Menu

Segregacja na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nasza redak­cja zauwa­żyła, że w inter­necie oso­by trans­płcio­we (i nie tyl­ko) narze­kają na pyta­nie doty­czą­ce ich płci.

Treść pyta­nia w ankie­cie była nastę­pują­ca:

Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski

Podaj swo­ją płeć:

  • Kobie­ta
  • Męż­czy­zna
  • Trans­kobie­ta
  • Trans­męż­czy­zna
  • Nie­binar­na
  • Nie chcę odpo­wia­dać na to pyta­nie

Nale­ży tutaj zazna­czyć, że pyta­nie to łamie nie tyl­ko pra­wo do równo­ści, ale też łamie Kon­sty­tucję w arty­kule 51, bowiem insty­tucje do tego nie­upra­wnio­ne nie mają pra­wa do zbie­rania danych medycz­nych. Mogą pytać tyl­ko o infor­macje te, na któ­re zezwa­lają im usta­wy.

Zwró­cili­śmy się więc do uczel­ni z zapy­taniem odno­śnie tego faktu.

Redak­cja Wol­nego Forum Tran­sowe­go

Dzień dobry,

zwra­cam się z proś­bą o wyja­śnie­nie dla­cze­go Pań­stwa Uni­wer­sytet segre­guje oso­by wypeł­nia­jące tą ankie­tę na męż­czyzn i trans­męż­czyzn (doda­tko­wo z dys­kry­minu­jącą piso­wnią łącz­ną) oraz kobie­ty i trans­kobie­ty. Pro­simy o odpo­wiedź w cią­gu 14 dni. W razie potrze­by for­mal­nego zapy­tania – pyta­my na pod­sta­wie pra­wa do dostę­pu do infor­macji publicz­nej.

Nadmie­niam, że nie mam nic prze­ciwko opcji "nie­binar­na" / "inna" w tej ankie­cie (opcję tą pro­szę pozo­sta­wić). Piszę jedy­nie o wyja­śnie­nie dla­cze­go Pań­stwo segre­gują osob­no kobie­ty trans od pozo­sta­łych kobiet. Kto był dorad­cą przy ukła­daniu tej ankie­ty?

Mate­ria­ły:
https://pbs.twimg.com/media/E3­‑zYlT­XIAIbghH?for­mat=jpg&name=small

Jeże­li zapy­tanie wpły­nęło do nie­wła­ści­wej komór­ki, pro­szę wysłać je do wła­ści­wej przed­mio­towo komór­ki Uni­wer­syte­tu z poda­niem e­‑maila [ocen­zuro­wano] do wia­domo­ści.

Z powa­żaniem,
[Imię i nazwi­sko]
Reda­ktor­ka Wol­ne Forum Tran­sowe

Pra­wdo­podob­nie nie powstał­by ten arty­kuł, gdy­by nasze zapy­tanie wzię­to na powa­żnie i poinfor­mowa­no (wraz z przed­łoże­niem dowo­dów), że ankie­tę zmo­dyfi­kowa­no. Nic bardziej myl­nego. Mimo poda­nia danych oso­bowych nie­zbę­dnych do roz­patrze­nia zapy­tania o infor­mację publicz­ną – zosta­liśmy wezwa­ni do poda­nia imie­nia i nazwi­ska, ponie­waż na pod­sta­wie same­go adre­su e­‑mail nie mogą usta­lić komu udzie­lają odpo­wiedzi (czy­li pra­wdo­podob­nie nie raczy­li prze­czy­tać nasze­go listu do koń­ca...). Treść odpo­wiedzi cytu­jemy poni­żej.

Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski

Sza­nowna Pani/Sza­nowny Panie

prze­syłam w załą­cze­niu odpo­wiedź Uni­wer­syte­tu Jagiel­loń­skie­go na Pani/Pana wnio­sek z dnia 16.06.2021 r., znak spra­wy 75.0152.61.2021.

Z wyra­zami sza­cun­ku,

[Imię i nazwi­sko]

Dział Orga­niza­cji

Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski

W załacz­niku znaj­duje­my zeska­nowa­ny doku­ment (z odwzo­rowa­niem gra­ficz­nym pod­pisu).

Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski

UNI­WER­SYTET JAGIEL­LOŃ­SKI
W KRA­KOWIE

75.0152.61.2021

Kra­ków, dnia 21 czer­wca 2021 r.

Sza­nowna Pani/ Sza­nowny Panie

Odpo­wiedź
na wnio­sek o udo­stę­pnie­nie infor­macji publicz­nej

Sza­nowna Pani/Sza­nowny Panie

w związ­ku z Pani/ Pana wnio­skiem z dnia 16.06.2021 r. (data wpły­wu do Uni­wer­syte­tu Jagiel­loń­skie­go 16.06.2021 r. o udo­stę­pnie­nie infor­macji w try­bie usta­wy z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. o dostę­pie do infor­macji publicz­nej (Dz. U. z 2020 r. poz 2176) Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski wska­zuje, że ano­nimo­wość przed­łożo­nego zapy­tania nie pozwa­la na mery­torycz­ne odnie­sie­nie się do nie­go na pod­sta­wie ww. usta­wy. W takim sta­nie rze­czy nie spo­sób bowiem usta­lić, ziden­tyfi­kować, nawet na pod­sta­wie adre­su e­‑mail, kon­kret­nego podmio­tu, któ­rego wnio­sek nale­żało­by roz­patrzyć. Sta­nowi­sko takie znaj­duje opar­cie w aktu­alnym orzecz­nic­twie sądów admi­nistra­cyj­nych.

W związ­ku z powyż­szym, celem umo­żli­wie­nia mery­torycz­nego zała­twie­nia spra­wy, Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski wzy­wa wnio­sko­dawcę do uzu­peł­nie­nia bra­ków for­mal­nych wnio­sku poprzez wska­zanie w ter­minie 7 dni swo­jego peł­nego imie­nia i nazwi­ska, pod rygo­rem pozo­sta­wie­nia wnio­sku bez roz­patrze­nia.

Z powa­żaniem,

Kanc­lerz
Uni­wer­syte­tu Jagiel­loń­skie­go

mgr [Imię i nazwi­sko kanc­lerza]

To na co warto zwró­cić uwa­gę (o ile imię i nazwi­sko reda­ktor­ki pozo­sta­je nie­pol­skie), w mailu imię i nazwi­sko zosta­ło poda­ne, poda­ne była też peł­nio­na funk­cja «Reda­ktor­ka». Nie­taktem doda­tko­wym jest odpi­sywa­nie w całej tre­ści «Pana/Pani», gdy płeć roz­mówcy jest zna­na. Sytu­acja segre­gacji kobiet poprzez wska­zanie, czy jest kobie­tą trans (nie­pra­widło­wo: trans­kobie­tą) [oraz podob­nie męż­czyzn] jak też nie­posza­nowa­nie płci wska­zanej w wysła­nym liście nosi zna­mio­na dys­kry­mina­cji i jak już wspo­mnie­liśmy – nie­upra­wnio­nego prze­twa­rza­nia danych oso­bowych medycz­nych, bowiem zazna­cze­nie «trans­kobie­ta» impli­kuje roz­pozna­nie ICD‑10 F64.

Imię i nazwi­sko oraz adres do odpo­wiedzi oso­ba pyta­jąca pono­wnie poda­ła, wska­zując, że dane te zosta­ły poda­ne i pyta­nie jest w związ­ku z tym bez­pod­sta­wne.

Wnio­sek

Zamiast pysko­wać popeł­niwszy błąd – nale­ży prze­pro­sić, sytu­ację napra­wić i nie musieć się póź­niej #wstydzić wpi­sów na twit­terze oraz tre­ści powsta­łych arty­kułów opi­sują­cych wre­dne postę­powa­nie danej jedno­stki. Na pra­wdę, gdy­by nie zasta­na zadzior­ność Uni­wer­syte­tu Jagiel­loń­skie­go – nie pisa­liby­śmy tego arty­kułu. Jednak takie zacho­wanie zasłu­guje na karę.

Dane oso­bowe

Nie publi­kuje­my odwzo­rowa­nia gra­ficz­nego odpo­wiedzi Uni­wer­syte­tu Jagiel­loń­skie­go (jednak zapi­sali­śmy ją lokal­nie) ponie­waż na chwi­lę obe­cną nie wie­my, czy może­my imię i naz­wsi­ko oso­by, któ­ra nam odpo­wiedzia­ła opu­bli­kować. Jeże­li w tra­kcie szcze­góło­wych ana­liz oka­że się, że pisma z uczel­ni pań­stwo­wej można tra­kto­wać na równi z odpo­wiedzia­mi Mini­sterstw – arty­kuł uzu­peł­nikmy o PDF.

Po tytu­le doku­men­tu PDF, któ­ry otrzy­mali­śmy, widzi­my, że uczel­nia imię i nazwi­sko oso­by pyta­jącej zna­ła. Było zawa­rte w nazwie pli­ku.

Roz­wie­wamy fake­newsy – nie­ano­nimo­wa ankie­ta

Na porta­lu fake­news.pl można prze­czy­tać fake­newsa, że ankie­ta jest ano­nimo­wa. Otóż jest to całko­wita nie­pra­wda, ponie­waż na stro­nie uczel­ni można prze­czy­tać, że upra­wnio­ne oso­by (zawę­żenie osób mogą­cych wziąć udział) otrzy­mają indy­widu­alny link do ankie­ty.

Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski

Bada­nie trwa do 14 lipca 2021 roku. Każda oso­ba upra­wnio­na do wzię­cia udzia­łu otrzy­ma wia­domość e­‑mail na adres w dome­nie UJ zawie­rają­cą indy­widu­alny link do ankie­ty.

W sytu­acji, gdy ruch na stro­nie jest reje­stro­wany w logach (wraz z zapi­saniem tam lin­ka) a lin­ki są indy­widu­alne da się przy­pisać udzie­lone odpo­wiedzi do kon­kret­nego lin­ka, zaś lin­ki do kon­kret­nych adre­sów e­‑mail, któ­re jedno­znacz­nie iden­tyfi­kują stu­den­tów. Nie ma więc mowy o ano­nimo­wej ankie­cie.

Ankie­ta ano­nimo­wa była­by wte­dy, gdy­by umie­szczo­no w urnie kody do wylo­sowa­nia dla stu­den­tów, któ­rzy chcą wziąć udział w ankie­cie i musie­liby wpi­sać pod­czas wypeł­nia­nia ankie­ty wylo­sowa­ny kod potwie­rdza­jący upra­wnie­nie do wypeł­nie­nia ankie­ty. To była­by pra­wdzi­wa ano­nimi­zacja danych (nie pozo­sta­je przy­porząd­kowa­nie stu­dent – kod wery­fika­cyj­ny).

Prze­tłu­macze­nie (przy­porząd­kowa­nie?) adre­sów e­‑mail na indy­widu­alne lin­ki to pseudo­nimi­zacja, któ­ra umo­żli­wia uczel­ni odwró­cenie pro­cesu pseudo­nimi­zacji i oso­by cie­kaw­skie będą mogły się dowiedzieć kto jest «trans­kobie­tą» i «trans­męż­czy­zną» lub też nawet gdy zazna­czą opcję kobie­ta / męż­czy­zna, w ankie­cie będą się żalić na nie­posza­nowa­nie toż­samo­ści płcio­wej – dane medycz­ne zosta­ną uja­wnio­ne w odpo­wiedziach na inne szcze­góło­we pyta­nia.

Final­na odpo­wiedź Uni­wer­syte­tu Jagiel­loń­skie­go

Po uświa­domie­niu UJ, że reda­ktor­ka poda­ła wszys­tkie usta­wowo wyma­gane dane do roz­patrze­nia zapy­tania o infor­mację publicz­ną dosta­ła odpo­wiedź. Po drodze potrzeb­ne było jednak przy­pomnie­nie uczel­ni, że jest w zwło­ce z odpo­wiedzią (brak potwie­rdze­nia otrzy­mania odpo­wiedzi z powtó­rzo­nymi dany­mi oso­bowy­mi). Wte­dy też zada­ne zosta­ły pyta­nia doda­tko­we.

Wol­ne Forum Tran­sowe

Dzień dobry,

nad­pisu­ję się na poprze­dni mail (z infor­macja­mi, o któ­re Pań­stwo pyta­li – poni­żej) z infor­macją, że nadal cze­kam na odpo­wiedź. Czas na udzie­lenie odpo­wiedzi o infor­mację publicz­ną to 14 dni kalen­darzo­wych a wnio­sek był kom­plet­ny w dniu 16.06.2021.

Przy oka­zji tyl­ko stwie­rdzę, że ankie­ta w któ­rej indy­widu­alne lin­ki są wysy­łane e­‑mailem do stu­den­tów – nie jest ankie­tą ano­nimo­wą, a co naj­wyżej pseudo­nimi­zowa­ną. Szko­da, że Pań­stwa uczel­nia poda­je fake­newsy na wła­snej stro­nie oraz stro­nie fake­news.pl.

W zasta­nej sytu­acji na pod­sta­wie pra­wa do dostę­pu do infor­macji publicz­nej uzu­peł­niam swo­je zapy­tanie o pyta­nie (tutaj cze­kam 14 dni na odpo­wiedź od wpły­nię­cia zapy­tania):

"Na jakiej pod­sta­wie pra­wnej w pseudo­nimi­zowa­nej ankie­cie (lin­ki indy­widu­alne) uczel­nia pyta uczniów o dane wra­żli­we na temat zabu­rze­nia iden­tyfi­kacji płcio­wej ICD‑10 F64 / ICD‑11 HA60 (żąda­jąc okre­śle­nia się jako "trans­kobie­ta" i "trans­męż­czy­zna"). Pyta­nie o segre­gację na kobie­ty i "trans­kobie­ty" nadal pozo­sta­je aktu­alne.

Przy­pomi­nam, że uczel­nie mają obo­wią­zek dzia­łać w gra­nicach pra­wa, również spo­rzą­dza­jąc ankie­ty.

Cze­kam na odpo­wiedź. Dane, o któ­re pro­szo­no znaj­dują się w poprzed­nim e­‑mailu, któ­rego kopię załą­czam.

Otrzy­mana dnia 28 czer­wca 2021 roku odpo­wiedź od uczel­ni na zada­ne zapy­tanie o infor­mację publicz­ną.

Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski

UNI­WER­SYTET JAGIEL­LOŃ­SKI
W KRA­KOWIE

75.0152.61.2021

Kra­ków, dnia 28 czer­wca 2021 r.

Pani
[Imię i nazwi­sko]
e­‑mail: [ocen­zuro­wano]

Odpo­wiedź
na wnio­sek o udo­stę­pnie­nie infor­macji publicz­nej

Sza­nowna Pani,

w związ­ku z Pani wnio­skiem z dnia 16 czer­wca 2021 r. (data wpły­wu do Uni­wer­syte­tu Jagiel­loń­skie­go: 16 czer­wca 2021 r.) o udo­stę­pnie­nie infor­macji w try­bie usta­wy z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. o dostę­pie do infor­macji publicz­nej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz Pani repli­ką z dnia 24 czer­wca 2021 r. Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski wska­zuje, iż kwe­stio­nariusz ankie­ty, któ­rego doty­czy przed­mio­towy wnio­sek przy­goto­wany został przez zespół pra­cowni­ków Dzia­łu ds. Bez­pie­czeń­stwa i Równe­go Tra­kto­wania — Bez­piecz­ni UJ w ramach bada­nia nauko­wego pt. „Bada­nie poczu­cia bez­pie­czeń­stwa i równe­go tra­kto­wania na UJ 2020/2021”, któ­rego celem jest okre­śle­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa i równe­go tra­kto­wania całej spo­łecz­ności stu­denc­kiej i dokto­ranc­kiej. Ponad­to wska­zuję, iż Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski nie kon­sul­tował tre­ści pytań i odpo­wiedzi z żadnym podmio­tem zewnę­trznym. Kwe­stio­nariusz ankie­ty nie doty­czy danych wra­żli­wych na temat zabu­rzeń iden­tyfi­kacji płcio­wej ICD‑10 F64/ ICD‑11 HA60. Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski w przed­mio­towym bada­niu kie­ruje do ankie­towa­nych pyta­nie doty­czą­ce iden­tyfi­kacji płcio­wej, nie sta­nowi ono nato­miast pyta­nia o psy­chia­trycz­ną dia­gno­zę „trans­seksu­ali­zmu” (ICD‑10) lub „nie­zgo­dno­ści płcio­wej” (ICD‑11). Bada­nie, któ­rego doty­czy Pani wnio­sek prze­pro­wadzo­ne zosta­ło w for­mie dobro­wol­nej ankie­ty. Swo­bodę w zakre­sie dobo­ru przed­mio­tu i kry­teriów badań nauko­wych gwa­ran­tuje art. 73 Kon­sty­tucji RP, zgo­dnie z któ­rym każde­mu zape­wnia się wol­ność twór­czo­ści arty­stycz­nej, badań nauko­wych oraz ogła­sza­nia ich wyni­ków. Zauwa­żyć również nale­ży, że zgo­dnie z dys­pozy­cją art. 107 § 1 kode­ksu postę­powa­nia admi­nistra­cyj­nego powo­łanie pod­sta­wy pra­wnej jest obli­gato­ryj­ne w przy­pad­ku wyda­wania decy­zji admi­nistra­cyj­nej. Obo­wią­zek taki nie wystę­puje w sto­sun­ku do badań nauko­wych pro­wadzo­nych w Uczel­ni.

Jedno­cze­śnie Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski wska­zuje, iż pozo­sta­łe infor­macje obję­te przed­mio­towym wnio­skiem nie sta­nowią infor­macji publicz­nej i nie podle­gają udo­stę­pnie­niu na pod­sta­wie ww. usta­wy.

Z powa­żaniem,

Kanc­lerz
Uni­wer­syte­tu Jagiel­loń­skie­go

Ana­liza odpo­wiedzi

Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski nie kon­sul­tował tre­ści ankie­ty z nikim spo­za uczel­ni. Jest to zła pra­kty­ka, ponie­waż, aby bada­nie było mia­rodaj­ne, nie powin­no u osób trans­płcio­wych wywo­ływać odra­zy. U nas wywo­łało odra­zę już pier­wsze pyta­nie – segre­gowa­nie osob­no kobiet i «trans­kobiet». Z «trans­kobie­ty» uczy­nio­no oddziel­ny gatu­nek od kobie­ty, tak jak­by kobie­ty trans nie były kobie­tami. Pra­wdo­podob­nie skoń­czy się to tym, że kobie­ty trans nie wypeł­nią ankie­ty (całe szczę­ście jest dobro­wol­na – o tym dalej), zaś trol­le poza­zna­cza­ją trans­kobie­ta i trans­męż­czy­zna (poję­cia nie­zna­ne sło­wni­kowi języ­ka pol­skie­go...) i wynik badań będzie nie­mia­rodaj­ny. Ankie­ta ta powin­na była być skon­sul­towa­na na przy­kład z Pol­skim Towa­rzy­stwem Seksu­olo­gicz­nym.

Odno­śnie dobro­wol­ności ankie­ty i wol­ności w pro­wadze­niu badań – nale­ży zwró­cić uwa­gę na spo­sób pro­wadze­nia tych badań. Dobro­wol­ność nie zwal­nia z prze­strze­gania zapi­sów RODO. Bada­nia można było prze­pro­wadzić ano­nimo­wo, zde­cydo­wano jednak tyl­ko o pseudo­nimi­zowa­niu wpro­wadza­jąc myl­ne poczu­cie ano­nimo­wości u osób bada­nych. Oso­by nie­tech­nicz­ne i nie­zagłę­bio­ne w pro­ble­maty­kę pry­wat­ności i bez­pie­czeń­stwa inter­neto­wego – mogą pod­jąć błę­dną decy­zję o uczest­nic­twie w bada­niu pod impul­sem, że mogą się wypo­wiedzieć ano­nimo­wo. Do tej kwe­stii jednak UJ się nie usto­sun­kowa­ła twie­rdząc, że «pozo­sta­łe infor­macje obję­te przed­mio­towym wnio­skiem nie sta­nowią infor­macji publicz­nej i nie podle­gają udo­stę­pnie­niu na pod­sta­wie ww. ustaw».

Odno­śnie tre­ści «Kwe­stio­nariusz ankie­ty nie doty­czy danych wra­żli­wych na temat zabu­rzeń iden­tyfi­kacji płcio­wej ICD‑10 F64/ ICD‑11 HA60. Uni­wer­sytet Jagiel­loń­ski w przed­mio­towym bada­niu kie­ruje do ankie­towa­nych pyta­nie doty­czą­ce iden­tyfi­kacji płcio­wej (...)» można pozo­sta­wić jedy­nie jeden komen­tarz «More brains!». Ankie­ty mają indy­widu­alne lin­ki – wia­domo komu zosta­ły wysła­ne (wraz z imie­niem i nazwi­skiem – tak zbu­dowa­ne są adre­sy e­‑mail w dome­nie uczel­ni) i zada­ją «pyta­nie doty­czą­ce iden­tyfi­kacji płcio­wej» i jedno­cze­śnie nie pyta­ją o nie­zgo­dność płcio­wą.

Czy Jan Kowal­ski, jeże­li zazna­czy «trans­kobie­ta», to nie zosta­ły zebra­ne dane o iden­tyfi­kacji płcio­wej (seksu­alno­ści w rozu­mie­niu pra­wa) i nie wska­zuje to na nie­zgo­dność płcio­wą? Czy oso­ba ta (tra­ktu­jąc ankie­tę na powa­żnie, a tak powin­na być tra­kto­wana do badań) nie posia­da żadne­go zabu­rze­nia? Co pra­wda możli­wa jest jeszcze schi­zofre­nia, border­line i inne zabu­rze­nia, jednak to wciąż impli­kuje zabu­rze­nie zdro­wot­ne, a więc sta­nowi daną o zdro­wiu czło­wie­ka.

Na pyta­nie dla­cze­go uczel­nia segre­guje ludzi na męż­czyzn i trans­męż­czyzn oraz kobie­ty i trans­kobie­ty, nie otrzy­mali­śmy odpo­wiedzi, ponie­waż «pozo­sta­łe infor­macje obję­te przed­mio­towym wnio­skiem nie sta­nowią infor­macji publicz­nej i nie podle­gają udo­stę­pnie­niu na pod­sta­wie ww. usta­wy».

Do uczel­ni wysła­ne zosta­ły oczy­wiście kolej­ne pyta­nia, któ­re miej­my nadzie­ję pomo­gą zrozu­mieć pro­blem, że kobie­ty trans zosta­ły wyklu­czo­ne z gro­na kobiet. To tak jak­by pytać o kolor skó­ry (rasę) i wyró­żnić oddziel­nie żydów od rasy kauka­skiej. Odpo­wiedzi, któ­re otrzy­mała reda­ktor­ka są napi­sane tak, jak­by udzie­lała ich oso­ba z ocza­mi sze­roko zamknię­tymi. Albo nie rozu­mie­ją nadal gdzie jest pro­blem, albo nie chcą zrozu­mieć.

Jak napra­wić pro­ces badań

Są mini­mum 2 spo­soby na napra­wę pro­cesu badań.

  1. Wpro­wadze­nie loso­wania nume­rów iden­tyfi­kacyj­nych w warun­kach nie pozwa­lają­cych na reje­stra­cję obra­zu. Kody dostę­pu do ankie­ty można zapi­sać na paskach papie­ru i wło­żyć (z nadmia­rem) paski do nie­prze­zro­czy­stej urny. Powie­sić ogło­sze­nie (lub wysłać link nie­sper­sona­lizo­wany), że orga­nizo­wane jest pra­wdzi­wie ano­nimo­we bada­nie i zapra­szać uczniów po wylo­sowa­nie kodu dostę­powe­go. Wypeł­nie­nia ankie­ty w ten spo­sób (zale­camy uży­cie Tor Bro­wse­ra, jeże­li z tego same­go IP odbie­rane są maile z uczel­ni) gwa­ran­tuje, że uczel­nia (podmiot pań­stwo­wy) nie zbie­ra danych o zdro­wiu osób możli­wych do ziden­tyfi­kowa­nia.
  2. Zle­cenie bada­nia lub zebra­nie danych wej­ścio­wych podmio­towi zewnę­trzne­mu nie­zwią­zane­mu z jedno­stką władzy publicz­nej (tutaj pań­stwo­wej uczel­ni). Uczel­nia odbie­ra tyl­ko zano­nimi­zowa­ne dane wej­ścio­we oraz wyni­ki badań lub też same dane wej­ścio­we, któ­re dalej opra­cowu­je dys­ponu­jąc już tyl­ko dany­mi ano­nimo­wymi.

Nale­ży wpro­wadzić kon­sul­tację tre­ści ankiet wszę­dzie tam, gdzie ankie­ta zakła­da bada­nie jakiej­kolwiek mniej­szo­ści. Nazwa­nie «trans­kobie­tą» kobie­ty trans, to jak nazwa­nia «debi­lem» oso­by upo­śledzo­nej umy­sło­wo lub «śle­pym» nie­wido­mego. Przy złym podej­ściu, również w zakre­sie sło­wnic­twa, wynik ankie­ty będzie nie­mia­rodaj­ny.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół