Menu

Tag: pamietamy

Prawda o konflikcie rosyjsko-ukraińskim

Pod­sumo­wując – zabi­cie 200 tys. cywi­lów w Ira­nie nie było zbro­dnią wojen­ną. Zabi­cie tysią­ca cywi­lów w Ukra­inie jest zbro­dnią. Nie­zła hipo­kry­zja i mani­pula­cja. Nie mówiąc już o tym, że władze Ukra­iny (nie mylić z cywi­lami tam mie­szka­jący­mi) robią wszys­tko by doszło do III Woj­ny Świa­towej, m.in. żąda­jąc «zamknię­cia nie­ba nad Ukra­iną» przez NATO.

Pamię­tacie jeszcze wol­ne media? W tej dacie się one skoń­czy­ły. Obe­cnie są opła­cane ręka­mi glo­bali­stów typu Gates czy Soros. Dzi­wi nas to, że oby­wate­le nie zauwa­żają, że obe­cnie są gno­jeni przez obo­zy rzą­dzą­ce. Pomoc to nie to samo co uprzy­wile­jowa­nie, a o uprzy­wile­jowa­niu mówi usta­wa z dnia 12 mar­ca 2021 wpro­wadzo­na dru­kiem 2069/2022. Pora na oddol­ny ruch, któ­ry zakoń­czy rzą­dy glo­bali­stów. Jeże­li my tego nie skoń­czy­my, to kto to zakoń­czy??? Macie ocho­tę na kolej­ne mani­pula­cje i dal­sze zastra­sze­nie?

#Pamię­TAMY.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół