Menu

Prawda o konflikcie rosyjsko-ukraińskim

Na począ­tek wska­żemy, że nie nale­ży odma­wiać pomo­cy ukra­ińskim uchodź­com, bowiem są to nor­mal­ni ludzie, a to co się sta­ło, są to decy­zje poli­tycz­ne poli­tyków i urzę­dni­ków ukra­ińskich. Nie można ludno­ści cywil­nej obwi­niać za zbro­dnie i nie­wywią­zanie się z umów z inny­mi kra­jami. Zale­camy więc każde­mu poma­ganie bliź­nie­mu (w tym ukra­ińskim uchodź­com), jednak odradza­my wtrą­canie się w sam kon­flikt i wspo­maga­nie dzia­łań wojen­nych! Język ukra­iński jest bardzo podob­ny do języ­ka pol­skie­go (w mowie), toteż po obej­rze­niu kil­ku fil­mów po ukra­ińsku nie powin­no być pro­ble­mów ze zrozu­mie­niem pod­sta­wowych próśb Ukra­ińców (oni sta­rają się też uży­wać pol­skich słów na naszym tere­nie).

W 1991 roku nastą­pił roz­pad ZSRR, kie­dy Ukra­ina uzy­ska­ła sta­tus pań­stwa suwe­ren­nego. Od tam­tego cza­su cią­gle NATO dąży­ło do ekspan­sji na wschód. W 1999 roku do NATO przy­stą­piły Pol­ska, Cze­chy i Węgry, nastę­pnie w 2004 roku przy­stą­piła Litwa, Łotwa i Esto­nia. W roku 2008 w pla­nach było wcią­gnię­cie do NATO Ukra­iny, gdzie Rosja posta­wiła ulti­matum, że albo Ukra­ina prze­sta­nie istnieć, albo pozo­sta­nie neutral­nym mili­tar­nie kra­jem, tzw. bufo­rowym. Brak stre­fy bufo­rowej mię­dzy Rosją a NATO nie jest tutaj jedy­nym pro­ble­mem, lecz jest tym naj­ważniej­szym wpły­wają­cym na poczu­cie bez­pie­czeń­stwa Rosji i Puti­na.

Dru­gim pro­ble­mem była ekspan­sja Unii Euro­pej­skiej na wschód, któ­ra mili­tar­nie oka­zuje się nie pozo­sta­wać neutral­na wobec Ukra­iny i Rosji. Nale­ży zauwa­żyć, że tuż przed wybu­chem woj­ny w Ukra­inie pró­bowa­no wcią­gnąć Ukra­inę zaró­wno do NATO jak i Unii Euro­pej­skiej.

Trze­cim zapal­nikiem kon­fli­ktu była poma­rań­czo­wa rewo­lucja w 2004 roku (stwo­rze­nie z Ukra­iny «libe­ral­nej demo­kra­cji» zje­dno­czo­nej z USA), jednak to nie ona samodziel­nie spo­wodo­wała kon­flikt, bowiem mię­dzy 1991 a 2013 rokiem nie było na Ukra­inie żadne­go kon­fli­ktu mili­tar­nego. W dal­szej czę­ści tek­stu zosta­ną więc roz­winię­te jedy­nie dwa pier­wsze wątki.

W 2008 roku miał miej­sce szczyt NATO w Buka­resz­cie, pod­czas któ­rego oma­wia­no mię­dzy inny­mi losy Ukra­iny. Padło tam stwie­rdze­nie, że Gru­zja i Ukra­ina sta­ną się człon­kami NATO. Wte­dy Rosja nakre­śli­ła gra­nicę, że tak się nie sta­nie. W sier­pniu 2008 roku, czy­li 4 mie­sią­ce po tym szczy­cie wybu­chła nie­przy­pad­kowo woj­na mię­dzy Gru­zją a Rosją, jednak wte­dy EU oraz NATO nie wspie­rały Gru­zji tak akty­wnie jak teraz wspie­rana jest Ukra­ina. To wspar­cie może być zapal­nikiem do dal­szych kon­fli­któw, w tym wybu­chu III Woj­ny Świa­towej, gdzie jednym z fron­tów będzie NATO i EU, a dru­gim Rosja, Indie, Chi­ny i inne kra­je przy­jazne Rosji. Co ważne ta woj­na może się skoń­czyć maso­wym uży­ciem bro­ni nukle­arnej, szcze­gól­nie, gdy któ­ryś z kra­jów zacz­nie upa­dać i nuki pozo­sta­ną jako broń osta­tecz­na!

22 lute­go 2014 (co za zbie­żność daty z wybu­chem woj­ny rosyj­sko­‑ukra­ińskiej...) mia­ło miej­sce powsta­nie na Ukra­inie, kie­dy oba­lono pro­rosyj­skie­go przy­wód­cę i zastą­pio­no go pro­ame­rykań­skim. W powsta­niu tym zaanga­żowa­ne były Sta­ny Zje­dno­czo­ne. Rosja­nie zaata­kowa­li więc Krym, jako miej­sce stra­tegicz­ne Ukra­iny. W Seva­sto­polu znaj­duje się baza mary­nar­ki wojen­nej. Rosja­nie ode­rwa­li więc od Ukra­iny Krym, aby ten nie stał się bazą mary­nar­ki wojen­nej NATO.

Nale­ży tutaj zauwa­żyć, że również USA potrze­bowa­ły stre­fy bufo­rowej. Pod­czas zimnej woj­ny, kie­dy Rosja na Kubie pozo­sta­wiła swo­je nuki, był bardzo duży sprze­ciw USA i stwie­rdzo­no, że żadna wscho­dnia potę­ga nie ma wstę­pu na tere­ny zacho­dnie bli­skie USA. Nuki zosta­ły zni­szczo­ne i odzy­ska­no stre­fę bufo­rową w posta­ci Kuby. Nie pozwo­lono również by Rosja w Cien­fuegos mia­ła bazę woj­sko­wą. Od 2008 roku toczy się wła­ści­wie dru­ga zimna woj­na, w któ­rej rolę Kuby i Cien­fuegos odgry­wa mię­dzy inny­mi Ukra­ina, w tym Seva­sto­pol. NATO (w tym USA) posu­nęły się za bli­sko na wschód.

Kry­zys się wzmo­cnił pod koniec 2021 roku i na począ­tku 2022 eska­lował, bowiem NATO (oraz kra­je Unii Euro­pej­skiej obe­cnie) dozbra­jały Ukra­inę za cza­sów rzą­dów Trum­pa w USA. Tur­cja (będą­ca w NATO) prze­kaza­ła Rosja­nom dro­ny Bayra­ktar TB‑2, któ­re Rosja­nie uzna­wali za duże zagro­żenie. De fac­to Ukra­ina sta­ła się nie­jawnym człon­kiem NATO bez wstą­pie­nia do NATO. To spo­wodo­wało, że odby­ły się ćwi­cze­nia woj­sko­we w Rosji oraz nastę­pnie atak na Ukra­inę. Wspo­mnia­ne dro­ny TB‑2 były efe­kty­wne w innej woj­nie i to o nich sły­szy­my ostat­nio w mediach jako dro­nach sku­tecz­nych w niszcze­niu wojsk rosyj­skich.

Jedy­nym roz­wią­zaniem tego kon­fli­ktu, zanim prze­rodzi się w III Woj­nę Świa­tową lub Ukra­ina zosta­nie doszczęt­nie zni­szczo­na, jest uczy­nie­nie z Ukra­iny kra­ju neutral­nego mili­tar­nie. Jest jednak to roz­wią­zanie nie­akce­pto­wal­ne dla EU oraz dla NATO. Przy­wró­cenie Ukra­inie sta­tusu kra­ju bufo­rowe­go pomię­dzy Rosją a NATO.

To co więc obe­cnie sły­szy­my o Rosji, że są tymi zły­mi, o dru­gim Hitle­rze, to jest to pro­pagan­da, podob­nie jak ta koro­nawi­ruso­wa. To, że wie­lu Ukra­ińców jest za NATO i za przy­stą­pie­niem do EU jest efe­ktem sia­nej pro­pagan­dy w tele­wizji i innych mediach maso­wego prze­kazu. Nale­ży zauwa­żyć, że podob­ne nasta­wia­nie ludzi za lub prze­ciw EU mia­ło miej­sce również w Wiel­kiej Bry­tanii w spra­wie Bre­xitu. Wystar­czy prze­kaz pro­pagan­dowy oraz bada­nie son­daży popar­cia, aby zmie­nić myśle­nie ludzi, któ­rzy nie są w sta­nie (z różnych powo­dów) pod­jąć wła­ści­wej decy­zji. Jest to tzw. ura­bia­nie opi­nii publicz­nej.

Obe­cnie nauka jest mar­twa, histo­ria jest mar­twa... Liczą się pro­pagan­da i wpły­wy poli­tycz­ne. Czy jeszcze pamię­tasz z lek­cji histo­rii, że przed II Woj­ną Świa­tową były też pod­pisy­wane różne pakty mili­tar­ne? Jeże­li nie, to poczy­taj o tym i poró­wnaj to z obe­cną sytu­acją. Nie patrz na sło­wa, ale na czy­ny. Czy­ny prze­noszą mniej­szy poten­cjał pro­pagan­dowy niż sło­wa. Ten kon­flikt opi­suje­my tutaj tyl­ko dla­tego, że sta­nowi zagro­żenie dla wol­ności i pry­wat­ności ludzi, a tak­że nosi zna­mio­na pro­pagan­dy, z któ­rą zamie­rza­my wal­czyć. Każdy ma pra­wo znać pra­wdzi­wą histo­rię, a nie tą opo­wiedzia­ną przez «wol­ne media».

Arty­kuł będzie aktu­ali­zowa­ny, jeże­li dowie­my się o innych prze­mil­cza­nych przez «maso­we media» faktach, któ­re w spo­sób zna­czą­cy wpły­wają na zrozu­mie­nie kon­fli­ktu Rosja­‑Ukra­ina (któ­ry tak na pra­wdę jest kon­fli­ktem czte­rostro­nnym: EU­‑NATO­‑Rosja­‑Ukra­ina). Nie pla­nuje­my tutaj oma­wiać sta­nu aktu­alne­go woj­ny, bowiem to możesz śledzić w «wol­nych mediach» na bie­żąco.

Podzię­kowa­nia

Dzię­kuje­my pro­feso­rowi nauk poli­tycz­nych Joh­nowi J. Meashe­ime­rowi za powiedze­nie pra­wdy na jego kana­le na Youtu­be. Nagra­nie to zabez­pie­cza­my na wszel­ki wypa­dek na innym serwi­sie fil­mowym, aby nie podle­gło dzia­łaniom pro­pagan­dowym w posta­ci ocen­zuro­wania przez Youtu­be i pró­by zmia­ny histo­rii i zapo­mnie­nia.

Wię­cej o tym, kim jest ten czło­wiek i jakie ma osią­gnię­cia dowiesz się na począ­tku wska­zane­go wyżej fil­mu. Nasze opra­cowa­nie bazu­je na prze­kazie tego fil­mu.

Hipo­tezy

W tym roz­dzia­le opi­sywać będzie­my teorie doty­czą­ce kon­fli­ktu ukra­ińskie­go, w tym #teorie­‑spi­sko­we. Są to jednak hipo­tezy w prze­ciwień­stwie do udo­kumen­towa­nych faktów histo­rycz­nych przed­sta­wio­nych wyżej.

Suro­wce natu­ral­ne

Jedna z teorii gło­si, że powo­dem ata­ku Rosji na Ukra­inę było zna­lezie­nie na tere­nie Ukra­iny złóż ropy oraz gazu zie­mne­go. Taki powód jest możli­wy, jednak woj­na nie toczy­łaby się na tere­nie Kijo­wa czy innych miej­sco­wości, któ­re obe­cnie są bom­bardo­wane przez Rosjan. Woj­na toczy­łaby się raczej w rejo­nie Don­basu oraz przy zacho­dniej gra­nicy Ukra­iny. Tak się jednak nie dzie­je toteż ta teoria jest mało pra­wdo­podob­na. Zamiast wojo­wać też dało­by się pra­wdo­podob­nie spra­wę zała­twić umo­wami na wydo­bycie suro­wca.

Nowa Cha­zaria

Jedna teoria z 2018 roku – a więc, gdy nie było jeszcze mowy o woj­nie, ale odby­wały się już ćwi­cze­nia woj­sko­we «Zapad» na tere­nie Rosji – jest teoria o Nowej Cha­zarii. Teoria ta mówi o taj­nym porozu­mie­niu Izra­ela i Rosji (przy­pomni­my, że w mar­cu 2022 odby­ło się spo­tka­nie przy­wód­ców tych kra­jów) w celu utwo­rze­nia stre­fy bufo­rowej na tere­nie Ukra­iny z mie­szkań­ców Izra­ela. Nazwa pań­stwa «Nowa Cha­zaria» ma nawią­zywać do dawne­go pań­stwa Cha­zaria, któ­re dawno temu znaj­dowa­ło się w podob­nej loka­liza­cji.

Możli­we plu­sy dla Rosji z takie­go posu­nię­cia:

 • uzy­ska­nie stre­fy bufo­rowej mię­dzy NATO i Rosją w posta­ci kra­ju, któ­ry nie pla­nuje przy­łącze­nia do NATO ani Unii Euro­pej­skiej; stre­fa bufo­rowa pozwa­la pozbyć się bez­pośre­dniej gra­nicy Rosja­‑NATO (zdo­bycie tere­nów Ukra­iny nie roz­wią­zuje tego pro­ble­mu),
 • możli­wość współ­pra­cy obu kra­jów,
 • Izrael posia­da broń nukle­arną, toteż będzie sta­nowił wzmo­cnie­nie sił nukle­arnych na tere­nie bli­skim Rosji.

Plu­sy dla Izra­ela:

 • odzy­ska­nie histo­rycz­nych tere­nów,
 • pozby­cie się nie­przy­jaciół (państw arab­skich) ze swo­jej gra­nicy – obe­cnie Izrael oto­czo­ny jest pań­stwa­mi reli­gij­nie nace­cho­wany­mi wro­gością do nich;
 • prze­pro­wadz­ka wraz ze swo­imi mają­tka­mi.

Z peł­ną tre­ścią tej teorii można się zapo­znać oglą­dając film. W teorii tej nie pasu­je jednak loka­liza­cja – teoria mówi o tere­nach połu­dnio­wych, zaś do utwo­rze­nia stre­fy bufo­rowej potrzeb­ne były­by tere­ny połu­dnio­wo­‑wscho­dnie Ukra­iny (co pokry­wa się ze zdo­bywa­nymi mia­sta­mi i bom­bardo­wany­mi naj­mocniej tere­nami). Do teorii nie pasu­je też bom­bowo agre­sywna poli­tyka Nie­dźwiedzia, albo­wiem gru­zy śre­dnio nada­ją się do osie­dle­nia tam kogo­kolwiek.

Siła robo­cza dla Pol­ski

Nie jest taje­mni­cą, że w Pol­sce mamy uje­mny przy­rost natu­ral­ny, spo­łeczeń­stwo się sta­rze­je z ogól­nego dobro­bytu, a eme­rytom nie star­cza pie­nię­dzy od pier­wsze­go do pier­wsze­go, co wpły­wa też na corocz­ne w tem­pie geo­metrycz­nym zwię­ksza­nia się «nadmia­rowych zgo­nów», któ­re nadmia­rowe nie są gdy obej­rzy się pira­midę wie­ku naszej popu­lacji – będzie jeszcze gorzej!!!

Już w 2012 roku (tym samym roku, kie­dy w sena­cie wygło­szo­no tre­ści doty­czą­ce sta­nu epi­demii za cza­sów pano­wania PO) prze­widzia­no, że w Pol­sce potrze­ba jest oko­ło 5.2 milio­na nowych mło­dych ludzi, któ­rzy pra­cować będą na eme­rytu­ry obe­cnych i przy­szłych eme­rytów. Wymie­nia­no tam mię­dzy inny­mi Ukra­ińców i Rosjan, ale wska­zano, że nie muszą to być obco­kra­jowcy jedy­nie z tych rejo­nów i że możli­we jest, że będą to też uchodź­cy z kra­jów o innej reli­gii (pamię­tasz kon­flikt gra­nicz­ny z 2021 roku?).

Z peł­ną tre­ścią tej teorii zapo­znasz się na stro­nie wPo­lity­ce.pl.

Харчовий корабель йде...

Ukra­ińcy bardzo cie­szy­li się z zato­pie­nia rosyj­skie­go sta­tku. Pro­blem jednak jest taki, że ostrze­lano wię­cej komer­cyj­nych sta­tków niż wojen­nych. Uszkodzo­no 3 sta­tki ze zbo­żem w cza­sach, gdy wystrze­liwa­nym rakie­tom (lub tor­pedom) da się pre­cyzyj­nie wska­zać cel, a nie strze­la się na śle­po. Sytu­acja ta wstrzy­mała dosta­wy zbo­ża przez morze czar­ne.

Powsta­ła na Bald TV teoria, że dzia­łanie to było celo­we. Nie­dźwiedź nie miał gdzie wysłać swo­jego zbo­ża, toteż z chę­cią Chi­ny zde­cydo­wały się przy­jąć to zbo­że, aby się nie zmar­nowa­ło. Wcze­śniej tego nie robi­li, bowiem bali się, że zbo­że może być zaple­śnia­łe i nie chcie­li mie­szać go wraz ze swoim. Sta­tki, któ­re wypły­nęły w kie­run­ku Chin z Morza Czar­nego zosta­ły ostrze­lane i uszkodzo­ne.

Dzia­łanie to jest zgo­dne z glo­bali­stycz­nymi (WEFo­rum) pla­nami spo­wodo­wania wiel­kie­go re:setu gospodar­czo­‑eko­nomicz­nego. Nie uda­ło się do koń­ca tego zro­bić ogło­sze­niem epi­demii i lock­downów to poszli po kolej­ny miecz do wal­ki z ludno­ścią – głód. Zbo­że zawa­rte na tych sta­tkach to 1/3 zapo­trze­bowa­nia ludzi.

Z całą tą teorią spi­sko­wą zapo­znasz się oglą­dając ofi­cjal­ny film Bald TV.

Sku­tki uprzy­wile­jowa­nia uchodź­ców

Nie­wąt­pli­wie dal­sze uprzy­wile­jowy­wanie Ukra­ińców (bez­koszto­wy trans­port z paszpo­rtem Ukra­ińca, dar­mowe prze­jazdy kole­ją, przyj­mowa­nie do przy­cho­dni bez opła­conej skład­ki NFZ), a więc nazwij­my rzecz po imie­niu – dal­sza dys­kry­mina­cja ze wzglę­du na nie­posia­danie paszpo­rtu kovi­dowe­go uchodź­cy z Ukra­iny dopro­wadzi do wewnę­trznej woj­ny w kra­ju. Pier­wsze sym­pto­my już widać. Zwal­nia­ni są roda­cy, a przyj­mowa­ni uchodź­cy w wie­lu zakła­dach. Ukra­ińcy goto­wi do pra­cy nawet za gro­sze, a to zni­szczy rynek pra­cy w Pol­sce.

Nale­ży w tym miej­scu dodać, że Ukra­ińcy nie są oby­wate­lami Pol­ski, a to pro­wadzi do sytu­acji, że wzglę­dem nich nie mają zasto­sowa­nia nie­któ­re prze­pisy pra­wa (w tym tak­że Kon­sty­tucji RP). Tą różni­cę, gdy będzie to spo­ra licz­ba ludno­ści Pol­ski można będzie wyko­rzy­stać do celów poli­tycz­nych i eko­nomicz­nych.

Nie­równo­ści zosta­ną wpro­wadzo­ne tak­że w pra­wie do eksmi­sji przy­jętych uchodź­ców (do cze­go różne orga­niza­cje nama­wia­ją). Do cza­su prze­gło­sowa­nia dru­ku 2069 (o któ­rym napi­sze­my wkrót­ce w tym arty­kule) odradza­my przyj­mowa­nie Ukra­ińców do swoich loka­li, a jeże­li już koniecz­nie musi­cie to zro­bić, bo pęka­ją Wam ser­ca – zale­camy skon­stru­owa­nie umo­wy wynaj­mu oka­zjo­nal­nego na bardzo kró­tkie cza­sy nastę­pują­ce po sobie. Taką umo­wę koniecz­nie spo­rządź­cie u pra­wni­ka i pod­pisz­cie u nota­riu­sza, aby była bez­piecz­na dla Was i wią­żąca pra­wnie. Pamię­tać tutaj nale­ży, że w razie kradzie­ży doko­nanej przez uchodź­cę tru­dno będzie go sku­tecz­nie ści­gać, bowiem nie posia­dają sta­łego miej­sca zamie­szka­nia na tere­nie Pol­ski, zaś listy mię­dzy­naro­dowe z wezwa­nia­mi do sądu nie mają obe­cnie szans tra­fić do ich domów na Ukra­inie.

Zanim więc podej­miesz jaką­kolwiek pró­bę przy­jęcia pod wła­sny dach uchodź­cy – skon­sul­tuj się z pra­wni­kiem. Oczy­wiście nie jest mowa tutaj o przy­jęciu uchodź­cy na obiad czy w celu ochro­nie­nia go przez jedną noc przed mrozem – mowa jest o uży­cze­niu mie­szka­nia do celów dłuż­sze­go poby­tu.

Jak powin­no wyglą­dać pra­wo?

Pra­wo «huma­nitar­ne» w Pol­sce dla Ukra­ińców nie powin­no się niczym różnić od pra­wa dla osób bez­domnych. Zaró­wno jednych jak i dru­gich trze­ba odpo­wie­dnio wspo­móc, by sta­li się samodziel­ni, by mogli pod­jąć pra­cę oraz by nie musie­li cier­pieć. Sytu­acja jednych i dru­gich (po wyle­cze­niu cho­rób powo­jen­nych) niczym się wła­ści­wie nie różni poza oby­watel­stwem.

Czy za lecze­nie zawa­łu u bez­domne­go nie­ubez­pie­czo­nego zapła­ci ZUS lub NFZ, czy będzie się włó­czył po sądach z pozwu od szpi­tala? Zgodzi­my się tutaj, że cho­roby i rany wojen­ne trze­ba leczyć nie­zale­żnie od posia­dania skład­ki, ale 18­‑mie­sięcz­na (z możli­wością przed­łuże­nia) dar­mowa opie­ka zdro­wot­na to jest prze­sada, gdy oby­watel nie ma do tego pra­wa. Jeże­li moszno­wład­cy dają taką możli­wość Ukra­ińcom, niech dadzą taką możli­wość wszys­tkim, szcze­gól­nie w dobie, gdy leka­rze się wypro­wadzi­li z pla­cówek medycz­nych wraz z nowym rokiem wiedząc, że będą zmu­sze­ni do przyj­mowa­nia pre­para­tów bio­logicz­nych obo­wiąz­kowo, a pacjen­ci do neuro­loga, kardio­loga czy endo­kry­nolo­ga cze­kają obe­cnie po pra­wie 2 lata!

Nale­ży zauwa­żyć, że uchodź­cy wca­le nie muszą siedzieć w Pol­sce i powin­no się im udo­stę­pnić nie­odpłat­ne prze­jazdy, ale nie celem jak obe­cnie prze­sia­dywa­nia w auto­busach i jeż­dże­nia w tą i z powro­tem, ale celem dosta­nia się do innych kra­jów oraz do klu­czo­wych urzę­dów, któ­re im pomo­gą. Dla­cze­go ZTM War­sza­wa, ZTM Kra­ków, ZTM Łódź (pewnie tak samo jest w innych mia­stach) jeszcze nie uru­cho­miły takiej dar­mowej dla wszys­tkich linii tym­cza­sowej?

Na koniec zapy­tamy: czy wśród uchodź­ców nie ma leka­rzy? Czy nie da się ich zatru­dnić w Pol­sce? Jeże­li są, ale nie da się zatru­dnić, może pora zor­gani­zować dar­mowe lek­cje języ­ka pol­skie­go, popra­wić prze­pisy i ich zatru­dnić, by Pola­kom się odwdzię­czy­li za pomoc?

Co różni kon­flikt USA z Ira­nem oraz obe­cny?

Wie­le powi­nien dać do myśle­nia fakt, że zabi­cie 1000 cywi­lów na Ukra­inie jest nazy­wany zbro­dnią wojen­ną i ludo­bój­stwem, zaś zabi­cie 200 tysię­cy cywi­lów w Ira­nie (m.in. przez USA) nie był tak nazy­wany. Pra­wdo­podob­nym jest, że obe­cnie trwa­jąca woj­na ma odwra­cać uwa­gę od tego co się dzie­je – dąże­nia do upad­ku gospodar­cze­go i infla­cji i nastę­pnie wpro­wadze­nia CBDC z ter­minem ważno­ści (kon­cep­cja pie­nią­dza wyłącz­nie elek­tro­nicz­nego z docho­dem pod­sta­wowym, inwi­gila­cją i ter­minem ważno­ści). Nie dało się już dalej kła­mać w spra­wie pewne­go wiru­sa i wywo­ływa­nej przez nie­go cho­roby (bynaj­mniej redak­cja nie twie­rdzi, że wirus nie istnie­je), toteż wyko­rzy­sta­no inną możli­wość – spro­woko­wanie ręka­mi EU i NATO woj­ny na Ukra­inie. Dla­tego nie mamy obe­cnie nor­mal­nych mediów, ale Dzien­niki Ukra­ińskie (a jak­że, z fla­gą Ukra­iny!). Czy to według Cie­bie natu­ral­ne, że 95% arty­kułów doty­czy Ukra­iny? Inne pro­ble­my się skoń­czy­ły? Dla­cze­go na Muzeum Naro­dowym wisi ukra­ińska fla­ga? Prze­sta­ło być pol­skie? Po co to wszys­tko robią glo­bali­ści (Putin jest jednym z nich) – dowiesz się czy­tając ana­lizę tema­tu.

Pod­sumo­wując – zabi­cie 200 tys. cywi­lów w Ira­nie nie było zbro­dnią wojen­ną. Zabi­cie tysią­ca cywi­lów w Ukra­inie jest zbro­dnią. Nie­zła hipo­kry­zja i mani­pula­cja. Nie mówiąc już o tym, że władze Ukra­iny (nie mylić z cywi­lami tam mie­szka­jący­mi) robią wszys­tko by doszło do III Woj­ny Świa­towej, m.in. żąda­jąc «zamknię­cia nie­ba nad Ukra­iną» przez NATO.

Pamię­tacie jeszcze wol­ne media? W tej dacie się one skoń­czy­ły. Obe­cnie są opła­cane ręka­mi glo­bali­stów typu Gates czy Soros. Dzi­wi nas to, że oby­wate­le nie zauwa­żają, że obe­cnie są gno­jeni przez obo­zy rzą­dzą­ce. Pomoc to nie to samo co uprzy­wile­jowa­nie, a o uprzy­wile­jowa­niu mówi usta­wa z dnia 12 mar­ca 2021 wpro­wadzo­na dru­kiem 2069/2022. Pora na oddol­ny ruch, któ­ry zakoń­czy rzą­dy glo­bali­stów. Jeże­li my tego nie skoń­czy­my, to kto to zakoń­czy??? Macie ocho­tę na kolej­ne mani­pula­cje i dal­sze zastra­sze­nie?

#Pamię­TAMY.

Czy tyl­ko uprzy­wile­jowa­nie?

Mamy do czy­nie­nia nie tyl­ko z uprzy­wile­jowa­niem Ukra­ińców, ale też dochodzi do skłó­cenia ich wewnątrz swo­jej naro­dowo­ści. Po to od 1 do 30 kwiet­nia będą oni dys­kry­mino­wani ze wzglę­du na płeć. Oczy­wiście wia­domość ta nie zosta­ła poda­na po pol­sku, a trol­le już uczą Google Trans­lator tak, aby tłu­maczył nie­popra­wnie.

Gaze­ta Wybor­cza – tłu­macze­nie

Od 1 do 30 kwiet­nia z bez­płat­nych prze­jazdów w pocią­gach PKP Inter­city mogą sko­rzy­stać:

 • dzie­ci i młodzież do 18 roku życia,
 • kobie­ty,
 • oso­by powy­żej 60 roku życia,
 • oso­by nie­peł­nospra­wne w wie­ku od 18 do 60 lat.

Jak się można domy­śleć kobie­ty przed kore­ktą płci nie będą mia­ły tego pra­wa. Na takie uprzy­wile­jowa­nie i dys­kry­mina­cję pozwa­lają partie takie jako KO i Lewi­ca. «Opo­zycja» nie krzy­czy, że łama­ne są pod­sta­wowe pra­wa – prze­ciw uprzy­wile­jowa­niu była jedy­nie Kon­fede­racja.

Zawa­rtość obe­cne­go sej­mu nada­je się jedy­nie do wysy­pania do śmiet­nika.

Nie­wygo­dne media są uci­sza­ne

W mediach głó­wne­go nurtu mamy do czy­nie­nia z pro­pagan­dą i infor­macją kon­tro­lowa­ną. Spo­łeczeń­stwo jest indok­try­nowa­ne, kogo ma kochać – w prze­ciwień­stwie do zimnej woj­ny, gdy mówio­no kogo ma nie­nawidzić. Wię­cej na ten temat mówi portal Wol­ne Media, któ­ry jest obe­cnie blo­kowa­ny przez nie­któ­rych ope­rato­rów. Koron­nym dowo­dem na mani­pula­cje jest fakt, że sto­sowa­na jest od dnia 28 kwiet­nia 2022 w Pol­sce #cen­zura­‑pre­wen­cyj­na. Jest to nic inne­go jak powiedze­nie przez rząd «nie patrz w tam­ten tele­wizor, patrz w ten nasz».

Cen­zura pre­wen­cyj­na

Zgo­dnie z art. 54 Kon­sty­tucji RP cen­zura pre­wen­cyj­na mediów jest zaka­zana.

Kon­sty­tucja RP

1. Każde­mu zape­wnia się wol­ność wyra­żania swoich poglą­dów oraz pozy­ski­wania i roz­powszech­nia­nia infor­macji.

2. Cen­zura pre­wen­cyj­na środ­ków spo­łecz­nego prze­kazu oraz kon­cesjo­nowa­nie pra­sy są zaka­zane. Usta­wa może wpro­wadzić obo­wią­zek uprzed­nie­go uzy­ska­nia kon­cesji na pro­wadze­nie sta­cji radio­wej lub tele­wizyj­nej.

Tym cza­sem po wpi­saniu adre­su wol­neme­dia.net do prze­glą­dar­ki uży­tko­wni­cy mają wypun­kto­wane niżej pro­ble­my.

 1. W sie­ci PLAY prze­kie­rowy­wani są przez DNS na adres blo­kada.play.pl. Jedno­cze­śnie według uży­tko­wni­ków, któ­rzy dosta­li się na stro­nę różny­mi spo­soba­mi (bardziej tech­nicz­ni) – dosta­li odpo­wiedź, że Play ich ani stro­ny nie blo­kuje. Jak nie blo­kuje, sko­ro komu­nikat z komen­dy PING u jedne­go z uży­tko­wni­ków jasno wska­zuje, że są blo­kowa­ni. Czy sło­wo «blo­kada» w adre­sie nie jest syno­nimem wyra­żenia «blo­kować»?
 2. W DNS nale­żącym do T­‑Mobi­le Pol­ska nazwa ta roz­wią­zuje się do adre­su 127.0.0.1, czy­li do kom­pute­ra wła­sne­go (naj­wyraź­niej T­‑Mobi­le nie ma mocy prze­robo­wych, by ode­brać tyle połą­czeń ilu uży­tko­wni­ków blo­kuje T­‑Mobi­le).
 3. W wie­lu innych sie­ciach nie nastę­puje w ogó­le roz­wią­zanie nazwy (DNS mil­czy).
 4. W cze­skim T­‑Mobi­le na tere­nie Czech – stro­na dzia­ła nor­mal­nie. Ważne jest więc, że karta kupio­na zosta­ła zare­jestro­wana u pol­skie­go ope­rato­ra.

Wię­cej o cen­zurze dowiesz się z tego archi­wum – cen­ne są komen­tarze, albo­wiem admi­nistra­tor serwi­su pra­wdo­podob­nie widzi swój serwis tyl­ko z jednej sie­ci.

Wal­ka z nie­legal­ną cen­zurą

Po pier­wsze udaj się do nota­riu­sza celem wyko­nania kopii ze stro­ny – nota­riusz pra­wdo­podob­nie też będzie blo­kowa­ny. Kopia ta przy­da się w sądzie celem dochodze­nia swoich praw. Możesz doma­gać się zaró­wno zadoś­ćuczy­nie­nia jak i odszko­dowa­nia. Pra­wnik pomo­że spi­sywać pozew i możli­we, że wska­że inne dro­gi.

Wystąp na piśmie z żąda­niem pise­mnej odpo­wiedzi do swo­jego ope­rato­ra o poda­nie powo­du dla­cze­go blo­kuje Ci dostęp do wska­zanej pra­sy (podaj nazwę stro­ny). Do zapy­tania dołącz wyni­ki wyświe­tlo­ne z komen­dy «ping nazwa.stro­ny». Wła­ści­ciel stro­ny inter­neto­wej dołą­cza również kopię nota­rial­nego poświad­cze­nia blo­kady. W swoim piśmie powo­łaj się też na arty­kuł 8, 54 i 87 Kon­sty­tucji RP, cytu­jąc je.

Ścią­gnij prze­glą­dar­kę Tor Bro­wser i zacz­nij jej uży­wać. Stro­ny któ­re blo­kują per­manent­nie wej­ście przez Tor Bro­wser nie są warte oglą­dania ponie­waż ozna­cza to, że Cię inwi­gilu­ją i koniecz­nie chcą znać two­je IP i loka­liza­cję. W XXI wie­ku mamy wybór, z jakiej stro­ny prze­czy­tamy wia­domo­ści. Tor Bro­wser ścią­gnij już dziś, zanim zacz­ną blo­kować stro­nę Tor­Pro­ject.org.

Zamiast Tora możesz też uży­wać VPN, na przy­kład tego zawa­rte­go w Ope­rze. W ten spo­sób spra­wdzisz też, czy stro­na jest cen­zuro­wana (w Ope­rze VPN można włą­czyć dla kon­kret­nych stron). Tor Bro­wser, w prze­ciwień­stwie do Ope­ry, daje Ci pry­wat­ność.

Jeże­li gdzieś nie możesz się dostać istnie­ją bram­ki pro­xy. Znajdź w google zagra­nicz­ną bram­kę pro­xy i jej użyj do ścią­gnię­cia Tor Bro­wse­ra lub obej­rze­nia stro­ny. Jeże­li przez pro­xy ścią­gasz opro­gra­mowa­nie – koniecz­nie sprawdź sumę kon­trol­ną opro­gra­mowa­nia.

Jeże­li chcesz mieć dostęp do stron, któ­re jeszcze dzia­łają, a podej­rze­wasz, że mogą prze­stać dzia­łać, użyj komen­dę «ping nazwa.dome­ny» i nie­zale­żnie jakie wyni­ki otrzy­mujesz z same­go pin­ga – zapisz sobie jej adres IP. Adres ten można potem wpi­sać do pli­ku /etc/hosts w for­macie «adres.ip nazwa.dome­ny», aby odzy­skać dostęp do blo­kowa­nej stro­ny. Dla naszej stro­ny pra­widło­wy wpis to «149.255.60.161 wol­ne­‑forum­‑tran­sowe.pl».

Możli­we, że roz­wią­zaniem jest kupie­nie karty SIM z inne­go kra­ju (cze­skie nie wyma­gają reje­stra­cji), doła­dowa­nie jej na miej­scu i odwiedza­nie zablo­kowa­nych stron przez zagra­nicz­nego ope­rato­ra. Nie­ste­ty nie wie­my czy karty w roamin­gu będą korzy­stać z zagra­nicz­nego DNS.

Gdy­by Tor Bro­wser nie chciał się połą­czyć (blo­kowa­nie pro­toko­łu) – w usta­wie­niach Tor Bro­wse­ra znaj­dziesz «Brid­ges». Zaznacz tą opcję i sprawdź jak dzia­ła u Cie­bie opcja obfs4 oraz meek­‑Azu­re (ta dru­ga opcja jest powol­na, ale potra­fi omi­nąć elek­tro­nicz­ny mur chiń­ski).

Ważne też jest nagła­śnia­nie tego typu przy­pad­ków. #Efekt­‑Stre­isand prze­ciwko cen­zurze.

Roz­dział ten powstał w dniu 29 kwiet­nia 2022, kie­dy nie było zaka­zane pisać, jak obejść cen­zurę pre­wen­cyj­ną. Powstał w odpo­wiedzi na nie­legal­ne dzia­łania ope­rato­rów tele­komu­nika­cyj­nych. Nie obchodzi nas to, czy ope­rator tego doko­nał w wyni­ku szan­tażu lub naka­zu – pol­skie pra­wo mówi jasno, że cen­zura pre­wen­cyj­na jest zaka­zana, a każdy ma obo­wią­zek pra­wa prze­strze­gać. Zapi­sy w Kon­sty­tucji mają naj­wyż­szą ran­gę – ponad pra­wem mię­dzy­naro­dowym i usta­wami.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół