Menu

Tag: pesel

Zmiana danych osobowych osoby transseksualnej

Po dotar­ciu orze­cze­nia sądo­wego do USC, urząd sta­nu cywil­nego wysy­ła auto­matycz­nie zapy­tanie do MSWiA o nada­nie nume­ru PESEL. MSWiA wyśle do Cie­bie list z infor­macją o zmia­nie nume­ru #PESEL. List ten będzie zawie­rał infor­mację o zmia­nie ozna­cze­nia płci i PESE­Lu. Gdy­by list nie dotarł, ozna­cza, że masz poda­ny błę­dny adres zamel­dowa­nia. Infor­macja o nowym PESE­lu powin­na być możli­wa do zdo­bycia w USC. Nie cze­kaj na ten list, nie musisz na nie­go odpo­wia­dać, udaj się do naj­bliż­sze­go urzę­du sta­nu cywil­nego.

Pogrzeb i nagrobek osoby transseksualnej

W pra­kty­ce nie masz pra­wa potem tych danych usu­nąć, a sko­ro nie możesz danych usu­nąć, nie poda­waj ich – nikt Cię do tego nie może zmu­sić. Doda­tko­wo jeże­li masz adres zamel­dowa­nia poza domem rodzi­ny oraz jesteś oso­bą peł­nolet­nią nie podle­gają­cą ubez­pie­cze­niu ZUS przez rodzi­ców – rodzi­ce nie otrzy­mają two­jego nume­ru PESEL, a więc nie prze­każą go kościo­łowi. Do uzy­ska­nia czy­jegoś nume­ru #PESEL trze­ba bowiem mieć powód pra­wny i faktycz­ny. Sytu­acja zosta­ła spra­wdzo­na czy dzia­ła w pra­kty­ce – nie uda­ło się auto­rce niniej­szej stro­ny uzy­skać dro­gą zapy­tań w Ewi­den­cji Ludno­ści PESEL‑u wła­snej matki. Zamiast tego dosta­ła infor­mację, że musi mieć inte­res pra­wny i faktycz­ny oraz, że może odpy­tywać o dane osób zamel­dowa­nych w tym samym miej­scu, jedy­nie w urzę­dzie gmi­ny miej­sca zamel­dowa­nia.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół