Menu

Tag: rpo

Homofobiczna furgonetka oraz protest w związku z Margot

Kolej­nego dnia odpo­wie­dnie czyn­ności pod­jął Rzecz­nik Praw Oby­watel­skich <ser­ce> oraz na komen­dach Poli­cji poja­wili się pra­cowni­cy Kra­jowe­go Mecha­nizmu Prze­ciw­dzia­łania Tortu­rom (przy RPO). Wstę­pny raport RPO doty­czą­cy pro­ble­mów stwie­rdzo­nych uja­wnia duże nadu­życia. Nale­ży zwró­cić uwa­gę, że #RPO i KMPT inter­wenio­wały w sobo­tę i niedzie­lę (dni wol­ne od pra­cy w urzę­dach), gdy sytu­acja tego wyma­gała. To się nazy­wa pra­wdzi­wy Urząd dba­jący o pra­wa oby­wate­li. <:‑)>

Koronawirus i nieodpowiedzialność służby zdrowia

Nale­ży też wymie­nić aspe­kty pra­wne i kon­sty­tucyj­ne wadli­wej wypo­wiedzi RPO. #RPO powi­nien stać na stra­ży #Kon­sty­tucji RP i praw oby­wate­la. Szcze­pion­ki (firm Moder­na, Bio­NTech, Pfi­zer) tra­fią nie­dłu­go do czwa­rtej fazy badań kli­nicz­nych tuż po zdo­byciu odpo­wie­dnich pozwo­leń, toteż pozo­sta­ją ekspe­rymen­tem medycz­nym. Na korzyść, że to ekspe­rymen­tal­na «#szcze­pion­ka» (podob­nie jak rem­desi­vir był lekiem ekspe­rymen­tal­nym – nie­ste­ty nie­sku­tecz­nym), prze­mawia­ją to, że skró­cone zosta­ły wszel­kie ter­miny doty­czą­ce badań pre­para­tu oraz zmie­nio­ne zosta­ły pro­cedu­ry.

Paszporty COVID-19 - rak w medycynie i polityce

Na koniec powie­my tyle – rząd trzy­maniem oby­wate­li za ryj nie­wie­le zdzia­ła – jednak gdy da kon­kret­ne wytycz­ne do sto­sowa­nia samodziel­nie (o sku­tecz­ności potwie­rdzo­nej nauko­wo) + możli­wość wzię­cia urlo­pu po dodat­nim teście domo­wym z towa­rzy­szą­cymi obja­wami – zdzia­ła wię­cej. Poka­zuje to cho­cia­żby fakt, że szcze­pie­nia są dobro­wol­ne i są chęt­ni. Na 100% gdy­by te szcze­pie­nia były przy­muso­we – zamiast szcze­pień było­by tu już powsta­nie. Oczy­wiście do cało­ści potrzeb­na jest też edu­kacja. Obe­cnie jednak ze szcze­pie­nia­mi poszło coś inne­go nie tak – wszys­tkie fir­my, któ­rych szcze­pion­ki zosta­ły zatwie­rdzo­ne, z nie­zna­nych przy­czyn nie chcą dostar­czać swoich szcze­pio­nek w ramach pod­pisa­nych kon­tra­któw. Tru­dno jest szcze­pić chęt­nych szcze­pion­kami któ­rych nie ma, zaś te któ­re dotar­ły nie tra­fiły w ramię naj­bardziej potrze­bują­cych, ale w ramię cele­bry­tów, mło­dych leka­rzy itp. Szcze­pie­ni w pier­wszej kolej­ności (po koniecz­nych zmia­nach w usta­wach) powin­ni być naj­bardziej sta­tystycz­nie zagro­żeni ludzie. Obe­cnie two­rze­nie har­mono­gra­mu szcze­pień dobro­wol­nych nie ma bowiem pod­sta­wy pra­wnej i jest dys­kry­mina­cją, jak zazna­czył #RPO. Zgadza­my się ze zda­niem RPO, ale jedno­cze­śnie wzy­wamy Szejm do pra­cy nad usta­wą, któ­ra pozwo­li szcze­pić prio­ryte­towo gru­py szcze­gól­nie zagro­żone zgo­dnie z pra­wem.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół