ną cechą może być fakt bycia cho­rym i zara­żania innych osób. To jest istot­na cecha. Obe­cnie sytu­acja wyglą­da tak, że w Pol­sce mamy 38 milio­nów osób podej­rza­nych o zacho­rowa­nie na COVID‑19. Jest to stan pato­logicz­ny, któ­ry nigdy nie powi­nien mieć miej­sca. Win­ny temu jest rząd, nie­zale­żnie czy dał się zastra­szyć przez inne kra­je, czy nie. To rząd odpo­wia­da za decy­zje i ich sku­tki w kra­ju. Zaró­wno czy­nem jak i zanie­dba­niem.

Na stro­nie rzą­dowej zna­leźli­śmy zapis eta­pu 3 szcze­pień. o ile zgadza­my się z tym, że oso­by star­sze muszą mieć uła­twio­ny dostęp do szcze­pie­nia (etap 1) o tyle zasta­nawia nas zapis uję­ty w eta­pie 3 szcze­pień:

gov.pl

Etap 3: szcze­pie­ni będą przed­się­bior­cy i pra­cowni­cy sekto­rów zamknię­tych na mocy roz­porzą­dzeń w spra­wie usta­nowie­nia okre­ślo­nych ogra­niczeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­demii. Reali­zowa­ne będą tak­że powszech­ne szcze­pie­nia pozo­sta­łej czę­ści doro­słej popu­lacji.

Sko­ro w eta­pie 3 szcze­pie­ni są wszy­scy pozo­sta­li – na zasadzie prio­ryte­tu P3 – cze­mu słu­ży zda­nie «szcze­pie­ni będą przed­się­bior­cy i pra­cowni­cy sekto­rów zamknię­tych na mocy roz­porzą­dzeń w spra­wie usta­nowie­nia okre­ślo­nych ogra­niczeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­demii»? Czy część «sekto­rów» zosta­nie zamknię­ta ma mocy roz­porzą­dzeń i aby wró­cić do pra­cy w tym sekto­rze przy­muso­wo będzie trze­ba się zaszcze­pić? Jeże­li nie, to po co tą gru­pę wyszcze­gól­niać sko­ro jest ona szcze­pio­na równo­rzę­dnie z pozo­sta­łymi ludź­mi poni­żej 60 roku życia (nie wyszcze­gól­nio­no eta­pu 4)? Posta­ramy się dowiedzieć w tym tema­cie, co mini­ster­stwo mia­ło na myśli, jeże­li dosta­nie­my odpo­wiedź, wró­cimy z nią tutaj. [Aktu­ali­zacja: 2020‑12‑27.]

Wnio­ski

Szcze­pie­nia na COVID‑19 będą:

 • nie­koniecz­nie bez­piecz­ne i kró­tko­ter­mino­wo sku­tecz­ne (do 2–3 mie­się­cy, tyle wyno­sił okres testo­wania),
 • w nie­wystar­cza­jącej ilo­ści na ten moment (źle usta­wio­ne prio­ryte­ty szcze­pień, za mało sztuk szcze­pion­ki),
 • możli­we według okre­ślo­nego har­mono­gra­mu,
 • opła­cone z poda­tków, fun­duszu odbu­dowy oraz skła­dek NFZ­‑owych i ZUS­‑owskich,
 • tru­dno dostę­pne mini­mum w pier­wszym kwa­rta­le 2021 roku,
 • bez przy­musu w posta­ci kar admi­nistra­cyj­nych i przy­musu bez­pośre­dnie­go, z dys­kry­mina­cją oby­wate­li (podział na nadludzi i podludzi) na pod­sta­wie cechy zaszcze­pie­nia,

Ponie­waż zosta­ną wpro­wadzo­ne kody QR, któ­re póź­niej mogą być uży­te do dal­sze­go «moty­wowa­nia» do szcze­pie­nia, może dojść do pro­filo­wania ludzi w rozu­mie­niu art. 22 ust. 4 RODO (np. przy wej­ściu do skle­pu). Infor­macja czy ktoś jest szcze­pio­ny jest infor­macją medycz­ną i nale­ży ją zali­czyć do danych, o któ­rych mówi art. 9 ust. 1 RODO.

Rząd pre­mie­ra Mora­wiec­kie­go

Sta­tus oso­by zaszcze­pio­nej

Przy­jęcie szcze­pion­ki będzie potwie­rdzo­ny przez spe­cjal­ny system i będzie umo­żli­wiał wery­fika­cję zaszcze­pie­nia (m.in. kod QR, któ­ry pozwo­li szyb­ko potwie­rdzić odby­te szcze­pie­nie). Rady­kal­nie ogra­nicza ono możli­wość zacho­rowa­nia i trans­misji wiru­sa SARS­‑CoV‑2. W związ­ku z tym, oso­by zaszcze­pio­ne będą mogły bez doda­tko­wych testów korzy­stać z usług zdro­wot­nych w publicz­nej słu­żbie zdro­wia, a tak­że nie będą uwzglę­dnia­ne w limi­tach doty­czą­cych spo­tkań towa­rzy­skich.

Nie będzie tak­że potrze­by odby­wania kwa­ran­tan­ny przez zaszcze­pio­nych w wypad­ku kon­taktu z oso­bą zaka­żoną koro­nawi­rusem. Rząd po zatwie­rdze­niu cha­rakte­rystyk pro­duktów lecz­niczych szcze­pio­nek we współ­pra­cy z Radą Medycz­ną roz­waży możli­wość wpro­wadze­nia kolej­nych roz­wią­zań zwal­nia­jących z zasad bez­pie­czeń­stwa dla osób zaszcze­pio­nych i opu­bli­kuje je w for­mie roz­porzą­dze­nia.

Zazna­czo­ny fra­gment nie ma uza­sadnie­nia w art. 9 ust. 2 RODO, bowiem oso­by pry­wat­ne i orga­niza­torzy takich spo­tkań nie mają pra­wa do prze­twa­rza­nia «taje­mni­cy zawo­dowej» (czy­li w tym przy­pad­ku – lekar­skiej) i jest dale­kim nadu­życiem w sto­sun­ku do art. 9 ust. 2 lite­ry «h» oraz «i» RODO. Pra­wo do dowiedze­nia się o szcze­pie­niu w uza­sadnio­nych przy­pad­kach mogą bowiem tyl­ko leka­rze, gdyż tyl­ko oni są w sta­nie docho­wać taje­mni­cy, o któ­rej mowa w art. 9 ust. 3. Taje­mni­cy tej nie docho­wa żaden orga­niza­tor spo­tka­nia towa­rzy­skie­go.

Pro­gram więc będzie słu­żył do dys­kry­mina­cji oby­wate­li, ogra­nicza­nia swo­bód oby­watel­skich (np. do spo­tkań towa­rzy­skich). Rząd jawnie szcze­pić będzie mysie <;‑)> (labo­rato­ryj­ne), a my będzie­my kró­lika­mi doświad­czal­nymi lub będzie­my kara­ni za inte­rak­cje spo­łecz­ne (spo­tka­nia towa­rzy­skie).

Rząd pre­mie­ra Mora­wiec­kie­go

W tym celu powsta­nie stro­na inter­neto­wą gov.pl/szcze­pimy­sie. Znaj­dą się tam infor­macje na temat samej szcze­pion­ki (jej skła­du, spo­sobu dzia­łania, itp.), a tak­że – orga­niza­cji szcze­pień (kto może się zaszcze­pić, gdzie, itd.). Portal jako wia­rygo­dne źró­dło wiedzy będzie absor­bować ruch z pro­wadzo­nych kam­panii spo­łecz­nych w mediach. To one zachę­cą oby­wate­li do lektu­ry tre­ści ze stro­ny.

Panie Mateuszu Mora­wiec­ki, trzy­mamy Pana za sło­wo, że znaj­dzie się peł­ny skład każdej «szcze­pion­ki», wraz z przed­sta­wie­niem wzo­rem che­micz­nym lub mole­kular­nym skła­du każdej z tych szcze­pio­nek. Póki co rząd UK nie umiał popra­wnie napi­sać nazw nie­któ­rych sub­stan­cji. Miej­my nadzie­ję, że pol­ski rząd wyka­że się wię­kszym pro­fesjo­nali­zmem.

gov.uk

6.1 List of exci­pients

This vac­cine con­tains poly­ethy­lene gly­col/mac­rogol (PEG) as part of ALC‑0159.

ALC‑0315 = (4­‑hydro­xybu­tyl)aza­nediyl)bis(hexa­ne­‑6,1­‑diyl)bis(2­‑hexyl­deca­noate),

ALC‑0159 = 2­‑[(poly­ethy­lene gly­col)­‑2000]­‑N,N­‑dite­tra­decy­lace­tami­de,

1,2­‑Diste­aroyl­‑sn­‑gly­cero­‑3­‑pho­spho­cho­line, cho­leste­rol, potas­sium chlo­ride, potas­sium dihy­dro­gen pho­spha­te, sodium chlo­ride, diso­dium hydro­gen pho­spha­te dihy­dra­te, suc­rose, water for injec­tions

Szcze­pie­nie senio­rów

W chwi­li obe­cnej, ze wzglę­du na nie­zna­ny ofi­cjal­ny skład sub­stan­cji czyn­nej jakiej­kolwiek szcze­pion­ki, nie może­my senio­rom (powy­żej 60 roku życia) z czy­stym sumie­niem pole­cić żadne­go pre­para­tu, cho­ciaż faktem jest, że senio­rzy są gru­pą ludzi szcze­gól­nie zagro­żonych cięż­kim prze­bie­giem COVID‑19. Na infor­macjach nie­ofi­cjal­nych nie może­my pole­gać, bowiem możli­we jest że 4824 nukle­oty­dy posia­da też inna szcze­pion­ka. Pewno­ści 100% nie może­my mieć. Faktem jest też, że sku­tki poda­nia szcze­pion­ki w dłu­giej per­spe­kty­wie są nie­zna­ne, bowiem szcze­pion­ka zawie­ra m.in. fra­gment sekwen­cji wiru­sa, zaś sam wirus pozo­sta­je nie­zba­dany (dokła­dniej: zba­dany w nie­wiel­kim sto­pniu).

Szcze­pion­ki mRNA nie były sze­roko testo­wane na popu­lacji przez dłu­gi czas, ale takie kon­stru­kty inży­nie­rii gene­tycz­nej były sto­sowa­ne w lecze­niu nowo­two­rów – głó­wnie jako pre­para­ty sper­sona­lizo­wane pod dany przy­padek. Nie zna­my odle­głych cho­rób, któ­re wywo­łuje SARS­‑CoV‑2.

Senio­rzy (w wie­ku 60 lat i wię­cej) mają ryzy­ko zgo­nu w przy­pad­ku zaka­żenia koro­nawi­rusem wię­ksze niż 10.6%. Nie wie­my do jakiej ilo­ści zgo­nów i ilo­ści zacho­rowań na cho­roby czy­nią­ce czło­wie­ka kale­ką, dopro­wadzą szcze­pion­ki testo­wane nie­co dłu­żej niż pół roku. Są obiek­cje, czy «szcze­pion­ka» mRNA nie wywo­ła cho­rób dłu­gotrwa­łych.

Pra­wdą, o któ­rej się nie mówi jest to, że przez bli­sko 20 lat nie uda­ło się wytwo­rzyć szcze­pion­ki na poprze­dnie koro­nawi­rusy, tak aby była sku­tecz­na dłu­gookre­sowo (na kil­kana­ście lat). Potrze­ba istnie­nia szcze­pion­ki na koro­nawi­rusy istnie­je od 2003 roku, kie­dy wykry­to nie­bez­piecz­nego wiru­sa SARS­‑CoV (ten zdo­łał wywo­łać tyl­ko lokal­ne epi­demie). Wte­dy też zaczę­to bada­nia nad szcze­pion­ką, bada­nia te ze wzglę­du na nie­sku­tecz­ność zosta­ły porzu­cone (brak odpor­ności dłu­gotrwa­łej). Senio­rzy muszą więc roz­ważyć, czy wolą zary­zyko­wać odle­głe sku­tki zaszcze­pie­nia się pre­para­tem, któ­rego peł­nego skła­du nie chce uja­wnić pro­ducent, czy możli­we cho­rowa­nie corocz­nie COVID‑19 z ryzy­kiem >10.6%. Niżej przed­sta­wia­my wykres udzia­łu przy­pad­ków śmie­rtel­nych zale­żnie od wie­ku na dzień 2020‑06‑03 we Wło­szech (uznając je za bardziej wia­rygo­dne niż dane z Pol­ski lub Chin). Dane te powin­ny uła­twić pod­jęcie wła­ści­wej decy­zji.

Śmiertelność z powodu COVID-19 w funkcji wieku

Nie pole­cimy na tę chwi­lę szcze­pie­nia oso­bom poni­żej 50 roku życia z tej przy­czy­ny, że śmie­rtel­ność w tej gru­pie jest niska, zaś sku­tki dzia­łania nie­pożą­dane dłu­goter­mino­we mogą uprzy­krzać życie tej gru­pie ludzi przez dzie­sią­tki lat (jak wspo­mnia­na nar­kolep­sja w przy­pad­ku jednej ze szcze­pio­nek na gry­pę, któ­ra była zbyt szyb­ko zatwie­rdzo­na – w tym samym «pan­demicz­nym» try­bie). Jest też ryzy­ko wpły­wu szcze­pion­ki, jak i same­go wiru­sa na pło­dność, zaś ta ma dużo wię­ksze zna­cze­nie dla mło­dych osób niż dla senio­rów, gdzie ryzy­ko wad wrodzo­nych pło­du rośnie u nich wykła­dni­czo wraz z wie­kiem.

O ile samo szcze­pie­nie senio­rów nie zatrzy­ma epi­demii (doj­dzie do tzw. ende­mii), spa­dek hospi­tali­zacji i zgo­nów powi­nien być znacz­ny (potwie­rdza­ją to też ana­lizy spe­cja­listów). Przy szcze­pie­niu ekspe­rymen­tal­nymi szcze­pion­kami całej popu­lacji 18+ o ile zdu­simy epi­demię, o tyle poja­wi się spo­ra fala różne­go typu hospi­tali­zacji poszcze­pien­nych i z powo­du cho­rób odle­głych (uży­wane będzie wie­le pre­para­tów do tych szcze­pień). Oso­by w wie­ku 18–39 lat nie otrzy­mują żadnych korzy­ści w sto­sun­ku do ryzyk uży­cia pre­para­tu, któ­ry nie był testo­wany lata­mi, w prze­ciwień­stwie do wię­kszo­ści innych szcze­pio­nek na inne cho­roby.

Argu­men­tem za szcze­pie­nia­mi nie może być to, że wirus prze­sta­nie muto­wać, gdy wszy­scy się zaszcze­pimy. Jest to nie­możli­we z kil­ku przy­czyn:

 • wirus świet­nie mutu­je u zwie­rząt (koto­wate, fre­tki, cywe­ty, szym­pan­sy);
 • są donie­sie­nia, że zaszcze­pie­ni wciąż mogą inku­bować wiru­sa w nabłon­ku dróg odde­cho­wych;
 • sku­tecz­ność szcze­pion­ki wyno­si 95%, a nie 100%. [Aktu­ali­zacja: 2021‑01‑04.]

Czym była słu­żba zdro­wia?

Słu­żbę zdro­wia dawniej sta­nowił zespół ochot­ników wyko­nują­cych czyn­ności w celu lecze­nia ludzi cho­rych oraz zapo­bie­gają­cy roz­wojo­wi cho­rób u ludzi. Zespół leka­rzy, pie­lęgnia­rek i rato­wni­ków, któ­rzy wybra­li świa­domie zawód ryzy­kowny (ryzy­ko zara­żenia się) w celu pomo­cy ludziom.

W sytu­acji, gdy pada­ją sło­wa «W związ­ku z tym, oso­by zaszcze­pio­ne będą mogły bez doda­tko­wych testów korzy­stać z usług zdro­wot­nych w publicz­nej słu­żbie zdro­wia» ozna­cza to, że oso­bom nie­szcze­pio­nym będą wyko­nywa­ne doda­tko­we testy. Pal licho, gdy test ten będzie «dar­mowy» i będzie trwał kil­ka sekund, jednak są sta­ny zagro­żenia życia, gdzie decy­zja może wyma­gać decy­zji w cią­gu kil­ku minut lub kil­ku godzin. Pacjent tra­cący przy­tomność lub powy­pad­kowy może wyma­gać pomo­cy w cią­gu kil­ku minut. Pacjent pod­czas zawa­łu wyma­ga pomo­cy w cza­sie od kil­ku minut do maksy­mal­nie 4 godzin (4 godzi­ny to okres kie­dy nale­ży podać mu spe­cjal­ny lek, licząc od chwi­li roz­poczę­cia zawa­łu ser­ca). W sytu­acji, gdy na wynik testu cze­ka się dłu­żej niż minu­tę – dzia­łanie takie jest szko­dli­we. W takiej sytu­acji lepiej jest poło­żyć pacjen­ta do czę­ści «covi­dowej» szpi­tala, zamiast cze­kać na wynik testu, gdzie czę­sto dochodzi­ło do sytu­acji cze­kania na wynik kil­ka dni. W sce­nariu­szu sta­nu kry­tycz­nego i umie­szcze­nia pacjen­ta do czę­ści «covi­dowej» bez wyko­nane­go testu – będzie miał wię­ksze szan­se prze­żyć cho­robę, z któ­rą się zgło­sił do szpi­tala lub też go tam prze­wie­zio­no z wezwa­nia inne­go oby­wate­la.

Miej­my więc nadzie­ję, że rząd, pisząc to co pisze, ma zaku­pio­ne już testy dają­ce wynik w cią­gu maksy­mal­nie 5 minut. Jeże­li nie, to całą tą akcję można nazwać igra­niem z czyimś życiem. Mamy milio­ny cho­rób, w tym tysią­ce cho­rób groź­nych, a nie jedną jedy­ną, któ­rą jest COVID‑19. Można się nie­bawem spodzie­wać cho­roby COVID‑21 wywo­ływa­nej przez wiru­sa SADS­‑CoV oraz COVID‑22 wywo­ływa­nej przez koro­nawi­rusa MERS­‑CoV‑2. Ilość cho­rób będzie się zwię­kszać, a nie zmniej­szać, a rząd zda­je się two­rzyć pra­wo, któ­re ma zwol­nić leka­rzy z tego, do cze­go zosta­li stwo­rze­ni – lecze­nia ludzi i udzie­lania pomo­cy z ryzy­kiem zara­żenia – tyl­ko dla­tego, że pacjen­ci nie przy­jęli ekspe­rymen­tal­nej szcze­pion­ki, któ­ra nie była lata­mi bada­na. Zmia­ny kli­matycz­ne dopro­wadzą tak­że do poja­wie­nia się zna­nych cho­rób, ale dotych­czas u nas nie­wystę­pują­cych.

Można poczy­tać o sku­tkach spóź­nio­nej pomo­cy medycz­nej. Tak koń­czy się nie­udzie­lenie pomo­cy naty­chmia­sto­wo. Nie­zale­żnie czy opóź­nie­nie wyni­kało z bra­ku dostę­pnej licz­by kare­tek, czy też z powo­du cze­kania na wynik testu.

Jeże­li tak ma wyglą­dać nowa orwel­low­ska rze­czy­wistość, to my może­my stwie­rdzić jedy­nie:

Wol­ne Forum Tran­sowe

The world is cor­rupted. Ple­ase run fsck on your world.

Jak wypro­duko­wać wiru­sa?

Na koniec pozwo­limy sobie pod­sumo­wać, że w roku 2020 (na począ­tku, w lutym) dosko­nale zna­ne były spo­soby:

 • sekwen­cjo­nowa­nia RNA dowol­nego wiru­sa;
 • pod­sta­wia­nia nukle­oty­dów w RNA, mię­dzy inny­mi nukle­oty­du U nukle­oty­dem mody­fiko­wanym m1Ψ;
 • zna­ne były spo­soby opty­mali­zacji kodo­nów, czy­li zamia­na przy­kła­dowo AGU na UCA (oba kodu­jące sery­nę);
 • możli­we było zsyn­tezo­wanie modR­NA o dłu­gości oko­ło 4284 nukle­oty­dów (a więc sto­sun­kowo dłu­gie­go i tego same­go rzę­du dłu­gości, co RNA wiru­sa gry­py posia­dają­cy oko­ło 13500 nukle­oty­dów).

Na pod­sta­wie powyż­sze­go można stwie­rdzić, że w listo­padzie 2019 roku możli­we było (czy z tego sko­rzy­sta­no – tego nie wie­my, ale możli­wość istnia­ła):

 • zse­kwen­cjo­nowa­nie RNA 2 wiru­sów – zwy­kłe­go koro­nawi­rusa prze­zię­bie­nia, któ­ry potra­fi zaka­żać ludzi oraz wiru­sa pochodzą­cego od nie­tope­rza;
 • wykry­cie w nim bia­łka kol­ca i podmia­na w odczy­tanej sekwen­cji;
 • wypro­duko­wanie RNA chi­merycz­nego (po kawa­łku z obu wiru­sów) z otrzy­manej sekwen­cji (podob­nie jak pro­duko­wano «szcze­pion­ki» mRNA);
 • umie­szcze­nie chi­merycz­nego RNA w komór­kach zwie­rzę­cia podat­nego na ludz­kie koro­nawi­rusy (po możli­wym zastą­pie­niu U przez m1Ψ, aby lepiej prze­nika­ło bło­nę komór­kową);
 • pocze­kanie, aż zosta­nie wypro­duko­wane bia­łko RdRp (RNA­‑zale­żna poli­mera­za RNA) oraz inne bia­łka wiru­sa;
 • pocze­kania, aż dzię­ki RdRp RNA wiru­sa zosta­nie zwie­lokrot­nio­ne i wypro­duko­wane zosta­ną kolej­ne kopie bia­łek wiru­sa;
 • pocze­kanie, aż wiru­sy zacz­ną opu­szczać komór­ki zwie­rzę­cia;
 • izo­lacja i zabez­pie­cze­nie wiru­sów na przy­kład w bardzo niskiej tem­pera­turze.

Dobro­wol­ne szcze­pie­nia w Nowej Hiszpa­nii

Flaga Nowej Hiszpanii z filmu «La Valla»

Mimo, że w Hiszpa­nii zapo­wia­dano, że szcze­pie­nia będą dobro­wol­ne, rząd Hiszpa­nii przy­pomi­na o usta­wie z 1986 roku, któ­ra zezwa­la im na sto­sowa­nie przy­musu do szcze­pie­nia. Ponad­to w Hiszpa­nii zaczę­to two­rzyć spis osób, któ­re odma­wia­ją przy­jęcia szcze­pion­ki prze­ciwko COVID‑19. Rejestr osób nie­szcze­pio­nych prze­ciwko COVID‑19 obej­mować będzie obo­wiąz­kowe poda­nie powo­du odmo­wy pod­dania się szcze­pie­niu. Rejestr ten według zapo­wiedzi ma być dostę­pny na tere­nie całej Unii Euro­pej­skiej, jednak ma być nie­dostę­pny dla pra­coda­wców.

Nie będzie­my tu mówić o nie­kon­sty­tucyj­ności ich pra­wa, ponie­waż nie zna­my prze­pisów kon­sty­tucyj­nych tam­tego kra­ju. U nas w Pol­sce wszel­ki przy­mus do szcze­pie­nia pre­para­tami, któ­re są w fazie ekspe­rymen­tal­nej jest sprze­czny z art. 39 Kon­sty­tucji RP, nawet gdy­by wpro­wadzo­no obo­wią­zek takich szcze­pień zwy­kłą usta­wą.

Rzą­dzie pol­ski, dokąd zmie­rzasz?

Flaga Nowego Reżimu

W Pol­sce poja­wia­ły się jednak już pró­by wyłudza­nia przez NFZ listy osób, któ­re nie chcą się szcze­pić prze­ciwko COVID‑19. Listy takie mia­ły być wysy­łane przez kie­rowni­ków szpi­tali i przy­cho­dni na żąda­nie NFZ na pod­sta­wie nie­istnie­jące­go pra­wa, z pogwał­ceniem roz­porzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bowych.

W dniu świę­ta Nowe­go Roku zapo­wiedzia­no, że oso­bom, któ­re nie chcą przy­jąć nowej ekspe­rymen­tal­nej szcze­pion­ki (nie­zatwie­rdzo­nej do nor­mal­nego uży­tku przez FDA i EMA), będą odbie­rane kolej­ne pra­wa. Na począ­tek zabra­ne zosta­nie im pra­wo do korzy­sta­nia z nie­któ­rych świad­czeń zdro­wot­nych. Tak zapo­wiedział Mini­ster Zdro­wia Adam Niedziel­ski. Tak zosta­liśmy przy­wita­ni w nowym roku.

Sko­ro więc zgo­dnie z art. 32 Kon­sty­tucji RP oby­wate­le są równi, kie­ruje­my swo­ją proś­bę do leka­rzy, któ­rzy są prze­ciwko ekspe­rymen­tal­nym szcze­pie­niom, aby obsłu­giwa­li w pier­wszej kolej­ności w swoich pry­wat­nych kli­nikach i przy­cho­dniach oso­by nie­zaszcze­pio­ne, jeże­li doj­dzie do sytu­acji ode­bra­nia praw do świad­czeń w sekto­rze publicz­nym. Zwię­kszo­ny dostęp do usług dla osób nie­zaszcze­pio­nych w zakre­sie nie­któ­rych świad­czeń będzie miał na celu wyró­wna­nie dostę­pu oso­bom nie­zaszcze­pio­nym do tych usług. Będzie to wpro­wadze­nie równo­ści, tam gdzie ją ode­bra­no.

Przy­kro jest nam patrzeć na Pol­skę, któ­ra zaczy­na podą­żać dro­gą nie­demo­kra­tycz­nych reżi­mów. W sytu­acji, gdy duża ilość leka­rzy, pie­lęgnia­rek i spo­łeczeń­stwa nie wyra­ża na ten moment chę­ci zaszcze­pie­nia się (bowiem nie jest goto­wa brać udzia­łu w ekspe­rymen­tach medycz­nych), głos spo­łeczeń­stwa jest zna­ny, a PiS i pre­zydent Andrzej Duda obie­cywa­li słu­chać oby­wate­li. Sko­ro więc słu­cha­ją oby­wate­li, niech raczą wybór Pola­ków przy­jąć do wia­domo­ści i nie wpro­wadzać reżi­mów podob­nych do tego, któ­ry opi­sany jest w fil­mie «La Val­la», bowiem oby­wate­le mogą się kie­dyś odwdzię­czyć oso­bom two­rzą­cym partię i rząd w spo­sób bardzo podob­ny do przed­sta­wio­nego w tym fil­mie. Pań­stwo jest od tego, aby poma­gać żyć oby­wate­lom (np. udo­stę­pnić szcze­pion­kę), jednak nie od tego, aby gnę­bić swoich oby­wate­li lub czy­nić z nich oby­wate­li dru­giej kate­gorii (np. zmu­szać ich do szcze­pie­nia lub odbie­rać im pra­wa za brak szcze­pie­nia, czy też spo­rzą­dzać listy nie­szcze­pio­nych celem uprzy­krze­nia im życia). To co zro­bił dziś Mini­ster Zdro­wia to jest nic inne­go jak zapo­wiedze­nie istnie­nia oby­wate­li pier­wszej i dru­giej kate­gorii. Szko­da, że Adam Niedziel­ski nie posta­nowił jeszcze posta­wić w Pol­sce muru i podzie­lić Pol­skę na sektor 1 i sektor 2.

Jakie są sku­tki dla osób trans­seksu­alnych?

Możli­we, że oso­ba bez ekspe­rymen­tal­nego szcze­pie­nia nie dosta­nie ter­minu ope­racji (któ­re zazwy­czaj robi się za gra­nicą, gdzie w czę­ści kra­jów pod­jęto gor­sze środ­ki przy­musu). Możli­we, że oso­ba trans nie dosta­nie wizy­ty u leka­rza, aby ten wypi­sał hor­mony i wyko­nał bada­nia. Możli­we, że będzie trze­ba jechać na ope­rację kole­ją, bo część linii lot­niczych już zapo­wiedzia­ła, że gdy będzie goto­wa szcze­pion­ka, nie będą przyj­mować nie­szcze­pio­nych. Możli­we też, że nie dosta­nie pra­cy, któ­ra jest potrzeb­na, by w tym kra­ju mieć leki. NFZ oso­bom bez docho­dów ich nie spon­soru­je. Możli­we jest też to co powiedział Bill Gates, że oso­by nie­szcze­pio­ne nie będą mia­ły pra­wa żyć.

Jakie są sku­tki dla ludz­kości?

Uwa­ga: ten roz­dział sta­nowi pasku­dną teorię spi­sko­wą.

Pra­wdo­podob­nie ludz­kość dotar­ła do momen­tu, kie­dy ter­rory­ści umie­ją pro­duko­wać dowol­ne RNA i umie­ją też wypro­duko­wać dowol­nego wiru­sa, któ­rego «jakość» można badać w labo­rato­riach. <strach> Szcze­pion­ki RNA jako nie­prze­bada­ne na dużej ilo­ści ludzi, mogą powo­dować różne cho­roby skry­cie roz­wija­jące się przez lata, takie jak cho­roby auto­immu­nolo­gicz­ne (np. nar­kolep­sja – cho­roba auto­immu­nolo­gicz­na skie­rowa­na prze­ciwko hipo­kre­tynie w mózgu) oraz możli­we, że nawet nowo­two­ry w drodze zmia­ny ekspre­sji genów. Spro­wadze­nie inży­nie­rii gene­tycz­nej do samych zmian w DNA jest nie­pra­widło­wą inter­pre­tacją. Komór­ki mię­dzy inny­mi dzię­ki mety­lacji czę­ści DNA (co nie zmie­nia jego zapi­su za pomo­cą stan­dardo­wych 4 liter A, C, G, T) różni­cują swo­je funk­cje. Kon­figu­racja DNA bez jego zmia­ny (np. zwi­nię­cie czę­ści chro­moso­mu X) powo­duje zmia­nę ekspre­sji genów. Po drodze zanim doj­dzie do zmia­ny ekspre­sji genów pro­duko­wane jest mRNA, na pod­sta­wie któ­rego pro­duko­wane są bia­łka odpo­wiedzial­ne za czyn­ności takie jak mety­lacja czy zwi­nię­cie chro­moso­mu. Koty cali­co są tu naj­lepszym przy­kła­dem, że aby zmie­nić zacho­wanie komór­ki, wca­le nie trze­ba zmie­niać sekwen­cji DNA komór­ki, a komór­ki poto­mne zacho­wują sko­pio­waną swo­ją funk­cję (np. pro­duk­cji poma­rań­czo­wego bar­wni­ka zamiast czar­nego). List leka­rzy do rzą­du infor­mują­cy o nie­bez­pie­czeń­stwie inży­nie­rii gene­tycz­nej miał więc sens i czy­tając dostę­pne bada­nia, jak też znając wie­le mecha­nizmów bio­logicz­nych, pod­pisu­jemy się pod tym listem również my. Szcze­pion­ki mRNA muszą teraz pozo­stać szcze­pion­kami dobro­wol­nymi, pacjen­ci powin­ni być infor­mowa­ni o poten­cjal­nym nie­bez­pie­czeń­stwie cho­rób odle­głych i auto­immu­nolo­gicz­nych, aby móc podej­mować świa­domą decy­zję. Ich zgo­da na dal­szy ekspe­ryment pozwo­li w per­spe­kty­wie lat oce­nić bez­pie­czeń­stwo i sku­tecz­ność szcze­pion­ki po latach.

Oba­wia­my się, że w cyklu nowy wirus → pan­demia / epi­demia → szcze­pion­ka (i tak w kółko) rzą­dy wie­lu kra­jów będą mogły wywie­rać nacisk na spo­łeczeń­stwo i wymu­szać korzyst­ne tyl­ko dla sie­bie (i pod­porząd­kowa­nych mu firm far­maceutycz­nych zaj­mują­cych się tym) zmia­ny gospodar­cze i spo­łecz­ne. My jako oby­wate­le pra­wdo­podob­nie odczu­jemy w wię­kszo­ści same nega­tywne sku­tki inży­nie­rii gene­tycz­nej RNA. <smu­tek>

Cie­kawos­tka: Dla­cze­go nazwa fir­my Moder­na brzmi tak podob­nie do modR­NA (któ­ra wypro­duko­wała pier­wszą sub­stan­cję szcze­pion­kową modR­NA)? Dla­cze­go nazwa tozi­name­ran brzmi tak podob­nie do zło­żenia toxi­na+mRNA (X bywa czy­tany jako Z w wie­lu języ­kach)? Dla­cze­go tozi­name­ranum jest opi­sany na stro­nie 216 (6×6×6) tego PDF‑a i stro­na ta posia­da numer 666? [Aktu­ali­zacja: 2020‑12‑22.]

Dys­kry­mina­cja, przy­muso­wość a sta­nowi­sko Unii

27 stycz­nia 2021 Unia Euro­pej­ska wyda­ła rezo­lucję doty­czą­cą szcze­pio­nek prze­ciwko COVID‑19. Media głó­wne­go ście­ku nie infor­mowa­ły o tym, że tak ważny doku­ment doty­czą­cy epi­demii powstał, a jedy­nie sku­pia­ły się na roz­trzą­saniu czy szcze­pion­ki powin­ny być obo­wiąz­kowe, że są «bez­piecz­ne», zaś rzą­dy państw człon­kow­skich roz­waża­ły upro­szcze­nie wie­lu rze­czy (a nawet zwol­nie­nie z obo­strzeń) dla osób zaszcze­pio­nych. Mamy dość zaró­wno mediów total­nej opo­zycji jak i mediów pro­PiSo­wych.

Naj­ważniej­sze usta­lenia, któ­re mia­ły miej­sce 2 tygo­dnie temu przed­sta­wia­my w skró­cie:

 1. szcze­pion­ka prze­ciwko COVID‑19 nie ma pra­wa w #EU być obo­wiąz­kowa i jest obo­wią­zek infor­mowa­nia o dobro­wol­ności,
 2. szcze­pion­ki powin­ny być dłu­goter­mino­wo moni­toro­wane (4 tygo­dnie to za mało!),
 3. powin­ny być odszko­dowa­nia za nie­nale­żne szko­dy np. cho­roby auto­immu­nolo­gicz­ne, sku­tki póź­ne (tu jednak nie zgadza­my się aby były pła­cone z naszych pie­nię­dzy, powin­ny być pła­cone przez pro­ducen­ta szcze­pion­ki),
 4. zape­wnić nie tyl­ko brak dys­kry­mina­cji ze wzglę­du na fakt zaszcze­pie­nia ale również brak dys­kry­mina­cji ze wzglę­du na brak chę­ci zaszcze­pie­nia.
Unia Euro­pej­ska

7.3.1 dopil­nować, aby oby­wate­le zosta­li poinfor­mowa­ni, że szcze­pie­nie NIE jest obo­wiąz­kowe i że nikt nie jest poli­tycz­nie, spo­łecz­nie lub w inny spo­sób naci­ska­ny, aby się zaszcze­pić, jeśli sam tego nie chce zro­bić;

7.3.1 ensu­re that citi­zens are infor­med that the vac­cina­tion is NOT man­dato­ry and that no one is poli­tical­ly, social­ly, or othe­rwi­se pres­sured to get them­sel­ves vac­cina­ted, if they do not wish to do so them­sel­ves;

7.3.2. zape­wnić, aby nikt nie był dys­kry­mino­wany z powo­du bra­ku szcze­pie­nia z powo­du możli­wego zagro­żenia dla zdro­wia lub bra­ku chę­ci szcze­pie­nia;

7.3.2 ensu­re that no one is disc­rimi­nated against for not having been vac­cina­ted, due to pos­sible health risks or not wan­ting to be vac­cina­ted;

7.1.4 wdro­żyć sku­tecz­ne syste­my moni­toro­wania szcze­pio­nek i ich bez­pie­czeń­stwa po ich wpro­wadze­niu do ogó­łu spo­łeczeń­stwa, również w celu moni­toro­wania ich dłu­goter­mino­wych sku­tków;

7.1.4 imple­ment effec­tive systems for moni­toring the vac­cines and their safe­ty fol­lowing their roll­‑out to the gene­ral popu­lation, also with a view to moni­toring their long­‑term effects;

7.1.5 wdro­żyły nie­zale­żne pro­gra­my odszko­dowań za szcze­pie­nia, aby zape­wnić odszko­dowa­nie za nie­nale­żne szko­dy i szko­dy wyni­kają­ce ze szcze­pień;

7.1.5 put in pla­ce inde­pen­dent vac­cine com­pen­sation pro­gram­mes to ensu­re com­pen­sation for undue dama­ge and harm resul­ting from vac­cina­tion;

Wszel­kie dzia­łania typu:

 • nie­licze­nie zaszcze­pio­nych w ogra­nicze­niach doty­czą­cych domo­wych spo­tkań,
 • ogra­nicza­nie dostę­pu do usług medycz­nych (nawet tyl­ko nie­któ­rych),
 • zdej­mowa­nie ogra­niczeń epi­demicz­nych z osób szcze­pio­nych

są więc niczym innym jak pogwał­ceniem praw oby­wate­li państw człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej.

Szcze­pion­ki ewi­dent­nie są na eta­pie badań (nie wie­my czy hamu­ją roz­prze­strze­nia­nie wiru­sa, nie wie­my czy sku­tecz­ne na kon­kret­ne nowe warian­ty wiru­sa, nie wie­my czy są dłu­goter­mino­wo bez­piecz­ne – sko­ro trze­ba moni­toro­wać) ,a więc są pro­dukta­mi ekspe­rymen­tal­nymi.

Rzą­dowi pol­skie­mu więc radzi­my:

 • prze­strze­gać pra­wa (sądy wie­lokrot­nie orze­kły, że roz­porzą­dze­nia doty­czą­ce prze­mie­szcza­nia się i sto­sowa­nia masek są nie­kon­sty­tucyj­ne oraz że nie wol­no ogra­niczać przed­się­bior­czo­ści ina­czej niż w drodze usta­wy – czy­li musi zostać to każdo­razo­wo prze­gło­sowa­ne w Sej­mie);
 • prze­stać ludzi dys­kry­mino­wać i nie two­rzyć grup uprzy­wile­jowa­nych pod tytu­łem «ozdro­wie­niec» i «szcze­pio­ny»;
 • wyko­nać rezo­lucję EU;
 • zape­wnić dostę­pność szcze­pio­nek, w szcze­gól­ności szcze­pion­ki, po któ­re nie zgła­sza­ją się gru­py uprzy­wile­jowa­ne (i tak uprzy­wile­jowa­ne z pomi­nię­ciem pra­wa) – podać dowol­nemu chęt­nemu;
 • nadzo­rować dłu­goter­mino­wo oso­by szcze­pio­ne, a w szcze­gól­ności – za donie­sie­nia­mi z mediów – dowia­dywać się sku­tecz­nie (poli­cja, list pole­cony do tej oso­by), dla­cze­go nie zgła­sza­ją się po dru­gą dawkę szcze­pion­ki (obe­cnie NOP zgło­szo­ny po 4 tygo­dniach nie jest zli­cza­ny, a więc nie ma kon­tro­li dłu­goter­mino­wej);
 • prze­stać wpro­wadzać nowe poda­tki (któ­re tyl­ko utru­dnią powrót do sta­rej nor­mal­ności),
 • prze­stać szkodzić i zacząć poma­gać pol­skiej gospodar­ce lub w prze­ciw­nym wypad­ku – wyp...lać!

Za doko­nanie szcze­pie­nia obo­wiąz­kowe­go, przy­muso­wego lub dys­kry­mina­cję ze wzglę­du na przy­jęcie szcze­pion­ki prze­ciwko COVID‑19 (np. brak wpu­szcze­nia na pokład samo­lotu z powo­du nie­zaszcze­pie­nia) przy­słu­guje oby­wate­lowi skar­ga do Try­buna­łu w Hadze (o ile oczy­wiście prze­żyje szcze­pie­nie). [Aktu­ali­zacja: 2021‑02‑13.]

Wynik ekspe­rymen­tu – szcze­pion­ka Astry­Zene­ki powo­duje zakrze­py

Poja­wiły się nowe infor­macje, że szcze­pion­ka na bazie ade­nowi­rusa ChA­dOx1‑S wypro­duko­wana przez przed­się­bior­stwo Astra­Zene­ca powo­duje zakrze­py krwi. Zakrze­py takie mogą być przy­czy­ną zgo­nu z powo­du zato­rów, uda­rów mózgu (i innych narzą­dów) oraz zawa­łów ser­ca.

Pozo­sta­je mieć nadzie­ję, że wirus zawa­rty w szcze­pion­ce nie odzy­ska możli­wości roz­mna­żania się (np. w drodze krzy­żówki z innym wiru­sem) i nie powsta­nie nowa cho­roba wywo­łana mutan­tem ChA­dOx1‑S. Bowiem punkt wej­ścia do orga­nizmu czło­wie­ka wirus ten już posia­da – jest nim bia­łko kol­ca S. Sko­ro koro­nawi­rus SARS­‑CoV‑2 potra­fi z jego uży­ciem wejść do ludz­kiej komór­ki, potra­fić będzie to każdy inny wirus wypo­sażo­ny w takie samo lub bardzo podob­ne bia­łko kol­ca S. Zasta­nawia nas, czy nauko­wcy opra­cowu­jąc szcze­pion­ki zasta­nowi­li się nad tym.

Sytu­acja ta poka­zuje nie­zbi­cie, że szcze­pion­ka Astry­Zene­ki nie jest bez­piecz­na i dalej jest szcze­pion­ką ekspe­rymen­tal­ną, o któ­rej dowia­duje­my się wciąż nowych rze­czy (sku­tki nie­pożą­dane).

Nasze prze­powie­dnie o cho­robach auto­immu­nolo­gicz­nych się speł­niły. Pozo­sta­je teraz cze­kać na wie­ści o możli­wych nowo­two­rach (te wyma­gają od kil­ku mie­się­cy do kil­ku lat na roz­wój) i póź­nych cho­robach po przy­jęciu któ­rejś z ekspe­rymen­tal­nych «szcze­pio­nek». [Aktu­ali­zacja: 2021‑03‑19.]

Dys­kry­mina­cja nie­zaszcze­pio­nych – począ­tek segre­gacji

Już ofi­cjal­nie roz­poczę­ła się segre­gacja osób ze wzglę­du na fakt «zaszcze­pie­nia» prze­ciwko COVID‑19 lub odstą­pie­nia od szcze­pie­nia. Robią to zaró­wno fir­my, takie jak TERG SA, będą­ce wła­ści­cie­lem skle­pu inter­neto­wego Media­Expert, jak też leka­rze w pora­dniach NFZ.

W fir­mie Piąt­nica pro­duku­jącej mię­dzy inny­mi śmie­tanę (prze­stań­cie kupo­wać ją z tej fir­my, szcze­gól­nie jeże­li nie chce­cie jeść koro­nawi­rusa!) i inne pro­dukty nabia­łowe, pre­zes zarzą­du Zbi­gniew Kali­now­ski będą­cy na bakier z pra­wem (m.in. zastra­sza­nie kara­mi regu­lami­nowy­mi) i lubią­cy dys­kry­mino­wać pra­cowni­ków wydał roz­kaz, że nosić maskę mają tyl­ko oso­by nie­zaszcze­pio­ne (nama­wia­my pra­cowni­ków fir­my Piąt­nica do maso­wego skła­dania pozwów do Sądu Pra­cy, nie­zale­żnie od sta­tusu zaszcze­pie­nia – dowo­dy są tutaj w lin­ku, a inni pra­cowni­cy mogą posłu­żyć jako świad­kowie). Jest to nie­zgo­dne nie tyl­ko z pol­skim pra­wem, ale również jest nie­zgo­dne z obo­wią­zują­cą wiedzą medycz­ną, bowiem udo­wodnio­no, że oso­by szcze­pio­ne nadal mogą być nosi­cie­lami koro­nawi­rusa, a nawet cho­rować. W pozwie warto zadać pyta­nie na jakiej pod­sta­wie pra­wnej pre­zes zarzą­du i jego fir­ma prze­twa­rza dane oso­bowe z kate­gorii arty­kułu 9 RODO (dane o zdro­wiu i seksu­alno­ści pra­cowni­ka). Skar­gę warto też wnieść do UODO z proś­bą o prze­pro­wadze­nie kon­tro­li w zakre­sie prze­twa­rza­nia danych z zakre­su art. 9 RODO w Okrę­gowej Spół­dziel­ni Mle­czar­skiej w Piąt­nicy (KRS: 0000115527).

Na stro­nie RPO dowiesz się, że jest to realny pro­blem, a nie sfa­bry­kowa­ne przez inter­nautów infor­macje. To nie są fake­‑newsy, ale czy­ste fakty.

W Aka­demii Gór­niczo­‑Hut­niczej (AGH) w Kra­kowie też pra­cują tyra­ni, któ­rych głó­wnym celem jest dys­kty­mina­cja stu­den­tów ze wzglę­du na fakt, że nie przy­jęli szcze­pion­ki. AGH zamie­rza bez zezwo­lenia prze­twa­rzać dane medycz­ne stu­den­tów, czy przy­jęli mini­mum 1 dawkę «szcze­pion­ki».

Dotar­ły też do nas infor­macje, że szpi­tal w pol­skim Cie­szy­nie odmó­wił wyko­nania ope­racji tęt­nia­ka tyl­ko z powo­du bra­ku zaszcze­pie­nia się prze­ciwko COVID‑19 (któ­re zgo­dnie z rezo­lucją Unii jest nie­obo­wiąz­kowe). Rela­cję można obej­rzeć tutaj, jednak zanim to obej­rzysz, ostrze­gamy, wypo­wiedzi zawie­rają dużo wul­gary­zmów (nagra­nie zosta­ło zar­chi­wizo­wane).

Naj­wyż­sza pora, aby spo­łeczeń­stwo stwo­rzy­ło ruch opo­ru, nagła­śnia­ło publicz­nie takie przy­pad­ki, korzy­sta­ło z sądów i wszel­kimi spo­soba­mi odsu­nęło sko­rum­powa­ne partie od władzy. Każda obe­cna władza jest zale­gali­zowa­ną przez spo­łeczeń­stwo prze­mocą.

Pole­camy też zapo­znać się jakim wałem są pra­ce nad tymi «szcze­pion­kami», któ­re nic nie mają wspól­nego z pra­wdzi­wymi szcze­pion­kami. [Aktu­ali­zacja: 2021‑06‑01.]

FEST, Pol'and'Rock – nie­szcze­pie­ni do cyklo­nu?

2021‑06‑03: pora zakoń­czyć dys­kry­mina­cję zwią­zaną z FEST festi­wal. Nie nale­ży zapo­mnieć o upu­blicz­nie­niu imion i nazwisk osób publicz­nych zwią­zanych z tym festi­walem, w tym osób, któ­re #raczą wziąć w nim udział, bowiem bio­rąc udział w wystę­pach, pro­mują anty­oby­watel­skie posta­wy dys­kry­mina­cyj­ne.

Pol&#Rak (zna­ny też jako Pol'and'Rock 2021) też posta­nowił posta­nowił powtó­rzyć podzia­ły zna­ne z nie­chlub­nej czę­ści histo­rii XX wie­ku i nie wpu­ścić na swój festi­val osób nie­zaszcze­pio­nych. Co wię­cej są świa­domi tego, że szcze­pion­ki nie zabez­pie­cza­ją przed trans­misją wiru­sa, ponie­waż jawnie napi­sali, że zwię­kszo­ne koszty za bilet pokryć mają testy na COVID‑19. Prze­cież sko­ro zaszcze­pie­ni nie zara­żają, to dla­cze­go jeszcze ich testo­wać? ich szcze­pion­ki jednak dzia­łają źle? A jeże­li szcze­pion­ki dzia­łają źle, to jakie jest uza­sadnie­nie faktycz­ne dla nie­wpu­szcza­nia nie­zaszcze­pio­nych? Podzia­ły na Pola­ków gor­szych i lepszych? Nale­ży tutaj wska­zać, że Pol'and'Rock jest orga­nizo­wany przez Jerze­go Owsia­ka, któ­ry corocz­nie orga­nizu­je Wiel­ką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomo­cy. Pole­camy panu Owsia­kowi prze­stać przyj­mować pie­nią­dze od nie­zaszcze­pio­nych w oko­licach świąt Boże­go Narodze­nia, a oso­bom nie­zaszcze­pio­nym, któ­re do tej pory wspie­rały oso­bę zdol­ną do takiej nie­nawi­ści na tle faktu zaszcze­pie­nia bądź nie­zaszcze­pie­nia – skoń­czyć z tym wspar­ciem. Pra­wda jest taka, że część tych pie­nię­dzy idzie na utrzy­manie orga­niza­torów, a pie­nią­dze można wpła­cać na inne orga­niza­cje pomo­cowe, któ­re nie bio­rą udzia­łu w segre­gacji oby­wate­li.

Całe szczę­ście pra­wdzi­wi arty­ści, jak Kult, zaczę­li odma­wiać udzia­łu w festi­walo­wych get­tach i wypo­wiedzie­li się w tym tema­cie publicz­nie.

Dys­kry­mina­cja nie­zaszcze­pio­nych – dal­sza segre­gacja

Mimo, że już od kil­ku tygo­dni jest gło­śno o nie­kon­sty­tucyj­nej i nie­zgo­dnej z pra­wami czło­wie­ka – dys­kry­mina­cji osób nie­zaszcze­pio­nych – wciąż jest to pra­kty­kowa­ne w wie­lu fir­mach. Kolej­nym przy­pad­kiem fir­my wyma­gają­cej danych medycz­nych (danych szcze­gól­nie chro­nio­nych) od swoich pra­cowni­ków oraz klien­tów jest fir­ma Wood­‑Mizer Indu­stries Sp. z o.o. (KRS: 0000031050). Jej pre­zes zarzą­du Robert Bagiń­ski, któ­ry chy­ba nie­dawno wyszedł z lasu i przy­jął for­mę oso­by wspie­rają­cej tota­litar­ne pra­kty­ki («from forest to final form») posta­nowił dys­kry­mino­wać oso­by nie­zaszcze­pio­ne, a zaszcze­pio­nych zwal­niać z obo­wią­zują­cych usta­wowo środ­ków sani­tar­nych. Jest to przy­kład sani­tary­zmu, któ­ry już stra­cił jakie­kolwiek warto­ści wspól­ne z ochro­ną sani­tar­ną. Z tre­ścią dys­kry­minu­jących zarzą­dzeń można się zapo­znać czy­tając ten doku­ment.

Pre­zeso­wi Robe­rto­wi Bagiń­skie­mu zro­biło się jednak #wstyd, po tym jak pod­pisa­ny «pro­jekt pisma» tra­fił do sie­ci i wysto­sował do poseł Anny Siar­kow­skiej takie oto wyja­śnie­nie, któ­re nas w ogó­le nie prze­konu­je, bowiem pro­jektów pism się nie pod­pisu­je a zosta­wia się puste miej­sce bez pod­pisu. Wię­cej warte było­by w tej sytu­acji publicz­ne prze­pro­sze­nie pra­cowni­ków na wła­snej stro­nie inter­neto­wej spó­łki i odwo­łanie dys­kry­minu­jące­go zarzą­dze­nia.

Pro­ponu­jemy, aby pre­zes zasta­nowił się jak teraz usu­nie wska­zane oświad­cze­nie, jak też swo­je zarzą­dze­nie z serwi­su Archi­ve Today. Jedy­nym spo­sobem, aby takie archi­wa nie pozo­sta­wały na wiecz­ność jest dzia­łanie zgo­dnie z pra­wem i nie­pod­pisy­wanie tego typu segre­gacyj­nego ście­rwa. Czy przy­pad­kiem pre­zes nie wywo­łał efe­ktu Stre­isand?

Mini­ster Zdro­wia Adam Niedziel­ski twie­rdzi jednak, że do segre­gacji nie dochodzi. Nie wie­my co za kosmicz­ny implant prze­kazał infor­mację Mini­stro­wi, że to są fake­newsy. Sko­ro są to fake­newsy, to dla­cze­go bez pro­ble­mu znaj­duje­my zgo­dność nume­rów KRS firm oraz znaj­duje­my pod­pisy pre­zesów, któ­rych dane zgadza­ją się w wyszu­kiwar­ce KRS. Czy wspo­mnia­ne boty również zmie­niły wpi­sy w KRS? A jeże­li tak, to jak bez­piecz­ny jest ten system eKRS?

Wpis Mini­stra też nie jest fake­newsem, ponie­waż uda­ło się nam go zar­chi­wizo­wać <xD> tak na wszel­ki wypa­dek. Ktoś Mini­stro­wi zha­kował kon­to twit­tero­we? Byli to repti­lia­nie?

Publicz­ne zastra­sza­nie nie­zaszcze­pio­nych

PiSo­wa gaze­ta wro­cław­ska wyku­pio­na przez PKN Orlen zastra­sza swoich czy­tel­ników, że będą pła­cili man­daty oraz różne kary za fakt nie­zaszcze­pinie się. Nale­ży wspo­mnieć, że zgo­da na szcze­pie­nie, aby była sku­tecz­na pra­wnie musi być dobro­wol­na (nie­pod­jęta pod wpły­wem zastra­sza­nia lub mani­pula­cji) oraz musi być świa­doma (oso­ba powin­na być poinfor­mowa­na, że bada­nia kli­nicz­ne nie zakoń­czy­ły się i jest to w związ­ku z tym ekspe­ryment), co powie­rdza­ją ana­lizy pra­wni­ków pra­cują­cych w fir­mach ubez­pie­cze­nio­wych, któ­re odma­wia­ją (słu­sznie!) wypła­ty odszko­dowa­nia za hospi­tali­zację lub śmierć po szcze­pie­niu wyko­nane­mu z wła­snej woli.

Oby­wate­le powin­ni maso­wo skła­dać skar­gi i pozwy (oraz zawia­domie­nia do pro­kura­tury) o każdym przy­pad­ku przy­musza­nia do szcze­pie­nia – również w takiej for­mie w jakiej poda­ne to zosta­ło we wspo­mnia­nej gaze­cie.

Nazy­wanie nie­zaszcze­pio­nych paso­żyta­mi również powin­no się skoń­czyć w sądzie oraz przed Rzecz­nikiem Odpo­wiedzial­ności Zawo­dowej. Nie może być tak, aby jakiś implant grał na uczu­ciach ludzi nazy­wając ich waria­tami, paso­żyta­mi i inny­mi inwe­kty­wami. Język PiSu i ich dorad­ców przy­jął znów mowę nie­nawi­ści. Tym razem wobec osób nie­zaszcze­pio­nych.

Takie postę­powa­nie jest typo­we dla pro­pagan­dy, nie zaś do dzia­łań w opar­ciu o fakty. Jeże­li widzisz, że ktoś postę­puje tak, że Cię znie­waża, zastra­sza, wiedz, że jesteś obie­ktem mani­pula­cji i pró­buje tak zmie­nić two­je zacho­wanie, aby mieć z tego korzy­ści (naj­czę­ściej mają­tko­we). Jeże­li nie on, to oso­by pozo­sta­jące w kon­fli­kcie inte­resów (np. fir­my far­maceutycz­ne).

Dys­kry­mina­cja ozdro­wień­ców

Zda­niem Mini­ster­stwa Zdro­wia, oso­by, któ­re mają prze­ciw­cia­ła prze­ciwko SARS­‑CoV‑2, ale zosta­ły zdia­gno­zowa­ne przy uży­ciu testu anty­geno­wego lub prze­cho­rowa­ły cho­robę w domu – nie zasłu­gują na mia­no ozdro­wień­ca (zape­wne też w kon­tek­ście paszpo­rtów szcze­pion­kowych). Pozo­sta­je więc pyta­nie – skąd mają odpor­ność komór­kową i prze­ciw­cia­ła, są w sta­nie podob­nym do sta­nu po szcze­pie­niu i dla­cze­go odma­wia się ich nazwa­nia ozdro­wień­cami? Jakieś uza­sadnie­nie nauko­we?

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół