Menu

Komplikacje spraw w związku z epidemią

Dotarły do nas sygnały, że sądy wysyłają zapyta­nia a właściwie zobowiąza­nia do podpisa­nia przez powodów i pozwa­nych w sprawie o korektę płci. Jedno z zobowiązań dotyczyło poda­nia numeru tele­fonu (a właściwie dwóch różnych) oraz stwierdze­nia czy posiada się łącze odpowiednie do odbycia roz­prawy zdalnie.

Co do zasady roz­prawy odbywają się w sądzie miejsca zamieszka­nia jednego z pozwa­nych (czyli tam gdzie złożyliśmy pozew), a w przy­padku gdy dojazd prze­kraczałby 50 km, sprawa może odbyć się w drodze «pomocy prawnej». Owa pomoc prawna polega na uruchomie­niu tele­konferen­cji w sądzie pobli­skim i trans­misji obrazu i wypowiedzi do sądu doce­lowego. Co ważne, aby sprawa odbyła się w drodze pomocy prawnej, należy o to wnieść we wniosku lub w pozwie i uzasadnić, ponieważ jedynie fakt długiej podróży, choroby lub kale­ctwa może uzasadniać skorzysta­nie z tego prawa. Na fakt choroby i kale­ctwa należy przed­stawić dowody. W przy­padku obłożnej choroby możliwe ponadto jest prze­słucha­nie świadka, powoda lub pozwa­nego w domu lub w szpitalu.

Nie­stety ostatnio znaleźliśmy w sieci zapyta­nie jednej z osób, która dostała nie­ty­powe zapyta­nie, które przed­stawiamy poniżej, wraz z przy­kła­dowymi odpowiedziami prowadzącymi do uniknięcia problemu odpowiedzial­ności za firmy trzecie (zoom, skype, inne) oraz własnego dostawcy inter­ne­towego, który w umowach gwarantuje łącze o prze­pusto­wości «do 2 MB/s» nie zaś łącze o prze­pusto­wości «minimum 2MB/s». Na to należy zwrócić szcze­gólną uwagę, bowiem, gdy nas roz­łączy, sprawa potoczy się dalej bez nas, tak jakbyśmy po prostu wyszli z budynku sądu bez uzasadnie­nia w czasie trwającej roz­prawy.

Sąd do powódki i rodziców

Ustalić stronami o poda­nie informa­cji czy strony wnoszą o prze­prowadze­nie roz­prawy w trybie wideo­konferen­cji, jeżeli tak to czy pełno­mocnicy, strony będą mieli możli­wość połącze­nia w trybie [wideo­konferen­cja‑]i, wskazując że dla lepszej jakości połącze­nia wskaza­ne byłoby aby pełno­mocnik ze swoim mandantem byli w jednym pomieszcze­niu, na jednym połącze­niu. Jeżeli strony, pełno­mocnicy i potencjalni świadkowie wyrażają zgodę i mają możli­wości techniczne do połącze­nia w trybie wideo­konferen­cji, do poda­nia ich adresów mai­lowych i numerów tele­fonów, wskaza­nia czy posiadają płynny dostęp do inter­netu, oraz sprzęt techniczny z kamerą inter­netową, mikro­fonem i głośnikiem. Poinformować, że jeżeli połącze­nie będzie prze­prowadza­ne na smartfonie to koniecznym jest poda­nie drugiego numeru tele­fonu celem skontaktowa­nia się tele­fonicznego przed połącze­niem. Nie­możliwym jest prze­prowadze­nie wideo­konferen­cji na jednym smartfonie, na którym byłaby i wideo­konferen­cji i połącze­nie tele­foniczne

Z naszej strony proponujemy odpowiedzieć pismem proce­sowym odpowiadającym na zapyta­nia sądu w jednej z poniższych wersji.

 1. W przy­padku gdy posiadasz 2 numery tele­fonu oraz smart­fona:
  Powódka do Sądu

  Jako powódka nie wnoszę i nie wnosiłam o prze­prowadze­nie sprawy w trybie wideo­konferen­cji. Nie jest dla mnie problemem dojechać do sądu Okrę­gowego w Radomiu i zeznawać na miejscu. Nie wyznaczyłam żadnego pełno­mocnika w mojej sprawie toteż nie jest możliwe podłącze­nie ich do wideo­konferen­cji. Co więcej posiadam łącze inter­ne­towe, którego parametry minimalne nie pozwalają na podłącze­nie mnie w trybie konferen­cji z zapewnie­niem, że nie zostanę roz­łą­czona podczas wideo­konferen­cji, bowiem operator nie gwarantuje mi dostęp­ności łącza w wymiarze czasu 100% w skali roku, jak również nie gwarantuje minimalnego trans­feru a jedynie maksymalny, który ma war­tość deklaracyjną, nie zaś gwarantowaną. Nie­wyklu­czone także jest, że na komputerze / smartfonie* posiadam wirusy, które mogą doprowadzić do kradzieży mojej tożsa­mości w momencie okaza­nia do kamery danych z dowodu osobistego lub karty płatniczej. Nie jestem gotowa ponieść tego ryzyka oraz nie posiadam odpowiedniej wiedzy technicznej, aby zapewnić, że mój system operacyjny jest w 100% wolny od szkodliwego oprogramowa­nia.

  Jak już wspomniałam, nie posiadam płynnego dostępu do inter­netu. Zdarzają się zerwa­nia połącze­nia oraz chwile, gdy nie mogę oglądać filmów online. Nie jestem w sta­nie zagwarantować, że podczas roz­prawy trans­misja się nie zawiesi lub nie prze­rwie.

  *) Zależnie co posiadasz, usuń odpowiedni wyraz.

 2. W przy­padku, gdy smart­fona nie posiadasz:
  Powódka do Sądu

  Nie posiadam w moim komputerze mikro­fonu, ani kamery inter­ne­towej, co uniemożliwia prze­prowadze­nie wideo­konferen­cji. Nie posiadam smart­fona. Nie ustanawiałam żadnego pełno­mocnika w moje miejsce, toteż nie rozumiem pyta­nia, jednak nie mogę przy­chylić się do wspomnia­nego zarządze­nia z powodu, że ja sama nie mogę odbyć wideo­konferen­cji.

 3. W przy­padku, gdy smart­fona posiadasz, ale nie posiadasz drugiego numeru (nie polegaj na numerze osoby trzeciej, to nie twój numer tele­fonu!):
  Powódka do Sądu

  Posiadam jedynie jednego smart­fona. Operator tele­komunikacyjny nie gwarantuje mi minimalnego trans­feru. Podczas jego używa­nia wielo­krotnie trans­misja ulegała prze­rwa­niu lub zawiesze­niu w losowych momentach, toteż nie mogę odpowiadać za ewentualne prze­rwa­nie lub zawiesze­nie wideo­konferen­cji. Nie zgłaszałam pełno­mocnika do mojej sprawy, toteż nie rozumiem pyta­nia. Nie posiadam drugiego numeru tele­fonu, który umożliwiłby roz­mowę podczas uruchamia­nia wideo­konferen­cji.

Udzielając jednej z powyższych odpowiedzi zdejmujesz z siebie ryzyka:

 • że sąd się nie dodz­woni do Ciebie lub też Ty nie dodzwonisz się do sądu (drugi przy­padek nie należy do rzad­kości);
 • że tele­konferen­cja zosta­nie prze­rwa­na w którymkolwiek miejscu;
 • że dane z dowodu osobistego pokazywa­ne do kamery zostaną wykra­dzione przez złośliwe oprogramowa­nie (warto tutaj też prze­czytać poli­tykę prywat­ności Google i Andro­ida, jeżeli masz smart­fona z Andro­idem);
 • że zarzucą Ci nie­stawie­nie się na roz­prawie, obecnie wiele rzeczy odbywa się w oparciu o roz­porządze­nia, gdzie wymaga­ne jest wpisa­nie prze­pisu do ustawy, aby był ważny; jeżeli więc kiedyś okaże się, że sprawę tą będzie chciał ktoś podważyć z powodów proceduralnych, jeżeli pojawisz się w sądzie, sta­nie się to praktycznie nie­możliwe.

Aby nie dopuścić do dalszego przed­łuża­nia twojej sprawy zadawa­niem przez sąd kolejnych pytań, warto na koniec dopisać:

Powódka do Sądu

Nie wnosiłam i nie wnoszę o nic więcej poza tym co zawarłam w pozwie, proszę o nie­zwłoczne wyznacze­nie terminu posiedze­nia w mojej sprawie.

Odpowiedzi udzielasz oczywiście w formie gramatycznej, którą preferujesz (i która zazwyczaj jest zgodna z twoją identyfika­cją płciową) w formie pisemnej, listem pole­conym z potwierdze­niem odbioru. Na potwierdze­niu odbioru należy napisać co zawiera list, np. «odpowiedź na pismo w sprawie prze­prowadze­nia wideo­konferen­cji + wniosek o wyznacze­nie terminu posiedze­nia».

Na koniec dodamy: nie masz w naszym kraju obowiązku posiada­nia tele­fonu ani dostępu do inter­netu. Co więcej usługi te są płatne i podlegają fir­mowym regulaminom. W Polsce obowiązek posiada­nia tele­fonu mają przy­chodnie i lekarze (wynika to ze zmian prawa wprowa­dzonych «ustawą covidową»).

Prze­ciętny obywatel nie będący lekarzem nie musi posiadać numeru tele­fonu, toteż nie należy go podawać, aby zapewnić sobie, że każda koresponden­cja trafi na nasz adres zamieszka­nia lub do skrytki pocz­towej (odbiór wymaga własnoręcznego podpisu).

Pamiętaj też o tym, że to co prze­ślesz do inter­netu, może tam zostać już na wiecz­ność. Możesz żałować w przy­sz­łości zeznawa­nia pod swoim nazwiskiem i datą urodze­nia, że jesteś osobą trans­seksualną. To co robisz na Andro­idzie podlega tzw. profilo­wa­niu. Jeżeli musisz odbyć tele­konferen­cję w takich sprawach rób to:

 • przez połącze­nie szyfrowa­ne end­‑to­‑end – tylko taki typ szyfrowa­nia gwarantuje nie­odszyfrowa­nie wiado­mości po drodze (oprogramowa­nie: Signal, Wire.com),
 • ze świeżo zainstalowa­nego Linuxa lub też Linuxa Live (dowolna dystrybu­cja, polecamy tutaj pochodne Debia­na, typu Ubuntu, Xubuntu itp.).
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół