Menu

Tag: wstyd

Leczenie hormonalne kobiet

  • zbyt mała ilość leka­rzy, któ­rzy są przy­jaź­nie i pomo­cowo nasta­wie­ni do osób trans­seksu­alnych i wiedzą jak postę­pować;
  • brak wiedzy nawet wśród endo­kry­nolo­gów, jak popra­wnie leczyć dzie­ci;
  • mała tole­ran­cja dla osób trans­seksu­alnych zaró­wno wśród leka­rzy jak i rodzi­ców – rodzi­ce nie zgła­sza­ją się do seksu­olo­gów widząc, że z dziec­kiem jest coś nie tak;
  • #wstyd i strach dzie­ci przed przy­zna­niem się do trans­seksu­alno­ści, gdy wiedzą, że spo­łeczeń­stwo jest nie­tole­ran­cyj­ne i boją się kon­sekwen­cji poinfor­mowa­nia rodzi­ny i znajo­mych;
  • dziec­ko w wie­ku 10–13 lat (gdy zaczy­na się doj­rze­wanie płcio­we) nie może sta­nowić o lecze­niu sie­bie, w tym o swo­jej płci – jest całko­wicie zale­żne od swoich rodzi­ców, mimo, że kon­sekwen­cje zanie­cha­nia lecze­nia ponie­sie samo, a nie rodzi­ce;
  • w nie­któ­rych przy­pad­kach brak świa­domo­ści u dziec­ka, że przy­czy­ną jego dole­gli­wości jest trans­seksu­alizm;
  • zapi­sana w Kode­ksie Kar­nym kara do 10 lat pozba­wie­nia wol­ności za ubez­pło­dnie­nie czło­wie­ka, nawet za jego zgo­dą (ope­racja na geni­taliach zawsze koń­czy się trwa­łym ubez­pło­dnie­niem).

Zmiana pozostałych dokumentów

Do obu czyn­ności zwią­zanych z #umo­wą o pra­cę potrze­bujesz decy­zji admi­nistra­cyj­nych o zmia­nie ozna­cze­nia płci i o zmia­nie imie­nia (i nazwi­ska).

Uro­kiem ane­ksu jest to, że zawie­ra on w tre­ści co zosta­ło zmie­nio­ne na co. Widać więc jawnie zmia­nę. #Wstyd jest poka­zywać taki doku­ment np. w ban­ku, na dowód zatru­dnie­nia, przy sta­raniu się o kre­dyt.

Dru­ga sytu­acja nie jest ide­alna, ale na papie­rze, któ­ry poka­zujesz jest napi­sane wszys­tko jak być powin­no. Nie musisz wstydzić się w ban­ku i podob­nych insty­tucjach. Nie­ste­ty jest pewien minus – dopó­ki pra­cujesz (i jeszcze 10 lat póź­niej) cała doku­men­tacja musi być prze­cho­wywa­na w aktach oso­bowych. To ozna­cza, że kadry mają dostęp do sta­rych danych i będą mia­ły dostęp nawet 10 lat po ostat­nim zatru­dnie­niu.

Homofobiczna furgonetka oraz protest w związku z Margot

W skró­cie: w spra­wie nie pozo­sta­ją bez winy zaró­wno #Mar­got, zaanga­żowa­ni w pro­test akty­wiści oraz funk­cjo­nariu­sze Poli­cji. Bez winy pozo­sta­ją przy­pad­kowi prze­cho­dnie wyła­pani przez Poli­cję. Poli­cji powin­no być jednak #wstyd, w związ­ku z tym cze­go doko­nali. ponie­waż Poli­cja powin­na być orga­nem bez­stron­nym dba­jącym o bez­pie­czeń­stwo oraz zaj­mują­ca się ści­ganiem wykro­czeń i prze­stępstw. Nie powin­na brać udzia­łu w czyn­nościach, do któ­rych nie jest upra­wnio­na, a w szcze­gól­ności do prze­kra­cza­nia swoich kom­peten­cji (np. dono­sze­nie do sane­pidów, gdy żadna usta­wa jej do tego nie upra­wnia), prze­kra­cza­nia obro­ny koniecz­nej i nie­zbę­dnych środ­ków przy­musu bez­pośre­dnie­go (np. uży­cie siły, kaj­danek, gdy nie jest to bez­wzglę­dnie koniecz­ne). Poli­cjan­ci nie powin­ni nigdy posu­wać się do sto­sowa­nia #tortur wobec osób trans­płcio­wych (cze­go zabra­nia art. 3 Euro­pej­skiej Kon­wen­cji Praw Czło­wie­ka – EKPCz – oraz art. 40 Kon­sty­tucji RP).

Projekt poselski artykułu 10d ustawy covidowej

  • pod­pisa­nym 47 posłom (mamy gdzieś, czy były to kar­tki pod­pisa­ne in blan­co – za takie prze­stęp­cze dzia­łanie pła­ci się swo­ją repu­tacją i zaufa­niem i pono­si winę w peł­ni!);
  • 51.03% wybor­ców Andrze­ja Dudy w minio­nych neo­‑wybo­rach pre­zydenc­kich 2020 (neo, ponie­waż o ważno­ści wybo­rów orze­kali sędzio­wie neo­‑KRS) – to tym wybor­com podzię­kuj­cie, bo hejt anty­semic­ki i anty­‑LGBT był jawnie wypo­wiedzia­ny; gdy­by wybra­ny został Rafał Trza­skow­ski, był­by w sta­nie do tego pro­jektu wnieść veto pre­zydenc­kie i skie­rować usta­wę do gło­sowa­nia 3/5 gło­sów (któ­rej PiS nie posia­da w Sej­mie).

Ci któ­rzy gło­sowa­li na PiS powin­ni się #wstydzić i ponieść kon­sekwen­cje tego, że szko­dli­we usta­wy nie zosta­ną zawe­towa­ne przez pre­zyden­ta, a Senat jedy­ne co może zro­bić to prze­pro­wadzić kon­sul­tacje spo­łecz­ne, zasię­gnąć opi­nii RPO i innych urzę­dów oraz fun­dacji, ale nie jest w sta­nie usta­wy zatrzy­mać na zawsze, może jedy­nie odwlec czas jej wej­ścia (o co pro­simy – umo­żli­wi to nie­któ­rym oso­bom, któ­re znie­nawidzą ten kraj, roz­wią­zanie pro­ble­mu).

Pro­ponu­jemy zasta­nowić się, czy oko­ło 51% oby­wate­li tego kra­ju nie są oso­bami, któ­re nam i całe­mu kra­jowi życzą bardzo źle i dobrze się bawią z czy­jegoś nie­szczę­ścia do cza­su aż sami dosta­ną pałą. Całość brzmi jak cho­ry sen <cho­roba>, ale to nie jest sen, jak widać na stro­nie Sej­mu pro­jekt widnie­je jako druk pod gło­sowa­nie. Tru­dno nie odnieść wra­żenia, że pewna partia poli­tycz­na to ten #koro­nawi­rus, o któ­rym tyle się mówi.

Bezprawie++ oraz druk sejmowy 683

Opo­zycja opóź­nia­ła pra­ce nad tą usta­wą wpro­wadza­ną pod­stę­pem – prze­sunę­ła obra­dy o 1 dzień. W tonie wice­mar­sza­łka sej­mu było sły­chać mocne nie­zado­wole­nie z kłam­stwa­mi, że na tą usta­wę cze­kają Pola­cy. <face­palm> My nie cze­kamy na nią, ale na koniec rzą­dów PiS! Po popra­wkach Lewi­cy tym bardziej takie­go bez­pra­wia nie chce­my! <złość> <strach>

Lewi­co, czy nie jest Wam #wstyd? <cho­roba>

Dyskryminacja niezaszczepionych eksperymentalnymi szczepionkami

Mimo, że już od kil­ku tygo­dni jest gło­śno o nie­kon­sty­tucyj­nej i nie­zgo­dnej z pra­wami czło­wie­ka – dys­kry­mina­cji osób nie­zaszcze­pio­nych – wciąż jest to pra­kty­kowa­ne w wie­lu fir­mach. Kolej­nym przy­pad­kiem fir­my wyma­gają­cej danych medycz­nych (danych szcze­gól­nie chro­nio­nych) od swoich pra­cowni­ków oraz klien­tów jest fir­ma Wood­‑Mizer Indu­stries Sp. z o.o. (KRS: 0000031050). Jej pre­zes zarzą­du Robert Bagiń­ski, któ­ry chy­ba nie­dawno wyszedł z lasu i przy­jął for­mę oso­by wspie­rają­cej tota­litar­ne pra­kty­ki («from forest to final form») posta­nowił dys­kry­mino­wać oso­by nie­zaszcze­pio­ne, a zaszcze­pio­nych zwal­niać z obo­wią­zują­cych usta­wowo środ­ków sani­tar­nych. Jest to przy­kład sani­tary­zmu, któ­ry już stra­cił jakie­kolwiek warto­ści wspól­ne z ochro­ną sani­tar­ną. Z tre­ścią dys­kry­minu­jących zarzą­dzeń można się zapo­znać czy­tając ten doku­ment.

Pre­zeso­wi Robe­rto­wi Bagiń­skie­mu zro­biło się jednak #wstyd, po tym jak pod­pisa­ny «pro­jekt pisma» tra­fił do sie­ci i wysto­sował do poseł Anny Siar­kow­skiej takie oto wyja­śnie­nie, któ­re nas w ogó­le nie prze­konu­je, bowiem pro­jektów pism się nie pod­pisu­je a zosta­wia się puste miej­sce bez pod­pisu. Wię­cej warte było­by w tej sytu­acji publicz­ne prze­pro­sze­nie pra­cowni­ków na wła­snej stro­nie inter­neto­wej spó­łki i odwo­łanie dys­kry­minu­jące­go zarzą­dze­nia.

Pro­ponu­jemy, aby pre­zes zasta­nowił się jak teraz usu­nie wska­zane oświad­cze­nie, jak też swo­je zarzą­dze­nie z serwi­su Archi­ve Today. Jedy­nym spo­sobem, aby takie archi­wa nie pozo­sta­wały na wiecz­ność jest dzia­łanie zgo­dnie z pra­wem i nie­pod­pisy­wanie tego typu segre­gacyj­nego ście­rwa. Czy przy­pad­kiem pre­zes nie wywo­łał efe­ktu Stre­isand?

Tortury dla osób inter- i transseksualnych, projekt Ordo Iuris

Poja­wia się też to co było obe­cne pod­czas wybo­rów pre­zydenc­kich – dal­sze poró­żnie­nia oby­wate­li ze wzglę­du na okre­ślo­ne cechy, m.in. ze wzglę­du na podej­ście do osób LGBT. Nie­ste­ty w naszym kra­ju żyje bardzo dużo hej­terów (m.in. neofa­szy­stów, neona­zistów), któ­rzy cechu­ją się wyso­kim pozio­mem homo­fobii i trans­fobii. Partia już wie­le razy czy­niła z tych podzia­łów sku­tecz­ne narzę­dzia do wal­ki poli­tycz­nej, warto przy tym też zauwa­żyć, że wektor dzia­łań partii ma ten sam kie­runek, ale prze­ciwny zwrot do rze­komych zewnę­trznych wpły­wów, któ­rymi się czę­sto zasła­nia. Partia pró­buje nam mię­dzy wier­sza­mi prze­kazać, że «tam­ci» szar­pią naszym kra­jem «w lewo», a nasi zba­wcy muszą więc szar­pać «w pra­wo». Tru­dno jest roz­szar­pać na kawa­łki ofia­rę, któ­ra jest szar­pana tyl­ko w jedną stro­nę.

Naszym zda­niem całość (mani­pulo­wanie try­buna­łem, nowe ulgi, pra­wni­czy hejt prze­ciwko oso­bom trans) szy­kowa­ny jest jako kieł­basa wybor­cza na naj­bliż­sze wybo­ry do #wsty­du muro­wane­go. Nale­ży pamię­tać, że Kon­fede­racja jest przy­sta­wką PiS‑u i po osią­gnię­ciu przez PiS i Kon­fede­rację ponad 50% man­datów w Sej­mie, będą w sta­nie dalej demo­lować nasz kraj.

Nale­ży jednak pamię­tać, że to PiS wpro­wadził masę poda­tków przez ostat­nie 5 lat, mimo, że obiet­nice były całko­wicie prze­ciwne. To, że nazy­wają to «opła­tą» lub «dani­ną» nie zmie­nia posta­ci rze­czy. Nazy­wanie poda­tku dani­ną lub opła­tą, ryczał­tem lub w podob­ny spo­sób jest tyl­ko nowo­mową sta­nowią­cą pod­pro­gową mani­pula­cję.

Projekt Apophis 2021

Wyrok w spra­wie K 20/20 ogło­szo­no dnia 2021‑04‑15 uznając, że dotych­cza­sowy Rzecz­nik Praw Oby­watel­skich nie ma pra­wa peł­nić obo­wiąz­ków po zakoń­cze­niu «kaden­cji». Od wyro­ku, jako, że jest to wyrok Try­buna­łu Kon­sty­tucyj­nego nie przy­słu­guje odwo­łanie, nie ważne jest dla Try­buna­łu Przy­łęb­skiej, że oby­watel za 3 mie­sią­ce nie będzie mógł zgło­sić faktu naru­sza­nia jego praw przez władze pań­stwo­we. #WStYD.

Szczepienia COVID – największy wał stulecia

Jutro doj­dzie do zmo­wy jak poszcze­gól­ne partie mają gło­sować. Wie­rzy­my, że Kon­fede­racja będzie w 100% prze­ciwko (spo­śród posłów, któ­rzy dotrą na gło­sowa­nie i jeże­li uwa­żają sie­bie za powa­żną partię poli­tycz­ną – powin­ni być wszy­scy obe­cni na gło­sowa­niu w gru­dniu 2021 roku). Będzie to posiedze­nie mają­ce usta­lić wpro­wadze­nie Aadhaar Euro­pe w Pol­sce. Zacz­nie się od odtaj­nie­nia danych medycz­nych Pola­ków (w tym danych o trans­płcio­wości, prze­cież oka­zywa­nie doku­men­tu zawie­rają­cego imię, nazwi­sko i PESEL jest zmo­rą wie­lu osób trans­płcio­wych cze­kają­cych na kore­ktę płci – po raz kolej­ny #wstyd Lewi­co), a skoń­czy się na eli­mina­cji kla­sy śre­dniej i wpro­wadze­niu tota­lita­ryzmu Hux­leya, zaś pra­ca sta­nie się nie stan­dardem, ale luksu­sem. «Impfung macht Frei» to powin­na być nowa nazwa partii skła­dają­cej się z posłów KO i Lewi­cy.

Segregacja na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zamiast pysko­wać popeł­niwszy błąd – nale­ży prze­pro­sić, sytu­ację napra­wić i nie musieć się póź­niej #wstydzić wpi­sów na twit­terze oraz tre­ści powsta­łych arty­kułów opi­sują­cych wre­dne postę­powa­nie danej jedno­stki. Na pra­wdę, gdy­by nie zasta­na zadzior­ność Uni­wer­syte­tu Jagiel­loń­skie­go – nie pisa­liby­śmy tego arty­kułu. Jednak takie zacho­wanie zasłu­guje na karę.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół