Menu

Tag: dko

Zmiana danych osobowych osoby transseksualnej

Wycią­gnij odpis doku­men­tacji medycz­nej od seksu­olo­ga i psy­chia­try. Jeże­li w opi­nii psy­cho­logicz­nej nie ma opi­su wyni­ków testu #MMPI‑2 lub #DKO – wycią­gnij też doku­men­tację od psy­cho­loga. Pocze­kaj do cza­su uzy­ska­nia wska­zanych doku­men­tów. Doku­men­tację od spe­cja­listów miej przy sobie na każdym posiedze­niu sądu. Gdy rodzi­ce są nie­przy­chyl­ni lub nie są zaufa­ni (zwra­cają się do Cie­bie wciąż w złej for­mie) załóż sobie na Poczcie Pol­skiej skry­tkę pocz­tową (koszt 90 zł za rok udo­stę­pnie­nia skry­tki pocz­towej) i ją poda­waj wszę­dzie jako adres kore­spon­den­cyj­ny / zamie­szka­nia. Nie zazna­czaj na umo­wie o skry­tkę wrzu­cania listów pole­conych do niej (zwróć na to szcze­gól­ną uwa­gę). W twoim inte­resie jest mieć ten doda­tko­wy czas na awi­zowa­nie i mieć pewność że ter­miny sądo­we pły­ną od cza­su faktycz­nego ode­bra­nia listu.

Diagnostyka transseksualizmu

Testu tego nie nale­ży robić samodziel­nie w domu i inter­pre­tować, ponie­waż potrzeb­na jest do tego spe­cja­listycz­na wiedza. Wynik Sc>65 będzie ina­czej inter­pre­towa­ny, zale­żnie od wyni­ków w innych ska­lach i nie zawsze ozna­cza, że ma się schi­zofre­nię.


Innym, rzadziej sto­sowa­nym testem do bada­nia oso­bowo­ści, obe­cnie pra­ktycz­nie nie­sto­sowa­nym do bada­nia osób mło­dych (test ten dosto­sowa­ny był do realiów PRL), jest Dia­gno­stycz­ny Kwe­stio­nariusz Oso­bowo­ści wg Sanoc­kie­go (w skró­cie: #DKO). Test ten powstał na bazie badań prze­pro­wadzo­nych do opra­cowa­nia testu MMPI (w wer­sji pier­wszej). Posia­da on nastę­pują­ce ska­le:

  • G i Y – ska­le te słu­żą do pomia­ru jak bardzo odpo­wiedzi mogą być zma­nipu­lowa­ne,
  • Dp – depre­sji,
  • Hi – histe­rii,
  • Hn – hipo­chon­drii,
  • Mn – hipo­manii.
  • Pn – psy­cha­ste­nii,
  • Pp – psy­cho­patii,
  • Pr – para­noi,
  • Sh – schi­zofre­nii,

Ilość pytań testo­wych zmniej­szo­no do 103. Ponie­waż MMPI‑2 mie­rzy tak­że sto­pień kobie­cości i męsko­ści jedno­stki (ska­le mię­dzy inny­mi: MK, GF, GM) – przy­dat­ne w dia­gno­sty­ce trans­seksu­ali­zmu – testu DKO obe­cnie się już pra­ktycz­nie nie prze­pro­wadza.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół