Menu

Projekt poselski artykułu 10d ustawy covidowej

W dniu 2020‑08‑12 grupa 47 posłów PiS podpisała posel­ski projekt zmia­ny ustawy o prze­ciw­działa­niu chorobie COVID‑19. Projekty takie pojawiają się jako tak zwa­ne «druki». #Druk sej­mowy, o którym mowa to druk 539 z roku 2020.

Totalną #bez­kar­ność funkcjonariuszy poli­cji <złość>, urzędników, ale też kiboli i wszelkiej maści prze­stępców zapewnia poniżej cytowa­ny artykuł 10d zaproponowa­nej zmia­ny do ustawy koronawiru­sowej.

PiS w druku 539

Art. 10d. Nie popełnia prze­stęp­stwa, kto w celu prze­ciw­działa­nia COVID‑19 narusza obowiązki służ­bowe lub obowiązujące prze­pisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez narusze­nia tych obowiązków lub prze­pisów podjęte działa­nie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrud­nione.

Należy zaznaczyć, że:

 • obowiązujące prze­pisy są to roz­porządze­nia, ustawy (w tym Kodeks Karny), ale także Konstytu­cja RP,
 • prawo nie zna defini­cji słowa «istotnie» – pozostaje więc to do inter­preta­cji służb, urzędów oraz sądów – wyroki w takiej samej sprawie nie będą więc identyczne, ani nawet podobne,
 • interes publiczny to zamiar, a nie uzyska­ny skutek, co oznacza tyle, że działa­nie nie musi przy­nieść w tym przy­padku żadnego wymiernego skutku ani obniże­nia liczby zachorowań; przy­jąć można, że poli­cja zawsze działa w interesie społecznym.

Przy­kła­dowe scenariusze, które mogą się zdarzyć podczas obowiązywa­nia tego artykułu, który nie­bawem będzie głosowa­ny w Szejmie:

 • danie przez jednego obywatela drugiemu «w pysk» za nie­nosze­nie masecz­ki mimo prośby o jej założe­nie lub też wypchnięcie go przez drzwi auto­busu (przy­świecający cel: spowodowa­nie wyjścia obywatela bez maski z auto­busu celem zmniejsze­nia roz­siewa­nia przez niego wirusa #SARS­‑CoV‑2);
 • strzela­nie przez poli­cję do tłumów protestujących ludzi, szcze­gólnie, gdy wizualnie ich ilość na oko prze­kracza 50–150 osób (zależnie od strefy czer­wonej, żółtej lub zie­lonej – maksymalna ilość osób na demonstra­cji), «uzasad­niony» cel działa­nia: zabici nie mogą już dalej roz­siewać wirusa i zwiększać nie­bez­pieczeń­stwa zaraże­nia dla innych;
 • łapanki poli­cyjne, podobne do tej podczas demonstra­cji ws. Margot – poli­cja będzie mogła kazać rozebrać się do naga (nawet na środku ulicy!) szukając rzekomych objawów choroby COVID‑19 (wysypek, covi­dowych palców itp.) bez udziału lekarza, bowiem przy­jazd lekarza do 48 osób jest dużym kosztem i wydłuża czeka­nie;
 • donosiciel­stwo poli­cji do sanepidu sta­nie się [bez]prawnie możliwe, jak też wydawa­nie kar administracyjnych przez sanepidy z pogwałce­niem wszelkich zasad, bowiem bez tego, jak pokazał Rzecznik Praw Obywatel­skich, było to nie­możliwe (sanepid do czasu wprowadze­nia tego artykułu nie może działać na podstawie notatek poli­cyjnych);
 • finansowa­nie terro­ryzmu i pra­nie brudnych pieniędzy w imie­niu walki z COVID‑19 – prze­cież pieniądze można zamienić w artykuły sanitarne i medyczne i w ten sposób wynosić pieniądze z kraju lub finansować prze­stęp­czość;
 • wykrada­nie danych z domowych komputerów oraz serwerów, ze złama­niem wszelkich obostrzeń Kodeksu Karnego, pod pozorem pozyskiwa­nia danych o wirusie, szcze­pionce lub lekach;
 • nie­uzasad­nione kwarantanny;
 • zalegalizuje to też utratę tajemnicy lekar­skiej przez pacjentów, którzy w służbie publicznej (na NFZ) mogą uzyskać konsulta­cję lekar­ską tylko przez nagrywaną* roz­mowę lub nagrywa­ny wideo­czat;
 • zabija­nie osób chorych w szpitalach (podejrzewa­nych o «koronawirusa»), bowiem lecze­nie ich ­stwarza ryzyko roz­prze­strze­nie­nia się choroby na personel medyczny, zabicie jest prostszą metodą zmniejsze­nia ilości chorych;
 • zamach na resztki demokra­cji w kraju <płacz>, ponieważ można będzie posłów i senatorów KO pozbawić immunitetu (zlekceważe­nie legityma­cji) i w czasie klu­czowego głosowa­nia pozbawić ich tele­fonu (a więc dostępu do zdalnego głosowa­nia) oraz dać im «dołek» i tym samym uzyskać w tym czasie w Sejmie i Senacie więk­szość, zarzutem może być podejrze­nie COVID‑19 lub też notatka służ­bowa, że poseł lub senator nie nosił masecz­ki;
 • handel estrogenami może stać się «legalny», bowiem była to historycznie jedna z proponowa­nych terapii ciężkiego prze­biegu zakaże­nia koronawirusem u mężczyzn, cel według art. 10d propozy­cji zmia­ny ustawy: ułatwie­nie lecze­nia siebie (lub kogoś – sprze­dając) przy braku dostępu do leku na receptę <;‑)>.

*) Jeżeli ktoś twierdzi, że roz­mowy nie są nagrywa­ne, w pierwszej kolej­ności niech odsłucha cały komunikat wygłasza­ny po połącze­niu się, następnie niech prze­czyta ustawę inwigilacyjną oraz ustawę o poli­cji i dowie się, że dosłownie wszystko co powie przez tele­fon jest nagrywa­ne i tele­komy oraz służby mają do tego dostęp. Nie jest zapew­niona więc tajemnica lekar­ska, z której może zwolnić tylko sąd.

Skutki:

 • więźniowie poli­tyczni, między innymi osoby LGBT – każdy kto nie popiera partii rządzącej;
 • możliwe ludobój­stwo – bowiem wolno łamać dowolne prze­pisy działając w celu zwalcza­nia choroby COVID‑19, a naj­skuteczniejsze jest zabija­nie chorych;
 • pozbawie­nie osób chorych na COVID‑19, lub podejrza­nej o zachorowa­nie, dowolnego prawa konstytucyjnego, w tym prawa do wol­ności, prawa do sądu, prawa do równego traktowa­nia, prawo do nie­stosowa­nia #tortur;
 • zakres gwarantowa­nych praw i wol­ności obywatel­skich będzie węższy niż podczas stanu wojennego, stanu klę­ski żywio­łowej i stanu wyjąt­kowego łącznie ogło­szonych;
 • wiele innych, «bo wirus! bo tak!». <strach>

Komu dziękować za powyższe:

 • podpisa­nym 47 posłom (mamy gdzieś, czy były to kartki podpisa­ne in blanco – za takie prze­stępcze działa­nie płaci się swoją reputa­cją i zaufa­niem i ponosi winę w pełni!);
 • 51.03% wyborców Andrzeja Dudy w minionych neo­‑wyborach prezydenckich 2020 (neo, ponieważ o waż­ności wyborów orzekali sędziowie neo­‑KRS) – to tym wyborcom podziękujcie, bo hejt anty­semicki i anty­‑LGBT był jawnie wypowiedzia­ny; gdyby wybra­ny został Rafał Trzaskow­ski, byłby w sta­nie do tego projektu wnieść veto prezydenckie i skierować ustawę do głosowa­nia 3/5 głosów (której PiS nie posiada w Sejmie).

Ci którzy głosowali na PiS powinni się #wstydzić i ponieść konsekwen­cje tego, że szkodliwe ustawy nie zostaną zawetowa­ne przez prezydenta, a Senat jedyne co może zrobić to prze­prowadzić konsulta­cje społeczne, zasięgnąć opinii RPO i innych urzędów oraz funda­cji, ale nie jest w sta­nie ustawy zatrzymać na zawsze, może jedynie odwlec czas jej wejścia (o co prosimy – umożliwi to nie­którym osobom, które znienawidzą ten kraj, roz­wiąza­nie problemu).

Proponujemy zastanowić się, czy około 51% obywateli tego kraju nie są osobami, które nam i całemu kra­jowi życzą bardzo źle i dobrze się bawią z czyjegoś nie­szczęścia do czasu aż sami dostaną pałą. Całość brzmi jak chory sen <choroba>, ale to nie jest sen, jak widać na stronie Sejmu projekt widnieje jako druk pod głosowa­nie. Trudno nie odnieść wraże­nia, że pewna partia poli­tyczna to ten #koronawirus, o którym tyle się mówi.

Co można zrobić?

 • Poinformować o sprawie Unię Europej­ską. W europarlamencie mamy jeszcze posłów KO i ich dane kontak­towe są publiczne.
 • Zaplanować dłuższy wyjazd z kraju i starać się o obywatel­stwo innego kraju.
 • Prosić europarlament o wstrzyma­nie wszystkich budżetów dla Pol­ski. Przy mocnym deficycie wykona­nie wielu rzeczy sta­nie się nie­opłacalne.
 • Zabez­pieczyć własną gotówkę* (naj­lepiej w obcej walucie), tak aby w celach «walki z COVID‑19» bez­prawnie nie została zajęta lub ukra­dziona nakazem władz (w końcu prze­pis art. 10d tej ustawy będzie im dawał taką opcję).
 • Prosić o azyl w innym państwie (nie­bez­pieczeń­stwo utraty życia we własnym państwie, uchwały anty­‑LGBT, zalegalizowa­nie tortur jako powód).

*) tak, gotówkę, bowiem elektro­niczne cyferki z banku jest prościej prze­jąć!

Bez­czelna Bez­kar­ność PLUS

Złą wiado­mością jest, że koronawirus Covid‑10d <MERS­‑CoV‑2> (znajdujący się w druku sej­mowym) dalej mutuje. <:‑(>

Dnia 16 września odbyło się posiedze­nie sej­mowe i kolejne skierowa­nie projektu z druku 539 i 569 do prac w Komisji Finansów Publicznych. Dlaczego projekt nie został skierowa­ny do komisji związa­nej ze zdrowiem? Czy ma to na celu zaciemnia­nie prawdziwego celu ustawy?

Posłowie opozy­cji nazwali projekt wprost: «Bez­czel­ność PLUS» oraz «Bez­kar­ność PLUS». Odnieśli się zarówno do wersji z druku 569 jak też 569‑A, zawierającego poprawkę. Obecny zapis kodu genetycznego wirusa Covid‑10d (zapis proponowa­nego art. 10d ustawy koronawiru­sowej) jest następujący:

PiS (PiSownia oryginalna)

Art. 10d. Nie popełnia prze­stęp­stwa okreś­lonego w art. 231 § 1 i 3 lub art. 296 § 1, 1a, 3 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444), kto, w okresie stanu zagroże­nia epidemicznego lub stanu epidemii ogło­szonego z powodu COVID‑19, działając w celu prze­ciw­działa­nia COVID‑19, narusza obowiązki służ­bowe lub obowiązujące prze­pisy, jeżeli bez dopuszcze­nia się tych naruszeń podjęte działa­nia nie mogłyby zostać zrealizowa­ne albo byłyby istotnie zagro­żone, a dobro poświę­cone przed­stawia war­tość niższą od dobra ratowa­nego.

Prze­pis ten dotyczy art. 231 oraz 296 Kodeksu Karnego, a więc prze­stępstw nie­związa­nych z finansami, co początkowo podejrzewano. Poniżej przed­stawiamy zapis wskaza­nych paragrafów wyłączających funkcjonariuszy z odpowiedzial­ności karnej, a więc gwarantujących bez­kar­ność, o ile w jakikolwiek sposób uzasadnią to działa­niami związa­nymi z COVID‑19.

Kodeks Karny

Art. 296 [Nadużycie zaufa­nia]

§ 1. Kto, będąc obowiąza­ny na podstawie prze­pisu ustawy, decy­zji właściwego organu lub umowy do zajmowa­nia się sprawami mająt­kowymi lub działal­nością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jedno­stki organizacyjnej nie mającej osobo­wości prawnej, przez nadużycie udzie­lonych mu uprawnień lub nie­dopełnie­nie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawie­nia wol­ności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1 przez nadużycie udzie­lonych mu uprawnień lub nie­dopełnie­nie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bez­pośrednie nie­bez­pieczeń­stwo wyrządze­nia znacznej szkody mająt­kowej, podlega karze pozbawie­nia wol­ności do lat 3. (...)

§ 3. Jeżeli sprawca prze­stęp­stwa okreś­lonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich roz­miarach, podlega karze pozbawie­nia wol­ności od roku do lat 10.

§ 4. Jeżeli sprawca prze­stęp­stwa okreś­lonego w § 1 lub 3 działa nie­umyślnie, podlega karze pozbawie­nia wol­ności do lat 3. (...)

Kodeks Karny

Art. 231. [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego]

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, prze­kraczając swoje uprawnie­nia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawie­nia wol­ności do lat 3. (...)

§ 3. Jeżeli sprawca czynu okreś­lonego w § 1 działa nie­umyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ogranicze­nia wol­ności albo pozbawie­nia wol­ności do lat 2. (...)

Sytua­cja powyższa wskazuje, że dojdzie do zalegalizowa­nia, wbrew zapi­sowi art. 7 Konstytu­cji RP, prze­kracza­nia uprawnień przez funkcjonariuszy (w tym rząd i poli­cję).

Z prze­krocze­niem uprawnień mieliśmy do czynie­nia podczas:

 • nakłada­nia kar administracyjnych na podstawie notatek poli­cyjnych i zjawisku «poli­cyjnych listonoszy» donoszących listy z karami od sanepidu w wyso­kości 10 do 30 tys. zł,
 • torturowa­nia (nie­ludzkie traktowa­nie) demonstrantów przez poli­cję podczas aresztowa­nia #Margot.

Sytua­cja wygląda więc nie tylko jak próba zalegalizowa­nia zakupów respiratorów (z których więk­szość nie dotarła), czy nie­sprawnych masecz­ek ochronnych, ale też próba zalegalizowa­nia prze­stępczych działań prze­ciwko ludziom. Zjawi­ska takie jak prze­słucha­nia bez adwokata, nie­zapewnie­nie leków osobom na dołku, torturowa­nie osób trans­pł­ciowych podczas demonstra­cji, bez­podstawne zatrzyma­nia protestujących przed­siębiorców) – to wszystko będzie można zalegalizować mówiąc, że skrócono czyn­ności do minimum, aby ryzyko zaraże­nia koronawirusem zmniejszyć. Ratowa­nie przed zakaże­niem setek ludzi, w myśl projektu zmia­ny ustawy, «ratuje» zdrowie setek ludzi kosztem prawa do sprawiedli­wości lub nie­tykal­ności cielesnej jednej osoby.

Obecnie, na podstawie notatki poli­cyjnej, nie­możliwe jest skuteczne zawiadomie­nie sanepidu, aby ten nałożył karę 30 tys. zł za brak masecz­ki ochronnej. Po wprowadze­niu tego prze­pisu działa­nia takie staną się możliwe, ponieważ z prze­krocze­niem uprawnień sta­nie się możliwe bez­prawne zawiadomie­nie sanepidu przez poli­cję.

Obecnie przy­mu­sowe szcze­pie­nia na COVID‑19 (gdyby istniała szcze­pionka) są nie­możliwe do wyegzekwowa­nia, a sądy administracyjne prze­pełniłyby się prze­ciw­nikami szcze­pień na COVID‑19. Po wprowadze­niu powyższych prze­pisów zezwalających na nadużycie zaufa­nia i prze­krocze­nie uprawnień, może dojść do zalegalizowa­nego tym prze­pisem użycia siły – w miejsce szcze­pień obowiąz­kowych odbyć się będą mogły szcze­pie­nia przy­mu­sowe. Siły będą mogli użyć nie tylko wojsko i poli­cja, ale prawdopodobnie także lekarze. Zalegalizowa­niu ulec mogą także kwarantanny po powrocie z innego kraju, mimo braku podejrze­nia zakaże­nia koronawirusem.

Uwaga: obecnie ustawa covi­dowa zawiera już art. 10d o innej treści. Po powrocie projektu z zamrażarki, należy spodziewać się auto­poprawki PiSu, zmie­niającej numer artykułu [aktualiza­cja: 2020‑11‑08].

Koronawirus rzą­dowy zmutował i trafił do Trybunału

Mimo braku podstaw prawnych, «grupa posłów» pozostawiła projekt tego artykułu w sej­mowej zamrażarce i postanowiła... wnieść sprawę do Trybunału Konstytucyjnego o uzna­nie art. 231 §§ 1 i 3 oraz art. 296 §§ 1a, 3 i 4 Kodeksu Karnego za nie­zgodne z Konstytu­cją. Sprawa ma sygnaturę K 23/20. To pokazuje, jak wielka musi być korup­cja i ustawki w pewnej partii, żeby do celów poli­tycznych używać Sądu (#Trybunał Konstytucyjny), który był dany obywatelom a nie sej­mowi i władzy. Takie zachowa­nie można nazwać jedynie bez­czel­nością++ połączoną z bez­prawiem++. <choroba> Kiedy o tym napisze onet, WP i inne media? Prze­oczyli? [Aktualiza­cja: 2020‑12‑02.]

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół