Menu

Zmiana danych osobowych osoby transseksualnej

Po rozpoczęciu leczenia, zajściu zmian w ciele i sprawdzeniu się osoby leczonej w roli społecznej prawidłowej ze względu na #tożsamość płciową, osoba transseksualna może podjąć decyzję o rozpoczęciu staranie się o urzędowe uznanie jej za kobietę lub mężczyznę wraz z odzwierciedleniem tego faktu w dowodzie osobistym i innych dokumentach.

Do tego celu potrzebne jest złożenie pozwu o ustalenie w trybie art. 189 kpc. przeciwko rodzicom. Wynika to z orzeczenia Sądu Najwyższego

Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 189. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

Sprawa o ustalenie płci

Sprawa sądowa Następnym etapem w Polsce po leczeniu hormonalnym (inaczej jest w innych krajach), jest złożenie #pozwu do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na zamieszkanie jednego z rodziców (samodzielnie wybierasz którego). Ten krok należy wstrzymać do osiągnięcia 18‑go roku życia (można próbować 2 miesiące wcześniej). Zależnie od płci składasz:

Poprzednia wersja wzoru pozwu dla kobiet była sprawdzonym wzorem pozwu, na których wszystkie kobiety, które go użyły, dostały pozytywny wyrok, często bez udziału biegłego sądowego (sprawy na 1 posiedzeniu). Braku biegłego nie da się zagwarantować, ponieważ wszystko zależy od zachowania matki i ojca oraz nastawienia sędziego. Wzory pozwów zostały zmodyfikowane po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w listopadzie 2019 roku, poprzez mocniejsze wykazanie interesu prawnego, w tym powołanie się na przepisy unijne. Wzory te są wzorami pozwu do spraw bez ustanawiania pełnomocnika we własnej sprawie, ponieważ bazują na zasadzie «da mihi factum dabo tibi ius» (daj mi fakty, dam Tobie prawo). Jeżeli potrzebujesz pełnomocnika do sprawy, należy udać się po gotowy pozew do prawnika specjalizującego się w prawie cywilnym i prawie medycznym – koszt przygotowania takiego pozwu może wynieść nawet tysiąc złotych, jednak kwotę tą wielu prawników zalicza w koszty reprezentacji przed sądem.

Sprawa (rozprawa) często zajmie jedno posiedzenie. Posiedzeń może być też więcej, wraz z oceną dokumentacji medycznej przez biegłego. Gdy zostanie powołany biegły sądowy, piszesz niezwłocznie pismo do sądu o dołączenie kopii dokumentacji medycznej o ile wydana została z podpisem za zgodność z oryginałem*. Pozwoli to przyspieszyć sprawę, ponieważ biegły sądowy nie musi wtedy oczekiwać na dostarczenie oryginału dokumentacji przez placówki medyczne, gdyby jej zażądał. Pismo składasz w Biurze Podawczym Sądu wraz ze wskazaniem sygnatury sprawy i wskazaniem stron sprawy. Żądaj na kopii poświadczenia wpłynięcia*. Na badanie przez biegłego czeka się czasami kilka miesięcy. Każda rozprawa kończy się wyrokiem. To jest ostatnie posiedzenie. Sąd odczyta «#Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej» i odczyta co ustalił. Powinno tam znajdować się sformułowanie podobne do «(...) ustala, że Jan Kowalski jest kobietą». Sąd nie nada Ci imienia, bowiem od 19 czerwca 2009 roku obowiązuje nowa ustawa o zmianie imienia, w której nie przewidziano zmiany imienia «z urzędu» przez sąd, z powodu błędnego oznaczenia płci. Jedynym sposobem zmiany imienia od tamtego czasu jest udanie się do urzędu stanu cywilnego w tej sprawie.

*) Sama parafka bez nakreślenia odręcznie nazwiska lub pieczątki imiennej nie wystarczy. Wygląd znaku graficznego na dokumencie musi posiadać cechy charakterystyczne dla osoby podpisującej się, zaś nakreślenie nazwiska uprawdopodobnia, że osoba ta chciała się podpisać – patrz: postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z 28 lutego 2019 r., III Cz 1739/18. Użycie pieczątki imiennej i nakreślenie na niej mniej czytelnego podpisu będzie miało podobną moc.

W przypadku odmowy zmiany oznaczenia płci (uznania za kobietę / mężczyznę) – od razu wnoś, choćby trzeba było pisać to odręcznie – o dostarczenie uzasadnienia wyroku sądu (w całości). Masz na to tylko 7 dni kalendarzowych. Po odpowiedzi Sądu masz 14 dni na wniesienie apelacji – apelację od wyroku musi napisać Ci prawnik, ponieważ każdy przypadek jest inny i #apelacja polega na podważeniu konkretnych tez Sądu. Prawnik wskaże Ci też, gdzie tą apelację należy wnieść (pytaj o to). Prawnik, do którego się udasz, powinien być obeznany nie tylko w prawie cywilnym, ale też w prawie medycznym. Wcześniej możesz udać się do organizacji Tęczówka lub podobnej o ile działa u nich prawnik pomagający osobom trans – może pomóc to zmniejszyć koszty sporządzenia apelacji.

W razie gdyby negatywny wyrok został utrzymany (ponownie po poproszeniu o uzasadnienie Sądu w ciągu 7 dni), wracasz do prawnika i składasz sprawę o kasację do Sądu Najwyższego. Autorka tej strony, w tym przypadku (wniesienie do Sądu Najwyższego), zaleca skonsultowanie sprawy z 2 niezależnymi prawnikami przed wniesieniem kasacji do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy powinien przychylić się twojemu wnioskowi – o ile został poprawnie sporządzony, potrzebny jest do tego prawnik – ponieważ odmowa byłaby naruszeniem artykułu 8 i 14 Konwencji o ochronie praw człowieka (prawo na szczeblu Unii Europejskiej).

Po pozytywnym wyroku musisz śledzić co dzieje się w sprawie – czyli odwiedzać swoją skrytkę pocztową minimum co 7 dni (lub dokładnie przeglądać czy w skrzynce nie leży avizo sądowe), bowiem prawo do odwołania się od wyroku mają też rodzice. Wtedy w razie odwołania się przez rodzica dostaniesz o tym informację od sądu oraz wezwanie na kolejną rozprawę w twojej sprawie.

Po uprawomocnieniu wyroku – udajesz się do sądu po wydanie 2 kopii uprawomocnionego wyroku sądowego. Wyroków tych nikomu nie zostawiaj, poza Urzędem Stanu Cywilnego, gdy poprosi o oryginał zamiast o kopię. W wielu miejscach będzie potrzebna kopia wyroku sądu (nie oryginał – drugi oryginał okazujesz tylko do wglądu). #Uprawomocnienie wyroku trwa zazwyczaj do 21–28 dni. Nie ma stałego czasu bowiem wyrok sądu staje się prawomocny, jeżeli nie zostanie zaskarżony, po upływie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem uprawnionemu do wniesienia apelacji. około 21 dni będzie to w przypadku, gdy nie poproszono o uzasadnienie wyroku, około 28 dni, gdy poproszono o uzasadnienie, ale apelacji nie złożono.

Uwaga: może się zdarzyć tak, że sąd po krótkim czasie wzywa Cię do uzupełnienia braków. W tym przypadku w wyznaczonym terminie (jest to 7 dni kalendarzowych) od chwili odebrania pisma – musisz dostarczyć rzeczy, o które prosi sąd, ponieważ inaczej sąd zwróci Ci pozew bez rozpatrzenia, ale i bez wyroku (nie powoduje to sytuacji negatywnego wyroku, ale tracisz wpłacone 600 zł za pozew). Może prosić o dokumentację medyczną (oznacza to, że twoja sprawa niestety odbędzie się z udziałem biegłego sądowego – stąd tak ważne jest posiadanie jej przy sobie), do złożenia podpisu (może na którejś stronie brakować parafki lub podpisu pod całością), do dostarczenia dowodu wpłaty. W przypadku, gdy sąd prosi o dokonanie wpłaty lub o dowód wpłaty dostarczasz oryginał wpłaty, ale zanim to zrobisz, sprawdź 3 razy numer konta bankowego na blankiecie wpłaty lub na wydruku z systemu komputerowego banku, jeżeli wkradł się błąd – zapłać na Poczcie Polskiej na właściwe konto podając sygnaturę sprawy w tytule płatności + «opłata za pozew». Zapłata na poczcie jest bezpieczniejsza, nie padasz ofiarą wirusa komputerowego lub zjawiska zwanego niedokładnym czytaniem treści SMS‑ów z banku. Sąd też może z różnych (czasem nieuzasadnionych) przyczyn, prosić o dostarczenie większej ilości kopii pozwu wraz z załącznikami – po prostu je wykonaj i dostarcz, nie kłóć się z sądem, że tyle wystarczy.

Gdyby rodzice w sprawie zaczęli przywoływać świadków, że nie funkcjonujesz prawidłowo jako przedstawiciel wybranej płci – postaraj się o świadków ze szkoły, znajomych, może być też to wujek, czy siostra (o ile są w stanie przeciwstawić się słowom ojca lub matki) lub znajomy z portalu społecznościowego (o ile zna przeszłość). Możesz też posłużyć się zdjęciami oraz zrzutami ekranu z portali społecznościowych. Nie przekraczaj ilości 3–4 świadków. Większa ilość tylko wydłuży postępowanie. Nie zgłaszaj świadków na sprawę, gdy nie wyrażają oni zgody (potrzebujesz pozytywnej opinii) i nie zgłaszaj świadków na sprawę, gdy rodzice nie zgłosili swoich. Świadków dołączasz do sprawy składając wniosek o przesłuchanie świadków. Dowodami zasadniczymi w sprawie są opinie i zaświadczenia, które dołączasz do pozwu oraz – gdy sąd tak zechce – opinia biegłego sądowego.

Do sądu ubierz się odpowiednio do własnej płci psychologicznej (obowiązkowe), najlepiej w strój przyjęty jako oficjalny, czyli taki w jakim jedzie się do klienta biznesowego (nieobowiązkowe, ale przy braku pieniędzy na oficjalny strój, zadbaj o schludność ubioru, wybierz najlepiej wyglądające rzeczy, nie odsłaniające nadmiernie dekoltu, nóg lub brzucha).

Zanim wniesiesz pozew

Wyciągnij odpis dokumentacji medycznej od seksuologa i psychiatry. Jeżeli w opinii psychologicznej nie ma opisu wyników testu #MMPI‑2 lub #DKO – wyciągnij też dokumentację od psychologa. Poczekaj do czasu uzyskania wskazanych dokumentów. Dokumentację od specjalistów miej przy sobie na każdym posiedzeniu sądu. Gdy rodzice są nieprzychylni lub nie są zaufani (zwracają się do Ciebie wciąż w złej formie) załóż sobie na Poczcie Polskiej skrytkę pocztową (koszt 90 zł za rok udostępnienia skrytki pocztowej) i ją podawaj wszędzie jako adres korespondencyjny / zamieszkania. Nie zaznaczaj na umowie o skrytkę wrzucania listów poleconych do niej (zwróć na to szczególną uwagę). W twoim interesie jest mieć ten dodatkowy czas na awizowanie i mieć pewność że terminy sądowe płyną od czasu faktycznego odebrania listu.

Ustal, czy masz w swoim budżecie minimum 4000 zł oszczędności, które zawsze zostają na koniec miesiąca pracowniczego, ponieważ co do zasady sprawy się nie wstrzymuje bez bardzo ważnych powodów. W sądzie (mając jakąkolwiek ruchomość lub nieruchomość lub mając pracę) możesz zapłacić (#opłaty sądowe):

 • 600 zł za wniesienie pozwu o ustalenie płci (opłata stała i obowiązkowa) – patrz art. 26 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • do 1000 zł za 1 biegłego sądowego (cenę badania wyznacza #biegły, może zażądać kwoty mniejszej lub większej) – w historii były sprawy (rzadko), gdzie powoływano nawet 3 biegłych;
 • 600 zł od apelacji w razie niepomyślnego wyroku;
 • 100 zł od dostarczenia wyroku wraz z uzasadnieniem (mimo opcjonalnego wygłoszenia uzasadnienia na posiedzeniu, w myśl art. 331 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, należy taki wniosek złożyć i go opłacić) – w przypadku chęci dokonania apelacji od nieprawomocnego wyroku;
 • 60 zł za próbę doręczenia pozwu każdemu z rodziców przez komornika – w razie nieodebrania pozwu (od listopada 2019);
 • 40 zł za dodatkową prośbę do komornika o ustalenie adresu zamieszkania pozwanego, gdy nie uda się dostarczyć pozwu.

Opłatę za pozew wnosi się przy złożeniu pozwu (w sądzie dowiesz się, gdzie należy opłatę wnieść). Zaliczkę na opinię biegłego płaci się w momencie wnoszenia o tą czynność – co do zasady sąd określa jej wysokość i termin wniesienia. Sąd może zasądzić nawet wspomniany 1000 zł, gdy biegły w podobnych sprawach tyle wołał. W sytuacji, gdy rodzic wniesie o biegłego sądowego – opłatę tą pokryje rodzic.

Art. 1304 Kodeksu Postępowania Cywilnego

§ 1. Strona, która wnosi o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest uiścić zaliczkę na ich pokrycie w wysokości i terminie oznaczonym przez sąd. Jeżeli więcej niż jedna strona wnosi o podjęcie czynności, sąd zobowiązuje każdą stronę, która z czynności wywodzi skutki prawne, do uiszczenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku według swego uznania.

§ 2. Przewodniczący wzywa stronę zobowiązaną do wniesienia zaliczki, aby w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie zapłaciła oznaczoną kwotę. Jeżeli strona mieszka lub ma siedzibę za granicą, wyznaczony termin nie może być krótszy niż miesiąc.

§ 3. Jeżeli okazuje się, że przewidywane lub rzeczywiste wydatki są większe od wniesionej zaliczki, przewodniczący wzywa o jej uzupełnienie w trybie określonym w § 2.

§ 4. Sąd podejmie czynność połączoną z wydatkami, jeżeli zaliczka zostanie uiszczona w oznaczonej wysokości.

§ 5. W razie nieuiszczenia zaliczki sąd pominie czynność połączoną z wydatkami.

Pod żadnym pozorem nie wnoś o biegłego w pozwie – sąd gdy będzie potrzebował – sam go powoła. Sąd jednak pozostaje w tym momencie w sytuacji, gdy żadna ze stron nie wnosiła o biegłego i nie ma jak nałożyć zaliczki na podstawie art. 1304 kpc. Sprawa więc prawdopodobnie odbędzie się bez niego lub koszty biegłego zostaną nałożone na stronę, która «przegra» proces.

Pamiętaj też, że rodzice będąc stroną – dostaną kopię twojego pozwu wraz z załącznikami. Jeżeli odbędzie się badanie przez biegłego – poznają też zapisy dokumentacji medycznej (mają prawo do wyciągu akt sprawy). Pamiętaj, żeby w sądzie nie kłamać. Po pierwsze kłamstwo w sądzie (jesteś pod przysięgą) jest karane z art. 233 Kodeksu Karnego, po drugie kłamstwo wzmocni argumenty rodziców i ujmie Ci zaufania u sędziego. Pod żadnym pozorem nie odmawiaj biegłemu sądowemu obejrzenia narządów płciowych – biegły zazwyczaj tylko spojrzy, do innych czynności masz prawo zwrócić uwagę o założenie rękawiczek. Całą wizytę u biegłego nagraj na dyktafon bez informowania o tym (nagranie może być dowodem w sprawie). Nagrań nie rozpowszechniaj, mogą być użyte tylko do celów dowodowych. Tam gdzie nagrywasz musisz być fizycznie, by nie posądzono Cię o podsłuch.

Obejrzyj też na YouTube kilka filmów z rozprawami z sądu, koniecznie w Polsce. Obserwuj jak należy się zachowywać, gdzie strony kierują swoje stwierdzenia i pytania. Jedyne co może różnić twoją sprawę co do zajmowania odpowiednich miejsc w sądzie i zachowania, to fakt, że obecnie sprawy są nagrywane i sporządzany jest protokół elektroniczny. Twoją rolą w sądzie jest «powód», rolą rodziców «pozwany» (ma to wpływ na fakt, którą stronę sądu zajmiesz). Utrwalony zostanie twój wizerunek, sposób ubioru, wszelkie wypowiedzi. Jednak to wszystko pozostanie pod starym imieniem i nazwiskiem i co do zasady jest zakaz upubliczniania tych nagrań.

Uwaga

W związku z faktem, że obecnie można dostać niespodziewaną korespondencję od sądu (inną niż wezwania, prośby o usunięcie braków formalnych, przesunięcie terminu), warto zapoznać się z artykułem dotyczącym nietypowych pism od sądu (zarządzeń).

Jeżeli twojego problemu artykuł ten nie rozwiązuje, prosimy o kontakt – postaramy się pomóc w sprawie, gdy będzie to możliwe. W przypadku skrajnie małej ilości czasu lub gdy my nie będziemy wiedzieć, można skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach cywilnych (koszt porady w jednej sprawie to zazwyczaj około 150–200 zł). [Aktualizacja: 2020‑12‑14.]

Zmiana numeru PESEL

Po dotarciu orzeczenia sądowego do USC, urząd stanu cywilnego wysyła automatycznie zapytanie do MSWiA o nadanie numeru PESEL. MSWiA wyśle do Ciebie list z informacją o zmianie numeru #PESEL. List ten będzie zawierał informację o zmianie oznaczenia płci i PESELu. Gdyby list nie dotarł, oznacza, że masz podany błędny adres zameldowania. Informacja o nowym PESElu powinna być możliwa do zdobycia w USC. Nie czekaj na ten list, nie musisz na niego odpowiadać, udaj się do najbliższego urzędu stanu cywilnego.

Zmiana imienia i nazwiska w USC

Akt urodzenia Po uprawomocnieniu udajesz się do dowolnego (najbliższego) Urzędu Stanu Cywilnego (USC). Pytasz czy twój akt urodzenia (miej kopię) jest już w systemie ogólnopolskim. Jeżeli nie, wnieś o jego wciągnięcie do systemu i poczekaj tydzień. Gdy już jest w systemie – dowiadujesz się czy sąd dostarczył wyrok do USC lub czy USC przyjmie odpis wyroku, który posiadasz. USC może kazać czekać, aż decyzja sądu wpłynie do USC. Następnie, gdy w USC już wiedzą o zmianie oznaczenia płci (znajduje się tam wzmianka dodatkowa) zwracasz się do USC z wnioskiem o zmianę imienia i nazwiska. Przy okazji pytasz o nowy numer PESEL.

Po zmianie imienia i nazwiska dostaniesz tajemniczy list od USC, że zebrano materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym. Udaj się tam i sprawdź czy są tam tylko twoje wnioski (nikt inny nie miał interesu w sprawie poza Tobą i Kierownikiem USC). Następnie dostaniesz drugi list od Kierownika USC o zmianie imienia i nazwiska lub o odmowie. Dokładnie przeczytaj uzasadnienie i pouczenie w przypadku odmowy. Jeżeli USC uznał, że twoje wybrane imię lub nazwisko «nie nadaje się», masz 2 wyjścia:

 • zgodnie z pouczeniem odwołać się tam, gdzie wskazano (to piszesz w nagłówku pisma) za pośrednictwem USC (o czym będzie wspomniane w pouczeniu) celem złożenia wyjaśnień i podważenia postawionej tezy;
 • wybrać inne imię i nazwisko i złożyć kolejny wniosek.

Gdyby tezą Kierownika USC było, że imię nie istnieje, na dowód istnienia imienia – nie masz obowiązku wybierać sobie polskiego – posłużyć możesz się zrzutami ekranu ze strony ze spisem imion. Możesz też wskazać profile społecznościowe osób o takim imieniu jak twoje, również jako zrzuty okna przeglądarki (z widocznym adresem strony).

Jeżeli kierownik USC stwierdzi, że imię nie wskazuje poprawnie płci lub nie wskazuje na płeć – pozostaje zasada:

 • kobiety wybierają imię (nawet nie polskie), które w pisowni kończy się literą «a» lub dowolne żeńskie polskie imię,
 • mężczyźni wybierają imię nie kończące się literą «a».

Oczywiście można się odwoływać od tych decyzji, aż do wyczerpania możliwości odwoływania się, jednak to przedłuża czas przebywania ze starym znienawidzonym imieniem. W interesie twoim jest więc wybrać jakieś imię, na które zgodzi się kierownik USC, a następnie złożyć kolejny wniosek o zmianę imienia i walczyć wtedy. Drugi raz można zmienić imię np. w sytuacji, gdy się nim posługujemy. Wystarczą 3 miesiące istnienia na dowolnym serwisie społecznościowym z tym imieniem jako dowód w sprawie.

Jeżeli twoje imię jest zagraniczne i jest poprawnie zakończone według wymogów (dla kobiet kończy się literą «a» lub jest powszechnie znane jako żeńskie, np. «Susan»), śmiało się odwołuj od decyzji według opisu w pouczeniu. Odmówiono Ci bezprawnie, ponieważ stara ustawa zakazująca imion zagranicznych straciła moc.

Jeżeli wybierasz imię zagraniczne, zachowaj konsekwencję – wybierz nazwisko zagraniczne lub polskie, które też występuje za granicą w państwie, gdzie twoje imię jest często spotykane, ponieważ charakterystycznym, szczególnie dla kobiet po korekcie płci, jest wybieranie dziwnych imion zagranicznych z jednoczesnym pozostawieniem polskiego nazwiska. Naucz się też nazwisko i imię wypowiadać w taki sposób, w jaki je wypowiadają w kraju, z którego się wywodzi imię.

Ponieważ w wyroku sądu nie ma słowa o wybranym imieniu (wyrok zawiera zapis podobny do «Mikołaj Kopernik jest kobietą»). W USC możesz sobie wybrać dowolne imię zgodne z «Ustawą o zmianie imienia i nazwiska» oraz «Prawem o aktach stanu cywilnego», nawet gdyby było niezgodne z tym, które było podane psychologowi i seksuologowi. Masz więc teraz ponownie czas na przemyślenie jakie chcesz mieć imię i nazwisko. Poniżej znajdują się ważniejsze wytyczne z ustaw, dotyczące wyboru imienia. Pamiętaj, że te zapisy o «dziecku» nadal Cię obowiązują – nadal pozostajesz dzieckiem swoich rodziców.

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska

Art. 3. W rozumieniu ustawy:

 1. zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion;
 2. zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego; (...)

Art. 4. 1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
 2. na imię lub nazwisko używane;
 3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
 4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Art. 5. Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Art.6. 1. Po zmianie nazwiska, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1 pkt 4, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

2. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.

Art. 11. 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:

 1. dane osoby, której zmiana dotyczy:

  a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

  b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

  c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”, jeżeli został nadany;

 2. imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
 3. wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;
 4. adres do korespondencji wnioskodawcy;
 5. uzasadnienie;
 6. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
Prawo o aktach stanu cywilnego

Art. 59. 1. Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka.

2. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.

3. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

4. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

Wymiana dowodu osobistego

Dowód osobisty Wymiana dowodu osobistego osoby zmieniającej oznaczenie płci nie różni się niczym od wymiany dowodu każdej innej osoby. #Dowód osobisty osoby zmieniającej oznaczenie płci nie różni się niczym od dowodu osobistego osoby, która oznaczenia tego nigdy nie zmieniała. Wniosek wypełnia się aktualnymi zmienionymi danymi osobowymi. Numeru telefonu i adresu e­‑mail co do zasady nie podawaj, gdyż wyrażając zgodę na taką formę kontaktu i tracąc dostęp do nich (zagubienie, przydzielenie numeru telefonu komuś innemu, utrata hasła do e­‑maila) masz dodatkowy problem.

W polu «3. Powód ubiegania się o wydanie dowodu» zaznaczasz:

 • zmiana danych zawartych w dowodzie;
 • zmiana wizerunku twarzy;
 • (opcjonalnie, gdy nie ufasz nowym niebezpiecznym technologiom) inny: «chcę dowód osobisty bez cert. podpisu osobistego».

Na nowy dowód, z powodu wprowadzenia warstwy elektronicznej i dużej ilości problemów z integralnością tej warstwy z warstwą wizualną dokumentu, poczekasz blisko 30 dni. Nie planuj nic tak, że otrzymasz ten dokument w tydzień, choć w teorii jest to możliwe, praktyka pokazuje, że dowód jest gotowy dopiero po 20 do 30 dniach. Na czas pozostawania bez dokumentu dostaniesz specjalne zaświadczenie, że czekasz na jego wydanie – miej je zawsze przy sobie.

Jeżeli jesteś zwolennikiem starych dowodów bez czipów – niestety czipów nie wolno ani uszkadzać, ani nie można wydawać dowodów bez czipów. By jednak wszystko funkcjonowało po staremu i nie działały certyfikaty (nowoczesne technologie – jak zawsze dziurawe), wystarczy wykonać jedną dodatkową czynność przy odbiorze dokumentu (poza wpisaniem w polu inne «chcę dowód osobisty bez cert. podpisu osobistego» oraz niezaznaczeniem kratki «5. Certyfikat podpisu elektronicznego». Czynnością tą jest odmowa przyjęcia kodów odblokowujących. Gdyby urzędnik się upierał, że musisz odebrać, poniżej znajdują się przepisy prawne, które mówią, że nie ma takiego obowiązku i napisane jest, co urzędnik musi zrobić w tej sytuacji.

Nowy dowód osobisty noś zawsze w specjalnym metalowym etui na dowód osobisty – etui ochroni nie tylko mechanicznie twój dowód osobisty, ale także zapobiegnie odczytaniu z nich danych drogą elektroniczną, np. w autobusie.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (zmieniona w 2019 roku)

Art. 12b. 1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.

2. Ustalenie kodów, o którym mowa w ust. 1, następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze. (...)

Art. 30. 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

1a. Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego posiadacz, organ gminy:

 1. zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających wyłącznie w jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz
 2. przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.

1b. W przypadku nieodebrania przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego kodu, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

Odebranie kodów odblokowujących certyfikaty, w sytuacji, gdy nie chcesz i nie potrzebujesz z nich korzystać, wystawia Cię na dodatkowe zagrożenia, takie jak możliwość potwierdzania wniesienia dokumentów do urzędu w formie elektronicznej, weryfikacji Ciebie jako Ciebie w sytuacji kradzieży dokumentu (a powszechnie wiadomym jest, że wiele osób nie mogąc zapamiętać kodu, nosi je zapisane przy sobie np. w portfelu). Nie zgadzaj się więc co do zasady na rozwiązania, z których nie chcesz korzystać (póki jeszcze możesz...). Dowodem, że ktoś inny przełamał zabezpieczenia i użył twojego dowodu do weryfikacji tożsamości, będzie fakt, że kod odblokowujący nie został odebrany, leży on cały czas w dokumentacji, o której mowa w art. 30 powyżej cytowanej ustawy i fakt, że urzędnik nie otrzymał pokwitowania ich odbioru. Rozwiązanie to zostało przetestowane jako działające – udało się odebrać dowód osobisty bez aktywowanych certyfikatów i bez odebrania kodów odblokowujących, wciąż mogąc załatwiać sprawy przy stawiennictwie osobistym z takim dowodem osobistym.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół