Menu

Tag: testosteron

Leczenie hormonalne mężczyzn

Jeże­li toż­samość płcio­wa i odrzu­cenie cia­ła utrzy­mują się w wie­ku 13–14 lat oraz potwie­rdzo­no u psy­cho­loga i psy­chia­try, że pacjent cier­pi na trans­seksu­alizm – nale­ży roz­począć lecze­nie hor­monal­ne u endo­kry­nolo­ga dzie­cię­cego. Zada­niem endo­kry­nolo­ga jest dobra­nie leków (głó­wnie #testo­ste­ronu i ago­nisty GnRH), tak, żeby pozio­my hor­monów w kolej­nych mie­sią­cach doj­rze­wania mia­ły pozio­my wła­ści­we dla doj­rze­wają­cych męż­czyzn w tym samym wie­ku i tak by trze­cio­rzę­dowe cechy płcio­we poja­wia­ły się we wła­ści­wym cza­sie. Zapo­bie­gnie to też roz­wojo­wi oste­opo­rozy.

Nie wol­no tutaj sto­sować zbyt małych dawek testo­ste­ronu, gdyż będzie to pro­wadzi­ło do oste­opo­rozy, ani zbyt dużych dawek, gdyż dopro­wadzi to do hir­suty­zmu u męż­czyzn, przed­wcze­sne­go łysie­nia oraz może też – w drodze kon­wer­sji testo­ste­ronu do estra­dio­lu – dopro­wadzić mię­dzy inny­mi do nie­pożą­danej gine­koma­stii oraz innych cho­rób (np. bardzo groź­nej cze­rwie­nicy). Innym dzia­łaniem nie­pożą­danym nadmier­nych pozio­mów testo­ste­ronu jest zaha­mowa­nie wzro­stu cia­ła. Poda­wanie testo­ste­ronu (w fizjo­logicz­nych dawkach) dopro­wadzi tak­że do powię­ksze­nia łech­tacz­ki (jest to dzia­łanie pożą­dane, uła­twia­jące póź­niej­szą ope­racyj­ną rekon­struk­cję narzą­dów płcio­wych).

Przyczyny transseksualizmu

#Toż­samość płcio­wa dziec­ka (pło­du) kształ­tuje się w okre­sie oko­ło 3 mie­sią­ca życia pło­dowe­go. W tym cza­sie jeże­li wydzie­lana jest odpo­wie­dnio duża ilość #testo­ste­ronu – wykształ­ci się iden­tyfi­kacja płcio­wa męska, gdy testo­ste­ronu jest bardzo mało – żeń­ska, oraz gdy ilość testo­ste­ronu jest nie­wystar­cza­jąca – może powstać iden­tyfi­kacja płcio­wa męska, żeń­ska lub nie­binar­na.

Za fakt czy iden­tyfi­kacja płcio­wa będzie męska, żeń­ska lub nie­binar­na – odpo­wia­dają andro­geny, nie zaś estro­geny.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół