Menu

Tag: apelacja

Zmiana danych osobowych osoby transseksualnej

W przy­pad­ku odmo­wy zmia­ny ozna­cze­nia płci (uzna­nia za kobie­tę / męż­czy­znę) – od razu wnoś, choć­by trze­ba było pisać to odręcz­nie – o dostar­cze­nie uza­sadnie­nia wyro­ku sądu (w cało­ści). Masz na to tyl­ko 7 dni kalen­darzo­wych. Po odpo­wiedzi Sądu masz 14 dni na wnie­sie­nie ape­lacji – ape­lację od wyro­ku musi napi­sać Ci pra­wnik, ponie­waż każdy przy­padek jest inny i #ape­lacja pole­ga na podwa­żeniu kon­kret­nych tez Sądu. Pra­wnik wska­że Ci też, gdzie tą ape­lację nale­ży wnieść (pytaj o to). Pra­wnik, do któ­rego się udasz, powi­nien być obez­nany nie tyl­ko w pra­wie cywil­nym, ale też w pra­wie medycz­nym. Wcze­śniej możesz udać się do orga­niza­cji Tęczó­wka lub podob­nej o ile dzia­ła u nich pra­wnik poma­gają­cy oso­bom trans – może pomóc to zmniej­szyć koszty spo­rzą­dze­nia ape­lacji.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół