Menu

Tag: dyplom

Zmiana pozostałych dokumentów

Nale­ży zadzwo­nić do dzie­kana­tu two­jego kie­run­ku stu­diów i popro­sić o poda­nie nume­ru rachun­ku do wpłat za dyplom ukoń­cze­nia stu­diów – postę­puj jak oso­ba, któ­ra odbie­ra pier­wszy raz dyplom, nie wyja­śniaj sytu­acji, bo ludzie czę­sto nega­tywnie reagu­ją na infor­mację o zmia­nie ozna­cze­nia płci. Co naj­wyżej mów o zmia­nie nazwi­ska z ważnych przy­czyn pra­wnych (pro­cedu­ra jest iden­tycz­na). Uzy­ska­ny numer kon­ta ban­kowe­go prze­dyktuj i sprawdź czy dobrze został zano­towa­ny. Nastę­pnie spró­buj odna­leźć ten numer kon­ta w wyszu­kiwar­ce Google zamy­kając go w cudzy­słów – w wer­sji ze spa­cja­mi, myśl­nika­mi i bez sepa­rato­rów, celem stwie­rdze­nia czy Cię nie oszu­kano lub nie popeł­nio­no pomy­łki. Powi­nien się uka­zać arty­kuł na temat, jak abso­lwent ma uzy­skać dyplom. W razie pro­ble­mów proś o poda­nie adre­su witry­ny, gdzie znaj­dziesz numer kon­ta ban­kowe­go do wpłat za #dyplom. W tej spra­wie możesz też napi­sać maila do dzie­kana­tu (żądaj potwie­rdze­nia odbio­ru).

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół