Menu

Tag: mmpi-2

Zmiana danych osobowych osoby transseksualnej

Wycią­gnij odpis doku­men­tacji medycz­nej od seksu­olo­ga i psy­chia­try. Jeże­li w opi­nii psy­cho­logicz­nej nie ma opi­su wyni­ków testu #MMPI‑2 lub #DKO – wycią­gnij też doku­men­tację od psy­cho­loga. Pocze­kaj do cza­su uzy­ska­nia wska­zanych doku­men­tów. Doku­men­tację od spe­cja­listów miej przy sobie na każdym posiedze­niu sądu. Gdy rodzi­ce są nie­przy­chyl­ni lub nie są zaufa­ni (zwra­cają się do Cie­bie wciąż w złej for­mie) załóż sobie na Poczcie Pol­skiej skry­tkę pocz­tową (koszt 90 zł za rok udo­stę­pnie­nia skry­tki pocz­towej) i ją poda­waj wszę­dzie jako adres kore­spon­den­cyj­ny / zamie­szka­nia. Nie zazna­czaj na umo­wie o skry­tkę wrzu­cania listów pole­conych do niej (zwróć na to szcze­gól­ną uwa­gę). W twoim inte­resie jest mieć ten doda­tko­wy czas na awi­zowa­nie i mieć pewność że ter­miny sądo­we pły­ną od cza­su faktycz­nego ode­bra­nia listu.

Diagnostyka transseksualizmu

Testem do wie­lowy­mia­rowe­go bada­nia oso­bowo­ści jest #MMPI‑2 (Min­nesoc­ki Wie­lowy­mia­rowy Kwe­stio­nariusz Oso­bowo­ści). Test ten w peł­nej wer­sji (taka jest sto­sowa­na przy podej­rze­niu trans­seksu­ali­zmu) zawie­ra 567 pytań testo­wych, na któ­re nale­ży odpo­wiedzieć «tak», albo «nie», przez zazna­cze­nie kra­tki krzy­żykiem. W razie pomy­łki istnie­je pro­cedu­ra popra­wie­nia odpo­wiedzi – zama­lowa­nie obu kra­tek pro­sto­kątem w polu gdzie udzie­lono nie­popra­wnej odpo­wiedzi i wpi­sanie nume­ru pyta­nia i odpo­wiedzi w miej­scu do tego prze­zna­czo­nym, znaj­dują­cym się na koń­cu for­mula­rza odpo­wiedzi. Po roz­wią­zaniu testu psy­cho­log wpro­wadza odpo­wiedzi do kom­pute­ra i kom­puter poda­je wyni­ki na wie­lu ska­lach. Test zawie­ra ska­lę do pomia­ru sto­pnia kłam­stwa i mani­pula­cji udzie­lony­mi odpo­wiedzia­mi. Jedną ze skal jest ska­la MK – męsko­ści­‑kobie­cości. W teście tym nie jest wyma­gane bez­wzglę­dnie odpo­wiedze­nie na wszys­tkie pyta­nia, jednak nale­ży uni­kać nie­udzie­lenia odpo­wiedzi.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół