Menu

Tag: konstytucja

Koronawirus i nieodpowiedzialność służby zdrowia

Nale­ży też wymie­nić aspe­kty pra­wne i kon­sty­tucyj­ne wadli­wej wypo­wiedzi RPO. #RPO powi­nien stać na stra­ży #Kon­sty­tucji RP i praw oby­wate­la. Szcze­pion­ki (firm Moder­na, Bio­NTech, Pfi­zer) tra­fią nie­dłu­go do czwa­rtej fazy badań kli­nicz­nych tuż po zdo­byciu odpo­wie­dnich pozwo­leń, toteż pozo­sta­ją ekspe­rymen­tem medycz­nym. Na korzyść, że to ekspe­rymen­tal­na «#szcze­pion­ka» (podob­nie jak rem­desi­vir był lekiem ekspe­rymen­tal­nym – nie­ste­ty nie­sku­tecz­nym), prze­mawia­ją to, że skró­cone zosta­ły wszel­kie ter­miny doty­czą­ce badań pre­para­tu oraz zmie­nio­ne zosta­ły pro­cedu­ry.

Dyskryminacja niezaszczepionych eksperymentalnymi szczepionkami

Pamię­taj też, że poda­ne w arty­kule dane licz­bowe (oraz o możli­wych powi­kła­niach) są dany­mi zmien­nymi w cza­sie i z dru­giej ręki. W chwi­li poda­nia pre­para­tu poszu­kaj aktu­alnych warto­ści. Nie mamy możli­wości aktu­ali­zacji sku­tków ubocz­nych wszys­tkich pre­para­tów (cze­ka ich w kolej­ce oko­ło 190) jak też nie mamy możli­wości aktu­ali­zowa­nia na bie­żąco raz przy­toczo­nych liczb.

Zgo­dnie z pra­wem masz pra­wo dobro­wol­nie uczest­niczyć w ekspe­rymen­tach, w tym ekspe­rymen­tach medycz­nych. Jednak zgo­dnie z zapi­sem art. 32 #Kon­sty­tucji RP, nie wol­no sto­sować wobec osób, któ­re w nich nie uczest­niczą (nie szcze­pią się prze­ciwko SARS­‑CoV‑2) żadnych kar i innych form dys­kry­mina­cji. Nie wol­no też dawać żadnych doda­tko­wych praw oso­bom zaszcze­pio­nym prze­ciwko temu wiru­sowi (wyra­żają­cym zgo­dę na ekspe­ryment), bowiem będzie to nie­równe tra­kto­wanie.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół