Menu

Tag: swiadectwo

Zmiana pozostałych dokumentów

W przy­pad­ku, gdy posia­dasz wyż­sze wykształ­cenie i nie pla­nujesz roz­poczy­nać nowych stu­diów, #świa­dec­two to jest Ci zbę­dne, gdyż pra­coda­wcy wystar­czy dostar­cze­nie dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów. W tym przy­pad­ku możesz w ogó­le nie faty­gować się do zała­twie­nia tej spra­wy. Jednak, jeże­li two­je świa­dec­two matu­ral­ne sta­nowi o twoim wykształ­ceniu śre­dnim są 2 dro­gi zale­żnie kto je wydał:

  • star­sze oso­by matu­rę pisa­ły w szko­le i tam zwra­cają się o wymia­nę doku­men­tu,
  • młod­sze oso­by matu­rę pisa­ły w OKE wła­ści­wym dla miej­sca nauki i tam zwra­cają się po wymia­nę doku­men­tu.

Do wnio­sku o kore­ktę imie­nia i nazwi­ska w świa­dec­twie matu­ral­nym nale­ży dołą­czyć nastę­pują­ce doku­men­ty:

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół