Menu

Zmiana pozostałych dokumentów

Po zmia­nie dokumentów urzę­dowych czas jest na zmianę pozostałych dokumentów, takich jak dyplomy ukończe­nia studiów, świade­ctwa ukończe­nia szkoły średniej lub gimnazjum oraz aneksowa­nie bądź zerwa­nie i podpisa­nie nowych umów.

Dokumenty potwierdzające wykształce­nie

Sprawę tą załatwia się inaczej, zależnie od rodzaju szkoły, gdyż podlegają one pod odrębne roz­porządze­nia. Dla szkół wyższych, gdzie uzyskuje się dyplom procedura jest jedna­kowa nie­zależnie od roku, kiedy uzyskało się ten dyplom. Dla szkół średnich jest roz­różnie­nie ze względu na to, kto wydał dokument (a to zależne jest od czasu, kiedy był wyda­ny).

Dyplom (magister, inżynier, licencjat)

Należy wykonać 4 foto­grafie twarzy, zgodne z wymogami dla dyplomów (bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, lewy pół­profil z widocznym lewym uchem z zachowa­niem równomiernego oświetle­nia twarzy). 3 zdjęcia trafiają na oryginał i 2 odpisy, czwarte zachowywa­ne jest do celów archiwalnych w dokumenta­cji ze studiów. Przed wykona­niem zdjęć zadzwoń do swojej uczelni lub spójrz w swój dyplom dotychcza­sowy (nowy wydawa­ny jest na tym samym wzorze) – jaki roz­miar ma zdjęcie. Naj­częściej jest to 45×65 mm, rzadziej 35×45 mm.

Należy przy­gotować ksero decy­zji administracyjnej o zmia­nie imie­nia (decy­zja o zmia­nie oznacze­nia płci jest nie­istotna, do dyplomu nie wpisuje się płci, ani numeru PESEL, jedynie datę urodze­nia, która się nie zmie­nia). Jeżeli ubiegasz się też o wyda­nie suplementu w języku obcym – dostarczasz dodatkowo piąte zdjęcie w poda­nym formacie.

Należy zadzwonić do dziekanatu twojego kierunku studiów i poprosić o poda­nie numeru rachunku do wpłat za dyplom ukończe­nia studiów – postępuj jak osoba, która odbiera pierwszy raz dyplom, nie wyjaśniaj sytua­cji, bo ludzie często negatywnie reagują na informa­cję o zmia­nie oznacze­nia płci. Co naj­wyżej mów o zmia­nie nazwi­ska z ważnych przy­czyn prawnych (procedura jest identyczna). Uzyska­ny numer konta ban­kowego prze­dyktuj i sprawdź czy dobrze został zanotowa­ny. Następnie spróbuj odnaleźć ten numer konta w wyszukiwarce Google zamykając go w cudzysłów – w wersji ze spa­cjami, myślnikami i bez separatorów, celem stwierdze­nia czy Cię nie oszukano lub nie popełniono pomyłki. Powinien się ukazać artykuł na temat, jak absolwent ma uzyskać dyplom. W razie problemów proś o poda­nie adresu witryny, gdzie znajdziesz numer konta ban­kowego do wpłat za #dyplom. W tej sprawie możesz też napisać maila do dziekanatu (żądaj potwierdze­nia odbioru).

Opłaty na rok 2019:

 • opłata za dyplom w języku pol­skim: 60 zł
 • opłata za wyda­nie suplementu dyplomu w języku obcym: 40 zł.

Następnie piszesz wniosek o korektę imie­nia i nazwi­ska w dyplomie. Do wniosku załączasz kopię dowodu wpłaty, foto­grafie i decy­zję administracyjną o zmia­nie imie­nia (i nazwi­ska). Następnie czekasz 30 dni na jego wyda­nie. Zazwyczaj w dziekanatach nie wiedzą co zrobić, więc nie będzie im się chciało i sprawę załatwią pod koniec terminu lub nawet po terminie, być może dopiero po wezwa­niu ich do wyda­nia bez­prawnie prze­trzymywa­nego dokumentu, gdy 30 dni minęło bez­skutecznie i go nie wydano.

Nigdy nie dostarczaj kserokopii dowodu osobistego, nawet gdyby w wymogach danej uczelni było to potrzebne (na stronach kilku uczelni nadal jest taki wymóg zapisa­ny na chwilę obecną). Dostarczasz kopię decy­zji o zmia­nie imie­nia (i nazwi­ska) z ważnych przy­czyn. Dowód okazujesz na miejscu przy odbiorze dyplomu. Okazać, znaczy pokazać (trzymając go w ręku) i umożliwić zapozna­nie się z jego treścią, nie prze­kazać (dać do cudzych rąk) i nie dawać do skopiowa­nia.

Czy dyplom osoby po korekcie płci różni się od dyplomu innych osób? Nie­stety tak. Będzie wyglądał jak dyplom osoby, która z ważnych przy­czyn zmieniła imię lub nazwisko. Możliwe różnice:

 • zdjęcie przed­stawia osobę w tym samym wieku co w dowodzie osobistym, im później dokonasz tranzy­cji, tym większa ta różnica będzie i bardziej zauważalna;
 • data wyda­nia dokumentu znacząco odbiega od daty ukończe­nia studiów;
 • jeżeli uczelnia nie dysponuje starym wzorem dokumentu – będzie wyda­ny wg wzoru z aktualnego roku jego wyda­nia, nie zaś ukończe­nia studiów.

Jak sobie z tym radzić, gdy sta­nowi to znaczący dyskomfort? Zgubić dyplom i zażądać wyda­nia duplikatu dyplomu. Duplikat dyplomu nie posiada foto­grafii, normalnym jest, że jest wyda­ny w chwili uświadomie­nia sobie faktu zgubie­nia dyplomu. Normalnym jest też, że wzór, na którym go wydano może się różnić od wzoru z roku ukończe­nia studiów. Zamiast foto­grafii występuje prze­kreś­lony prostokąt.

Szkoła średnia (świade­ctwo maturalne)

W przy­padku, gdy posiadasz wyższe wykształce­nie i nie planujesz roz­poczynać nowych studiów, #świade­ctwo to jest Ci zbędne, gdyż pracodawcy wystarczy dostarcze­nie dyplomu ukończe­nia studiów. W tym przy­padku możesz w ogóle nie fatygować się do załatwie­nia tej sprawy. Jednak, jeżeli twoje świade­ctwo maturalne sta­nowi o twoim wykształce­niu średnim są 2 drogi zależnie kto je wydał:

 • starsze osoby maturę pisały w szkole i tam zwracają się o wymianę dokumentu,
 • młodsze osoby maturę pisały w OKE właściwym dla miejsca nauki i tam zwracają się po wymianę dokumentu.

Do wniosku o korektę imie­nia i nazwi­ska w świade­ctwie maturalnym należy dołączyć następujące dokumenty:

 • 2 foto­grafie o wymiarze 37×52 mm (druga umieszcza­na jest w 1 odpisie dostarcza­nym wraz z oryginałem);
 • potwierdzoną za zgod­ność z oryginałem, decy­zję administracyjną o zmia­nie imie­nia;
 • potwierdzoną za zgod­ność z oryginałem, decy­zję o zmia­nie oznacze­nia płci i nada­niu numeru PESEL;
 • oryginały uprzednio przy­gotowa­nego świade­ctwa maturalnego, zawierającego nie­prawid­łowe dane;
 • w przy­padku zagubie­nia oryginału świade­ctwa maturalnego, należy stwierdzić na piśmie, że uległo zniszcze­niu powodującemu całkowitą nie­czytel­ność lub zagubie­niu (ponieważ na nowe dane, będąc już po zmia­nie danych, nie otrzymasz potrzebnego im duplikatu na stare dane według standar­dowej procedury).

Wniosek kieruje się w przy­padku osób piszących maturę w OKE, do dyrektora okrę­gowej komisji egzaminacyjnej (który wydał świade­ctwo potwierdzające ostatnią kwalifika­cję wyodrębnioną w danym zawodzie – dotyczy technikum), zaś w przy­padku osób piszących maturę w szkole – do dyrektora tej szkoły.

Podstawa prawna:

Roz­porządze­nie ministra eduka­cji naro­dowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów pań­st­wowych i innych druków szkolnych

§ 21. 1. Nie dokonuje się zmia­ny imie­nia (imion) lub nazwi­ska na świade­ctwie, dyplomie, zaświadcze­niu i w dokumenta­cji prze­biegu naucza­nia prowa­dzonej przez szkołę, jeżeli zmia­na ta nastąpiła po:

 1. ukończe­niu szkoły,
 2. zda­niu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań okreś­lonych w podstawie progra­mowej kształce­nia ogólnego odpowiednio dla bran­żowej szkoły I stopnia lub bran­żowej szkoły II stopnia,
 3. zda­niu egzaminu potwierdzającego kwalifika­cje w zawodzie,
 4. otrzyma­niu dyplomu, o którym mowa w § 12 ust. 1

chyba że zmia­na imie­nia (imion) lub nazwi­ska nastąpiła na podstawie decy­zji administracyjnej albo orzecze­nia sądowego.

W tych przy­padkach wydaje się świade­ctwo, dyplom lub zaświadcze­nie na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli ich wyda­nie nie jest możliwe – duplikat świade­ctwa, dyplomu lub zaświadcze­nia, po przed­stawie­niu decy­zji administracyjnej albo orzecze­nia sądowego i za zwrotem świade­ctwa, dyplomu lub zaświadcze­nia wyda­nego na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko.

2. W przy­padku gdy zmia­na imie­nia (imion) lub nazwi­ska nastąpiła przed dniem ukończe­nia szkoły, zakłada się arkusz ocen na nowe imię (imiona) lub nazwisko. W pozostałej dokumenta­cji prze­biegu naucza­nia prowa­dzonej przez szkołę należy prze­kreślić kolorem czer­wonym dotychcza­sowe imię (imiona) lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czer­wonym nowe imię (imiona) lub nazwisko. Na dole strony należy umieścić adnota­cję „Dokonano zmia­ny imie­nia (imion)/nazwi­ska”, datę i czytelny podpis osoby upoważ­nionej do podpisywa­nia dokumenta­cji prze­biegu naucza­nia. Nowe imię (imiona) lub nazwisko może być wpisa­ne na podstawie odpisu aktu urodze­nia, odpisu aktu małżeń­stwa, decy­zji administracyjnej o zmia­nie imie­nia (imion) lub nazwi­ska albo orzecze­nia sądowego

Czy świade­ctwo maturalne osoby po korekcie płci różni się od świade­ctwa innych osób? Nie­stety tak. Będzie wyglądało jak świade­ctwo osoby, która z ważnych przy­czyn zmieniła imię lub nazwisko. Możliwe różnice:

 • zdjęcie przed­stawia osobę w tym samym wieku co w dowodzie osobistym, im później dokonasz tranzy­cji, tym bardziej ta różnica będzie zauważalna;
 • data wyda­nia dokumentu znacząco odbiega od daty ukończe­nia szkoły średniej;
 • jeżeli OKE nie dysponuje starym wzorem dokumentu – będzie wyda­ny wg wzoru z aktualnego roku jego wyda­nia, nie zaś ukończe­nia szkoły średniej.

Jak sobie z tym radzić, gdy sta­nowi to znaczący dyskomfort? Zgubić świade­ctwo i zażądać wyda­nia duplikatu. Na duplikacie nie umieszcza się foto­grafii.

Technikum, gimnazjum i szkoła podsta­wowa

Uwaga: jeżeli posiadasz inne dokumenty z czasów technikum niż tylko świade­ctwo maturalne – we wniosku o zmianę danych w świade­ctwie dojrza­łości należy wymienić nazwy tych dokumentów i dostarczyć ich oryginały o ile nie zaginęły. W przy­padku zaginięcia, należy stwierdzić ich zaginięcie. Procedura wymia­ny jest taka sama jak dla świade­ctwa dojrza­łości (patrz wyżej).

W przy­padku potrzeby uzyska­nia świade­ctwa ukończe­nia gimnazjum lub szkoły podsta­wowej – zwracasz się do OKE (tam był pisa­ny egzamin) właściwej ze względu na miejsce pisa­nia egzaminu. Dokumenty jakie musisz dostarczyć są identyczne jak w przy­padku matury, z tą różnicą, że nie jest to świade­ctwo maturalne, ale świade­ctwo ukończe­nia szkoły podsta­wowej lub gimnazjum.

Nie zwracasz się po wyda­nie świade­ctwa ze szkoły podsta­wowej lub gimnazjum, gdy masz wykształce­nie średnie lub wyższe.

Praca

W pol­skim prawie brak jest prze­pisów regulujących zmianę danych w świade­ctwach pracy, ponieważ «ustawa o uzgodnie­niu płci» nie została zatwier­dzona. W przy­padku ważnych dla Ciebie świadectw pracy, możesz zwrócić się o ich korektę. Prawo nie zakazuje ani nie nakazuje nic w tym przed­miocie. Możesz więc liczyć jedynie na życzli­wość osób decy­zyjnych.

Umowa o pracę

Oprócz zwolnie­nia się i zatrudnie­nia gdzie indziej, są możliwe dwa scenariusze, jednak pierwszy jest dla pracodawcy korzystniejszy, ale nie­stety nie­korzystny dla Ciebie:

 • podpisa­niu aneksu do umowy,
 • roz­wiąza­nie umowy i podpisa­nie jej na nowo w dniu kolejnym.

Do obu czyn­ności związa­nych z #umową o pracę potrzebujesz decy­zji administracyjnych o zmia­nie oznacze­nia płci i o zmia­nie imie­nia (i nazwi­ska).

Urokiem aneksu jest to, że zawiera on w treści co zostało zmie­nione na co. Widać więc jawnie zmianę. #Wstyd jest pokazywać taki dokument np. w banku, na dowód zatrudnie­nia, przy stara­niu się o kredyt.

Druga sytua­cja nie jest idealna, ale na papierze, który pokazujesz jest napisa­ne wszystko jak być powinno. Nie musisz wstydzić się w banku i podobnych instytu­cjach. Nie­stety jest pewien minus – dopóki pracujesz (i jeszcze 10 lat później) cała dokumenta­cja musi być prze­chowywa­na w aktach oso­bowych. To oznacza, że kadry mają dostęp do starych danych i będą miały dostęp nawet 10 lat po ostatnim zatrudnie­niu.

Problemem dla pracodawcy w tym przy­padku (zwolnie­nie i nazajutrz przy­jęcie) nie są bada­nia okre­sowe (co zdarzało mi się czytać – jest to bzdura totalna, bowiem jeżeli nie minie odpowiednio długa prze­rwa i nie pracowało się w tym czasie gdzie indziej – bada­nia okre­sowe zachowują waż­ność). Problemem jest to, że przy zwalnia­niu i przy­jęciu do pracy są inne obowiązki, jak: szkole­nie wstępne (m.in. BHP), potrzeba roz­licze­nia pracownika, potrzeba wystawie­nia świade­ctwa pracy. Jednak przy­chylny pracodawca powinien móc tyle zrobić dla pracownika, który z powodu korekty płci od niego nie uciekł.

Dokumenty w tecz­ce oso­bowej takie jak: dyplomy, świade­ctwa, zaświadcze­nia o nie­pełno­spraw­ności, wyniki badań okre­sowych i wstępnych – póki się pracuje, podlegają wymia­nie. W tym celu należy udać się do instytu­cji, które je wydały i poprosić o poprawę (w przy­padku badań kontrolnych – należy udać się do spółki która je wykonała wraz z decy­zjami administracyjnymi oraz kopiami orzeczeń dla pracownika. Więk­szość większych firm (Lux­‑Med, Enel­‑Med) nie robią z tym problemu.

Problemy bywają z wymianą dokumentów ze szkoleń. Mają prawo Ci odmówić, gdyż nie ma żadnego zakazu ani nakazu w prawie odnośnie podmiotów szkolących nie będących szkołami / uczelniami w rozumie­niu prawa. W szcze­gól­ności nie licz na wymianę dokumentów typu «Certyfikowa­ny Tester», «#Certyfikat MCSA» itp. wyda­nych przez zagraniczne podmioty, bowiem pol­skie prawo ich nie dotyczy (nawet gdyby nakazywało. W przy­padku nabywa­nia takich umiejęt­ności należy od razu podać imię w takiej formie w jakiej ma zostać wpisa­ne (choćby było nie­zgodne z dowodem) – na części z tych szkoleń informują o tym. Jeżeli już błąd został popeł­niony – pozostaje zdać na nowo testy i uzyskać na nowo certyfikat.

Forma gramatyczna w pracy

Jeżeli pracownicy plotkują o Tobie lub zwracają się nie­odpowiednio możesz powołać się w oficjalnym piśmie (z uzyska­nie potwierdze­nia wpłynięcia na kopii) na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt. VI ACa 1460/14. Jednak miej na uwadze, że może to spowodować tzw. efekt Streisand (może być gorzej niż lepiej). Bez­pieczniej jest wtedy poszukać innej pracy i po znalezie­niu nowej, zwolnić się w trybie dyscyplinarnym, jeżeli nie jest możliwe dogada­nie się o zgodę stron. W pierwszej kolej­ności próbuj dogadać się z pracodawcą o zwolnie­nie Cię za zgodą stron – we wniosku nie zapomnij wskazać w jakim terminie chcesz odejść z pracy, bowiem nie­wskaza­nie terminu oznacza, że chcesz jak naj­szybciej, nawet od kolejnego dnia roboczego.

Gdy masz już umowę obietnicy pracy (umowa przed­wstępna) w innym miejscu – tryb zwolnie­nia z poprzed­niej pracy nie ma dla Ciebie większego znacze­nia.

Lekarz rodzinny, placówki medyczne

Jeżeli masz wybra­nego lekarza Podsta­wowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ), masz 2 opcje:

 • zmienić dane w obecnej placówce, gdzie Cię znają i pewnie już wszy­scy z personelu mówią o Tobie,
 • zmianę lekarza POZ wraz z aktualiza­cją danych oso­bowych.

Z pierwszej opcji korzystasz, gdy lekarze są tolerancyjni i dochowują tajemnicy lekar­skiej. Dotyczy to też pielęgniarek i nie wyczytywali Cię po starym imie­niu wbrew twojej deklara­cji, która co do zasady powinna zostać zło­żona, gdyż brak sprze­ciwu na wyczytywa­nie imie­niem z dowodu, oznacza zgodę. Kolejne wizyty warto nagrywać, ponieważ personel rejestrujący pacjentów może robić problemy i nadal zwracać się starym imie­niem lub w złej formie, co jest nie­dopuszczalne prawnie.

W sytua­cji gdy doszło do naruszeń twoich praw – możesz 3 razy w roku zmienić lekarza POZ. Możesz też zrobić to od razu by nie mieć stresu, gdy nie ufasz ludziom ze starej placówki lub boisz się reak­cji innych pacjentów. W tym celu poszukaj świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z NFZ i posiada lekarzy POZ i udaj się tam celem wypełnie­nia deklara­cji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podsta­wowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podsta­wowej opieki zdrowotnej. W przy­padku pierwszej zmia­ny lekarza POZ w danym roku kalendar­zowym, nie ma z tym problemu, nie musisz nawet podawać powodu.

Jeżeli musisz z różnych przy­czyn zmienić świadczeniodawcę po raz drugi lub trzeci w roku, bo na przy­kład nowy lekarz nie szanował twoich praw (co musisz mieć minimum nagra­ne na dyktafon) – w polu 18 deklara­cji zaznaczasz pole «z innych przy­czyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (podać jakich)» i wpisz «nie­poszanowa­nie mojej god­ności i intym­ności».

W sytua­cji, gdy lekarze i pielęgniarki nie są przy­chylne i nie­ustannie robią uwagi (szcze­gólnie przy innych pacjentach) i wbrew twojej woli, nagraj to, zgłoś do kierownika danej placówki medycznej i zaznacz tylko, że do celów dowo­dowych w sądzie sytua­cja została nagra­na (lecz nagra­nia nie wolno Ci udostępniać kierowni­kowi placówki. Możesz za to zrobić trans­kryp­cję roz­mowy i ją załączyć. Nie mają prawa zabronić Ci nagrywa­nia, co więcej, gdy to robią, łamią podsta­wowe prawa pacjenta. Wtedy sprawę możesz skierować do Rzecznika Praw Pacjenta, zaś tam już możesz dostarczyć nagra­nie roz­mowy jako dowód w sprawie. Sprawę też możesz skierować do sądu cywilnego.

Ponieważ ludziom (w tym też pacjentom) ciężko jest «zamknąć usta» i możesz mieć przy­k­rości o to, że masz wadę wrodzoną i trzeba było korygować płeć, zaleca­ne jest znalezie­nie innej placówki medycznej, która ma podpisaną umowę z NFZ, ma lekarzy POZ i udać się tam. Dostaniesz na miejscu kwestionariusz do wypełnie­nia. Zgodnie z prawdą zaznaczasz, że zmie­niasz lekarza POZ po raz pierwszy (lub drugi, jeżeli był zmie­nia­ny w danym roku) i wybierasz kto jest twoim lekarzem POZ. W przy­padku pierwszej zmia­ny lekarza POZ w danym roku nie wskazuj powodu ponieważ nie masz takiego obowiązku. W przy­padku, gdy jest to druga zmia­na lekarza POZ poinstruuj osobę, która daje Ci wzór deklara­cji, że wzór deklara­cji jest błędny i nie­zgodny z obowiązującym prawem, bowiem wzór przy drugiej zmia­nie lekarza POZ wymusza poda­nie powodu, a nie powinien. Ostatecznie zaznacz kratkę «inna okolicz­ność» w polu 18 i napisz w wolnej prze­strzeni:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podsta­wowej opiece zdrowotnej

art 9, ust. 4. Świadczeniobiorca ma prawo bez­płatnego wyboru, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie częściej niż dwa razy w roku kalendar­zowym, a w przy­padku każdej kolejnej zmia­ny wnosi opłatę w wyso­kości 80 złotych.

Podkreśl wyraźnie, że 2 razy.

Prywatna opieka zdrowotna

Nie masz obowiązku informować o zmia­nie swoich danych oso­bowych. Możesz to robić zgodnie z RODO, ale nie musisz. Masz więc 2 wyjścia, jednak każde z nich jest nie­odwracalne:

 1. założyć w innej placówce, gdzie Cię nie znają (np. Enel­‑Medu, Medicover czy Lux­‑Medu – zależnie z czego korzystasz) nową kartę i nie wspominać o żadnej zmia­nie danych, zwyczajnie przy­chodzisz pierwszy raz;
 2. złożyć oświadcze­nie o zmia­nie danych wraz z okazywa­niem postanowień administracyjnych (pod żadnym pozorem nie dawaj sobie kserować lub skanować dowodu osobistego).

Jeżeli planujesz zrobić to według pierwszego sposobu, zadbaj przed otrzyma­niem decy­zji o zmia­nie imie­nia o wyciągnięcie całej dostępnej dokumenta­cji medycznej – może być Ci kiedyś potrzebna. Gdy dokumenta­cję medyczną wyciągasz pierwszy raz za dany okres – czyn­ność ta zgodnie z RODO (dokumenta­cja to też dane oso­bowe!) jest bez­płatna i nie ma prawa nikt pobrać za to pieniędzy. Jeżeli odmawiają sporządze­nia kopii lub jej imiennego potwierdze­nia za zgod­ność (jest parafka zamiast podpisu i jedno­cześnie nie ma imie­nia i nazwi­ska osoby stwierdzającej zgod­ność) wyślij wniosek o udostępnie­nie dokumenta­cji medycznej pocztą ze zwrotnym potwierdze­niem odbioru (opisując co zawiera twój list). Mają 30 dni na dostarcze­nie Ci dokumentów we wskaza­ny sposób.

Lekarzom innym niż genetyk (masz inny zestaw chromosomów), kardio­log (hor­mony mogą wpływać na serce i układ krąże­nia), lekarz chorób rzadkich (trans­seksua­lizm jest chorobą rzadką), gineko­log (nawet po opera­cji twoje narządy płciowe mają inną budowę wewnętrzną) i endokryno­log (prze­pisuje Ci leki hormonalne) nie musisz przy­znawać się do korekty płci. Nie musisz w szcze­gól­ności podawać tej informa­cji żadnemu lekar­zowi, który uczestniczy przy określe­niu zdol­no­ści do pracy. Nie jest to ich interes.

Bank

Aby nie wlekła się prze­sz­łość za Tobą w historii prowadze­nia rachunku – roz­wiąż umowę przed uda­niem się po zmianę imie­nia. Umowa wygasa po 14 lub 30 dniach zależnie od #banku. Zadbaj by podpisa­ny był kierownik banku pod oświadcze­niem o rezygna­cji z ich usług. W tym przy­padku będzie potrzeba całą gotówkę wypłacić i miesiąc do dwóch prze­chowywać ją w domu. Postaraj się prze­wieźć tak pieniądze by nie zwracały uwagi (20 tysięcy to tylko 100 banknotów 200 zło­to­wych). Przy większych kwotach wypłacaj przez kilka kolejnych dni w różnych placówkach – może dojść do obserwa­cji, że wypłacasz regularnie i może dojść do kradzieży. Do wypłaty dużych kwot nie używaj bankomatów. pozostaw na koncie przed zamknięciem taką ilość pieniędzy, która pokryje wszystkie prowizje i odsetki (powinna to obliczyć osoba, która będzie Ci zamykała konto). Nie zapomnij poinformować pracodawcy, że przez 2 miesiące ma Ci wypłacać pensję w postaci gotów­kowej (pracodawca wg kodeksu pracy ma obowiązek umożliwić taką wypłatę na prośbę).

Następnie po zmia­nie danych i uzyska­niu nowego dowodu osobistego (uwaga: część banków skanuje dowody i mają do tego prawo na podstawie ustawy Prawo Ban­kowe), zakładasz konto w innym oddziale tego samego banku lub innego i wpłacasz gotówkę. Przy okazji często okazuje się, że... dostaniesz lepsze warunki jako nowy ich klient. W tym momencie pracodawcę informujesz, że chcesz uzyskiwać wynagrodze­nie na wskaza­ny nowy rachunek ban­kowy.

Jeżeli w banku masz kredyt, a nie pieniądze lub jedno i drugie – pozostaje Ci jedynie aktualiza­cja danych i historia będzie widoczna do czasu spłace­nia kredytu. Możesz w tym przy­padku próbować jeszcze zamknięcia konta i otwarcia nowego, jednak wewnątrz systemu kompute­rowego nadal jest powiąza­nie starych i nowych danych oso­bowych (nie będziesz jednak tego widzieć po zalogowa­niu się do systemu informatycznego).

Inne umowy

Naj­lepszy sposób to podobnie jak w przy­padku banku – roz­wiąza­nie i podpisa­nie nowej umowy, jednak nie zawsze się tak da. O ile inter­net i tele­fon możesz sobie załatwić na prepaid (umowa o prepaid sama wygasa, gdy zaprze­staniesz doładowywać) i po prostu po zmia­nie danych idziesz po nową kartę SIM i ją wymie­niasz w tele­fonie (przy okazji nowy tele­fon dasz tylko osobom zaufa­nym) o tyle bez wody czy energii elektrycznej ciężko jest żyć przez 2 miesiące (czas wyrobie­nia dowodu i zmia­ny imie­nia). W tym przy­padku pozosta­nie tylko możli­wość aktualiza­cji umowy przez aneks, który ma tą samą wadę co aneks do umowy o pracę – wszystko widać. Proś w tych miejscach ze względu, że jesteś w szcze­gólnej sytua­cji o roz­wiąza­nie umowy z jedno­czesnym podpisa­niem nowej (zapewne zapłacisz za nowy licznik energii elektrycznej, bo to jednak nowa umowa, zakoń­czona i podpisa­na na twój wniosek).

Dodat­kowe uprawnie­nia

Jeżeli posiadasz książecz­kę dawcy krwi, oświadcze­nie o stopniu nie­pełno­spraw­ności lub inny dokument, dzięki któremu uzyskujesz dodat­kowe uprawnie­nia, wyedytuj pismo według poniższego wzoru powołując się na te same regula­cje prawne. Wzór zawiera przy­kład, jak domagać się swoich praw w przy­padku zaświadcze­nia o stopniu nie­pełno­spraw­ności. Pismo w pierwszej kolej­ności kierujesz do organu, który wydał Ci ten dokument.

W przy­padku Hono­rowego Dawcy Krwi zastanów się, czy chcesz wyrabiać nową książecz­kę z odda­nymi litrami krwi, szcze­gólnie w sytua­cji, gdy nie daje Ci ona jeszcze żadnych uprawnień, bowiem od osób na hormonalnej terapii zastępczej z powodu trans­seksua­lizmu – krwi nie przyj­muje się.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół