Menu

Tag: szczepionka

Koronawirus i nieodpowiedzialność służby zdrowia

Nale­ży też wymie­nić aspe­kty pra­wne i kon­sty­tucyj­ne wadli­wej wypo­wiedzi RPO. #RPO powi­nien stać na stra­ży #Kon­sty­tucji RP i praw oby­wate­la. Szcze­pion­ki (firm Moder­na, Bio­NTech, Pfi­zer) tra­fią nie­dłu­go do czwa­rtej fazy badań kli­nicz­nych tuż po zdo­byciu odpo­wie­dnich pozwo­leń, toteż pozo­sta­ją ekspe­rymen­tem medycz­nym. Na korzyść, że to ekspe­rymen­tal­na «#szcze­pion­ka» (podob­nie jak rem­desi­vir był lekiem ekspe­rymen­tal­nym – nie­ste­ty nie­sku­tecz­nym), prze­mawia­ją to, że skró­cone zosta­ły wszel­kie ter­miny doty­czą­ce badań pre­para­tu oraz zmie­nio­ne zosta­ły pro­cedu­ry.

Dyskryminacja niezaszczepionych eksperymentalnymi szczepionkami

Zacząć nale­ży od faktu, że «szcze­pion­ki» prze­ciwko SARS­‑CoV‑2 powin­ny być nazy­wane pre­para­tami bio­logicz­nymi uodpar­nia­jący­mi prze­ciwko SARS­‑CoV‑2, ponie­waż kla­sycz­nej sło­wni­kowej defi­nicji szcze­pion­ki nie speł­nia­ją, zaś pra­wo pol­skie nie defi­niu­je czym jest #szcze­pion­ka. Abstra­hując od powyż­sze­go, posłu­żyć nale­ży się defi­nicją #ekspe­rymen­tu zawa­rtą w sło­wni­ku PWN.

Sło­wnik Języ­ka Pol­skie­go PWN

ekspe­ryment

1. «pró­ba reali­zacji nowa­tor­skie­go pomy­słu»

2. «doświad­cze­nie nauko­we prze­pro­wadzo­ne w celu zba­dania jakie­goś zja­wiska»

Nale­ży zauwa­żyć, że po zakoń­cze­niu III fazy badań kli­nicz­nych, co już czę­ścio­wo* się sta­ło dla jedne­go pre­para­tu – Comir­naty▼ (pre­parat uodpa­rania­jący fir­my Pfi­zer/Bio­NTech) – pre­parat ten prze­szedł równo­legle do sprze­daży / sto­sowa­nia w pun­ktach szcze­pień i do czwa­rtej fazy badań kli­nicz­nych, cze­go może­my dowiedzieć się ze stro­ny rzą­dowej Pań­stwo­wego Zakła­du Higie­ny Naro­dowe­go Insty­tutu Zdro­wia Publicz­nego.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół