Menu

Tag: umowa-o-prace

Zmiana pozostałych dokumentów

Oprócz zwol­nie­nia się i zatru­dnie­nia gdzie indziej, są możli­we dwa sce­nariu­sze, jednak pier­wszy jest dla pra­coda­wcy korzyst­niej­szy, ale nie­ste­ty nie­korzyst­ny dla Cie­bie:

  • pod­pisa­niu ane­ksu do umo­wy,
  • roz­wią­zanie umo­wy i pod­pisa­nie jej na nowo w dniu kolej­nym.

Do obu czyn­ności zwią­zanych z #umo­wą o pra­cę potrze­bujesz decy­zji admi­nistra­cyj­nych o zmia­nie ozna­cze­nia płci i o zmia­nie imie­nia (i nazwi­ska).

Uro­kiem ane­ksu jest to, że zawie­ra on w tre­ści co zosta­ło zmie­nio­ne na co. Widać więc jawnie zmia­nę. #Wstyd jest poka­zywać taki doku­ment np. w ban­ku, na dowód zatru­dnie­nia, przy sta­raniu się o kre­dyt.

Dru­ga sytu­acja nie jest ide­alna, ale na papie­rze, któ­ry poka­zujesz jest napi­sane wszys­tko jak być powin­no. Nie musisz wstydzić się w ban­ku i podob­nych insty­tucjach. Nie­ste­ty jest pewien minus – dopó­ki pra­cujesz (i jeszcze 10 lat póź­niej) cała doku­men­tacja musi być prze­cho­wywa­na w aktach oso­bowych. To ozna­cza, że kadry mają dostęp do sta­rych danych i będą mia­ły dostęp nawet 10 lat po ostat­nim zatru­dnie­niu.

Przebieg korekty płci w Polsce

Przy­kład wstę­pnej czę­ści umo­wy z pseudo­nimem będzie więc wyglą­dał tak (podob­ny wzór był kon­sul­towa­ny z pra­wni­kiem jako zgo­dny z Kode­ksem Cywil­nym, Kode­ksem Kar­nym, Kode­ksem Pra­cy, Kode­ksem Spó­łek Han­dlo­wych i roz­porzą­dze­nia­mi doty­czą­cymi odpro­wadza­nia skła­dek i poda­tków):

War­sza­wa, dnia 2019‑01‑01

Are­chi­bosa Ltd. Sp. z o.o.
Leśna 80/50; 00–000 War­sza­wa

UMO­WA O PRA­CĘ

Zawa­rta w dniu 2019‑01‑01 mię­dzy Jan Kowal­ski, uży­wają­cą pseudo­nimu «Anna Kowal­ska» w kon­taktach inter­per­sonal­nych oraz w syste­mach innych niż kadro­we, zamie­szka­łą ul. Pol­na 100/800, 00–000 War­sza­wa (...),

a

Are­chi­bosa Ltd. Sp. z o.o., repre­zen­towa­ną przez ...

Do cało­ści nale­ży dołą­czyć oświad­cze­nie o uży­wanej for­mie gra­matycz­nej.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół