Menu

Tag: rospierdol

Totalitaryzm sanitarny – druk sejmowy 1846

 1. #ROSpie­rdol – już dawno oby­wate­le powin­ni się sprze­ciwić tyra­nii rzą­dzą­cych i gło­sują­cych prze­ciwko oby­wate­lowi, wol­ności i pry­wat­ności – gło­wnie PiSo­wi, któ­ry jest ich wro­giem. Jednak sprze­ciw powi­nien nastą­pić również wobec poli­tyków KO, PSL, Lewi­cy i rucho­wi Hoło­wni (Pol­ska 2050), bowiem ich pro­‑epi­demicz­ne dzia­łania są zgo­dne z tymi partii rzą­dzą­cej (co było dotych­czas sto­sowa­ne przez PiS jako zasło­na dymna).
 2. Zało­żyć nową partię sprze­ciwia­jącą się segre­gacji sani­tar­nej i mają­cej bardziej cen­tral­ne poglą­dy niż Kon­fede­racja. Gło­sowa­nie na Kon­fede­rację w obe­cnym cza­sie jest jedy­nie wybo­rem mniej­sze­go zła. Jeże­li oby­wate­le nie utwo­rzą partii, w któ­rej będzie miej­sce na demo­kra­cję – jedy­nym wybo­rem pozo­sta­nie Kon­fede­racja – jako mniej­sze zło.
 3. Pod­pisy­wanie umów cywil­nopra­wnych i umów o pra­cę nie jest obo­wiąz­kowe (spo­koj­nie – eme­rytu­ry i tak nigdy się nie docze­kasz, jeże­li jesteś mło­dą oso­bą). Całe szczę­ście daro­wizny nie są zaka­zane (w tym wie­lokrot­ne – trze­ba jednak pamię­tać o odpro­wadza­niu od nich poda­tku w cią­gu 6 mie­się­cy). Współ­pra­ca ludzi może więc się opie­rać na mode­lu wymia­ny dobra za dobro w posta­ci daro­wizny mie­nia i daro­wizny pie­nię­żnej. Bez pro­ble­mu można poda­rować pro­gram kom­pute­rowy, po czym w drodze wdzięcz­ności dru­ga oso­ba może poda­rować 5 tys. zło­tych.
 4. Gdy nikt nie będzie chciał pra­cować, rząd będzie musiał usu­nąć szko­dli­we zapi­sy z ustaw, bowiem ludzie będą pła­cili mniej poda­tków. Jeże­li zosta­nie podwyż­szo­na sta­wka za daro­wiznę – ludzie zacz­ną wymie­niać się dobra­mi poza syste­mem, co dopro­wadzi do jeszcze mniej­szych docho­dów dla pań­stwa. W inte­resie oby­wate­li jest więc sprze­ciwia­nie się sani­tary­zmo­wi i spoj­rze­nie chło­dno na rze­czy­wistość:
  • tzw. szcze­pion­ki prze­ciwko COVID‑19 nie chro­nią innych i są pra­wie nie­sku­tecz­ne w zapo­bie­ganiu cho­robie;
  • ludzie nie zakry­wają nosa masecz­ką, nawet gdy ją mają «zało­żoną» – masecz­ki są również nie­sku­tecz­ne a tyl­ko gene­rują wyda­tki;
  • rząd i zało­ga Sej­mu dąży do inwi­gila­cji i znie­wole­nia oby­wate­li, a oby­wate­le nic albo pra­wie nic z tym nie robią.
 5. Boj­koto­wać fir­my, któ­re żąda­ją certy­fika­tu kovi­dowe­go. Wystar­czy po pier­wszym zażą­daniu wybrać inną fir­mę o podob­nym pro­filu dzia­łal­ności – do sku­tku, aż nie zosta­nie zażą­dany tego typu doku­ment. Podob­nie postę­pować z wybo­rem pra­cy. Boj­kot utrzy­mać tak­że w okre­sie nie­obo­wią­zywa­nia żadnych obo­strzeń. Doda­tko­wo publi­kować wia­rygo­dne infor­macje (np. z fil­mem z zakry­tymi twa­rza­mi ale widocz­ną mar­ką) jak dana fir­ma żąda nie­kon­sty­tucyj­nych czyn­ności.

Kontrolowane wysłuchanie publiczne – druk 1846

Powyż­szy cha­rakter ekspe­rymen­tal­ny będzie doty­czył więc tak­że lipi­du SM‑102 zawa­rte­go w pre­para­cie Spi­kevax Moder­ny.

Naj­wyż­szy czas na #ROSpie­rdol za dezin­for­mację, pro­wadze­nie ekspe­rymen­tów na Pola­kach przez rzą­dowych i nie­miec­kich oku­pan­tów (Bio­NTech). Tak samo wyglą­dała sytu­acja pod­czas II Woj­ny Świa­towej. Wte­dy też pro­wadzo­no ekspe­rymen­ty na Pola­kach.

Infor­macja o pro­wadze­niu ekspe­rymen­tu powin­na być dostę­pna w tre­ści wyra­żanej zgo­dy. Nie można domnie­mywać, na pod­sta­wie poda­nia nume­ru bada­nia kli­nicz­nego w ulot­ce pre­para­tu, że pacjent spra­wdzi sta­tus tego bada­nia i zrozu­mie ten prze­kaz w obcym języ­ku. W ulot­ce powin­no zostać napi­sane wyraź­nie, że bada­nie jest nie­zakoń­czo­ne (data zakoń­cze­nia: maj 2023) oraz powin­na być umie­szczo­na infor­macja o trwa­jącym ekspe­rymen­cie medycz­nym.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół