Menu

Tag: zero-rezyliencji

Szczepienia COVID – największy wał stulecia

To na co nale­ży zwró­cić uwa­gę bada­nie pro­wadzi DTRA (Agen­cja Reduk­cji Zagro­żeń Obron­nych) czy­li ame­rykań­ska rzą­dowa agen­cja. Pie­rwot­ny pro­blem nie powstał więc w Chi­nach, jak to jest powszech­nie mówio­ne o gene­zie wiru­sa.

Odci­nanie nas od tele­wizji rosyj­skiej jest niczym innym jak dzia­łaniem skie­rowa­nym na pro­pagan­dę (w tym: cen­zura pre­wen­cyj­na). O ile ludność cywil­na Ukra­iny pozo­sta­je pra­wdo­podob­nie bez winy, o tyle wyż­sze eli­ty, w tym poli­tycz­ne mają dużo bru­du za pazno­kcia­mi.

#Zero­‑Rezy­lien­cji!

[Aktu­ali­zacja: 2022‑04‑25.]

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół