Menu

Tag: tozsamosc-plciowa

Zmiana danych osobowych osoby transseksualnej

Po roz­poczę­ciu lecze­nia, zaj­ściu zmian w cie­le i spra­wdze­niu się oso­by leczo­nej w roli spo­łecz­nej pra­widło­wej ze wzglę­du na #toż­samość płcio­wą, oso­ba trans­seksu­alna może pod­jąć decy­zję o roz­poczę­ciu sta­ranie się o urzę­dowe uzna­nie jej za kobie­tę lub męż­czy­znę wraz z odzwier­cie­dle­niem tego faktu w dowodzie oso­bistym i innych doku­men­tach.

Do tego celu potrzeb­ne jest zło­żenie pozwu o usta­lenie w try­bie art. 189 kpc. prze­ciwko rodzi­com. Wyni­ka to z orze­cze­nia Sądu Naj­wyż­sze­go

Kodeks Postę­powa­nia Cywil­nego

Art. 189. Powód może żądać usta­lenia przez sąd istnie­nia lub nie­istnie­nia sto­sun­ku pra­wne­go lub pra­wa, gdy ma w tym inte­res pra­wny.

Przyczyny transseksualizmu

#Toż­samość płcio­wa dziec­ka (pło­du) kształ­tuje się w okre­sie oko­ło 3 mie­sią­ca życia pło­dowe­go. W tym cza­sie jeże­li wydzie­lana jest odpo­wie­dnio duża ilość #testo­ste­ronu – wykształ­ci się iden­tyfi­kacja płcio­wa męska, gdy testo­ste­ronu jest bardzo mało – żeń­ska, oraz gdy ilość testo­ste­ronu jest nie­wystar­cza­jąca – może powstać iden­tyfi­kacja płcio­wa męska, żeń­ska lub nie­binar­na.

Za fakt czy iden­tyfi­kacja płcio­wa będzie męska, żeń­ska lub nie­binar­na – odpo­wia­dają andro­geny, nie zaś estro­geny.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół