Menu

Tag: pozew

Zmiana danych osobowych osoby transseksualnej

Sprawa sądowa

Nastę­pnym eta­pem w Pol­sce po lecze­niu hor­monal­nym (ina­czej jest w innych kra­jach), jest zło­żenie #pozwu do Sądu Okrę­gowe­go wła­ści­wego ze wzglę­du na zamie­szka­nie jedne­go z rodzi­ców (samodziel­nie wybie­rasz któ­rego). Ten krok nale­ży wstrzy­mać do osią­gnię­cia 18‑go roku życia (można pró­bować 2 mie­sią­ce wcze­śniej). Zale­żnie od płci skła­dasz:

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół