Menu

Tag: rak

Dyskryminacja niezaszczepionych eksperymentalnymi szczepionkami

2021‑06‑03: pora zakoń­czyć dys­kry­mina­cję zwią­zaną z FEST festi­wal. Nie nale­ży zapo­mnieć o upu­blicz­nie­niu imion i nazwisk osób publicz­nych zwią­zanych z tym festi­walem, w tym osób, któ­re #raczą wziąć w nim udział, bowiem bio­rąc udział w wystę­pach, pro­mują anty­oby­watel­skie posta­wy dys­kry­mina­cyj­ne.

Pol&#Rak (zna­ny też jako Pol'and'Rock 2021) też posta­nowił posta­nowił powtó­rzyć podzia­ły zna­ne z nie­chlub­nej czę­ści histo­rii XX wie­ku i nie wpu­ścić na swój festi­val osób nie­zaszcze­pio­nych. Co wię­cej są świa­domi tego, że szcze­pion­ki nie zabez­pie­cza­ją przed trans­misją wiru­sa, ponie­waż jawnie napi­sali, że zwię­kszo­ne koszty za bilet pokryć mają testy na COVID‑19. Prze­cież sko­ro zaszcze­pie­ni nie zara­żają, to dla­cze­go jeszcze ich testo­wać? ich szcze­pion­ki jednak dzia­łają źle? A jeże­li szcze­pion­ki dzia­łają źle, to jakie jest uza­sadnie­nie faktycz­ne dla nie­wpu­szcza­nia nie­zaszcze­pio­nych? Podzia­ły na Pola­ków gor­szych i lepszych? Nale­ży tutaj wska­zać, że Pol'and'Rock jest orga­nizo­wany przez Jerze­go Owsia­ka, któ­ry corocz­nie orga­nizu­je Wiel­ką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomo­cy. Pole­camy panu Owsia­kowi prze­stać przyj­mować pie­nią­dze od nie­zaszcze­pio­nych w oko­licach świąt Boże­go Narodze­nia, a oso­bom nie­zaszcze­pio­nym, któ­re do tej pory wspie­rały oso­bę zdol­ną do takiej nie­nawi­ści na tle faktu zaszcze­pie­nia bądź nie­zaszcze­pie­nia – skoń­czyć z tym wspar­ciem. Pra­wda jest taka, że część tych pie­nię­dzy idzie na utrzy­manie orga­niza­torów, a pie­nią­dze można wpła­cać na inne orga­niza­cje pomo­cowe, któ­re nie bio­rą udzia­łu w segre­gacji oby­wate­li.

Szczepienia COVID – największy wał stulecia

Usta­wa o zawodzie leka­rza i leka­rza den­tysty

Art. 25a. Prze­pro­wadze­nie ekspe­rymen­tu lecz­nicze­go bez wyma­ganej zgo­dy jest dopu­szczal­ne po łącz­nym speł­nie­niu nastę­pują­cych warun­ków:

  1. uczest­nik jest nie­zdol­ny do udzie­lenia zgo­dy na udział w tym ekspe­rymen­cie;
  2. zachodzi przy­padek nie­cier­pią­cy zwło­ki i ze wzglę­du na koniecz­ność naty­chmia­sto­wego dzia­łania uzy­ska­nie zgo­dy na udział w ekspe­rymen­cie lecz­niczym od przed­sta­wicie­la usta­wowe­go uczest­nika albo zezwo­lenia sądo­wego nie jest możli­we w wystar­cza­jąco kró­tkim cza­sie;
  3. ekspe­ryment o poró­wny­wal­nej sku­tecz­ności nie może być prze­pro­wadzo­ny na oso­bach nie­znaj­dują­cych się w sytu­acji nie­cier­pią­cej zwło­ki;
  4. uczest­nik uprze­dnio nie wyra­ził sprze­ciwu wobec udzia­łu w takim ekspe­rymen­cie;
  5. uczest­nik ekspe­rymen­tu lecz­nicze­go pro­wadzo­nego w sytu­acji nie­cier­pią­cej zwło­ki i – jeże­li doty­czy – jego przed­sta­wiciel usta­wowy otrzy­ma wszel­kie istot­ne infor­macje doty­czą­ce uczest­nic­twa w tym ekspe­rymen­cie w naj­szyb­szym możli­wym cza­sie;
  6. wystą­pio­no o zgo­dę na udział w ekspe­rymen­cie lecz­niczym albo o wyda­nie przez sąd, o któ­rym mowa w art. 25 ust. 7, zezwo­lenia na prze­pro­wadze­nie ekspe­rymen­tu lecz­nicze­go.

Tru­dno bowiem uznać za dobro­wol­nie wyra­żoną zgo­dę brak zgo­dy, któ­rej nie da się uzy­skać żadną meto­dą. Doda­tko­wo w pun­kcie 4 tego arty­kułu nie wska­zano, gdzie można sku­tecz­nie zło­żyć sprze­ciw, tak aby lekarz ten sprze­ciw zawsze zna­lazł. Dobro­wol­nie wyra­żone zgo­dy nie powin­ny opie­rać się na sprze­ciwie lecz na wyraź­nej zgodzie, któ­rych rejestr powi­nien być pro­wadzo­ny. Reje­stru takie­go nie ma na obe­cną chwi­lę.

Z podob­nym #rakiem mamy do czy­nie­nia w usta­wie o pobie­raniu, prze­cho­wywa­niu i prze­szcze­pia­niu komó­rek, tka­nek i narzą­dów.

Usta­wa o pobie­raniu, prze­cho­wywa­niu i prze­szcze­pia­niu komó­rek, tka­nek i narzą­dów

Roz­dział 2
Pobie­ranie komó­rek, tka­nek lub narzą­dów ze zwłok ludz­kich

Art. 4. 1. Komór­ki, tkan­ki i narzą­dy mogą być pobie­rane ze zwłok ludz­kich po stwie­rdze­niu zgo­nu w spo­sób okre­ślo­ny w usta­wie z dnia 5 gru­dnia 1996 r. o zawo­dach leka­rza i leka­rza den­tysty w celach dia­gno­stycz­nych, lecz­niczych, nauko­wych i dyda­ktycz­nych.

2. Komór­ki, tkan­ki lub narzą­dy ze zwłok ludz­kich mogą być pobie­rane również w cza­sie sek­cji zwłok doko­nywa­nej na pod­sta­wie odręb­nych prze­pisów.

Art. 5. 1. Pobra­nia komó­rek, tka­nek lub narzą­dów ze zwłok ludz­kich w celu ich prze­szcze­pie­nia lub pobra­nia komó­rek lub tka­nek w celu ich zasto­sowa­nia u ludzi można doko­nać, jeże­li oso­ba zmar­ła nie wyra­ziła za życia sprze­ciwu.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół