Menu

Tag: certyfikat

Zmiana pozostałych dokumentów

Doku­men­ty w teczce oso­bowej takie jak: dyplo­my, świa­dec­twa, zaświad­cze­nia o nie­peł­nospra­wno­ści, wyni­ki badań okre­sowych i wstę­pnych – póki się pra­cuje, podle­gają wymia­nie. W tym celu nale­ży udać się do insty­tucji, któ­re je wyda­ły i popro­sić o popra­wę, wraz z decy­zja­mi admi­nistra­cyj­nymi oraz kopia­mi orze­czeń dla pra­cowni­ka. W przy­pad­ku badań kon­trol­nych, nale­ży udać się do spó­łki któ­ra je wyko­nała. Wię­kszość wię­kszych firm (Lux­‑Med, Enel­‑Med) nie robią z tym pro­ble­mu.

Pro­ble­my bywa­ją z wymia­ną doku­men­tów ze szko­leń. Mają pra­wo Ci odmó­wić, gdyż nie ma żadne­go zaka­zu ani naka­zu w pra­wie odno­śnie podmio­tów szko­lących nie będą­cych szko­łami / uczel­nia­mi w rozu­mie­niu pra­wa. W szcze­gól­ności nie licz na wymia­nę doku­men­tów typu «Certy­fiko­wany Tester», «#Certy­fikat MCSA» itp. wyda­nych przez zagra­nicz­ne podmio­ty, bowiem pol­skie pra­wo ich nie doty­czy (nawet gdy­by naka­zywa­ło). W przy­pad­ku naby­wania takich umie­jęt­ności nale­ży od razu podać imię w takiej for­mie w jakiej ma zostać wpi­sane (choć­by było nie­zgo­dne z dowo­dem) – na czę­ści z tych szko­leń infor­mują o tym. Jeże­li już błąd został popeł­nio­ny – pozo­sta­je zdać na nowo testy i uzy­skać na nowo certy­fikat.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół