Menu

Projekt poselski artykułu 10d ustawy covidowej

W dniu 2020‑08‑12 gru­pa 47 posłów PiS pod­pisa­ła posel­ski pro­jekt zmia­ny usta­wy o prze­ciw­dzia­łaniu cho­robie COVID‑19. Pro­jekty takie poja­wia­ją się jako tak zwa­ne «dru­ki». #Druk sej­mowy, o któ­rym mowa to druk 539 z roku 2020.

Total­ną #bez­kar­ność funk­cjo­nariu­szy poli­cji <złość>, urzę­dni­ków, ale też kibo­li i wszel­kiej maści prze­stę­pców zape­wnia poni­żej cyto­wany arty­kuł 10d zapro­pono­wanej zmia­ny do usta­wy koro­nawi­ruso­wej.

PiS w dru­ku 539

Art. 10d. Nie popeł­nia prze­stęp­stwa, kto w celu prze­ciw­dzia­łania COVID‑19 naru­sza obo­wiąz­ki słu­żbo­we lub obo­wią­zują­ce prze­pisy, jeże­li dzia­ła w inte­resie spo­łecz­nym i bez naru­sze­nia tych obo­wiąz­ków lub prze­pisów pod­jęte dzia­łanie nie było­by możli­we lub było­by istot­nie utru­dnio­ne.

Nale­ży zazna­czyć, że:

 • obo­wią­zują­ce prze­pisy są to roz­porzą­dze­nia, usta­wy (w tym Kodeks Kar­ny), ale tak­że Kon­sty­tucja RP,
 • pra­wo nie zna defi­nicji sło­wa «istot­nie» – pozo­sta­je więc to do inter­pre­tacji służb, urzę­dów oraz sądów – wyro­ki w takiej samej spra­wie nie będą więc iden­tycz­ne, ani nawet podob­ne,
 • inte­res publicz­ny to zamiar, a nie uzy­ska­ny sku­tek, co ozna­cza tyle, że dzia­łanie nie musi przy­nieść w tym przy­pad­ku żadne­go wymier­nego sku­tku ani obni­żenia licz­by zacho­rowań; przy­jąć można, że poli­cja zawsze dzia­ła w inte­resie spo­łecz­nym.

Przy­kła­dowe sce­nariu­sze, któ­re mogą się zda­rzyć pod­czas obo­wią­zywa­nia tego arty­kułu, któ­ry nie­bawem będzie gło­sowa­ny w Szej­mie:

 • danie przez jedne­go oby­wate­la dru­gie­mu «w pysk» za nie­nosze­nie masecz­ki mimo proś­by o jej zało­żenie lub też wypchnię­cie go przez drzwi auto­busu (przy­świe­cają­cy cel: spo­wodo­wanie wyj­ścia oby­wate­la bez maski z auto­busu celem zmniej­sze­nia roz­sie­wania przez nie­go wiru­sa #SARS­‑CoV‑2);
 • strze­lanie przez poli­cję do tłu­mów pro­testu­jących ludzi, szcze­gól­nie, gdy wizu­alnie ich ilość na oko prze­kra­cza 50–150 osób (zale­żnie od stre­fy cze­rwo­nej, żół­tej lub zie­lonej – maksy­mal­na ilość osób na demon­stra­cji), «uza­sadnio­ny» cel dzia­łania: zabi­ci nie mogą już dalej roz­sie­wać wiru­sa i zwię­kszać nie­bez­pie­czeń­stwa zara­żenia dla innych;
 • łapan­ki poli­cyj­ne, podob­ne do tej pod­czas demon­stra­cji ws. Mar­got – poli­cja będzie mogła kazać roze­brać się do naga (nawet na środ­ku uli­cy!) szu­kając rze­komych obja­wów cho­roby COVID‑19 (wysy­pek, covi­dowych pal­ców itp.) bez udzia­łu leka­rza, bowiem przy­jazd leka­rza do 48 osób jest dużym kosztem i wydłu­ża cze­kanie;
 • dono­siciel­stwo poli­cji do sane­pidu sta­nie się [bez]pra­wnie możli­we, jak też wyda­wanie kar admi­nistra­cyj­nych przez sane­pidy z pogwał­ceniem wszel­kich zasad, bowiem bez tego, jak poka­zał Rzecz­nik Praw Oby­watel­skich, było to nie­możli­we (sane­pid do cza­su wpro­wadze­nia tego arty­kułu nie może dzia­łać na pod­sta­wie nota­tek poli­cyj­nych);
 • finan­sowa­nie ter­rory­zmu i pra­nie bru­dnych pie­nię­dzy w imie­niu wal­ki z COVID‑19 – prze­cież pie­nią­dze można zamie­nić w arty­kuły sani­tar­ne i medycz­ne i w ten spo­sób wyno­sić pie­nią­dze z kra­ju lub finan­sować prze­stęp­czość;
 • wykra­danie danych z domo­wych kom­pute­rów oraz serwe­rów, ze zła­maniem wszel­kich obo­strzeń Kode­ksu Kar­nego, pod pozo­rem pozy­ski­wania danych o wiru­sie, szcze­pion­ce lub lekach;
 • nie­uza­sadnio­ne kwa­ran­tan­ny;
 • zale­gali­zuje to też utra­tę taje­mni­cy lekar­skiej przez pacjen­tów, któ­rzy w słu­żbie publicz­nej (na NFZ) mogą uzy­skać kon­sul­tację lekar­ską tyl­ko przez nagry­waną* roz­mowę lub nagry­wany wideo­czat;
 • zabi­janie osób cho­rych w szpi­talach (podej­rze­wanych o «koro­nawi­rusa»), bowiem lecze­nie ich stwa­rza ryzy­ko roz­prze­strze­nie­nia się cho­roby na per­sonel medycz­ny, zabi­cie jest prost­szą meto­dą zmniej­sze­nia ilo­ści cho­rych;
 • zamach na resz­tki demo­kra­cji w kra­ju <płacz>, ponie­waż można będzie posłów i sena­torów KO pozba­wić immu­nite­tu (zle­kce­waże­nie legi­tyma­cji) i w cza­sie klu­czo­wego gło­sowa­nia pozba­wić ich tele­fonu (a więc dostę­pu do zdal­nego gło­sowa­nia) oraz dać im «dołek» i tym samym uzy­skać w tym cza­sie w Sej­mie i Sena­cie wię­kszość, zarzu­tem może być podej­rze­nie COVID‑19 lub też nota­tka słu­żbo­wa, że poseł lub sena­tor nie nosił masecz­ki;
 • han­del estro­gena­mi może stać się «legal­ny», bowiem była to histo­rycz­nie jedna z pro­pono­wanych tera­pii cięż­kie­go prze­bie­gu zaka­żenia koro­nawi­rusem u męż­czyzn, cel według art. 10d pro­pozy­cji zmia­ny usta­wy: uła­twie­nie lecze­nia sie­bie (lub kogoś – sprze­dając) przy bra­ku dostę­pu do leku na rece­ptę <;‑)>.

*) Jeże­li ktoś twie­rdzi, że roz­mowy nie są nagry­wane, w pier­wszej kolej­ności niech odsłu­cha cały komu­nikat wygła­sza­ny po połą­cze­niu się, nastę­pnie niech prze­czy­ta usta­wę inwi­gila­cyj­ną oraz usta­wę o poli­cji i dowie się, że dosło­wnie wszys­tko co powie przez tele­fon jest nagry­wane i tele­komy oraz słu­żby mają do tego dostęp. Nie jest zape­wnio­na więc taje­mni­ca lekar­ska, z któ­rej może zwol­nić tyl­ko sąd.

Sku­tki:

 • więź­nio­wie poli­tycz­ni, mię­dzy inny­mi oso­by LGBT – każdy kto nie popie­ra partii rzą­dzą­cej;
 • możli­we ludo­bój­stwo – bowiem wol­no łamać dowol­ne prze­pisy dzia­łając w celu zwal­cza­nia cho­roby COVID‑19, a naj­sku­tecz­niej­sze jest zabi­janie cho­rych;
 • pozba­wie­nie osób cho­rych na COVID‑19, lub podej­rza­nej o zacho­rowa­nie, dowol­nego pra­wa kon­sty­tucyj­nego, w tym pra­wa do wol­ności, pra­wa do sądu, pra­wa do równe­go tra­kto­wania, pra­wo do nie­sto­sowa­nia #tortur;
 • zakres gwa­ran­towa­nych praw i wol­ności oby­watel­skich będzie węż­szy niż pod­czas sta­nu wojen­nego, sta­nu klę­ski żywio­łowej i sta­nu wyją­tko­wego łącz­nie ogło­szo­nych;
 • wie­le innych, «bo wirus! bo tak!». <strach>

Komu dzię­kować za powyż­sze:

 • pod­pisa­nym 47 posłom (mamy gdzieś, czy były to kar­tki pod­pisa­ne in blan­co – za takie prze­stęp­cze dzia­łanie pła­ci się swo­ją repu­tacją i zaufa­niem i pono­si winę w peł­ni!);
 • 51.03% wybor­ców Andrze­ja Dudy w minio­nych neo­‑wybo­rach pre­zydenc­kich 2020 (neo, ponie­waż o ważno­ści wybo­rów orze­kali sędzio­wie neo­‑KRS) – to tym wybor­com podzię­kuj­cie, bo hejt anty­semic­ki i anty­‑LGBT był jawnie wypo­wiedzia­ny; gdy­by wybra­ny został Rafał Trza­skow­ski, był­by w sta­nie do tego pro­jektu wnieść veto pre­zydenc­kie i skie­rować usta­wę do gło­sowa­nia 3/5 gło­sów (któ­rej PiS nie posia­da w Sej­mie).

Ci któ­rzy gło­sowa­li na PiS powin­ni się #wstydzić i ponieść kon­sekwen­cje tego, że szko­dli­we usta­wy nie zosta­ną zawe­towa­ne przez pre­zyden­ta, a Senat jedy­ne co może zro­bić to prze­pro­wadzić kon­sul­tacje spo­łecz­ne, zasię­gnąć opi­nii RPO i innych urzę­dów oraz fun­dacji, ale nie jest w sta­nie usta­wy zatrzy­mać na zawsze, może jedy­nie odwlec czas jej wej­ścia (o co pro­simy – umo­żli­wi to nie­któ­rym oso­bom, któ­re znie­nawidzą ten kraj, roz­wią­zanie pro­ble­mu).

Pro­ponu­jemy zasta­nowić się, czy oko­ło 51% oby­wate­li tego kra­ju nie są oso­bami, któ­re nam i całe­mu kra­jowi życzą bardzo źle i dobrze się bawią z czy­jegoś nie­szczę­ścia do cza­su aż sami dosta­ną pałą. Całość brzmi jak cho­ry sen <cho­roba>, ale to nie jest sen, jak widać na stro­nie Sej­mu pro­jekt widnie­je jako druk pod gło­sowa­nie. Tru­dno nie odnieść wra­żenia, że pewna partia poli­tycz­na to ten #koro­nawi­rus, o któ­rym tyle się mówi.

Co można zro­bić?

 • Poinfor­mować o spra­wie Unię Euro­pej­ską. W euro­par­lamen­cie mamy jeszcze posłów KO i ich dane kon­takto­we są publicz­ne.
 • Zapla­nować dłuż­szy wyjazd z kra­ju i sta­rać się o oby­watel­stwo inne­go kra­ju.
 • Pro­sić euro­par­lament o wstrzy­manie wszys­tkich budże­tów dla Pol­ski. Przy mocnym defi­cycie wyko­nanie wie­lu rze­czy sta­nie się nie­opła­cal­ne.
 • Zabez­pie­czyć wła­sną gotó­wkę* (naj­lepiej w obcej walu­cie), tak aby w celach «wal­ki z COVID‑19» bez­pra­wnie nie zosta­ła zaję­ta lub ukradzio­na naka­zem władz (w koń­cu prze­pis art. 10d tej usta­wy będzie im dawał taką opcję).
 • Pro­sić o azyl w innym pań­stwie (nie­bez­pie­czeń­stwo utra­ty życia we wła­snym pań­stwie, uchwa­ły anty­‑LGBT, zale­gali­zowa­nie tortur jako powód).

*) tak, gotó­wkę, bowiem elek­tro­nicz­ne cyfer­ki z ban­ku jest pro­ściej prze­jąć!

Bez­czel­na Bez­kar­ność PLUS

Złą wia­domo­ścią jest, że koro­nawi­rus Covid‑10d <MERS­‑CoV‑2> (znaj­dują­cy się w dru­ku sej­mowym) dalej mutu­je. <:‑(>

Dnia 16 wrze­śnia odby­ło się posiedze­nie sej­mowe i kolej­ne skie­rowa­nie pro­jektu z dru­ku 539 i 569 do prac w Komi­sji Finan­sów Publicz­nych. Dla­cze­go pro­jekt nie został skie­rowa­ny do komi­sji zwią­zanej ze zdro­wiem? Czy ma to na celu zacie­mnia­nie pra­wdzi­wego celu usta­wy?

Posło­wie opo­zycji nazwa­li pro­jekt wprost: «Bez­czel­ność PLUS» oraz «Bez­kar­ność PLUS». Odnie­śli się zaró­wno do wer­sji z dru­ku 569 jak też 569‑A, zawie­rają­cego popra­wkę. Obe­cny zapis kodu gene­tycz­nego wiru­sa Covid‑10d (zapis pro­pono­wane­go art. 10d usta­wy koro­nawi­ruso­wej) jest nastę­pują­cy:

PiS (PiSo­wnia ory­ginal­na)

Art. 10d. Nie popeł­nia prze­stęp­stwa okre­ślo­nego w art. 231 § 1 i 3 lub art. 296 § 1, 1a, 3 i 4 usta­wy z dnia 6 czer­wca 1997 r. – Kodeks kar­ny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444), kto, w okre­sie sta­nu zagro­żenia epi­demicz­nego lub sta­nu epi­demii ogło­szo­nego z powo­du COVID‑19, dzia­łając w celu prze­ciw­dzia­łania COVID‑19, naru­sza obo­wiąz­ki słu­żbo­we lub obo­wią­zują­ce prze­pisy, jeże­li bez dopu­szcze­nia się tych naru­szeń pod­jęte dzia­łania nie mogły­by zostać zre­ali­zowa­ne albo były­by istot­nie zagro­żone, a dobro poświę­cone przed­sta­wia wartość niż­szą od dobra rato­wane­go.

Prze­pis ten doty­czy art. 231 oraz 296 Kode­ksu Kar­nego, a więc prze­stępstw nie­zwią­zanych z finan­sami, co począ­tko­wo podej­rze­wano. Poni­żej przed­sta­wia­my zapis wska­zanych para­gra­fów wyłą­cza­jących funk­cjo­nariu­szy z odpo­wiedzial­ności kar­nej, a więc gwa­ran­tują­cych bez­kar­ność, o ile w jaki­kolwiek spo­sób uza­sadnią to dzia­łania­mi zwią­zany­mi z COVID‑19.

Kodeks Kar­ny

Art. 296 [Nadu­życie zaufa­nia]

§ 1. Kto, będąc obo­wią­zany na pod­sta­wie prze­pisu usta­wy, decy­zji wła­ści­wego orga­nu lub umo­wy do zaj­mowa­nia się spra­wami mają­tko­wymi lub dzia­łal­nością gospodar­czą oso­by fizycz­nej, pra­wnej albo jedno­stki orga­niza­cyj­nej nie mają­cej oso­bowo­ści pra­wnej, przez nadu­życie udzie­lonych mu upra­wnień lub nie­dopeł­nie­nie cią­żące­go na nim obo­wiąz­ku, wyrzą­dza jej znacz­ną szko­dę mają­tko­wą, podle­ga karze pozba­wie­nia wol­ności od 3 mie­się­cy do lat 5.

§ 1a. Jeże­li spra­wca, o któ­rym mowa w § 1 przez nadu­życie udzie­lonych mu upra­wnień lub nie­dopeł­nie­nie cią­żące­go na nim obo­wiąz­ku, spro­wadza bez­pośre­dnie nie­bez­pie­czeń­stwo wyrzą­dze­nia znacz­nej szko­dy mają­tko­wej, podle­ga karze pozba­wie­nia wol­ności do lat 3. (...)

§ 3. Jeże­li spra­wca prze­stęp­stwa okre­ślo­nego w § 1 lub 2 wyrzą­dza szko­dę mają­tko­wą w wiel­kich roz­mia­rach, podle­ga karze pozba­wie­nia wol­ności od roku do lat 10.

§ 4. Jeże­li spra­wca prze­stęp­stwa okre­ślo­nego w § 1 lub 3 dzia­ła nie­umyśl­nie, podle­ga karze pozba­wie­nia wol­ności do lat 3. (...)

Kodeks Kar­ny

Art. 231. [Nadu­życie upra­wnień przez funk­cjo­nariu­sza publicz­nego]

§ 1. Funk­cjo­nariusz publicz­ny, któ­ry, prze­kra­cza­jąc swo­je upra­wnie­nia lub nie dopeł­nia­jąc obo­wiąz­ków, dzia­ła na szko­dę inte­resu publicz­nego lub pry­wat­nego, podle­ga karze pozba­wie­nia wol­ności do lat 3. (...)

§ 3. Jeże­li spra­wca czy­nu okre­ślo­nego w § 1 dzia­ła nie­umyśl­nie i wyrzą­dza istot­ną szko­dę, podle­ga grzy­wnie, karze ogra­nicze­nia wol­ności albo pozba­wie­nia wol­ności do lat 2. (...)

Sytu­acja powyż­sza wska­zuje, że doj­dzie do zale­gali­zowa­nia, wbrew zapi­sowi art. 7 Kon­sty­tucji RP, prze­kra­cza­nia upra­wnień przez funk­cjo­nariu­szy (w tym rząd i poli­cję).

Z prze­kro­cze­niem upra­wnień mie­liśmy do czy­nie­nia pod­czas:

 • nakła­dania kar admi­nistra­cyj­nych na pod­sta­wie nota­tek poli­cyj­nych i zja­wisku «poli­cyj­nych listo­noszy» dono­szą­cych listy z kara­mi od sane­pidu w wyso­kości 10 do 30 tys. zł,
 • tortu­rowa­nia (nie­ludz­kie tra­kto­wanie) demon­stran­tów przez poli­cję pod­czas are­szto­wania #Mar­got.

Sytu­acja wyglą­da więc nie tyl­ko jak pró­ba zale­gali­zowa­nia zaku­pów respi­rato­rów (z któ­rych wię­kszość nie dotar­ła), czy nie­spra­wnych mase­czek ochron­nych, ale też pró­ba zale­gali­zowa­nia prze­stęp­czych dzia­łań prze­ciwko ludziom. Zja­wiska takie jak prze­słu­cha­nia bez adwo­kata, nie­zape­wnie­nie leków oso­bom na dołku, tortu­rowa­nie osób trans­płcio­wych pod­czas demon­stra­cji, bez­pod­sta­wne zatrzy­mania pro­testu­jących przed­się­bior­ców – to wszys­tko będzie można zale­gali­zować mówiąc, że skró­cono czyn­ności do mini­mum, aby ryzy­ko zara­żenia koro­nawi­rusem zmniej­szyć. Rato­wanie przed zaka­żeniem setek ludzi, w myśl pro­jektu zmia­ny usta­wy, «ratu­je» zdro­wie setek ludzi kosztem pra­wa do spra­wie­dli­wości lub nie­tykal­ności cie­lesnej jednej oso­by.

Obe­cnie, na pod­sta­wie nota­tki poli­cyj­nej, nie­możli­we jest sku­tecz­ne zawia­domie­nie sane­pidu, aby ten nało­żył karę 30 tys. zł za brak masecz­ki ochron­nej. Po wpro­wadze­niu tego prze­pisu dzia­łania takie sta­ną się możli­we, ponie­waż z prze­kro­cze­niem upra­wnień sta­nie się możli­we bez­pra­wne zawia­domie­nie sane­pidu przez poli­cję.

Obe­cnie przy­muso­we szcze­pie­nia na COVID‑19 (gdy­by istnia­ła szcze­pion­ka) są nie­możli­we do wyegze­kwo­wania, a sądy admi­nistra­cyj­ne prze­peł­niły­by się prze­ciw­nika­mi szcze­pień na COVID‑19. Po wpro­wadze­niu powyż­szych prze­pisów zezwa­lają­cych na nadu­życie zaufa­nia i prze­kro­cze­nie upra­wnień, może dojść do zale­gali­zowa­nego tym prze­pisem uży­cia siły – w miej­sce szcze­pień obo­wiąz­kowych odbyć się będą mogły szcze­pie­nia przy­muso­we. Siły będą mogli użyć nie tyl­ko woj­sko i poli­cja, ale pra­wdo­podob­nie tak­że leka­rze. Zale­gali­zowa­niu ulec mogą tak­że kwa­ran­tan­ny po powro­cie z inne­go kra­ju, mimo bra­ku podej­rze­nia zaka­żenia koro­nawi­rusem.

Uwa­ga: obe­cnie usta­wa covi­dowa zawie­ra już art. 10d o innej tre­ści. Po powro­cie pro­jektu z zamra­żar­ki, nale­ży spodzie­wać się auto­popra­wki PiSu, zmie­nia­jącej numer arty­kułu [aktu­ali­zacja: 2020‑11‑08].

Koro­nawi­rus rzą­dowy zmu­tował i tra­fił do Try­buna­łu

Mimo bra­ku pod­staw pra­wnych, «gru­pa posłów» pozo­sta­wiła pro­jekt tego arty­kułu w sej­mowej zamra­żar­ce i posta­nowi­ła... wnieść spra­wę do Try­buna­łu Kon­sty­tucyj­nego o uzna­nie art. 231 §§ 1 i 3 oraz art. 296 §§ 1a, 3 i 4 Kode­ksu Kar­nego za nie­zgo­dne z Kon­sty­tucją. Spra­wa ma sygna­turę K 23/20. To poka­zuje, jak wiel­ka musi być korup­cja i usta­wki w pewnej partii, żeby do celów poli­tycz­nych uży­wać Sądu (#Try­bunał Kon­sty­tucyj­ny), któ­ry był dany oby­wate­lom a nie sej­mowi i władzy. Takie zacho­wanie można nazwać jedy­nie bez­czel­nością++ połą­czo­ną z bez­pra­wiem++. <cho­roba> Kie­dy o tym napi­sze onet, WP i inne media? Prze­oczy­li? [Aktu­ali­zacja: 2020‑12‑02.]

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół