Menu

Komplikacje spraw w związku z epidemią

Dotar­ły do nas sygna­ły, że sądy wysy­łają zapy­tania a wła­ści­wie zobo­wią­zania do pod­pisa­nia przez powo­dów i pozwa­nych w spra­wie o kore­ktę płci. Jedno z zobo­wią­zań doty­czy­ło poda­nia nume­ru tele­fonu (a wła­ści­wie dwóch różnych) oraz stwie­rdze­nia czy posia­da się łącze odpo­wie­dnie do odby­cia roz­pra­wy zdal­nie.

Co do zasa­dy roz­pra­wy odby­wają się w sądzie miej­sca zamie­szka­nia jedne­go z pozwa­nych (czy­li tam gdzie zło­żyli­śmy pozew), a w przy­pad­ku gdy dojazd prze­kra­czał­by 50 km, spra­wa może odbyć się w drodze «pomo­cy pra­wnej». Owa pomoc pra­wna pole­ga na uru­cho­mie­niu tele­kon­feren­cji w sądzie pobli­skim i trans­misji obra­zu i wypo­wiedzi do sądu doce­lowe­go. Co ważne, aby spra­wa odby­ła się w drodze pomo­cy pra­wnej, nale­ży o to wnieść we wnio­sku lub w pozwie i uza­sadnić, ponie­waż jedy­nie fakt dłu­giej podró­ży, cho­roby lub kalec­twa może uza­sadniać sko­rzy­sta­nie z tego pra­wa. Na fakt cho­roby i kalec­twa nale­ży przed­sta­wić dowo­dy. W przy­pad­ku obło­żnej cho­roby możli­we ponad­to jest prze­słu­cha­nie świad­ka, powo­da lub pozwa­nego w domu lub w szpi­talu.

Nie­ste­ty ostat­nio zna­leźli­śmy w sie­ci zapy­tanie jednej z osób, któ­ra dosta­ła nie­typo­we zapy­tanie, któ­re przed­sta­wia­my poni­żej, wraz z przy­kła­dowy­mi odpo­wiedzia­mi pro­wadzą­cymi do uni­knię­cia pro­ble­mu odpo­wiedzial­ności za fir­my trze­cie (zoom, sky­pe, inne) oraz wła­sne­go dosta­wcy inter­neto­wego, któ­ry w umo­wach gwa­ran­tuje łącze o prze­pusto­wości «do 2 MB/s» nie zaś łącze o prze­pusto­wości «mini­mum 2MB/s». Na to nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę, bowiem, gdy nas roz­łączy, spra­wa poto­czy się dalej bez nas, tak jak­byśmy po pro­stu wyszli z budyn­ku sądu bez uza­sadnie­nia w cza­sie trwa­jącej roz­pra­wy.

Sąd do powód­ki i rodzi­ców

Usta­lić stro­nami o poda­nie infor­macji czy stro­ny wno­szą o prze­pro­wadze­nie roz­pra­wy w try­bie wideo­kon­feren­cji, jeże­li tak to czy peł­nomo­cni­cy, stro­ny będą mie­li możli­wość połą­cze­nia w try­bie [wideo­kon­feren­cja‑]i, wska­zując że dla lepszej jako­ści połą­cze­nia wska­zane było­by aby peł­nomo­cnik ze swoim man­dan­tem byli w jednym pomie­szcze­niu, na jednym połą­cze­niu. Jeże­li stro­ny, peł­nomo­cni­cy i poten­cjal­ni świad­kowie wyra­żają zgo­dę i mają możli­wości tech­nicz­ne do połą­cze­nia w try­bie wideo­kon­feren­cji, do poda­nia ich adre­sów mailo­wych i nume­rów tele­fonów, wska­zania czy posia­dają płyn­ny dostęp do inter­netu, oraz sprzęt tech­nicz­ny z kame­rą inter­neto­wą, mikro­fonem i gło­śni­kiem. Poinfor­mować, że jeże­li połą­cze­nie będzie prze­pro­wadza­ne na smart­fonie to koniecz­nym jest poda­nie dru­gie­go nume­ru tele­fonu celem skon­takto­wania się tele­fonicz­nego przed połą­cze­niem. Nie­możli­wym jest prze­pro­wadze­nie wideo­kon­feren­cji na jednym smart­fonie, na któ­rym była­by i wideo­kon­feren­cji i połą­cze­nie tele­fonicz­ne

Z naszej stro­ny pro­ponu­jemy odpo­wiedzieć pismem pro­ceso­wym odpo­wia­dają­cym na zapy­tania sądu w jednej z poniż­szych wer­sji.

 1. W przy­pad­ku gdy posia­dasz 2 nume­ry tele­fonu oraz smart­fona:
  Powód­ka do Sądu

  Jako powód­ka nie wno­szę i nie wno­siłam o prze­pro­wadze­nie spra­wy w try­bie wideo­kon­feren­cji. Nie jest dla mnie pro­ble­mem doje­chać do sądu Okrę­gowe­go w Rado­miu i zezna­wać na miej­scu. Nie wyzna­czy­łam żadne­go peł­nomo­cni­ka w mojej spra­wie toteż nie jest możli­we podłą­cze­nie ich do wideo­kon­feren­cji. Co wię­cej posia­dam łącze inter­neto­we, któ­rego para­metry mini­mal­ne nie pozwa­lają na podłą­cze­nie mnie w try­bie kon­feren­cji z zape­wnie­niem, że nie zosta­nę roz­łączo­na pod­czas wideo­kon­feren­cji, bowiem ope­rator nie gwa­ran­tuje mi dostę­pno­ści łącza w wymia­rze cza­su 100% w ska­li roku, jak również nie gwa­ran­tuje mini­mal­nego trans­feru a jedy­nie maksy­mal­ny, któ­ry ma wartość dekla­racyj­ną, nie zaś gwa­ran­towa­ną. Nie­wyklu­czo­ne tak­że jest, że na kom­pute­rze / smart­fonie* posia­dam wiru­sy, któ­re mogą dopro­wadzić do kradzie­ży mojej toż­samo­ści w momen­cie oka­zania do kame­ry danych z dowo­du oso­biste­go lub karty płat­niczej. Nie jestem goto­wa ponieść tego ryzy­ka oraz nie posia­dam odpo­wie­dniej wiedzy tech­nicz­nej, aby zape­wnić, że mój system ope­racyj­ny jest w 100% wol­ny od szko­dli­wego opro­gra­mowa­nia.

  Jak już wspo­mnia­łam, nie posia­dam płyn­nego dostę­pu do inter­netu. Zda­rza­ją się zerwa­nia połą­cze­nia oraz chwi­le, gdy nie mogę oglą­dać fil­mów onli­ne. Nie jestem w sta­nie zagwa­ran­tować, że pod­czas roz­pra­wy trans­misja się nie zawie­si lub nie prze­rwie.

  *) Zale­żnie co posia­dasz, usuń odpo­wie­dni wyraz.

 2. W przy­pad­ku, gdy smart­fona nie posia­dasz:
  Powód­ka do Sądu

  Nie posia­dam w moim kom­pute­rze mikro­fonu, ani kame­ry inter­neto­wej, co unie­możli­wia prze­pro­wadze­nie wideo­kon­feren­cji. Nie posia­dam smart­fona. Nie usta­nawia­łam żadne­go peł­nomo­cni­ka w moje miej­sce, toteż nie rozu­miem pyta­nia, jednak nie mogę przy­chy­lić się do wspo­mnia­nego zarzą­dze­nia z powo­du, że ja sama nie mogę odbyć wideo­kon­feren­cji.

 3. W przy­pad­ku, gdy smart­fona posia­dasz, ale nie posia­dasz dru­gie­go nume­ru (nie pole­gaj na nume­rze oso­by trze­ciej, to nie twój numer tele­fonu!):
  Powód­ka do Sądu

  Posia­dam jedy­nie jedne­go smart­fona. Ope­rator tele­komu­nika­cyj­ny nie gwa­ran­tuje mi mini­mal­nego trans­feru. Pod­czas jego uży­wania wie­lokrot­nie trans­misja ule­gała prze­rwa­niu lub zawie­sze­niu w loso­wych momen­tach, toteż nie mogę odpo­wia­dać za ewen­tualne prze­rwa­nie lub zawie­sze­nie wideo­kon­feren­cji. Nie zgła­sza­łam peł­nomo­cni­ka do mojej spra­wy, toteż nie rozu­miem pyta­nia. Nie posia­dam dru­gie­go nume­ru tele­fonu, któ­ry umo­żli­wił­by roz­mowę pod­czas uru­cha­mia­nia wideo­kon­feren­cji.

Udzie­lając jednej z powyż­szych odpo­wiedzi zdej­mujesz z sie­bie ryzy­ka:

 • że sąd się nie dodzwo­ni do Cie­bie lub też Ty nie dodzwo­nisz się do sądu (dru­gi przy­padek nie nale­ży do rzad­kości);
 • że tele­kon­feren­cja zosta­nie prze­rwa­na w któ­rym­kolwiek miej­scu;
 • że dane z dowo­du oso­biste­go poka­zywa­ne do kame­ry zosta­ną wykradzio­ne przez zło­śli­we opro­gra­mowa­nie (warto tutaj też prze­czy­tać poli­tykę pry­wat­ności Google i Andro­ida, jeże­li masz smart­fona z Andro­idem);
 • że zarzu­cą Ci nie­sta­wie­nie się na roz­pra­wie, obe­cnie wie­le rze­czy odby­wa się w opar­ciu o roz­porzą­dze­nia, gdzie wyma­gane jest wpi­sanie prze­pisu do usta­wy, aby był ważny; jeże­li więc kie­dyś oka­że się, że spra­wę tą będzie chciał ktoś podwa­żyć z powo­dów pro­cedu­ral­nych, jeże­li poja­wisz się w sądzie, sta­nie się to pra­ktycz­nie nie­możli­we.

Aby nie dopu­ścić do dal­sze­go przed­łuża­nia two­jej spra­wy zada­waniem przez sąd kolej­nych pytań, warto na koniec dopi­sać:

Powód­ka do Sądu

Nie wno­siłam i nie wno­szę o nic wię­cej poza tym co zawar­łam w pozwie, pro­szę o nie­zwłocz­ne wyzna­cze­nie ter­minu posiedze­nia w mojej spra­wie.

Odpo­wiedzi udzie­lasz oczy­wiście w for­mie gra­matycz­nej, któ­rą pre­feru­jesz (i któ­ra zazwy­czaj jest zgo­dna z two­ją iden­tyfi­kacją płcio­wą) w for­mie pise­mnej, listem pole­conym z potwie­rdze­niem odbio­ru. Na potwie­rdze­niu odbio­ru nale­ży napi­sać co zawie­ra list, np. «odpo­wiedź na pismo w spra­wie prze­pro­wadze­nia wideo­kon­feren­cji + wnio­sek o wyzna­cze­nie ter­minu posiedze­nia».

Na koniec doda­my: nie masz w naszym kra­ju obo­wiąz­ku posia­dania tele­fonu ani dostę­pu do inter­netu. Co wię­cej usłu­gi te są płat­ne i podle­gają fir­mowym regu­lami­nom. W Pol­sce obo­wią­zek posia­dania tele­fonu mają przy­cho­dnie i leka­rze (wyni­ka to ze zmian pra­wa wpro­wadzo­nych «usta­wą covi­dową»).

Prze­cięt­ny oby­watel nie będą­cy leka­rzem nie musi posia­dać nume­ru tele­fonu, toteż nie nale­ży go poda­wać, aby zape­wnić sobie, że każda kore­spon­den­cja tra­fi na nasz adres zamie­szka­nia lub do skry­tki pocz­towej (odbiór wyma­ga wła­sno­ręcz­nego pod­pisu).

Pamię­taj też o tym, że to co prze­ślesz do inter­netu, może tam zostać już na wiecz­ność. Możesz żało­wać w przy­szło­ści zezna­wania pod swoim nazwi­skiem i datą urodze­nia, że jesteś oso­bą trans­seksu­alną. To co robisz na Andro­idzie podle­ga tzw. pro­filo­waniu. Jeże­li musisz odbyć tele­kon­feren­cję w takich spra­wach rób to:

 • przez połą­cze­nie szy­fro­wane end­‑to­‑end – tyl­ko taki typ szy­fro­wania gwa­ran­tuje nie­odszy­fro­wanie wia­domo­ści po drodze (opro­gra­mowa­nie: Signal, Wire.com),
 • ze świe­żo zainsta­lowa­nego Linu­xa lub też Linu­xa Live (dowol­na dys­try­bucja, pole­camy tutaj pocho­dne Debia­na, typu Ubun­tu, Xubun­tu itp.).
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół