Menu

Tag: bezkarnosc

Projekt poselski artykułu 10d ustawy covidowej

W dniu 2020‑08‑12 gru­pa 47 posłów PiS pod­pisa­ła posel­ski pro­jekt zmia­ny usta­wy o prze­ciw­dzia­łaniu cho­robie COVID‑19. Pro­jekty takie poja­wia­ją się jako tak zwa­ne «dru­ki». #Druk sej­mowy, o któ­rym mowa to druk 539 z roku 2020.

Total­ną #bez­kar­ność funk­cjo­nariu­szy poli­cji <złość>, urzę­dni­ków, ale też kibo­li i wszel­kiej maści prze­stę­pców zape­wnia poni­żej cyto­wany arty­kuł 10d zapro­pono­wanej zmia­ny do usta­wy koro­nawi­ruso­wej.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół