Menu

Tag: margot

Homofobiczna furgonetka oraz protest w związku z Margot

W skró­cie: w spra­wie nie pozo­sta­ją bez winy zaró­wno #Mar­got, zaanga­żowa­ni w pro­test akty­wiści oraz funk­cjo­nariu­sze Poli­cji. Bez winy pozo­sta­ją przy­pad­kowi prze­cho­dnie wyła­pani przez Poli­cję. Poli­cji powin­no być jednak #wstyd, w związ­ku z tym cze­go doko­nali. ponie­waż Poli­cja powin­na być orga­nem bez­stron­nym dba­jącym o bez­pie­czeń­stwo oraz zaj­mują­ca się ści­ganiem wykro­czeń i prze­stępstw. Nie powin­na brać udzia­łu w czyn­nościach, do któ­rych nie jest upra­wnio­na, a w szcze­gól­ności do prze­kra­cza­nia swoich kom­peten­cji (np. dono­sze­nie do sane­pidów, gdy żadna usta­wa jej do tego nie upra­wnia), prze­kra­cza­nia obro­ny koniecz­nej i nie­zbę­dnych środ­ków przy­musu bez­pośre­dnie­go (np. uży­cie siły, kaj­danek, gdy nie jest to bez­wzglę­dnie koniecz­ne). Poli­cjan­ci nie powin­ni nigdy posu­wać się do sto­sowa­nia #tortur wobec osób trans­płcio­wych (cze­go zabra­nia art. 3 Euro­pej­skiej Kon­wen­cji Praw Czło­wie­ka – EKPCz – oraz art. 40 Kon­sty­tucji RP).

Projekt poselski artykułu 10d ustawy covidowej

Z prze­kro­cze­niem upra­wnień mie­liśmy do czy­nie­nia pod­czas:

  • nakła­dania kar admi­nistra­cyj­nych na pod­sta­wie nota­tek poli­cyj­nych i zja­wisku «poli­cyj­nych listo­noszy» dono­szą­cych listy z kara­mi od sane­pidu w wyso­kości 10 do 30 tys. zł,
  • tortu­rowa­nia (nie­ludz­kie tra­kto­wanie) demon­stran­tów przez poli­cję pod­czas are­szto­wania #Mar­got.

Sytu­acja wyglą­da więc nie tyl­ko jak pró­ba zale­gali­zowa­nia zaku­pów respi­rato­rów (z któ­rych wię­kszość nie dotar­ła), czy nie­spra­wnych mase­czek ochron­nych, ale też pró­ba zale­gali­zowa­nia prze­stęp­czych dzia­łań prze­ciwko ludziom. Zja­wiska takie jak prze­słu­cha­nia bez adwo­kata, nie­zape­wnie­nie leków oso­bom na dołku, tortu­rowa­nie osób trans­płcio­wych pod­czas demon­stra­cji, bez­pod­sta­wne zatrzy­mania pro­testu­jących przed­się­bior­ców – to wszys­tko będzie można zale­gali­zować mówiąc, że skró­cono czyn­ności do mini­mum, aby ryzy­ko zara­żenia koro­nawi­rusem zmniej­szyć. Rato­wanie przed zaka­żeniem setek ludzi, w myśl pro­jektu zmia­ny usta­wy, «ratu­je» zdro­wie setek ludzi kosztem pra­wa do spra­wie­dli­wości lub nie­tykal­ności cie­lesnej jednej oso­by.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół