Menu

Tag: bank

Zmiana pozostałych dokumentów

Aby nie wle­kła się prze­szłość za Tobą w histo­rii pro­wadze­nia rachun­ku – roz­wiąż umo­wę przed uda­niem się po zmia­nę imie­nia. Umo­wa wyga­sa po 14 lub 30 dniach zale­żnie od #ban­ku. Zadbaj by pod­pisa­ny był kie­rownik ban­ku pod oświad­cze­niem o rezy­gna­cji z ich usług. W tym przy­pad­ku będzie potrze­ba całą gotó­wkę wypła­cić i mie­siąc do dwóch prze­cho­wywać ją w domu. Posta­raj się prze­wieźć tak pie­nią­dze by nie zwra­cały uwa­gi (20 tysię­cy to tyl­ko 100 ban­kno­tów 200 zło­towych). Przy wię­kszych kwo­tach wypła­caj przez kil­ka kolej­nych dni w różnych pla­cówkach – może dojść do obse­rwa­cji, że wypła­casz regu­lar­nie i może dojść do kradzie­ży. Do wypła­ty dużych kwot nie uży­waj ban­koma­tów. pozo­staw na kon­cie przed zamknię­ciem taką ilość pie­nię­dzy, któ­ra pokry­je wszys­tkie pro­wizje i odse­tki (powin­na to obli­czyć oso­ba, któ­ra będzie Ci zamy­kała kon­to). Nie zapo­mnij poinfor­mować pra­coda­wcy, że przez 2 mie­sią­ce ma Ci wypła­cać pen­sję w posta­ci gotó­wko­wej (pra­coda­wca wg kode­ksu pra­cy ma obo­wią­zek umo­żli­wić taką wypła­tę na proś­bę).

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół