Menu

Tag: oplaty-sadowe

Zmiana danych osobowych osoby transseksualnej

Wycią­gnij odpis doku­men­tacji medycz­nej od seksu­olo­ga i psy­chia­try. Jeże­li w opi­nii psy­cho­logicz­nej nie ma opi­su wyni­ków testu #MMPI‑2 lub #DKO – wycią­gnij też doku­men­tację od psy­cho­loga. Pocze­kaj do cza­su uzy­ska­nia wska­zanych doku­men­tów. Doku­men­tację od spe­cja­listów miej przy sobie na każdym posiedze­niu sądu. Gdy rodzi­ce są nie­przy­chyl­ni lub nie są zaufa­ni (zwra­cają się do Cie­bie wciąż w złej for­mie) załóż sobie na Poczcie Pol­skiej skry­tkę pocz­tową (koszt 90 zł za rok udo­stę­pnie­nia skry­tki pocz­towej) i ją poda­waj wszę­dzie jako adres kore­spon­den­cyj­ny / zamie­szka­nia. Nie zazna­czaj na umo­wie o skry­tkę wrzu­cania listów pole­conych do niej (zwróć na to szcze­gól­ną uwa­gę). W twoim inte­resie jest mieć ten doda­tko­wy czas na awi­zowa­nie i mieć pewność że ter­miny sądo­we pły­ną od cza­su faktycz­nego ode­bra­nia listu.

Ustal, czy masz w swoim budże­cie mini­mum 4000 zł oszczę­dno­ści, któ­re zawsze zosta­ją na koniec mie­sią­ca pra­cowni­cze­go, ponie­waż co do zasa­dy spra­wy się nie wstrzy­muje bez bardzo ważnych powo­dów. W sądzie (mając jaką­kolwiek rucho­mość lub nie­rucho­mość lub mając pra­cę) możesz zapła­cić (#opła­ty sądo­we):

  • 600 zł za wnie­sie­nie pozwu o usta­lenie płci (opła­ta sta­ła i obo­wiąz­kowa) – patrz art. 26 ust. 1 pkt 3 Usta­wy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo­wych w spra­wach cywil­nych;
  • do 1000 zł za 1 bie­głe­go sądo­wego (cenę bada­nia wyzna­cza #bie­gły, może zażą­dać kwo­ty mniej­szej lub wię­kszej) – w histo­rii były spra­wy (rzad­ko), gdzie powo­ływa­no nawet 3 bie­głych;
  • 600 zł od ape­lacji w razie nie­pomyśl­nego wyro­ku;
  • 100 zł od dostar­cze­nia wyro­ku wraz z uza­sadnie­niem (mimo opcjo­nal­nego wygło­sze­nia uza­sadnie­nia na posiedze­niu, w myśl art. 331 § 2 Kode­ksu Postę­powa­nia Cywil­nego, nale­ży taki wnio­sek zło­żyć i go opła­cić) – w przy­pad­ku chę­ci doko­nania ape­lacji od nie­pra­womo­cne­go wyro­ku;
  • 60 zł za pró­bę dorę­cze­nia pozwu każde­mu z rodzi­ców przez komor­nika – w razie nie­ode­bra­nia pozwu (od listo­pada 2019);
  • 40 zł za doda­tko­wą proś­bę do komor­nika o usta­lenie adre­su zamie­szka­nia pozwa­nego, gdy nie uda się dostar­czyć pozwu.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół