Menu

Neototalitaryzm – demokracja upadła

Poprzez ter­min neoto­tali­taryzm na potrze­by tego arty­kułu rozu­mie­my odrodze­nie tota­lita­ryzmu w wię­kszo­ści kra­jów. Ustro­ju nie­demo­kra­tycz­nego, gdzie ludzie nie wyzna­cza­ją norm funk­cjo­nowa­nia spo­łecz­nego, lecz robią to wyż­sze eli­ty. Cha­rakte­rystycz­nym ele­men­tem tota­lita­ryzmu jest utrzy­mywa­nie sztucz­nej kon­tro­lowa­nej opo­zycji, aby ludzie myśle­li, że mają wybór. Bez wizji wybo­ru bowiem łatwo jest o bunt.

Two­rze­nie pra­wa przez roz­porzą­dze­nia

Od 2020 roku wszys­tkie tzw. «obo­strze­nia sani­tar­ne» (któ­re z ochro­ną zdro­wia nie mają nic wspól­nego, a są jedy­nie takty­ką usta­wia­nia spo­łeczeń­stwa) podej­mowa­ne były w opar­ciu o roz­porzą­dze­nia Mini­stra Zdro­wia oraz KPRM. Nie mia­ły żadne­go umo­cowa­nia ani w obo­wią­zują­cych usta­wach, ani w Kon­sty­tucji RP (żaden akt pra­wny nie może być z nią sprze­czny) ani też w bada­niach nauko­wych. Kaza­no ludziom nosić kagań­ce, zacho­wywać dys­tans 2 metrów, mimo, że nie zosta­ło prze­pro­wadzo­ne żadne bada­nie udo­wadnia­jące sku­tecz­ność ochro­ny mase­czek prze­ciwko wiru­som. Maski mają jedy­nie ate­sty BFE – mówią­ce o tym ile pro­cent bakte­rii zatrzy­mują. Bakte­rie są 100 razy wię­ksze od wiru­sów.

Co wię­cej dostę­pne bada­nia na Pub­Medzie udo­wadnia­ją całko­witą nie­sku­tecz­ność masek szma­cia­nych, chi­rur­gicz­nych i (FF)P2 prze­ciwko wiru­som. Nauka umar­ła. Ważne jest to co ktoś powiedział, a nie fakty. Kto powiedział? Glo­bali­ści (w tym twór­ca Mic­roSo­ftu o kry­minal­nej prze­szło­ści).

Pub­Med

The­re is mode­rate certa­inty evi­den­ce that wearing a mask pro­bably makes lit­tle or no dif­feren­ce to the outco­me of labo­rato­ry­‑con­fir­med influ­enza com­pared to not wearing a mask (RR 0.91, 95% CI 0.66 to 1.26; 6 trials; 3005 parti­cipants).

(...)

The­re is unce­rta­inty over the effects of N95/P2 respi­rators when com­pared with medi­cal/sur­gical masks on the outco­mes of cli­nical respi­rato­ry illness (RR 0.70, 95% CI 0.45 to 1.10; very low­‑certa­inty evi­den­ce; 3 trials; 7779 parti­cipants) and ILI (RR 0.82, 95% CI 0.66 to 1.03; low­‑certa­inty evi­den­ce; 5 trials; 8407 parti­cipants).

Wybo­ry w Austra­lii

Dziś (21 maja 2022) odby­wają się nie­legal­ne wybo­ry w Austra­lii. Aby mogły się tam odbyć wybo­ry potrzeb­na jest odpo­wie­dnia ilość doku­men­tów o nazwie «WRIT». Doku­men­ty te słu­żą do roz­wią­zania rzą­du i umo­żli­wie­nia kan­dydo­wania do Sej­mu i Sena­tu. Odby­wa się to zupeł­nie ina­czej niż w Pol­sce, ale taki system narzu­ca Kon­sty­tucja Austra­lii. Za brak udzia­łu w wybo­rach w Austra­lii jest prze­widzia­na kara pie­nię­żna. Ludziom pozo­sta­ło więc zagło­sować na nie­legal­ny rząd (co jest tam pre­stęp­stwem) lub też odmó­wie­nie udzia­łu w gło­sowa­niu, co dopro­wadzi do nało­żenia na nich kary pie­nię­żnej.

Jeże­li inte­resu­je Cię dokła­dnie co to jest WRIT, oraz co poszło nie tak w tych wybo­rach, obej­rzyj ten film (w razie nie­widocz­ności kon­tro­lek odtwa­rza­cza – zmniejsz sze­rokość okna).

Aktu­ali­zacja z 2022‑05‑22. Otrzy­mali­śmy zapis z archi­ve.is, zawie­rają­cy doda­tko­wo 6 WRIT doty­czą­cych wybo­rów do Sena­tu, za co dzię­kuje­my uży­tko­wni­kom za czuj­ność (na dzień 18 maja 2022 nie było tych 6 WRIT doty­czą­cych Sena­tu, co też utrwa­lił archi­wiza­tor). Jednak podrą­żyli­śmy głę­biej i jeden WRIT doty­czą­cy Zacho­dniej czę­ści Austra­lii (WA) – zawie­ra ocen­zuro­wane miej­sce, w któ­rym w innych doku­men­tach tego typu zawa­rty jest pod­pis lub pie­częć oraz napis «By Her Excel­len­ce's Com­mand».

Pró­bowa­liśmy PDF roz­bie­rać na czę­ści pier­wsze, żeby dotrzeć cze­go tam bra­kowa­ło, jednak cen­zury doko­nano na zdję­ciach zanim zło­żono je w doku­ment. WRIT ten tra­fia do nas do archi­wum. Oby­watel Austra­lii nie ma więc pra­wa poznać całej tre­ści doku­men­tu stwo­rzo­nego przez nie­ano­nimo­wych wyso­ko posta­wio­nych urzę­dni­ków.

W zasta­nej sytu­acji (ocen­zuro­wane miej­sce w doku­men­cie) nie wia­domo czy wybo­ry były legal­ne czy nie. Jeże­li bra­kowa­ło for­muły lub pie­czę­ci lub pod­pisu – mogło zostać powa­żnie zła­mane pra­wo wybor­cze.

Wymu­szo­na dobro­wol­na zgo­da

Leka­rze od mar­ca 2022 roku (oraz stu­den­ci od czer­wca 2022 roku) muszą pod­pisy­wać tzw. obo­wiąz­kową dobro­wol­ną zgo­dę na szcze­pie­nie prze­ciwko KOVID‑19. Wciąż for­mularz szcze­pie­nia (ponie­waż nie zakoń­czo­no III fazy kli­nicz­nej) zawie­ra zapis «Wyra­żam dobro­wol­ną zgo­dę na szcze­pie­nie» pod­czas, gdy roz­porzą­dze­nie rady mini­strów (KPRM) defi­niu­je dla leka­rzy i stu­den­tów medy­cyny to szcze­pie­nie jako obo­wiąz­kowe. Ktoś się bardzo sta­ra, aby mieć posłu­sznych rzą­dowi leka­rzy lub też aby się ich pozbyć z kra­ju dla peł­nej klę­ski słu­żby zdro­wia.

Mini­ster­stwo zdro­wia zapy­tane przez oby­wate­la jak jest możli­we istnie­nie jedno­cze­sne­go obo­wiąz­ku i dobro­wol­ności odpo­wiedzia­ło jak poni­żej.

Depa­rta­ment Roz­woju Ekspe­rymen­tów Szcze­pion­kowych

Odpo­wiedź MZ – ZPŚ.054.311.2022

Depa­rta­ment Zdro­wia Publicz­nego

Sza­nowny Panie,

odpo­wia­dając na Pana wia­domość elek­tro­nicz­ną z dnia 15.01.2022 r. Depa­rta­ment Zdro­wia Publicz­nego uprzej­mie infor­muje, że nie­zale­żnie czy na oso­bę został nało­żony obo­wią­zek, czy nie, jak ktoś się zgła­sza do pun­ktu w celu przy­jęcia szcze­pion­ki i swo­ją posta­wą dekla­ruje chęć szcze­pie­nia, to pod­pisem potwie­rdza dobro­wol­ną zgo­dę na szcze­pie­nie.

Kwe­stia wyra­żenia zgo­dy na udzie­lenie świad­cze­nia zdro­wot­nego regu­lują prze­pisy art. 16 usta­wy z dnia 6 listo­pada 2008 r. o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­niku Praw Pacjen­ta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz 849) oraz art. 32 ust. 1–2 usta­wy z dnia 5 gru­dnia 1996 r. o zawo­dach leka­rza i leka­rza den­tysty (Dz.U. z 2020 r. poz 514, z późn. zm.) i do tego nawią­zuje zawa­rte w dru­ku oświad­cze­nie. Depa­rta­ment Zdro­wia Publicz­nego przy­pomi­na, że Kwe­stio­nariusz wstę­pny wywia­du prze­sie­wowe­go przed szcze­pie­niem oso­by doro­słej prze­ciw COVID‑19 jest dru­kiem pomo­cni­czym dla per­sone­lu medycz­nego, któ­ry sta­nowi pod­sta­wę do upro­szcze­nia i usy­ste­maty­zowa­nia kwa­lifi­kacji przed szcze­pie­niem prze­ciw Covid‑19, i w takiej wer­sji może być sto­sowa­ny przed szcze­pie­niem nie­zale­żnie od pod­sta­wy pra­wnej jego reali­zacji.

Z powa­żaniem, (...)

Cie­kawe kie­dy poja­wi się usta­wowa defi­nicja nad­pisu­jąca sło­wni­kową w zakre­sie sło­wa «dobro­wol­ny».

Neo­‑Try­bunał Kon­sty­tucyj­ny w Nie­mczech

Nie­miec­ka Unia Euro­pej­ska wie­le mówi o nie­legal­ności neo­‑KRS i kry­zysie pra­worzą­dno­ści w Pol­sce. Jednak bel­ki w swoim oku nie widzi. Nie widzi korup­cji i kon­fli­ktu inte­resu u pani von der Lie‑en (mąż pro­wadzi jedną z wię­kszych firm bio­far­maceutycz­nych). Jednak sza­lę gory­czy prze­peł­niło orze­cze­nie nie­miec­kie­go Try­buna­łu Kon­sty­tucyj­nego, któ­ry argu­men­tuje, że szcze­pie­nia przy­muso­we / obo­wiąz­kowe prze­ciwko KOVID‑19 są zgo­dne z pra­wem, ponie­waż poma­gają bez­bron­nym zostać bez­piecz­nymi. Nie jest dla tego try­buna­łu ważne, że doszło do kłam­stwa z jego stro­ny, bowiem szcze­pie­nia prze­ciwko KOVID‑19 nie hamu­ją trans­misji wiru­sa, co zosta­ło udo­wodnio­ne nauko­wo. Nie zabez­pie­cza­ją więc pacjen­ta w żaden spo­sób przed zaka­żeniem. Nauka znów jest mar­twa. Ważne, że ktoś im tak powiedział, że chro­nią i ważne są inte­resy glo­bali­stów.

Naj­wię­ksze wię­zie­nie w Ame­ryce Pół­nocnej

W Ame­ryce znaj­duje się naj­wię­ksze wię­zie­nie świa­ta. Mowa jest o Kanadzie. Kie­dyś był to kraj sły­nący ze swo­bód oby­watel­skich. Obe­cnie oso­by, któ­re nie przy­jęły strzy­kawki na <MERS­‑CoV‑2> są tra­kto­wane tam jak nie­wol­nicy. Nie mogą podró­żować ani samo­lotem, ani auto­busem dale­kobie­żnym ani pocią­giem. Co wię­cej, nie zgadza­jąc się z poli­tyką kra­ju, nie mogą go upu­ścić uda­jąc się na przy­kład do USA. Do opu­szcze­nia kra­ju upra­wnia tyl­ko strzy­kawka (stan na 21 maja 2022).

Jednak by tego było mało, Ukra­ińcy mogą do kra­ju przy­być i o ile mają zapla­nowa­ną podróż w cza­sie dłuż­szym niż 24 godzi­ny, mogą ten kraj opu­ścić. Bez potrze­by przyj­mowa­nia pre­para­tów, bez żadnych «obo­strzeń sani­tar­nych». To poka­zuje, że są równi i równiej­si, mimo że wszy­scy w razie zaka­żenia trans­mitu­ją wiru­sa jedna­kowo i nie chro­nią tą szcze­pion­ką niko­go (pra­wdo­podob­nie nawet same­go sie­bie). Celem jest narzu­cenie spo­łeczeń­stwu przyj­mowa­nia co roku ekspe­rymen­tal­nych pre­para­tów mody­fiko­wanych w try­bie rze­czy­wistym.

Strzy­kawki sta­ły się więc jedy­nie narzę­dziem znie­wole­nia, kon­tro­li i wycią­gania pie­nię­dzy z kra­ju. Do tego narzę­dziem do robie­nia ekspe­rymen­tów na oby­wate­lach (euge­nika). Sko­ro Ukra­ińcy są wyłą­cze­ni z dzia­łań sani­tar­nych, ozna­cza to, że są one bez­pod­sta­wne i słu­żą «usta­wia­niu spo­łeczeń­stwa» i pry­wat­nym celom glo­bali­stów i firm bio­far­maceutycz­nych.

Pra­coda­wca spra­wdzi czy leczysz się psy­chia­trycz­nie

Ludzie wyka­zywa­li zbyt mało potrzeb doty­czą­cych ochro­ny ich pry­wat­ności pod­czas tzw. pan­demii i dawa­li się w spo­sób pra­ktycz­nie nie­ogra­niczo­ny nagry­wać i zwie­rza­li się tak­że swoim ope­rato­rom tele­komu­nika­cyj­nym z tego co im dole­ga – nie­zale­żnie od typu cho­roby. Ludzie nie mają już potrze­by ochro­ny swoich wra­żli­wych danych, o któ­rych mówi arty­kuł 9 RODO. W związ­ku z tym usta­woda­wca w naj­bliż­szej nowe­liza­cji Kode­ksu pra­cy posta­nowił, że pra­coda­wca może zbie­rać infor­macje o zaży­waniu leków psy­chia­trycz­nych takich jak ben­zodia­zepi­ny, opio­idy i inne ich pocho­dne. Dopu­szczal­ne będzie spra­wdza­nie przez pra­coda­wcę, czy pra­cownik jest pod wpły­wem alko­holu, opio­idów, mari­huany albo ben­zodia­zepin (ogól­nie sub­stan­cji o dzia­łaniu psy­cho­tro­powym). Sub­stan­cje te (poza alko­holem) wystę­pują głó­wnie w lekach psy­chia­trycz­nych. Bardzo rzad­ko uży­wane są do celów roz­rywko­wych.

Doda­tko­wo zasta­nawia nas, jak pra­coda­wca w wydy­cha­nym powie­trzu spra­wdzi zawa­rtość opio­idów, ben­zodia­zepin czy THC. Takie bada­nia są zazwy­czaj robio­ne z prób­ki krwi lub z moczu. Czy zatem zale­gali­zowa­no wła­śnie, że pra­cownik na żąda­nie pra­coda­wcy będzie musiał odsło­nić swo­je narzą­dy płcio­we i oddać mocz do ana­lizy (bo prze­cież bez tego będzie posą­dze­nie, że to nie jego mocz) lub też zezwo­lono wła­śnie na inge­ren­cję w orga­nizm ludz­ki poprzez prze­rwa­nie cią­gło­ści skó­ry na żąda­nie pra­coda­wcy? DNA też będzie mógł sobie pobrać wraz z krwią?

Ana­liza doku­men­tu UD318 doko­nana przez redak­cję

Dnia 27 maja 2022 weszli­śmy w posia­danie kopii doku­men­tu po kon­sul­tacjach spo­łecz­nych i mamy wie­le innych uwag.

Mini­ster Rodzi­ny i Poli­tyki Spo­łecz­nej (MRiPS)

Art. 221e. § 1. Jeże­li jest to nie­zbę­dne do zape­wnie­nia ochro­ny życia i zdro­wia pra­cowni­ków lub innych osób lub ochro­ny mie­nia, pra­coda­wca może wpro­wadzić kon­tro­lę pra­cowni­ków na obe­cność w ich orga­nizmach środ­ków dzia­łają­cych podob­nie do alko­holu.

§ 2. Prze­pisy art. 221c § 2–12 sto­suje się odpo­wie­dnio.

Wie­le leków dzia­ła podob­nie do alko­holu. W tym opio­idy, ben­zodia­zepi­ny prze­pisy­wane w prze­wle­kłych bólach, sta­nach lęko­wych, pada­czce i innych sytu­acjach zdro­wot­nych. Nale­ży tutaj oba­lić mit, że sub­stan­cje te są powszech­nie uży­wane jako nar­koty­ki. W latach 2020–2022 wię­cej niż 10% popu­lacji cho­ruje na prze­wle­kłą nerwi­cę i inne sta­ny lęko­we lecząc się ben­zodia­zepi­nami. Nara­sta też tzw. dług onko­logicz­ny i coraz wię­cej ludzi potrze­buje opio­idów z powo­du bólów nowo­two­rowych. Oce­nia się, że na padacz­kę cho­ruje do 1% ludzi (w Pol­sce ok. 400 tys.) i są prze­wle­kle lecze­ni ben­zodia­zepi­nami, któ­re mogą dzia­łać podob­nie do alko­holu.

MRiPS

Art. 221f. § 1. Pra­coda­wca nie dopu­szcza pra­cowni­ka do pra­cy, jeże­li kon­tro­la, o któ­rej mowa w art. 221e § 1, wyka­że obe­cność w orga­nizmie pra­cowni­ka środ­ka dzia­łają­cego podob­nie do alko­holu albo zachodzi uza­sadnio­ne podej­rze­nie, że pra­cownik sta­wił się do pra­cy w sta­nie po uży­ciu takie­go środ­ka lub zaży­wał taki śro­dek w cza­sie pra­cy.

Tym samym odma­wia się pra­cy oso­bom cho­rym na padacz­kę, sta­ny lęko­we, prze­wle­kłe bóle nowo­two­rowe i wie­le innych przy­padło­ści leczo­nych legal­nymi leka­mi. Doda­tko­wo pra­coda­wca wchodzi w posia­danie infor­macji o sta­nie zdro­wia pacjen­ta wbrew zapi­sowi art. 9 RODO. Jest to dys­kry­mina­cja ze wzglę­du na stan zdro­wia pra­cowni­ka i naru­sze­nie jego kon­sty­tucyj­nych wol­ności.

MRiPS

Art. 221g. Mini­ster wła­ści­wy do spraw zdro­wia w porozu­mie­niu z mini­strem wła­ści­wym do spraw wewnę­trznych oraz mini­strem wła­ści­wym do spraw pra­cy okre­śli, w drodze roz­porzą­dze­nia:

 1. warun­ki i meto­dy prze­pro­wadza­nia badań na obe­cność alko­holu w orga­nizmie pra­cowni­ka oraz badań na obe­cność w orga­nizmie pra­cowni­ka środ­ków dzia­łają­cych podob­nie do alko­holu przez pra­coda­wcę oraz przez upra­wnio­ny organ powo­łany do ochro­ny porząd­ku publicz­nego lub zle­canych przez ten organ,
 2. spo­sób doku­men­towa­nia badań prze­pro­wadza­nych lub zle­canych przez upra­wnio­ny organ powo­łany do ochro­ny porząd­ku publicz­nego,
 3. wykaz środ­ków dzia­łają­cych podob­nie do alko­holu

– mając na uwadze meto­dykę prze­pro­wadza­nia takich badań, koniecz­ność zape­wnie­nia ochro­ny życia i zdro­wia pra­cowni­ków lub innych osób lub ochro­ny mie­nia, a tak­że koniecz­ność spra­wne­go prze­pro­wadze­nia badań i zagwa­ran­towa­nia wia­rygo­dno­ści wyni­ków bada­nia krwi i moczu przy jedno­cze­snym posza­nowa­niu godno­ści oraz innych dóbr oso­bistych pra­cowni­ka i zasad ochro­ny danych oso­bowych.

Do dys­pozy­cji Mini­stra Zdro­wia pozo­sta­wia się okre­śle­nie jakie sub­stan­cje mogą być wykry­wane przez pra­coda­wcę. Może to być nawet zjedze­nie loda wani­lio­wego, bo usta­wa nie pre­cyzu­je zamknię­tego kata­logu sub­stan­cji i może być to coko­lwiek co Mini­ster Zdro­wia uzna, że dzia­ła podob­nie do alko­holu.

MRiPS

Art. 221h. Prze­pisy art. 221c–221f oraz prze­pisy wyda­ne na pod­sta­wie art. 221g sto­suje się odpo­wie­dnio do pra­coda­wców orga­nizu­jących pra­cę wyko­nywa­ną przez oso­by fizycz­ne na innej pod­sta­wie niż sto­sunek pra­cy oraz oso­by fizycz­ne pro­wadzą­ce na wła­sny rachu­nek dzia­łal­ność gospodar­czą, a tak­że do osób fizycz­nych wyko­nują­cych pra­cę na innej pod­sta­wie niż sto­sunek pra­cy oraz osób fizycz­nych pro­wadzą­cych na wła­sny rachu­nek dzia­łal­ność gospodar­czą, któ­rych pra­ca jest orga­nizo­wana przez tych pra­coda­wców.

Pozo­sta­je więc maksy­mal­nie utru­dnić to pra­coda­wcy czy­niąc to dla nie­go dużym obcią­żeniem – pod­pisa­nie umo­wy zle­cenie (upra­wnia przy odpo­wie­dnim zapi­sie do pra­cy w domu), nie­wpu­szcza­nie gości do domu oraz pro­wadze­nie pra­cy zdal­nie. Pro­blem w tym, że nie w każdym zawodzie jest to możli­we.

Prze­pisy art. 2 usta­wy zmie­nia­jącej wpro­wadza­ją obo­wią­zek dla przed­się­biorstw nie­będą­cych pra­coda­wca­mi do spra­wdza­nia czy ich pod­wła­dny użył alko­holu lub jakie­goś leku wymie­nio­nego przez roz­porzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia i dele­gują do Kode­ksu pra­cy. Nie da się więc w peł­ni obejść tej usta­wy.

Rząd Mora­wiec­kie­go dzia­ła więc tym pro­jektem usta­wy wyraź­nie prze­ciwko zdro­wiu oby­wate­li i chce ich popchnąć do zagro­żenia zdro­wia i wystą­pie­nia jeszcze wię­kszej umie­ral­ności spo­łeczeń­stwa (czy to z powo­du obja­wów odsta­wien­nych – tra­cąc pra­cę tra­ci się też dostęp do pla­cówek NFZ i pie­nią­dze na leki) czy też z powo­du nie­możli­wości pod­jęcia jakiej­kolwiek pra­cy (np. cho­rzy na padacz­kę i art. 221f–221h).

MRiPS

Art. 6731. (...) § 7. Dopu­szcze­nie pra­cowni­ka do wyko­nywa­nia pra­cy zdal­nej jest uza­leżnio­ne od zło­żenia przez pra­cowni­ka oświad­cze­nia w posta­ci papie­rowej lub elek­tro­nicz­nej, zawie­rają­cego potwie­rdze­nie, że na sta­nowi­sku pra­cy zdal­nej w miej­scu wska­zanym przez pra­cowni­ka i uzgo­dnio­nym z pra­coda­wcą są zape­wnio­ne bez­piecz­ne i higie­nicz­ne warun­ki tej pra­cy.

§ 8. Pra­cownik orga­nizu­je sta­nowi­sko pra­cy zdal­nej, uwzglę­dnia­jąc wyma­gania ergo­nomii. (...)

§ 10. Oglę­dzin miej­sca wypad­ku doko­nuje się po zgło­sze­niu wypad­ku przy pra­cy zdal­nej, w ter­minie uzgo­dnio­nym przez pra­cowni­ka albo jego domo­wni­ka, w przy­pad­ku gdy pra­cownik ze wzglę­du na stan zdro­wia nie jest w sta­nie uzgo­dnić tego ter­minu, i człon­ków zespo­łu powy­pad­kowe­go. Zespół powy­pad­kowy może odstą­pić od doko­nywa­nia oglę­dzin miej­sca wypad­ku przy pra­cy zdal­nej, jeże­li uzna, że oko­licz­ności i przy­czy­ny wypad­ku nie budzą jego wąt­pli­wości.

Bez­pie­czeń­stwo pra­cowni­ka zosta­ło zre­duko­wane do oświad­cze­nia pra­cowni­ka. Nikt (kon­tro­ler BHP) nie spra­wdzi czy biur­ko pra­cowni­ka speł­nia wymo­gi dla bez­piecz­nej pra­cy i nie spo­wodu­je cho­rób. To pra­cownik ma sobie wszys­tko sam spra­wdzić i ma być ekspe­rtem od BHP.

MRiPS

Art. 108 § 2. Za nie­prze­strze­ganie przez pra­cowni­ka prze­pisów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy lub prze­pisów prze­ciw­poża­rowych, opu­szcze­nie pra­cy bez uspra­wie­dli­wie­nia, sta­wie­nie się do pra­cy w sta­nie nie­trzeź­wości albo w sta­nie po uży­ciu alko­holu lub środ­ka dzia­łają­cego podob­nie do alko­holu lub spo­żywa­nie alko­holu lub zaży­wanie środ­ka dzia­łają­cego podob­nie do alko­holu w cza­sie pra­cy – pra­coda­wca może również sto­sować karę pie­nię­żną.

Oso­ba z lęka­mi lub też z epi­lep­sją zosta­nie doda­tko­wo uka­rana finan­sowo, za to, że przy­jęła prze­pisa­ne jej leki przez leka­rza i śmia­ła się sta­wić do pra­cy.

Z całą tre­ścią doku­men­tu UD318 prze­kaza­nego do sej­mu można się zapo­znać tutaj.

Jakie są sku­tki odsta­wie­nia ben­zodia­zepin?

Aby pra­cownik mógł dalej pra­cować, musi po wej­ściu tej usta­wy naty­chmiast odsta­wić ben­zodia­zepi­ny. Według wiedzy medycz­nej jest to jednak nie­bez­piecz­ne i to wła­śnie ich odsta­wie­nie może spo­wodo­wać dzia­łania nie­bez­piecz­ne zaró­wno dla pra­cowni­ka, innych pra­cowni­ków jak też pra­coda­wcy lub wywo­łać obja­wy bycia pod wpły­wem alko­holu.

Ulo­tka Rela­nium

Prze­rwa­nie sto­sowa­nia leku Rela­nium

Lek nale­ży odsta­wiać sto­pnio­wo. Nagłe prze­rwa­nie sto­sowa­nia leku Rela­nium może prze­mija­jąco spo­wodo­wać nasi­lenie obja­wów cho­roby, któ­ra była przy­czy­ną poda­nia leku. Mogą równo­cze­śnie wystą­pić inne obja­wy, takie jak: bóle gło­wy, bóle mię­śnio­we, skraj­ny lęk, napię­cie, podnie­cenie, splą­tanie, dra­żli­wość, zmia­ny nastro­ju, zabu­rze­nia snu i nie­pokój. W cięż­szych przy­pad­kach mogą poja­wić się nastę­pują­ce obja­wy: utra­ta poczu­cia rze­czy­wisto­ści, zabu­rze­nia oso­bowo­ści, nad­wra­żli­wość na dźwięk, drę­twie­nie i mro­wie­nie koń­czyn, nad­wra­żli­wość na świa­tło, hałas i dotyk, oma­my, drga­wki padacz­kowe.

Pod­kre­śle­niem zazna­czy­liśmy typo­we obja­wy dzia­łania alko­holu przy odsta­wie­niu leku, zaś kolo­rem zazna­czy­liśmy te obja­wy, któ­re mogą pro­wadzić do śmier­ci, czy to poprzez doko­nanie samo­bój­stwa (np. w drodze zmian oso­bowo­ści), w drodze wypad­ku lub też w drodze wystą­pie­nia innej cho­roby (np. padacz­ki).

Roz­porzą­dze­nie do usta­wy i tota­litar­ny Lewia­tan

Nie dokoń­czo­no jeszcze pier­wsze­go czy­tania wspo­mnia­nej usta­wy, a już spo­rzą­dzo­no roz­porzą­dze­nie, któ­re jak się oba­wia­liśmy – wymie­nia legal­ne leki i naka­zuje obo­wiąz­kowe testo­wanie na ich zaży­cie na wnio­sek pra­coda­wcy.

PiS w roz­porzą­dze­niu

§ 10. Środ­kami dzia­łają­cymi podob­nie do alko­holu są:

 1. opio­idy;
 2. amfe­tami­na i jej ana­logi;
 3. koka­ina;
 4. tetra­hydro­kana­bino­le;
 5. ben­zodia­zepi­ny. (...)

§ 13. (...) 2. Krew do bada­nia pobie­ra się do dwóch poje­mni­ków w obję­tości po oko­ło 5 cm3, z zacho­waniem nastę­pują­cych warun­ków:

 1. do pobra­nia krwi uży­wa się sprzę­tu jedno­razo­wego uży­tku;
 2. do poje­mni­ka, do któ­rego pobie­ra się krew nie wol­no doda­wać jakich­kolwiek sub­stan­cji poza znaj­dują­cymi się w poje­mni­ku;
 3. do dezyn­fek­cji skó­ry uży­wa się środ­ków odka­żają­cych nie­zawie­rają­cych alko­holu.

3. W przy­pad­ku powzię­cia uza­sadnio­nego podej­rze­nia, że pobra­nie krwi może spo­wodo­wać zagro­żenie życia lub zdro­wia oso­by bada­nej, decy­zję o prze­pro­wadze­niu bada­nia krwi podej­muje lekarz.

4. W pobra­nej krwi ozna­cza się co naj­mniej nastę­pują­ce środ­ki dzia­łają­ce podob­nie do alko­holu:

 1. mor­finę (LOQ −10 ng/ml);
 2. amfe­tami­nę i jej ana­logi w tym mety­leno­dio­sky­metam­feta­minę (MDMA), LOQ – 25 ng/ml;
 3. koka­inę (LOQ – 10ng/ml) i jej meta­bolit – bez­noilo­ekgo­inę (LOQ – 50 ng/ml);
 4. del­ta­‑9­‑tetra­hydro­kan­nabi­nol (LOQ – 1ng/ml);
 5. ben­zodia­zepi­ny.

§ 14. 1. Pobra­nie moczu do bada­nia, o któ­rym mowa w § 11 pkt 3, prze­pro­wadza się w warun­kach umo­żli­wia­jących zacho­wanie inty­mno­ści oso­by bada­nej, w obe­cno­ści leka­rza lub pie­lęgniar­ki tej samej płci co oso­ba bada­na. (...)

4. W pobra­nym moczu ozna­cza się co naj­mniej nastę­pują­ce środ­ki dzia­łają­ce podob­nie do alko­holu:

 1. mor­finę (LOQ – 200 ng/ml) i 6­‑ace­tylo­mor­finę (LOW – 20 ng/ml);
 2. amfe­tami­nę i jej ana­logi, w tym mety­leno­dio­sky­metam­feta­minę (MDMA), (LOQ – 250 ng/ml);
 3. koka­inę (LOQ – 50ng/ml) i jej meta­bolit – bez­noilo­ekgo­inę (LOQ – 100 ng/ml);
 4. 11­‑nor­‑9­‑kar­boksy­‑del­ta­‑9­‑tetra­hydro­kan­nabi­nol (LOQ – 20 ng/ml);
 5. ben­zodia­zepi­ny.

By tego było mało, tota­litar­na orga­niza­cja Lewia­tan, pra­wdo­podob­nie po to, by nakar­mić fir­my far­maceutycz­ne pro­duku­jące testy (nie dało się na KOVID‑19, to trze­ba ina­czej), pro­ponu­je nastę­pują­ce popra­wki do dru­ku 2335, któ­re dopro­wadzą do testo­wania pra­ktycz­nie każde­go bez realne­go powo­du. W naszej opi­nii usta­wa ta powin­na być w cało­ści odrzu­cona lub też zawa­rta w niej lista zawo­dów, któ­rych nie można wyko­nywać będąc pod wpły­wem okre­ślo­nych leków (ben­zodia­zepin, opio­idów).

Tota­litar­na Kon­fede­racja Lewia­tan

1. Wery­fika­cja trzeź­wości

 • roz­sze­rze­nie prze­sła­nek bada­nia pra­cowni­ków okre­ślo­nych w art. 221c. Obe­cnie zapro­pono­wane prze­słan­ki ogra­nicza­ją wery­fika­cję trzeź­wości, unie­możli­wia­jąc czę­sto kon­tro­lę. Powsta­je wąt­pli­wość czy kon­tro­la będzie mogła mieć zasto­sowa­nie w przy­pad­ku pra­cowni­ków wyko­nują­cych pra­ce admi­nistra­cyj­no­‑biu­rowe?
 • brak możli­wości prze­pro­wadze­nia przez pra­coda­wcę kon­tro­li w przy­pad­ku powzię­tego przez pra­coda­wcę, prze­łożo­nego podej­rze­nia sta­wie­nia się do pra­cy lub jej wyko­nywa­nia pod wpły­wem alko­holu lub środ­ków dzia­łają­cych podob­nie do alko­holu. Poza dzia­łania­mi o cha­rakte­rze pre­wen­cyj­nym, wg cza­su i czę­sto­tli­wości okre­ślo­nych w aktach wewnątrz­zakła­dowych, pra­coda­wca i pra­cownik będą mie­li pra­wo wezwać upra­wnio­ny organ powo­łany do ochro­ny porząd­ku publicz­nego.
Tota­litar­na Kon­fede­racja Lewia­tan

Pro­ponu­je się nadać nastę­pują­ce brzmie­nie prze­piso­wi:

«Art 22(1c). § 1. Jeże­li jest to nie­zbę­dne do W celu zape­wnie­nia ochro­ny życia i zdro­wia pra­cowni­ków lub innych osób, ochro­ny dobra lub mie­nia pra­coda­wcy lub innych osób pra­coda­wca może prze­pro­wadzić kon­tro­lę trzeź­wości pra­cowni­ków»

«Art 221e. § 1. Jeże­li jest to nie­zbę­dne do W celu zape­wnie­nia ochro­ny życia i zdro­wia pra­cowni­ków lub innych osób, ochro­ny dobra lub mie­nia pra­coda­wcy lub innych osób pra­coda­wca może prze­pro­wadzić kon­tro­lę pra­cowni­ków na obe­cność w ich orga­nizmach środ­ków dzia­łają­cych podob­nie do alko­holu»

Popra­wka tota­litar­nej orga­niza­cji ma na celu umo­żli­wie­nie na każde widzi­misię pra­coda­wcy lub inne­go pra­cowni­ka (prze­łożo­nego) spra­wdza­nie pra­cowni­ka, czy ten bie­rze leki. Jest to nie tyl­ko nie­zgo­dne z RODO, ale tak­że zbę­dne w demo­kra­tycz­nym pań­stwie pra­wa, bowiem do tej pory ludzie pra­cowa­li i nie było potrze­by testo­wania ich na zawo­łanie na to, czy bio­rą opio­idy lub ben­zodia­zepi­ny prze­pisa­ne przez leka­rza. W razie popeł­nie­nia wykro­cze­nia (np. jazda pod wpły­wem alko­holu czy środ­ków dzia­łają­cych podob­nie – nor­mą było zba­danie przez poli­cję). Nie było jednak mowy o pre­wen­cyj­nych testach mają­cych na celu pozba­wie­nie ludzi pry­wat­ności, wol­ności oraz sty­gma­tyza­cji ludzi cho­rują­cych.

Zapa­mię­taj­cie więc Kon­fede­rację Lewia­tan (nie myląc jej ze skle­pami o tej samej nazwie) jako orga­niza­cję anty­oby­watel­ską dzia­łają­cą na szko­dę wszys­tkich oby­wate­li tego kra­ju. Nawet, gdy nie bie­rzesz wspo­mnia­nych leków, kie­dyś możesz ich potrze­bować, bo nigdy nie wiesz czy się nie roz­cho­rujesz na cho­roby zwy­rodnie­nio­we, prze­wle­kłe nerwo­bóle, nerwi­ce lub też zwy­czaj­nie dosta­niesz pier­wsze­go napa­du epi­lep­sji czy też zacho­rujesz na nowo­twór...

Nie są to wszys­tkie zmia­ny pro­pono­wane przez tą orga­niza­cję anty­oby­watel­ską, ale ta jest klu­czo­wa by bada­niu podle­gali wszy­scy, a pra­coda­wca nie musiał się krę­pować wyko­nania bada­nia, czy pacjent pra­cownik bie­rze leki. Jeże­li chcesz się zapo­znać z peł­ną listą zmian – są one zawa­rte w przed­sta­wio­nym wyżej pli­ku PDF.

Z cie­kawszych tota­litar­nych zapi­sów w popra­wkach Lewia­tana można zna­leźć uza­sadnie­nie:

Tota­litar­na Kon­fede­racja Lewia­tan

(...) Stąd też nie wyda­je się­być zasa­dnym doda­tko­we pod­kre­śle­nie prze­słan­ki nie­zbę­dno­ści

Czy­li orga­niza­cja mówi nam byśmy two­rzy­li pra­wo, któ­re zawie­ra prze­pisy kar­ne – też wte­dy kie­dy jest zbę­dne. Karać nale­ży dla spo­rtu według tej orga­niza­cji.

Na koniec przy­pomi­my zapis Kon­sty­tucji, któ­ry powe­inien być przez oby­wate­li wyko­rzy­sta­ny do zli­kwi­dowa­nia Kon­fede­racji Lewia­tan»:

Kon­sty­tucja RP

Art. 13. Zaka­zane jest istnie­nie partii poli­tycz­nych i innych orga­niza­cji odwo­łują­cych się w swoich pro­gra­mach do tota­litar­nych metod i pra­ktyk dzia­łania nazi­zmu, faszy­zmu i komu­nizmu, a tak­że tych, któ­rych pro­gram lub dzia­łal­ność zakła­da lub dopu­szcza nie­nawiść raso­wą i naro­dowo­ścio­wą, sto­sowa­nie prze­mocy w celu zdo­bycia władzy lub wpły­wu na poli­tykę pań­stwa albo prze­widu­je utaj­nie­nie stru­ktur lub człon­kostwa.

Izba pie­lęgnia­rek za szkodze­niem pacjen­tom

Projekt logo dla rosyjskiej naczelnej izby pielęgniarek

W spra­wie dru­ku 2335, po zapo­zna­niu się z pro­jektem usta­wy i załą­czo­nym do niej pro­jektem roz­porzą­dze­nia wymie­nia­jące­go «leki dzia­łają­ce podob­nie do alko­holu», Naczel­na Rada Pie­lęgnia­rek i Poło­żnych w swoim wystą­pie­niu stwie­rdza co nastę­puje.

Naczel­na Rada Pie­lęgnia­rek i Poło­żnych

Sza­nowny Panie Mini­strze,

W odpo­wiedzi na pismo znak: SWS­‑WP.020.159.2.2022, z dnia 10 czer­wca 2022 r. w spra­wie prze­kaza­nia opi­nii do rzą­dowe­go pro­jektu usta­wy o zmia­nie usta­wy – Kodeks Pra­cy oraz nie­któ­rych innych ustaw, uprzej­mie infor­muję, iż naczel­na Rada Pie­lęgnia­rek i Poło­żnych nie zgła­sza uwag do przed­mio­towej regu­lacji.

Nadmie­nić nale­ży tutaj, że pie­lęgniar­ki od dłuż­sze­go cza­su mają możli­wość wypi­sywa­nia recept pacjen­tom – mini­mum w zakre­sie czę­ści publicz­nej opie­ki zdro­wia, czy­li w ramach kon­tra­któw NFZ. Ozna­cza to, że pie­lęgniar­ki muszą posia­dać odpo­wie­dnią wiedzę w zakre­sie far­mako­logii.

Pozo­sta­je stwie­rdzić, że nie widząc pro­ble­mu w zwal­nia­niu z pra­cy «nie­trzeź­wych» pacjen­tów, któ­rym prze­pisa­ły one lub lekarz leki takie, jak opio­idy czy ben­zodia­zepi­ny – dzia­łają wyraź­nie na szko­dą pacjen­tów. Dzia­łanie to jest poró­wny­wal­ne z dzia­łania­mi nie­któ­rych rosyj­skich trol­li. Rada Pie­lęgnia­rek, gdy­by dba­ła napra­wdę o zdro­wie pacjen­tów (cóż, widocz­nie mor­finę, tra­madol czy dia­zepam prze­pisu­ją tyl­ko ćpu­nom – świa­domie), to zgło­siły­by popra­wkę wska­zują­cą sty­gma­tyza­cję, nie­kon­sty­tucyj­ność i odbie­ranie pacjen­tom pra­wa do lecze­nia i jedno­cze­śnie możli­wość kon­tynu­owa­nia pra­cy lub też popra­wkę pole­gają­cą na usta­wowym zagwa­ran­towa­niu tym pacjen­tom gru­py osób nie­zdol­nych do pra­cy z zagwa­ran­towa­niem ren­ty socjal­nej do cza­su realne­go wyzdro­wie­nia z cho­roby.

Ważne jest jednak dla leka­rzy i pie­lęgnia­rek to, że nawet pod­czas kon­taktu tele­fonicz­nego z pacjen­tem mogą za ten dzień pobrać kovi­DOVE. Prze­cież pacjent nie jest ważny, ważne jest by suma w port­felu się tym­cza­sowo zgadza­ła (infla­cja i was pie­lęgniar­ki ogo­li na łyso!).

Dys­kry­mina­cja w dostę­pie do leków

Rząd posta­nowił, że Ukra­ińcy będą dosta­wali poprzez spe­cjal­ną apli­kację (podob­ną do Diia) dofi­nan­sowa­nie do leków w wyso­kości nawet 500 zło­tych mie­sięcz­nie. Wie­lu pol­skich oby­wate­li umie­ra z powo­du, że nie mają pie­nię­dzy na wystar­cza­jącą ilość insu­liny lub leków kardio­logicz­nych co pro­wadzi do pogar­sza­nia się ich zdro­wia i śmier­ci. Jednak rząd Pol­ski (a może już Ukro­polin?) posta­nowił, że dofi­nan­sowa­nie otrzy­mają jedy­nie oby­wate­le Ukra­iny.

Gor­sze już od samej dys­kry­mina­cji jest wpro­wadza­nie elek­tro­nicz­nego port­fela o nazwie Epruf, któ­rym będą oby­wate­le Ukra­iny pła­cić za leki. Rząd będzie tam prze­kazy­wał dochód pod­sta­wowy w wyso­kości 500 zło­tych do zuży­cia w apte­kach. Jest to roz­wią­zanie, któ­re jeszcze nie­dawno było nazy­wane #teorią spi­sko­wą. Teraz teoria spi­sko­wa (kolej­na) sta­ła się rze­czy­wisto­ścią. Ukra­ińcy nie będą pro­testo­wać, bo są przy­zwy­cza­jeni do podob­nego port­fela elek­tro­nicz­nego o nazwie Diia.

TAK dla pomo­cy Ukra­ińcom, NIE dla uprzy­wile­jowa­nia!

Cho­rzy psy­chicz­nie ludzie rzą­dzą kra­jem

Na całym świe­cie zdia­gno­zowa­no do w tym roku do tej pory (2022‑05‑27) zale­dwie 300 przy­pad­ków mał­piej ospy. Cho­roba ta jest znacz­nie lżej­sza od ospy pra­wdzi­wej (ospy czar­nej) – śmie­rtel­ność sza­cuje się na 1%. Tym­cza­sem z mediów dowia­duje­my się, że wpro­wadzo­no 3 roz­porzą­dze­nia, któ­re naka­zują mię­dzy inny­mi hospi­tali­zację przy­muso­wą osób zdro­wych.

Według infor­macji, któ­re wycie­kły z jednej przy­cho­dni, za przy­padek potwie­rdzo­ny uzna­wane będą oso­by całko­wicie zdro­we, któ­re nie wyka­zują obja­wów, a otrzy­mały fał­szy­wie dodat­ni wynik testu PCR na ospę mał­pią.

W tym miej­scu od razu wrzu­camy doku­ment, któ­ry publicz­nie dostę­pny jest od listo­pada 2021 (data «ćwi­cze­nia» oraz faktycz­nego pom­powa­nia maso­wej histe­rii w spra­wie mał­piej ospy się pokry­wają). Jego ana­lizę umie­ści­my w osob­nym arty­kule (w cało­ści doty­czą­cym ospy mał­piej). Ana­lizę utru­dnia nam licen­cja CC­‑BY­‑NC‑ND – toteż musi­my wszys­tko po zapo­zna­niu się opi­sać wła­sny­mi sło­wami po pol­sku.

Nadmie­nimy, że aby ogło­sić w Pol­sce epi­demię ospy mał­piej wystar­czy 1 zawle­czo­ny przy­padek (lub fał­szy­wie dodat­ni test PCR). Taką pra­wną defi­nicję epi­demii poda­je usta­wa – jako cho­roby dotych­czas nie wystę­pują­cej u nas. Aby sta­le utrzy­mywać epi­dewmię w kra­ju wystar­czy w tym roku 1 zawle­czo­ny przy­padek, 10 przy­pad­ków za rok i 100 za dwa lata itd. – jako licz­ba znacz­nie wię­ksza niż w poprzed­nim okre­sie.

Usta­wa zakaź­na

Art. 2. Uży­te w usta­wie okre­śle­nia ozna­cza­ją: (...)

9) epi­demia – wystą­pie­nie na danym obsza­rze zaka­żeń lub zacho­rowań na cho­robę zakaź­ną w licz­bie wyraź­nie wię­kszej niż we wcze­śniej­szym okre­sie albo wystą­pie­nie zaka­żeń lub cho­rób zakaź­nych dotych­czas nie­wystę­pują­cych;

Przy oka­zji zapy­tamy – co było prze­wożo­ne samo­lotem rzą­dowym do Pol­ski 25 maja 2022 roku i nastę­pnie przez ludzi w «ska­fan­drach kosmicz­nych» prze­noszo­ne do woj­sko­wej cię­żaró­wki? Ospa mał­pia czy ospa pra­wdzi­wa, czy może też coś z Kijo­wa?

Pod­czas usta­nawia­nia roz­porzą­dze­nia zła­mano pra­wo

Usta­wa o cho­robach zakaź­nych u ludzi mówi, że spo­za wyka­zu cho­rób zakaź­nych zawa­rtych w usta­wie możne co pra­wda Mini­ster Zdro­wia okre­ślić inną cho­robę, jednak przez okre­ślo­ny czas. W roz­porzą­dze­niu nie poda­no cza­su. Prze­pis zatem jest pra­wnie nie­ważny.

Usta­wa zakaź­na

Art. 3. 1. Prze­pisy usta­wy sto­suje się do zaka­żeń i cho­rób zakaź­nych, któ­rych wykaz jest okre­ślo­ny w załącz­niku do usta­wy, oraz bio­logicz­nych czyn­ników cho­robo­twór­czych wywo­łują­cych te zaka­żenia i cho­roby.

2. W razie nie­bez­pie­czeń­stwa sze­rze­nia się zaka­żenia lub cho­roby zakaź­nej innych niż wymie­nio­ne w wyka­zie, o któ­rym mowa w ust. 1, mini­ster wła­ści­wy do spraw zdro­wia może ogło­sić, w drodze roz­porzą­dze­nia, zaka­żenie lub cho­robę zakaź­ną oraz, o ile jest zna­ny, wywo­łują­cy je bio­logicz­ny czyn­nik cho­robo­twór­czy, a jeże­li to koniecz­ne, szcze­gól­ny spo­sób postę­powa­nia świad­cze­nio­dawców i osób nara­żonych na zaka­żenie lub zacho­rowa­nie przez czas okre­ślo­ny w roz­porzą­dze­niu.

Peł­ną treść roz­porzą­dze­nia zacho­wuje­my w archi­wum.

KTO ma USZY?

Lis pustynny Fennec z ogromnymi uszami

Kto ma uszy do słu­cha­nia, nie­chaj słu­cha! Kto ma uszy do mani­pula­cji, nie­chaj zamil­knie na wie­ki.

WHO has EARS! Dobrze widzisz – WHO posta­nowi­ło do wal­ki z tym, że ludzie zauwa­żyli jak sko­rum­powa­na jest far­macja, rzą­dy i nawet samo WHO – wyko­rzy­stać sztucz­ną inte­ligen­cję (AI) o nazwie EARS do wal­ki z «dezin­for­macją» doty­czą­cą tzw. epi­demii i nie tyl­ko. Zada­niem sztucz­nej inte­ligen­cji będzie prze­glą­danie porta­li spo­łecz­nościo­wych, komen­tarzy pod arty­kuła­mi o KOVID‑19 oraz możli­we, że innych mediów w celu oce­nia­nia co jest zgo­dne, a co nie, z ogól­nym sce­nariu­szem nar­racyj­nym (ang. «nar­rati­ve sce­nario») WHO oraz cen­zuro­wanie, usu­wanie i wyko­nywa­nie innych akcji na tre­ściach nie­zgo­dnych ze sce­nariu­szem.

Alter­naty­wne wia­domo­ści doty­czą­ce KOVID‑19 nie­zgo­dne z tota­litar­nym sce­nariu­szem nar­racyj­nym nazy­wane są info­demią. Pilo­tażo­wa wer­sja tego pro­gra­mu w języ­ku fran­cuskim, angiel­skim, portu­gal­skim i hiszpań­skim trwa od stycz­nia 2021 roku. Doce­lowo jest pla­nowa­ne roz­sze­rze­nie dzia­łania EARS na wszys­tkie języ­ki natu­ral­ne.

Nale­ży dodać, że WHO pra­cuje nad nie­etycz­nym pro­jektem «tra­ktat pan­demicz­ny» oraz wpro­wadzać będzie naka­zy dykto­wane przez ich wła­snych ludzi ponad rzą­dami. Pań­stwa, któ­re przy­stą­piły do WHO / IHR od listo­pada 2022 nie będą posia­dać jakiej­kolwiek suwe­ren­ności jeże­li WHO nie opu­szczą, co może być tru­dne nie tyl­ko ze wzglę­du na brak pro­cedu­ry wyj­ścia, ale tak­że pla­nowa­ne szy­kany i sank­cje dla państw, któ­re WHO opu­szczą lub nie wpro­wadzą żąda­nych (to sło­wo powin­niśmy napi­sać przez «rz» bowiem chodzi o rząd świa­towy) zmian.

Obe­cny mecha­nizm sank­cji prze­ciwko Rosji jest więc trwa­jącym ćwi­cze­niem do wpro­wadze­nia sank­cji prze­ciwko innym kra­jom, któ­re się nie dosto­sują pod dyktan­do tota­litar­nego rzą­du świa­towe­go z siedzi­bą w WHO.

Chcesz żyć w takim tota­litar­nym świe­cie? Bo my nie. Jedy­nym wyj­ściem jest już teraz sprze­ciwie­nie się tra­kta­towi pan­demicz­nemu, WHO oraz IHR i pod­pisy­wanie mię­dzy kra­jami prze­ciw­nymi – umów eko­nomicz­nych, han­dlo­wych i innych, któ­re zape­wnią możli­wość egzy­sten­cji tych kra­jów, bowiem obe­cnie żaden kraj nie jest w 100% suwe­ren­ny w każdej dziedzi­nie. Trze­ba też pra­cować nad samo­wystar­czal­nością wła­sne­go kra­ju – już teraz. W przy­pad­ku nasze­go kra­ju klu­czo­we jest odsu­nię­cie od władzy wszys­tki­mi możli­wymi spo­soba­mi, jakie tyl­ko jeste­śmy w sta­nie pomy­śleć, «elit» takich jak PiS, PO, Lewi­ca, PSL. PPS i Hoło­wnia 2050. W osta­tecz­ności przy bra­ku kan­dyda­tów nie­zale­żnych (PJJ nie jest nie­zale­żna – odma­wia odpo­wiedzi na nasze pyta­nia – nie gło­suj więc też na PJJ) – zagło­suj na Kon­fede­rację. Kon­fede­racja jest wyraź­nie prze­ciwko kamie­niom milo­wym glo­bali­stów, dal­szym rzą­dom glo­bali­stów i firm far­maceutycz­nych.

Infor­macje ofi­cjal­ne o pro­jekcie «kto ma uszy» znaj­dziesz na stro­nie WHO.

O faszy­zmie można mówić tyl­ko w kon­tek­ście Rosji

Prze­szu­kując inter­net w poszu­kiwa­niu pra­wdzi­wości rze­kome­go cyta­tu Fide­la Castro doty­czą­cego woj­ny w Euro­pie tra­fili­śmy na wynik w Google wska­zują­cy, że z powo­du praw autor­skich usu­nię­to jeden wynik. Baza Lumen prze­sta­ła słu­żyć do wal­ki z łama­niem praw autor­skich, a zaczę­ła słu­żyć do usu­wania nie­wygo­dnych poli­tycz­nie infor­macji (usu­nię­to wynik ze sput­niknews.ru oraz rt.com). Zgło­sze­nie ЄС.euro­pa.eu nie zawie­ra zgło­sze­nia jakich­kolwiek praw autor­skich.

Mamy w tej sytu­acji do czy­nie­nia z kolej­nym typem cen­zury i mani­pula­cji pole­gają­cej na usu­waniu z wyni­ków wyszu­kiwa­nia stron, któ­re są uzna­ne przez rząd za nie­wła­ści­we. W tej sytu­acji może­my jedy­nie pole­cić korzy­sta­nie z wyszu­kiwar­ki Duck Duck. Widać wyraź­nie, że ЄС nie lubi sły­szeć o faszy­zmie w swoim kon­tek­ście. Gdy­by nie był to twór tota­litar­ny, nie zare­ago­wał­by nawet na usu­wany mate­riał. Uderz w stół, a noży­ce się ode­zwą!

Co będzie dalej – wia­domo­ści z przy­szło­ści

Kolej­nym kro­kiem będą woj­ny lokal­ne (nie tyl­ko ta w Ukra­inie). Celem wywo­łania glo­bal­nego kry­zysu wie­le państw będzie w ogniu woj­ny. Nastą­pi głód, bra­ki dostaw żywno­ści. Będzie trwa­ło zmniej­sza­nie ilo­ści ludno­ści przez brak dostę­pu do słu­żby zdro­wia, żywno­ści i będą ginąć pod ostrza­łem arty­lerii.

Nastę­pnie zosta­nie wpro­wadzo­na walu­ta elek­tro­nicz­na i bez­warun­kowy dochód pod­sta­wowy, któ­ry już obe­cnie jest testo­wany nawet w Pol­sce. Dochód ten doce­lowo będzie kaso­wany wraz ze zmia­ną mie­sią­ca i przy­zna­wany nowy, nie­zale­żnie ile będziesz pra­cować i ile zara­biać.

Kolej­nym kro­kiem, jaki widzi­my jest wpro­wadze­nie czi­pu pod pozo­rem wal­ki o zdro­wie i szyb­kie wykry­wanie cho­rób. Czip ten zosta­nie przy­jęty przez WHO po tym, jak zosta­nie pod­pisa­na przez wspól­notę ponad 100 kra­jów, tak zwa­na mię­dzy­naro­dowa umo­wa pan­demicz­na. Zdro­wie ogó­łu sta­nie się ważniej­sze od inte­gral­ności cie­lesnej czło­wie­ka. Pozwo­li na to mię­dzy inny­mi pol­ska Kon­sty­tucja RP, korzy­sta­jąc z wyją­tku wyra­żone­go w art. 31 ust. 3. ponie­waż czip ten ofi­cjal­nie będzie wykry­wał infek­cję KOVID‑19, MERS, SARS oraz MERS­‑CoV‑2 zanim doj­dzie do namna­żania wiru­sa.

W czip ten zosta­nie nastę­pnie wpro­gra­mowa­ny dowód oso­bisty oby­wate­la, jego karta płat­nicza, doku­men­tacja medycz­na oraz wszel­kie inne jego dane oso­bowe. Dane te znaj­dą się na serwe­rach kon­tro­lowa­nych przez rząd świa­towy, a do sko­rzy­sta­nia z jakie­goko­lwiek dobra i pod­pisa­nia jakiej­kolwiek umo­wy będzie potrzeb­ny czip w pra­wej dło­ni mię­dzy pal­cem wska­zują­cym a kciu­kiem. Na tym eta­pie ludz­kość już nie będzie mia­ła żadne­go spo­sobu by zapo­biec dal­szym wyda­rze­niem, ponie­waż będzie sta­le moni­toro­wana za pośre­dnic­twem tech­nolo­gii 5G i wpro­wadzo­nego czi­pa. Czip może też oka­zać się tatu­ażem kwan­towym (quantum dots).

Nastą­pi bunt, zamie­szki i wystą­pi trze­cia woj­na świa­towa. Zosta­nie ona po pewnym cza­sie stłu­mio­na przez fał­szy­wych prze­wodni­ków (kon­tro­lowa­ną opo­zycję) celem zapro­wadze­nia na świe­cie poko­ju. Nie będzie to jednak pokój jaki zna­my, bowiem nie będzie wła­sno­ści, nie będzie wol­ności ani pry­wat­ności. Czip pozo­sta­nie już na zawsze i każdy będzie kon­tro­lowa­ny jeszcze dokła­dniej niż w Chi­nach. Czip oso­bom zagra­żają­cym łado­wi wpu­ści do krwi śmie­rtel­ną tru­ciznę. Wszys­tko będą kon­tro­lować algo­ryt­my oraz świa­towy rząd.

Jak mogę temu zapo­biec?

 1. Publi­kuj wszę­dzie gdzie się da lin­ki do tego mate­ria­łu – infor­muj. Roz­dawaj ulo­tki, aby ludzie spo­za bań­ki infor­macyj­nej też się dowiedzie­li. Boisz się kon­taktu z ludź­mi – wydru­kuj i połóż w miej­scu publicz­nym ulo­tki, gdzie wiatr nie zabie­rze.
 2. Prze­konuj siły bez­pie­czeń­stwa (m.in. Poli­cję), aby dzia­łała dla oby­wate­li, nie dla rzą­du. Tak, aby chro­niły ludzi a nie poli­tyków.
 3. Ata­kuj środ­ki prze­kazu maso­wego prze­kazu (takie jak WP, onet, Ago­ra, OKO itp.) kom­pro­mitu­jąc je, poka­zując jak cen­zuru­ją wypo­wiedzi. Do tego poka­zuj jak kła­mały (np. w spra­wie epi­demii). Kom­pro­mituj władzę. Poka­zuj kłam­stwa poli­tyków.
 4. Spo­woduj by poli­tycy i rzą­dzą­cy zaczę­li się bać oby­wate­li. Tyra­nia jest wte­dy gdy oby­watel boi się władz pań­stwo­wych. Wol­ność jest wte­dy, gdy władza boi się oby­wate­li i musi im słu­żyć.
 5. Walcz z wpro­wadza­niem paszpo­rtów kovi­dowych i podob­nych roz­wią­zań, któ­re mogą słu­żyć do szpie­gowa­nia i kon­tro­lowa­nia ludzi. Nama­wiaj też do porzu­cenia smart­fona lub cho­ciaż pozo­sta­wia­nia go w domu. Nama­wiaj do korzy­sta­nia z gotó­wki – jako środ­ka któ­ry nie pozwa­la łatwo inwi­gilo­wać oby­wate­la i jest for­mą, gdzie oby­watel ma wię­kszą kon­tro­lę nad pie­nią­dzem. Nie pozwól nastę­powo po wpro­wadze­niu paszpo­rtów kovi­dowych na czi­powa­nie. Pro­jekt czi­pu jak wyżej poka­zuje­my jest realny.
 6. Lin­kuj tyl­ko nie­zale­żne media, któ­re nie publi­kują tre­ści nawo­łują­cych do podzia­łu, np. ze wzglę­du na rasę, wyzna­nie, płcio­wość, zamo­żność, pochodze­nie i inne. Wszel­ki podział jest pułap­ką by kon­tro­lować spo­łeczeń­stwo. Bez podzia­łu rzą­dy pozo­sta­ną pra­wie bez­radne.
 7. Poświęć godzi­nę dzien­nie, by wal­czyć prze­ciwko pla­nom glo­bali­stów. Pamię­taj jednak, że twit­ter, face­book i inne porta­le spo­łecz­ne są kon­tro­lowa­ne. Tre­ści umie­szczaj więc na bitchu­te, rum­ble i infor­muj za pomo­cą szy­fro­wane­go komu­nika­tora (np. Wire, Tele­gram) poda­jąc lin­ki. Pamię­taj, że nie­szy­fro­wana end­‑to­‑end pocz­ta elek­tro­nicz­na też podle­ga cen­zurze. Gdzie się da uży­waj Tora i/lub Pro­xy.
 8. Prze­stań podą­żać za fał­szy­wymi prze­wodni­kami typu Kon­fede­racja, Strajk Kobiet itp. Oni są od tego by Cię wykoń­czyć psy­chicz­nie bez osią­gnię­cia celu. Orga­nizuj wła­sne mani­festa­cje oraz pro­testuj. Bądź swoim wła­snym nie­zale­żnym przy­wód­cą.
 9. Oczyść swój mózg z fał­szy­wych infor­macji jakie Ci zaszcze­pio­no. Dla przy­kła­du nigdy nie będzie szcze­pion­ki prze­ciwko odde­cho­wym wiru­som RNA. Wege­taria­nizm oraz ruch zie­lonych to też fał­szy­we warto­ści. Nie da się być 100% wege­taria­ninem (suple­men­ty są pozy­ski­wane ze zwie­rząt – np. wita­mina B12, czę­sto zawie­rają w składzie żela­tynę lub inne pocho­dne zwie­rzę­ce). Każdą infor­mację spra­wdzaj ze źró­dła­mi nauko­wymi (jeże­li takie są), słu­chaj też gło­sów osób poda­jących prze­ciwne infor­macje i infor­muj o tym. Wykry­waj mani­pula­cję. Mani­pula­cję łatwo roz­poznasz bowiem poda­wana jest w nadmier­nej ilo­ści w mediach głó­wne­go nurtu. Czy­taj nie­zale­żne media.
 10. Jeże­li każą Ci przy­stą­pić do bru­dnej woj­ny (np. woj­ny NATO­‑Rosja ręka­mi Ukra­iny) – wystąp prze­ciwko nim – weź tą broń i wyko­rzy­staj prze­ciwko tym, któ­rzy Ci ją dali. Zrozum, że oni chcą być bro­nie­ni, nie chcą bro­nić Cie­bie. Chcą aby reżim był bro­nio­ny przez Cie­bie. Pora z tym skoń­czyć i reżi­my likwi­dować. Nie daj się jednak wpro­wadzić w hejt prze­ciwko Ukra­ińcom – jak wie­lokrot­nie wspo­mina­my – są to oby­wate­le jak my. Hejt spo­wodu­je kolej­ny podział a z podzia­łami masz wal­czyć. Chcesz dowo­du na to, że to oni chcą być chro­nie­ni, nie Ty? W Pol­sce jest schro­nów dla mniej niż 3% popu­lacji, nowe nie powsta­ją. Nie ma miej­sca w schro­nie dla Cie­bie!
 11. Bądź nie­posłu­szny – głó­wną two­ją zasa­dą powin­no być nie­posłu­szeń­stwo. Wszys­tkie eli­ty poli­tycz­ne są obe­cnie sko­rum­powa­ne, toteż postę­puj prze­ciwko nim.
 12. Nie pozwól sobie na myśle­nie, że jesteś tyl­ko nic nie zna­czą­cą kro­plą w morzu. Rze­ki rwią tamy, zło­żone są z takich kro­pel jak Ty. Dzia­łaj i osią­gnij swój cel.
 13. Gło­suj pod­czas naj­bliż­szych wybo­rów tyl­ko na nie­zale­żne nowe partie nie­zawie­rają­ce niko­go z dotych­cza­sowych elit. Partie i koali­cje, któ­re będą zło­żone z ludzi a nie poli­tyków. Możesz też taką partię usta­nowić (bier­ne pra­wo wybor­cze). Pod­powie­my tutaj, nie gło­suj na NeOS. To pra­we ramię glo­bali­stów, któ­re wci­śnie Ci block­chain, «pła­cidło» (pie­niądz elek­tro­nicz­ny), smart city (peł­na kon­tro­la i szpie­gowa­nie oby­wate­li) i gło­sowa­nie pod peł­ną kon­tro­lą syste­mów elek­tro­nicz­nych.
 14. Nie pozwól na upo­wszech­nie­nie cyfro­wej toż­samo­ści. Od cyfro­wej toż­samo­ści zin­tegro­wanej z certy­fika­tem kovi­dowym jest nie­dale­ko do wszcze­pie­nia czi­pa. Za cyfro­wymi certy­fika­tami stoi już dość spo­ra infra­stru­ktu­ra celem wpi­sania wszys­tkich danych oso­bowych i medycz­nych. Kłam­stwem jest twie­rdze­nie, że mia­ło to umo­żli­wić tyl­ko łatwiej­sze prze­kra­cza­nie gra­nic kra­jowych. Nie odda­waj pry­wat­ności za wygo­dy oraz bez­pie­czeń­stwo (lub czę­sto jego ułu­dę).

Czy jest szan­sa temu zapo­biec?

Tak, jeże­li oby­wate­le zacz­ną likwi­dować reżi­my, tak jak mia­ło to miej­sce ostat­nio w Sri Lan­ce. Luksu­sowe samo­cho­dy rzą­dowe spło­nęły, a te mniej luksu­sowe wylą­dowa­ły w rze­ce. Ważne jest, żeby zacząć w porę oka­zywać nie­posłu­szeń­stwo i sta­wiać czyn­ny opór, gdy krzy­wdzą ludzi.

Czy jeste­śmy folia­rza­mi i szu­rami?

Nie, ani redak­cja, ani Ty nie jeste­śmy szu­rami, folia­rza­mi, ani ludź­mi cho­rymi psy­chicz­nie. Tak nazy­wają swoich prze­ciw­ników media maso­wego ogłu­pia­nia. Ich celem jest zdys­kre­dyto­wanie i nas i Cie­bie oraz wro­gie nasta­wie­nie do Cie­bie tej czę­ści spo­łeczeń­stwa, któ­ra nie myśli samodziel­nie lecz jest kon­sumen­tem pap­ki medial­nej. Mają za cel zaszcze­pić Ci «popra­wne poli­tycz­nie myśle­nie». Spójrz samodziel­nie ile poda­liśmy lin­ków tutaj (i w innych arty­kułach) ze stron rzą­dowych, uczel­ni, z ofi­cjal­nej pra­sy. Trwa­nie w tym, że jest to teoria spi­sko­wa jest nie­roz­sądne. Masz czar­no na bia­łym, że czip jest kon­stru­owa­ny i może być «zasto­sowa­ny na całej popu­lacji». Masz dowo­dy na two­rze­nie quantum dots. Masz też dowo­dy na to, co powiedział Hor­ban (wychwa­lany wcze­śniej przez kowidzian) o tech­nice usta­wia­nia spo­łeczeń­stwa. W koń­cu masz film z 2012 roku, któ­ry speł­nia się jak pra­wdzi­we pro­roc­two. Masz wpływ na histo­rię – dzia­łaj. Zna­ną przy­szłość da się jeszcze zama­zać wspól­nymi dzia­łania­mi.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół