Menu

Tag: druk-sejmowy

Projekt poselski artykułu 10d ustawy covidowej

W dniu 2020‑08‑12 gru­pa 47 posłów PiS pod­pisa­ła posel­ski pro­jekt zmia­ny usta­wy o prze­ciw­dzia­łaniu cho­robie COVID‑19. Pro­jekty takie poja­wia­ją się jako tak zwa­ne «dru­ki». #Druk sej­mowy, o któ­rym mowa to druk 539 z roku 2020.

Total­ną #bez­kar­ność funk­cjo­nariu­szy poli­cji <złość>, urzę­dni­ków, ale też kibo­li i wszel­kiej maści prze­stę­pców zape­wnia poni­żej cyto­wany arty­kuł 10d zapro­pono­wanej zmia­ny do usta­wy koro­nawi­ruso­wej.

Bezprawie++ oraz druk sejmowy 683

Rząd wiedząc, że jego człon­kowie mogą tra­fić pod sąd za prze­kro­cze­nie upra­wnień, jak również, że ich pra­wa ręka do nęka­nia ludzi – Poli­cja z Wil­czej – również może tam tra­fić, posta­nowi­li prze­gło­sować #druk sej­mowy 569‑A i 539, o któ­rym pisze­my w osob­nym arty­kule. Po drodze koali­cja Zje­dno­czo­nej Pra­wicy jednak się roz­padła przy gło­sowa­niu wła­śnie tej usta­wy oraz usta­wy futer­kowej. Wiedząc, że druk prze­padnie, zatrzy­mali dru­ki 539 i 569‑A na eta­pie «sej­mowej zamra­żar­ki» i posta­nowi­li:

  • posta­wić przed Try­bunał Kon­sty­tucyj­ny zapis Kode­ksu kar­nego, któ­ry zape­wniał karal­ność prze­kra­cza­nia upra­wnień przez orga­ny pań­stwo­we (art. 231 KK),
  • posta­wić przed Try­bunał Kon­sty­tucyj­ny oso­bę Ada­ma Bodna­ra – Rzecz­nika Praw Oby­watel­skich – zarzu­cając, że art. 3 ust. 6 Usta­wy o Rzecz­niku Praw Oby­watel­skich jest nie­kon­sty­tucyj­ny.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół