Menu

Tag: biegly

Zmiana danych osobowych osoby transseksualnej

  • 600 zł za wnie­sie­nie pozwu o usta­lenie płci (opła­ta sta­ła i obo­wiąz­kowa) – patrz art. 26 ust. 1 pkt 3 Usta­wy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo­wych w spra­wach cywil­nych;
  • do 1000 zł za 1 bie­głe­go sądo­wego (cenę bada­nia wyzna­cza #bie­gły, może zażą­dać kwo­ty mniej­szej lub wię­kszej) – w histo­rii były spra­wy (rzad­ko), gdzie powo­ływa­no nawet 3 bie­głych;
  • 600 zł od ape­lacji w razie nie­pomyśl­nego wyro­ku;
  • 100 zł od dostar­cze­nia wyro­ku wraz z uza­sadnie­niem (mimo opcjo­nal­nego wygło­sze­nia uza­sadnie­nia na posiedze­niu, w myśl art. 331 § 2 Kode­ksu Postę­powa­nia Cywil­nego, nale­ży taki wnio­sek zło­żyć i go opła­cić) – w przy­pad­ku chę­ci doko­nania ape­lacji od nie­pra­womo­cne­go wyro­ku;
  • 60 zł za pró­bę dorę­cze­nia pozwu każde­mu z rodzi­ców przez komor­nika – w razie nie­ode­bra­nia pozwu (od listo­pada 2019);
  • 40 zł za doda­tko­wą proś­bę do komor­nika o usta­lenie adre­su zamie­szka­nia pozwa­nego, gdy nie uda się dostar­czyć pozwu.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół