Menu

Zmiana pozostałych dokumentów

Po zmia­nie doku­men­tów urzę­dowych czas jest na zmia­nę pozo­sta­łych doku­men­tów, takich jak dyplo­my ukoń­cze­nia stu­diów, świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły śre­dniej lub gimna­zjum oraz ane­kso­wanie bądź zerwa­nie i pod­pisa­nie nowych umów.

Doku­men­ty potwie­rdza­jące wykształ­cenie

Spra­wę tą zała­twia się ina­czej, zale­żnie od rodza­ju szko­ły, gdyż podle­gają one pod odręb­ne roz­porzą­dze­nia. Dla szkół wyż­szych, gdzie uzy­sku­je się dyplom pro­cedu­ra jest jedna­kowa nie­zale­żnie od roku, kie­dy uzy­ska­ło się ten dyplom. Dla szkół śre­dnich jest roz­różnie­nie ze wzglę­du na to, kto wydał doku­ment (a to zale­żne jest od cza­su, kie­dy był wyda­ny).

Dyplom (magi­ster, inży­nier, licen­cjat)

Nale­ży wyko­nać 4 foto­gra­fie twa­rzy, zgo­dne z wymo­gami dla dyplo­mów (bez nakry­cia gło­wy, bez oku­larów z cie­mny­mi szkła­mi, lewy pół­pro­fil z widocz­nym lewym uchem z zacho­waniem równo­mier­nego oświe­tle­nia twa­rzy). 3 zdję­cia tra­fia­ją na ory­ginał i 2 odpi­sy, czwa­rte zacho­wywa­ne jest do celów archi­wal­nych w doku­men­tacji ze stu­diów. Przed wyko­naniem zdjęć zadzwoń do swo­jej uczel­ni lub spójrz w swój dyplom dotych­cza­sowy (nowy wyda­wany jest na tym samym wzo­rze) – jaki roz­miar ma zdję­cie. Naj­czę­ściej jest to 45×65 mm, rzadziej 35×45 mm.

Nale­ży przy­goto­wać kse­ro decy­zji admi­nistra­cyj­nej o zmia­nie imie­nia (decy­zja o zmia­nie ozna­cze­nia płci jest nie­istot­na, do dyplo­mu nie wpi­suje się płci, ani nume­ru PESEL, jedy­nie datę urodze­nia, któ­ra się nie zmie­nia). Jeże­li ubie­gasz się też o wyda­nie suple­men­tu w języ­ku obcym – dostar­czasz doda­tko­wo pią­te zdję­cie w poda­nym for­macie.

Nale­ży zadzwo­nić do dzie­kana­tu two­jego kie­run­ku stu­diów i popro­sić o poda­nie nume­ru rachun­ku do wpłat za dyplom ukoń­cze­nia stu­diów – postę­puj jak oso­ba, któ­ra odbie­ra pier­wszy raz dyplom, nie wyja­śniaj sytu­acji, bo ludzie czę­sto nega­tywnie reagu­ją na infor­mację o zmia­nie ozna­cze­nia płci. Co naj­wyżej mów o zmia­nie nazwi­ska z ważnych przy­czyn pra­wnych (pro­cedu­ra jest iden­tycz­na). Uzy­ska­ny numer kon­ta ban­kowe­go prze­dyktuj i sprawdź czy dobrze został zano­towa­ny. Nastę­pnie spró­buj odna­leźć ten numer kon­ta w wyszu­kiwar­ce Google zamy­kając go w cudzy­słów – w wer­sji ze spa­cja­mi, myśl­nika­mi i bez sepa­rato­rów, celem stwie­rdze­nia czy Cię nie oszu­kano lub nie popeł­nio­no pomy­łki. Powi­nien się uka­zać arty­kuł na temat, jak abso­lwent ma uzy­skać dyplom. W razie pro­ble­mów proś o poda­nie adre­su witry­ny, gdzie znaj­dziesz numer kon­ta ban­kowe­go do wpłat za #dyplom. W tej spra­wie możesz też napi­sać maila do dzie­kana­tu (żądaj potwie­rdze­nia odbio­ru).

Opła­ty na rok 2019:

 • opła­ta za dyplom w języ­ku pol­skim: 60 zł
 • opła­ta za wyda­nie suple­men­tu dyplo­mu w języ­ku obcym: 40 zł.

Nastę­pnie piszesz wnio­sek o kore­ktę imie­nia i nazwi­ska w dyplo­mie. Do wnio­sku załą­czasz kopię dowo­du wpła­ty, foto­gra­fie i decy­zję admi­nistra­cyj­ną o zmia­nie imie­nia (i nazwi­ska). Nastę­pnie cze­kasz 30 dni na jego wyda­nie. Zazwy­czaj w dzie­kana­tach nie wiedzą co zro­bić, więc nie będzie im się chcia­ło i spra­wę zała­twią pod koniec ter­minu lub nawet po ter­minie, być może dopie­ro po wezwa­niu ich do wyda­nia bez­pra­wnie prze­trzy­mywa­nego doku­men­tu, gdy 30 dni minę­ło bez­sku­tecz­nie i go nie wyda­no.

Nigdy nie dostar­czaj kse­roko­pii dowo­du oso­biste­go, nawet gdy­by w wymo­gach danej uczel­ni było to potrzeb­ne (na stro­nach kil­ku uczel­ni nadal jest taki wymóg zapi­sany na chwi­lę obe­cną). Dostar­czasz kopię decy­zji o zmia­nie imie­nia (i nazwi­ska) z ważnych przy­czyn. Dowód oka­zujesz na miej­scu przy odbio­rze dyplo­mu. Oka­zać, zna­czy poka­zać (trzy­mając go w ręku) i umo­żli­wić zapo­zna­nie się z jego tre­ścią, nie prze­kazać (dać do cudzych rąk) i nie dawać do sko­pio­wania.

Czy dyplom oso­by po kore­kcie płci różni się od dyplo­mu innych osób? Nie­ste­ty tak. Będzie wyglą­dał jak dyplom oso­by, któ­ra z ważnych przy­czyn zmie­niła imię lub nazwi­sko. Możli­we różni­ce:

 • zdję­cie przed­sta­wia oso­bę w tym samym wie­ku co w dowodzie oso­bistym, im póź­niej doko­nasz tran­zycji, tym wię­ksza ta różni­ca będzie i bardziej zauwa­żal­na;
 • data wyda­nia doku­men­tu zna­czą­co odbie­ga od daty ukoń­cze­nia stu­diów;
 • jeże­li uczel­nia nie dys­ponu­je sta­rym wzo­rem doku­men­tu – będzie wyda­ny wg wzo­ru z aktu­alne­go roku jego wyda­nia, nie zaś ukoń­cze­nia stu­diów.

Jak sobie z tym radzić, gdy sta­nowi to zna­czą­cy dys­kom­fort? Zgu­bić dyplom i zażą­dać wyda­nia dupli­katu dyplo­mu. Dupli­kat dyplo­mu nie posia­da foto­gra­fii, nor­mal­nym jest, że jest wyda­ny w chwi­li uświa­domie­nia sobie faktu zgu­bie­nia dyplo­mu. Nor­mal­nym jest też, że wzór, na któ­rym go wyda­no może się różnić od wzo­ru z roku ukoń­cze­nia stu­diów. Zamiast foto­gra­fii wystę­puje prze­kre­ślo­ny pro­sto­kąt.

Szko­ła śre­dnia (świa­dec­two matu­ral­ne)

W przy­pad­ku, gdy posia­dasz wyż­sze wykształ­cenie i nie pla­nujesz roz­poczy­nać nowych stu­diów, #świa­dec­two to jest Ci zbę­dne, gdyż pra­coda­wcy wystar­czy dostar­cze­nie dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów. W tym przy­pad­ku możesz w ogó­le nie faty­gować się do zała­twie­nia tej spra­wy. Jednak, jeże­li two­je świa­dec­two matu­ral­ne sta­nowi o twoim wykształ­ceniu śre­dnim są 2 dro­gi zale­żnie kto je wydał:

 • star­sze oso­by matu­rę pisa­ły w szko­le i tam zwra­cają się o wymia­nę doku­men­tu,
 • młod­sze oso­by matu­rę pisa­ły w OKE wła­ści­wym dla miej­sca nauki i tam zwra­cają się po wymia­nę doku­men­tu.

Do wnio­sku o kore­ktę imie­nia i nazwi­ska w świa­dec­twie matu­ral­nym nale­ży dołą­czyć nastę­pują­ce doku­men­ty:

 • 2 foto­gra­fie o wymia­rze 37×52 mm (dru­ga umie­szcza­na jest w 1 odpi­sie dostar­cza­nym wraz z ory­gina­łem);
 • potwie­rdzo­ną za zgo­dność z ory­gina­łem, decy­zję admi­nistra­cyj­ną o zmia­nie imie­nia;
 • potwie­rdzo­ną za zgo­dność z ory­gina­łem, decy­zję o zmia­nie ozna­cze­nia płci i nada­niu nume­ru PESEL;
 • ory­gina­ły uprze­dnio przy­goto­wane­go świa­dec­twa matu­ral­nego, zawie­rają­cego nie­pra­widło­we dane;
 • w przy­pad­ku zagu­bie­nia ory­gina­łu świa­dec­twa matu­ral­nego, nale­ży stwie­rdzić na piśmie, że ule­gło zni­szcze­niu powo­dują­cemu całko­witą nie­czy­tel­ność lub zagu­bie­niu (ponie­waż na nowe dane, będąc już po zmia­nie danych, nie otrzy­masz potrzeb­nego im dupli­katu na sta­re dane według stan­dardo­wej pro­cedu­ry).

Wnio­sek kie­ruje się w przy­pad­ku osób piszą­cych matu­rę w OKE, do dyre­kto­ra okrę­gowej komi­sji egza­mina­cyj­nej (któ­ry wydał świa­dec­two potwie­rdza­jące ostat­nią kwa­lifi­kację wyodręb­nio­ną w danym zawodzie – doty­czy tech­nikum), zaś w przy­pad­ku osób piszą­cych matu­rę w szko­le – do dyre­kto­ra tej szko­ły.

Pod­sta­wa pra­wna:

Roz­porzą­dze­nie mini­stra edu­kacji naro­dowej z dnia 26 kwiet­nia 2018 r. w spra­wie świa­dectw, dyplo­mów pań­stwo­wych i innych dru­ków szkol­nych

§ 21. 1. Nie doko­nuje się zmia­ny imie­nia (imion) lub nazwi­ska na świa­dec­twie, dyplo­mie, zaświad­cze­niu i w doku­men­tacji prze­bie­gu naucza­nia pro­wadzo­nej przez szko­łę, jeże­li zmia­na ta nastą­piła po:

 1. ukoń­cze­niu szko­ły,
 2. zda­niu egza­minów ekster­nistycz­nych z zakre­su wyma­gań okre­ślo­nych w pod­sta­wie pro­gra­mowej kształ­cenia ogól­nego odpo­wie­dnio dla bran­żowej szko­ły I sto­pnia lub bran­żowej szko­ły II sto­pnia,
 3. zda­niu egza­minu potwie­rdza­jące­go kwa­lifi­kacje w zawodzie,
 4. otrzy­maniu dyplo­mu, o któ­rym mowa w § 12 ust. 1

chy­ba że zmia­na imie­nia (imion) lub nazwi­ska nastą­piła na pod­sta­wie decy­zji admi­nistra­cyj­nej albo orze­cze­nia sądo­wego.

W tych przy­pad­kach wyda­je się świa­dec­two, dyplom lub zaświad­cze­nie na nowe imię (imio­na) lub nazwi­sko, a jeże­li ich wyda­nie nie jest możli­we – dupli­kat świa­dec­twa, dyplo­mu lub zaświad­cze­nia, po przed­sta­wie­niu decy­zji admi­nistra­cyj­nej albo orze­cze­nia sądo­wego i za zwro­tem świa­dec­twa, dyplo­mu lub zaświad­cze­nia wyda­nego na poprze­dnie imię (imio­na) lub nazwi­sko.

2. W przy­pad­ku gdy zmia­na imie­nia (imion) lub nazwi­ska nastą­piła przed dniem ukoń­cze­nia szko­ły, zakła­da się arkusz ocen na nowe imię (imio­na) lub nazwi­sko. W pozo­sta­łej doku­men­tacji prze­bie­gu naucza­nia pro­wadzo­nej przez szko­łę nale­ży prze­kre­ślić kolo­rem cze­rwo­nym dotych­cza­sowe imię (imio­na) lub nazwi­sko i nad nim wpi­sać kolo­rem cze­rwo­nym nowe imię (imio­na) lub nazwi­sko. Na dole stro­ny nale­ży umie­ścić adno­tację „Doko­nano zmia­ny imie­nia (imion)/nazwi­ska”, datę i czy­tel­ny pod­pis oso­by upo­ważnio­nej do pod­pisy­wania doku­men­tacji prze­bie­gu naucza­nia. Nowe imię (imio­na) lub nazwi­sko może być wpi­sane na pod­sta­wie odpi­su aktu urodze­nia, odpi­su aktu małżeń­stwa, decy­zji admi­nistra­cyj­nej o zmia­nie imie­nia (imion) lub nazwi­ska albo orze­cze­nia sądo­wego

Czy świa­dec­two matu­ral­ne oso­by po kore­kcie płci różni się od świa­dec­twa innych osób? Nie­ste­ty tak. Będzie wyglą­dało jak świa­dec­two oso­by, któ­ra z ważnych przy­czyn zmie­niła imię lub nazwi­sko. Możli­we różni­ce:

 • zdję­cie przed­sta­wia oso­bę w tym samym wie­ku co w dowodzie oso­bistym, im póź­niej doko­nasz tran­zycji, tym bardziej ta różni­ca będzie zauwa­żal­na;
 • data wyda­nia doku­men­tu zna­czą­co odbie­ga od daty ukoń­cze­nia szko­ły śre­dniej;
 • jeże­li OKE nie dys­ponu­je sta­rym wzo­rem doku­men­tu – będzie wyda­ny wg wzo­ru z aktu­alne­go roku jego wyda­nia, nie zaś ukoń­cze­nia szko­ły śre­dniej.

Jak sobie z tym radzić, gdy sta­nowi to zna­czą­cy dys­kom­fort? Zgu­bić świa­dec­two i zażą­dać wyda­nia dupli­katu. Na dupli­kacie nie umie­szcza się foto­gra­fii.

Tech­nikum, gimna­zjum i szko­ła pod­sta­wowa

Uwa­ga: jeże­li posia­dasz inne doku­men­ty z cza­sów tech­nikum niż tyl­ko świa­dec­two matu­ral­ne – we wnio­sku o zmia­nę danych w świa­dec­twie doj­rza­łości nale­ży wymie­nić nazwy tych doku­men­tów i dostar­czyć ich ory­gina­ły o ile nie zagi­nęły. W przy­pad­ku zagi­nię­cia, nale­ży stwie­rdzić ich zagi­nię­cie. Pro­cedu­ra wymia­ny jest taka sama jak dla świa­dec­twa doj­rza­łości (patrz wyżej).

W przy­pad­ku potrze­by uzy­ska­nia świa­dec­twa ukoń­cze­nia gimna­zjum lub szko­ły pod­sta­wowej – zwra­casz się do OKE (tam był pisa­ny egza­min) wła­ści­wej ze wzglę­du na miej­sce pisa­nia egza­minu. Doku­men­ty jakie musisz dostar­czyć są iden­tycz­ne jak w przy­pad­ku matu­ry, z tą różni­cą, że nie jest to świa­dec­two matu­ral­ne, ale świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wowej lub gimna­zjum.

Nie zwra­casz się po wyda­nie świa­dec­twa ze szko­ły pod­sta­wowej lub gimna­zjum, gdy masz wykształ­cenie śre­dnie lub wyż­sze.

Pra­ca

W pol­skim pra­wie brak jest prze­pisów regu­lują­cych zmia­nę danych w świa­dec­twach pra­cy, ponie­waż «usta­wa o uzgo­dnie­niu płci» nie zosta­ła zatwie­rdzo­na. W przy­pad­ku ważnych dla Cie­bie świa­dectw pra­cy, możesz zwró­cić się o ich kore­ktę. Pra­wo nie zaka­zuje ani nie naka­zuje nic w tym przed­mio­cie. Możesz więc liczyć jedy­nie na życz­liwość osób decy­zyj­nych.

Umo­wa o pra­cę

Oprócz zwol­nie­nia się i zatru­dnie­nia gdzie indziej, są możli­we dwa sce­nariu­sze, jednak pier­wszy jest dla pra­coda­wcy korzyst­niej­szy, ale nie­ste­ty nie­korzyst­ny dla Cie­bie:

 • pod­pisa­niu ane­ksu do umo­wy,
 • roz­wią­zanie umo­wy i pod­pisa­nie jej na nowo w dniu kolej­nym.

Do obu czyn­ności zwią­zanych z #umo­wą o pra­cę potrze­bujesz decy­zji admi­nistra­cyj­nych o zmia­nie ozna­cze­nia płci i o zmia­nie imie­nia (i nazwi­ska).

Uro­kiem ane­ksu jest to, że zawie­ra on w tre­ści co zosta­ło zmie­nio­ne na co. Widać więc jawnie zmia­nę. #Wstyd jest poka­zywać taki doku­ment np. w ban­ku, na dowód zatru­dnie­nia, przy sta­raniu się o kre­dyt.

Dru­ga sytu­acja nie jest ide­alna, ale na papie­rze, któ­ry poka­zujesz jest napi­sane wszys­tko jak być powin­no. Nie musisz wstydzić się w ban­ku i podob­nych insty­tucjach. Nie­ste­ty jest pewien minus – dopó­ki pra­cujesz (i jeszcze 10 lat póź­niej) cała doku­men­tacja musi być prze­cho­wywa­na w aktach oso­bowych. To ozna­cza, że kadry mają dostęp do sta­rych danych i będą mia­ły dostęp nawet 10 lat po ostat­nim zatru­dnie­niu.

Pro­ble­mem dla pra­coda­wcy w tym przy­pad­ku (zwol­nie­nie i naza­jutrz przy­jęcie) nie są bada­nia okre­sowe (co zda­rza­ło mi się czy­tać – jest to bzdu­ra total­na, bowiem jeże­li nie minie odpo­wie­dnio dłu­ga prze­rwa i nie pra­cowa­ło się w tym cza­sie gdzie indziej – bada­nia okre­sowe zacho­wują ważność). Pro­ble­mem jest to, że przy zwal­nia­niu i przy­jęciu do pra­cy są inne obo­wiąz­ki, jak: szko­lenie wstę­pne (m.in. BHP), potrze­ba roz­licze­nia pra­cowni­ka, potrze­ba wysta­wie­nia świa­dec­twa pra­cy. Jednak przy­chyl­ny pra­coda­wca powi­nien móc tyle zro­bić dla pra­cowni­ka, któ­ry z powo­du kore­kty płci od nie­go nie uciekł.

Doku­men­ty w teczce oso­bowej takie jak: dyplo­my, świa­dec­twa, zaświad­cze­nia o nie­peł­nospra­wno­ści, wyni­ki badań okre­sowych i wstę­pnych – póki się pra­cuje, podle­gają wymia­nie. W tym celu nale­ży udać się do insty­tucji, któ­re je wyda­ły i popro­sić o popra­wę, wraz z decy­zja­mi admi­nistra­cyj­nymi oraz kopia­mi orze­czeń dla pra­cowni­ka. W przy­pad­ku badań kon­trol­nych, nale­ży udać się do spó­łki któ­ra je wyko­nała. Wię­kszość wię­kszych firm (Lux­‑Med, Enel­‑Med) nie robią z tym pro­ble­mu.

Pro­ble­my bywa­ją z wymia­ną doku­men­tów ze szko­leń. Mają pra­wo Ci odmó­wić, gdyż nie ma żadne­go zaka­zu ani naka­zu w pra­wie odno­śnie podmio­tów szko­lących nie będą­cych szko­łami / uczel­nia­mi w rozu­mie­niu pra­wa. W szcze­gól­ności nie licz na wymia­nę doku­men­tów typu «Certy­fiko­wany Tester», «#Certy­fikat MCSA» itp. wyda­nych przez zagra­nicz­ne podmio­ty, bowiem pol­skie pra­wo ich nie doty­czy (nawet gdy­by naka­zywa­ło). W przy­pad­ku naby­wania takich umie­jęt­ności nale­ży od razu podać imię w takiej for­mie w jakiej ma zostać wpi­sane (choć­by było nie­zgo­dne z dowo­dem) – na czę­ści z tych szko­leń infor­mują o tym. Jeże­li już błąd został popeł­nio­ny – pozo­sta­je zdać na nowo testy i uzy­skać na nowo certy­fikat.

For­ma gra­matycz­na w pra­cy

Jeże­li pra­cowni­cy plo­tku­ją o Tobie lub zwra­cają się nie­odpo­wie­dnio możesz powo­łać się w ofi­cjal­nym piśmie (z uzy­ska­nie potwie­rdze­nia wpły­nię­cia na kopii) na wyrok Sądu Ape­lacyj­nego w War­sza­wie sygn. akt. VI ACa 1460/14. Jednak miej na uwadze, że może to spo­wodo­wać tzw. efekt Stre­isand (może być gorzej niż lepiej). Bez­piecz­niej jest wte­dy poszu­kać innej pra­cy i po zna­lezie­niu nowej, zwol­nić się w try­bie dys­cypli­nar­nym, jeże­li nie jest możli­we doga­danie się o zgo­dę stron. W pier­wszej kolej­ności pró­buj doga­dać się z pra­coda­wcą o zwol­nie­nie Cię za zgo­dą stron – we wnio­sku nie zapo­mnij wska­zać w jakim ter­minie chcesz odejść z pra­cy, bowiem nie­wska­zanie ter­minu ozna­cza, że chcesz jak naj­szyb­ciej, nawet od kolej­nego dnia robo­cze­go.

Gdy masz już umo­wę obiet­nicy pra­cy (umo­wa przed­wstę­pna) w innym miej­scu – tryb zwol­nie­nia z poprzed­niej pra­cy nie ma dla Cie­bie wię­ksze­go zna­cze­nia.

Lekarz rodzin­ny, pla­cówki medycz­ne

Jeże­li masz wybra­nego leka­rza Pod­sta­wowej Opie­ki Zdro­wot­nej (dalej: POZ), masz 2 opcje:

 • zmie­nić dane w obe­cnej pla­cówce, gdzie Cię znają i pewnie już wszy­scy z per­sone­lu mówią o Tobie,
 • zmia­nę leka­rza POZ wraz z aktu­ali­zacją danych oso­bowych.

Z pier­wszej opcji korzy­stasz, gdy leka­rze są tole­ran­cyj­ni i docho­wują taje­mni­cy lekar­skiej. Doty­czy to też pie­lęgnia­rek i nie wyczy­tywa­li Cię po sta­rym imie­niu wbrew two­jej dekla­racji, któ­ra co do zasa­dy powin­na zostać zło­żona, gdyż brak sprze­ciwu na wyczy­tywa­nie imie­niem z dowo­du, ozna­cza zgo­dę. Kolej­ne wizy­ty warto nagry­wać, ponie­waż per­sonel reje­stru­jący pacjen­tów może robić pro­ble­my i nadal zwra­cać się sta­rym imie­niem lub w złej for­mie, co jest nie­dopu­szczal­ne pra­wnie.

W sytu­acji gdy doszło do naru­szeń twoich praw – możesz 3 razy w roku zmie­nić leka­rza POZ. Możesz też zro­bić to od razu by nie mieć stre­su, gdy nie ufasz ludziom ze sta­rej pla­cówki lub boisz się reakcji innych pacjen­tów. W tym celu poszu­kaj świad­cze­nio­dawcy, któ­ry ma pod­pisa­ną umo­wę z NFZ i posia­da leka­rzy POZ i udaj się tam celem wypeł­nie­nia dekla­racji wybo­ru świad­cze­nio­dawcy udzie­lają­cego świad­czeń z zakre­su pod­sta­wowej opie­ki zdro­wot­nej oraz leka­rza pod­sta­wowej opie­ki zdro­wot­nej. W przy­pad­ku pier­wszej zmia­ny leka­rza POZ w danym roku kalen­darzo­wym, nie ma z tym pro­ble­mu, nie musisz nawet poda­wać powo­du.

Jeże­li musisz z różnych przy­czyn zmie­nić świad­cze­nio­dawcę po raz dru­gi lub trze­ci w roku, bo na przy­kład nowy lekarz nie sza­nował twoich praw (co musisz mieć mini­mum nagra­ne na dykta­fon) – w polu 18 dekla­racji zazna­czasz pole «z innych przy­czyn powsta­łych po stro­nie świad­cze­nio­dawcy (podać jakich)» i wpisz «nie­posza­nowa­nie mojej godno­ści i inty­mno­ści».

W sytu­acji, gdy leka­rze i pie­lęgniar­ki nie są przy­chyl­ne i nie­ustan­nie robią uwa­gi (szcze­gól­nie przy innych pacjen­tach) i wbrew two­jej woli, nagraj to, zgłoś do kie­rowni­ka danej pla­cówki medycz­nej i zaznacz tyl­ko, że do celów dowo­dowych w sądzie sytu­acja zosta­ła nagra­na (lecz nagra­nia nie wol­no Ci udo­stę­pniać kie­rowni­kowi pla­cówki). Możesz za to zro­bić trans­kryp­cję roz­mowy i ją załą­czyć. Nie mają pra­wa zabro­nić Ci nagry­wania, co wię­cej, gdy to robią, łamią pod­sta­wowe pra­wa pacjen­ta. Wte­dy spra­wę możesz skie­rować do Rzecz­nika Praw Pacjen­ta, zaś tam już możesz dostar­czyć nagra­nie roz­mowy jako dowód w spra­wie. Spra­wę też możesz skie­rować do sądu cywil­nego.

Ponie­waż ludziom (w tym też pacjen­tom) cięż­ko jest «zamknąć usta» i możesz mieć przy­kro­ści o to, że masz wadę wrodzo­ną i trze­ba było kory­gować płeć, zale­cane jest zna­lezie­nie innej pla­cówki medycz­nej, któ­ra ma pod­pisa­ną umo­wę z NFZ, ma leka­rzy POZ i udać się tam. Dosta­niesz na miej­scu kwe­stio­nariusz do wypeł­nie­nia. Zgo­dnie z pra­wdą zazna­czasz, że zmie­niasz leka­rza POZ po raz pier­wszy (lub dru­gi, jeże­li był zmie­nia­ny w danym roku) i wybie­rasz kto jest twoim leka­rzem POZ. W przy­pad­ku pier­wszej zmia­ny leka­rza POZ w danym roku nie wska­zuj powo­du ponie­waż nie masz takie­go obo­wiąz­ku. W przy­pad­ku, gdy jest to dru­ga zmia­na leka­rza POZ poinstruuj oso­bę, któ­ra daje Ci wzór dekla­racji, że wzór dekla­racji jest błę­dny i nie­zgo­dny z obo­wią­zują­cym pra­wem, bowiem wzór przy dru­giej zmia­nie leka­rza POZ wymu­sza poda­nie powo­du, a nie powi­nien. Osta­tecz­nie zaznacz kra­tkę «inna oko­licz­ność» w polu 18 i napisz w wol­nej prze­strze­ni:

Usta­wa z dnia 27 paździer­nika 2017 r. o pod­sta­wowej opie­ce zdro­wot­nej

art 9, ust. 4. Świad­cze­nio­bior­ca ma pra­wo bez­płat­nego wybo­ru, o któ­rym mowa w ust. 1 i 2, nie czę­ściej niż dwa razy w roku kalen­darzo­wym, a w przy­pad­ku każdej kolej­nej zmia­ny wno­si opła­tę w wyso­kości 80 zło­tych.

Pry­wat­na opie­ka zdro­wot­na

Nie masz obo­wiąz­ku infor­mować o zmia­nie swoich danych oso­bowych. Możesz to robić zgo­dnie z RODO, ale nie musisz. Masz więc 2 wyj­ścia, jednak każde z nich jest nie­odwra­cal­ne:

 1. zało­żyć w innej pla­cówce, gdzie Cię nie znają (np. Enel­‑Medu, Medi­cover czy Lux­‑Medu – zale­żnie z cze­go korzy­stasz) nową kartę i nie wspo­minać o żadnej zmia­nie danych, zwy­czaj­nie przy­chodzisz pier­wszy raz;
 2. zło­żyć oświad­cze­nie o zmia­nie danych wraz z oka­zywa­niem posta­nowień admi­nistra­cyj­nych (pod żadnym pozo­rem nie dawaj sobie kse­rować lub ska­nować dowo­du oso­biste­go).

Jeże­li pla­nujesz zro­bić to według pier­wsze­go spo­sobu, zadbaj przed otrzy­maniem decy­zji o zmia­nie imie­nia o wycią­gnię­cie całej dostę­pnej doku­men­tacji medycz­nej – może być Ci kie­dyś potrzeb­na. Gdy doku­men­tację medycz­ną wycią­gasz pier­wszy raz za dany okres – czyn­ność ta zgo­dnie z RODO (doku­men­tacja to też dane oso­bowe!) jest bez­płat­na i nie ma pra­wa nikt pobrać za to pie­nię­dzy. Jeże­li odma­wia­ją spo­rzą­dze­nia kopii lub jej imien­nego potwie­rdze­nia za zgo­dność (jest paraf­ka zamiast pod­pisu i jedno­cze­śnie nie ma imie­nia i nazwi­ska oso­by stwie­rdza­jącej zgo­dność) wyślij wnio­sek o udo­stę­pnie­nie doku­men­tacji medycz­nej pocz­tą ze zwrot­nym potwie­rdze­niem odbio­ru (opi­sując co zawie­ra twój list). Mają 30 dni na dostar­cze­nie Ci doku­men­tów we wska­zany spo­sób.

Leka­rzom innym niż gene­tyk (masz inny zestaw chro­moso­mów), kardio­log (hor­mony mogą wpły­wać na ser­ce i układ krą­żenia), lekarz cho­rób rzad­kich (trans­seksu­alizm jest cho­robą rzad­ką), gine­kolog (nawet po ope­racji two­je narzą­dy płcio­we mają inną budo­wę wewnę­trzną) i endo­kry­nolog (prze­pisu­je Ci leki hor­monal­ne) nie musisz przy­zna­wać się do kore­kty płci. Nie musisz w szcze­gól­ności poda­wać tej infor­macji żadne­mu leka­rzo­wi, któ­ry uczest­niczy przy okre­śle­niu zdol­ności do pra­cy. Nie jest to ich inte­res.

Bank

Aby nie wle­kła się prze­szłość za Tobą w histo­rii pro­wadze­nia rachun­ku – roz­wiąż umo­wę przed uda­niem się po zmia­nę imie­nia. Umo­wa wyga­sa po 14 lub 30 dniach zale­żnie od #ban­ku. Zadbaj by pod­pisa­ny był kie­rownik ban­ku pod oświad­cze­niem o rezy­gna­cji z ich usług. W tym przy­pad­ku będzie potrze­ba całą gotó­wkę wypła­cić i mie­siąc do dwóch prze­cho­wywać ją w domu. Posta­raj się prze­wieźć tak pie­nią­dze by nie zwra­cały uwa­gi (20 tysię­cy to tyl­ko 100 ban­kno­tów 200 zło­towych). Przy wię­kszych kwo­tach wypła­caj przez kil­ka kolej­nych dni w różnych pla­cówkach – może dojść do obse­rwa­cji, że wypła­casz regu­lar­nie i może dojść do kradzie­ży. Do wypła­ty dużych kwot nie uży­waj ban­koma­tów. pozo­staw na kon­cie przed zamknię­ciem taką ilość pie­nię­dzy, któ­ra pokry­je wszys­tkie pro­wizje i odse­tki (powin­na to obli­czyć oso­ba, któ­ra będzie Ci zamy­kała kon­to). Nie zapo­mnij poinfor­mować pra­coda­wcy, że przez 2 mie­sią­ce ma Ci wypła­cać pen­sję w posta­ci gotó­wko­wej (pra­coda­wca wg kode­ksu pra­cy ma obo­wią­zek umo­żli­wić taką wypła­tę na proś­bę).

Nastę­pnie po zmia­nie danych i uzy­ska­niu nowe­go dowo­du oso­biste­go (uwa­ga: część ban­ków ska­nuje dowo­dy i mają do tego pra­wo na pod­sta­wie usta­wy Pra­wo Ban­kowe), zakła­dasz kon­to w innym oddzia­le tego same­go ban­ku lub inne­go i wpła­casz gotó­wkę. Przy oka­zji czę­sto oka­zuje się, że... dosta­niesz lepsze warun­ki jako nowy ich klient. W tym momen­cie pra­coda­wcę infor­mujesz, że chcesz uzy­ski­wać wyna­grodze­nie na wska­zany nowy rachu­nek ban­kowy.

Jeże­li w ban­ku masz kre­dyt, a nie pie­nią­dze lub jedno i dru­gie – pozo­sta­je Ci jedy­nie aktu­ali­zacja danych i histo­ria będzie widocz­na do cza­su spła­cenia kre­dytu. Możesz w tym przy­pad­ku pró­bować jeszcze zamknię­cia kon­ta i otwar­cia nowe­go, jednak wewnątrz syste­mu kom­pute­rowe­go nadal jest powią­zanie sta­rych i nowych danych oso­bowych (nie będziesz jednak tego widzieć po zalo­gowa­niu się do syste­mu infor­matycz­nego).

Inne umo­wy

Naj­lepszy spo­sób to podob­nie jak w przy­pad­ku ban­ku – roz­wią­zanie i pod­pisa­nie nowej umo­wy, jednak nie zawsze się tak da. O ile inter­net i tele­fon możesz sobie zała­twić na pre­paid (umo­wa o pre­paid sama wyga­sa, gdy zaprze­sta­niesz doła­dowy­wać) i po pro­stu po zmia­nie danych idziesz po nową kartę SIM i ją wymie­niasz w tele­fonie (przy oka­zji nowy tele­fon dasz tyl­ko oso­bom zaufa­nym) o tyle bez wody czy ener­gii elek­trycz­nej cięż­ko jest żyć przez 2 mie­sią­ce (czas wyro­bie­nia dowo­du i zmia­ny imie­nia). W tym przy­pad­ku pozo­sta­nie tyl­ko możli­wość aktu­ali­zacji umo­wy przez aneks, któ­ry ma tą samą wadę co aneks do umo­wy o pra­cę – wszys­tko widać. Proś w tych miej­scach ze wzglę­du, że jesteś w szcze­gól­nej sytu­acji o roz­wią­zanie umo­wy z jedno­cze­snym pod­pisa­niem nowej (zape­wne zapła­cisz za nowy licz­nik ener­gii elek­trycz­nej, bo to jednak nowa umo­wa, zakoń­czo­na i pod­pisa­na na twój wnio­sek).

Doda­tko­we upra­wnie­nia

Jeże­li posia­dasz ksią­żecz­kę dawcy krwi, oświad­cze­nie o sto­pniu nie­peł­nospra­wno­ści lub inny doku­ment, dzię­ki któ­remu uzy­sku­jesz doda­tko­we upra­wnie­nia, wyedy­tuj pismo według poniż­sze­go wzo­ru powo­łując się na te same regu­lacje pra­wne. Wzór zawie­ra przy­kład, jak doma­gać się swoich praw w przy­pad­ku zaświad­cze­nia o sto­pniu nie­peł­nospra­wno­ści. Pismo w pier­wszej kolej­ności kie­rujesz do orga­nu, któ­ry wydał Ci ten doku­ment.

W przy­pad­ku Hono­rowe­go Dawcy Krwi zasta­nów się, czy chcesz wyra­biać nową ksią­żecz­kę z odda­nymi litra­mi krwi, szcze­gól­nie w sytu­acji, gdy nie daje Ci ona jeszcze żadnych upra­wnień, bowiem od osób na hor­monal­nej tera­pii zastęp­czej z powo­du trans­seksu­ali­zmu – krwi nie przyj­muje się.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół