Menu

Leki stosowane w leczeniu transseksualizmu u kobiet

Arty­kuł ten nie ma na celu nama­wia­nia niko­go do lecze­nia się na wła­sną rękę. Celem arty­kułu jest uświa­domie­nie pacjen­tkom i ich leka­rzom istnie­nia różnych leków, z któ­rych część nie jest zna­na endo­kry­nolo­gom oraz seksu­olo­gom, bowiem część z tych leków dopu­szczo­no w Pol­sce do obro­tu w roku 2018, czy­li sto­sun­kowo nie­dawno, gdy za gra­nicą #lecze­nie tymi leka­mi sta­ło się stan­dardem. Dla czę­ści leków doko­nano poró­wna­nia czę­stych dzia­łań nie­pożą­danych. Wła­ści­wym dzia­łaniem jest poro­zma­wia­nie z leka­rzem o kon­kret­nym leku i omó­wie­nie jego wad i zalet w kon­kret­nym przy­pad­ku. Lekarz lek dobie­ra indy­widu­alnie do potrzeb pacjen­tki oraz wyni­ków labo­rato­ryj­nych i innych badań, sta­rając się przy tym nie zaszkodzić. Nie­któ­rzy ludzie mają aler­gie lub nad­wra­żli­wość na nie­któ­re far­maceuty­ki i lekarz wte­dy może odmó­wić prze­pisa­nia leku, któ­ry podej­rze­wa, że wywo­ła podob­ne sku­tki.

Przed zasto­sowa­niem jakie­goko­lwiek leku – skon­sul­tuj się z leka­rzem i obo­wiąz­kowo zapo­znaj się ze wszys­tki­mi infor­macja­mi zawa­rty­mi w ulot­ce. Nale­ży przy tym pamię­tać, że nie ma leków zatwie­rdzo­nych do lecze­nia trans­seksu­ali­zmu. Pod­czas lecze­nia trans­seksu­ali­zmu lekarz uży­wa leków, któ­re przy­noszą pożą­dane efe­kty, jednak #leki te zosta­ły opra­cowa­ne zazwy­czaj do lecze­nia innych cho­rób, m.in.: meno­pauzy, raka i prze­rostu pro­sta­ty, nadmier­nego popę­du płcio­wego, przed­wcze­sne­go doj­rze­wania płcio­wego. Toteż lekarz może zasto­sować inne dawki niż opi­sano w ulot­ce. Leka­rzem odpo­wie­dnim do lecze­nia hor­monal­nego w przy­pad­ku nie­let­nich jest endo­kry­nolog dzie­cię­cy, zaś w przy­pad­ku doro­słych – inter­nista o spe­cja­liza­cji endo­kry­nolog. Tyl­ko w osta­tecz­ności leki i ich dawki może dobie­rać seksu­olog.

Poza zale­cenia­mi wyda­nymi przez leka­rza, co do zasa­dy, leki sto­suje się w pozo­sta­łych aspe­ktach zgo­dnie z zale­cenia­mi zapi­sany­mi w ulot­ce. Jeże­li w ulot­ce jest napi­sane, że pewne spo­soby przyj­mowa­nia leku mogą dopro­wadzić do kon­kret­nych następstw (uda­ru, raka, ryzy­ka śmier­ci), nale­ży popro­sić leka­rza o zapi­sanie takie­go postę­powa­nia na kart­ce, popro­sze­nie o jego pie­czą­tkę i pod­pis oraz pie­czą­tkę pora­dni, w któ­rej przyj­muje oraz doda­tko­wo zale­cane jest skon­sul­tować się z innym leka­rzem, czy takie postę­powa­nie jest bez­piecz­ne i pra­widło­we. Leki, jeże­li można je przyj­mować na 2 spo­soby, mają poda­ne 2 spo­soby przyj­mowa­nia w ulot­ce, czę­sto z różnym spo­sobem dawko­wania. Nie nale­ży ekspe­rymen­tować ze zmia­ną dro­gi poda­wania leku, gdy lekarz tego wyraź­nie i na piśmie nie wska­zał.

Co do zasa­dy:

 • iniek­cje domię­śnio­we (i.m., intra muscu­lar) przyj­muje się domię­śnio­wo we wska­zany mię­sień w ulot­ce, nie wol­no ich przyj­mować pod­skór­nie lub śród­skór­nie;
 • iniek­cje pod­skór­ne przyj­muje się pły­tko ści­śle według opi­su w ulot­ce, nie wol­no poda­wać ich dożyl­nie;
 • table­tki powle­kane (p.o., per oral) przyj­muje się poły­kając je;
 • table­tki pod­języ­kowe (s.l., sublin­gual) umie­szcza się pod języ­kiem i cze­ka aż się wchło­ną, śli­ny się nie poły­ka;
 • kapsu­łki poły­ka się bez roz­gry­zania;
 • syste­my trans­der­mal­ne (żele, aerozo­le, pla­stry) przyj­muje się na skó­rę według opi­su z ulo­tki, nie na bło­ny ślu­zowe,
 • czop­ki przyj­muje się doodbyt­niczo.

Wyko­nując iniek­cję na wła­sną odpo­wiedzial­ność (zamiast przez pie­lęgniar­kę w podmio­cie lecz­niczym – zale­cane), nale­ży zapy­tać się leka­rza, jak nale­ży ją wyko­nać pra­widło­wo oraz zapy­tać się jakiej strzy­kawki i jakiej igły użyć (infor­macje te zapisz). Nale­ży zasto­sować się do zale­ceń leka­rza, gdyż tyl­ko on pono­si odpo­wiedzial­ność za możli­we nie­wła­ści­we lecze­nie. To co zro­bisz wbrew zale­ceniom leka­rza, jest jedy­nie two­ją odpo­wiedzial­nością.


Leki sto­sowa­ne w lecze­niu trans­seksu­ali­zmu u kobiet dzie­lą się na nastę­pują­ce kate­gorie:

 • estro­geny – sto­sowa­ne doży­wot­nio,
 • pro­gesta­geny – sto­sowa­ne opcjo­nal­nie,
 • #blo­kery dzia­łania testo­ste­ronu – sto­sowa­ne do cza­su usu­nię­cia gonad,
 • blo­kery kon­wer­sji testo­ste­ronu do dihy­dro­testo­ste­ronu (sto­sowa­ne przy łysie­niu, nad­wra­żli­wości na andro­geny, powię­ksze­niu pro­sta­ty).

Estro­geny

Wśród estro­genów sto­sowa­ne są obe­cnie głó­wnie pre­para­ty natu­ral­nego estro­genu. Bywa, że prze­pisy­wane są też pre­para­ty z ety­nylo­estra­dio­lem, któ­ry ma wię­cej dzia­łań nie­pożą­danych niż bio­iden­tycz­ny #estra­diol. Poda­wanie estra­dio­lu ma na celu wyró­wna­nie pozio­mu tej sub­stan­cji w orga­nizmie do warto­ści odpo­wia­dają­cym kobie­tom oraz, w następ­stwie podnie­sie­nia jego stę­żenia, roz­wój żeń­skich cech płcio­wych. Estra­diol w nor­mal­nych dawkach, odzwier­cie­dla­jących ilo­ści wydzie­lane w orga­nizmie kobie­ty poza momen­tem owu­lacji wraz z sil­nym pro­gesta­genem powo­duje doda­tko­wo zablo­kowa­nie przy­sad­ki mózgo­wej w osi pod­wzgó­rze­‑przy­sad­ka­‑jądra, co pro­wadzi do hamo­wania wydzie­lania testo­ste­ronu i spa­dek stę­żenia tego hor­monu do norm typo­wych dla kobiet lub warto­ści niż­szej.

Estra­diol trans­der­mal­ny

Divigel, estradiol w żelu

Jest to for­ma estra­dio­lu przyj­mowa­na przez skó­rę o naj­mniej­szej ilo­ści dzia­łań nie­pożą­danych, dobrej bio­dostę­pno­ści oraz pozwa­lają­ca u dużej czę­ści kobiet uzy­skać pożą­dane stę­żenia estra­dio­lu we krwi. Jedną z form estra­dio­lu jest żel. Poda­nie leku pole­ga na wsma­rowa­niu go w spo­sób poda­ny w ulot­ce, naj­czę­ściej w udo oraz pocze­kaniu na wchło­nię­cie się pre­para­tu.

W Pol­sce dostę­pne są 2 leki z tej kate­gorii:

 • Divi­gel 0,1%, 28 sasze­tek 0.5 g; każda sasze­tka zawie­ra 0.5 mg estra­dio­lu;
 • Divi­gel 0,1%, 28 sasze­tek 1 g; każda sasze­tka zawie­ra 1 mg estra­dio­lu.

Oprócz żelu dostę­pny jest też aerozol. Pod warun­kiem pra­widło­wego sto­sowa­nia lek ten jest poró­wny­wal­nie bez­piecz­ny, jak pre­para­ty w żelu. Poda­nie pole­ga na poje­dyn­czym naci­śnię­ciu pomp­ki aerozo­lu, co spo­wodu­je poda­nie jednej dawki na skó­rę. Szyb­ko się wchła­nia. W Pol­sce dostę­pny jest tyl­ko jeden pre­parat: Len­zet­to 1.53 mg/dawkę. Każda dawka zawie­ra 1.53 mg estra­dio­lu w posta­ci pół­wodzia­nu.

Postać trans­der­mal­na to tak­że pla­stry. Pla­stry przez sto­sun­kowo mała powierzch­nię oraz fakt poce­nia się latem, nie są pole­cane ponie­waż, gdy pacjen­tka zde­cydu­je się na taką for­mę tera­pii, może doświad­czyć latem w upal­ne dni odkle­jania się pla­stra, któ­ry po pono­wnym przy­kle­jeniu nie jest już tak sku­tecz­ny jak przy pier­wszym przy­kle­jeniu. Gdy pla­ster odklei się całko­wicie pod wpły­wem potu bywa, że nie da się go przy­kleić pono­wnie. Taką tera­pię zde­cydo­wanie cięż­ko jest kon­tynu­ować. Pla­stry powol­nie uwal­nia­ją estra­diol i nie jest rzad­kim zja­wiskiem prze­pisy­wanie przez leka­rzy kil­ku pla­strów do nakle­jenia jedno­cze­śnie. Raz przy­kle­jone pla­stry star­cza­ją na kil­ka dni. Pla­ster po odkle­jeniu pozo­sta­wia część kle­ju na skó­rze, co powo­duje powsta­wanie bru­dnych śla­dów – do tego kle­ju przy­cze­pia się kurz, któ­ry powo­duje powsta­wanie bru­dnej pla­my w miej­scu przy­kle­jenia.

W Pol­sce dostę­pne są nastę­pują­ce leki z estra­dio­lem w posta­ci pla­strów:

 • Systen 25, 50 oraz 100; pla­stry te zawie­rają odpo­wie­dnio 1.6, 3.2 oraz 6.4 mg estra­dio­lu i uwal­nia­ją w 25, 50 i 100 μg estra­dio­lu na dobę;
 • Cli­mara 50; pla­stry zawie­rają­ce 3.8 mg estra­dio­lu, któ­re uwal­nia­ją 50 μg estra­dio­lu na dobę.

Z trans­der­mal­nych spo­sobów poda­nia pole­cany jest żel lub aerozol, gdy potrzeb­ne jest pewne dostar­cze­nie estra­dio­lu tą dro­gą.

Estro­gen w table­tkach

Estradiol w tabletkach

Innym spo­sobem przyj­mowa­nia estra­dio­lu są table­tki. Table­tki mogą zawie­rać estra­diol natu­ral­ny, ety­nylo­estra­diol lub sub­stan­cje pochodze­nia natu­ral­nego, nie­iden­tycz­ne z potrzeb­nymi ludz­kie­mu orga­nizmo­wi. Gene­ral­nie table­tki mają tą wadę, że muszą przejść przez układ pokar­mowy włącz­nie z wątro­bą, gdzie są w wię­kszo­ści meta­boli­zowa­ne. Table­tki zawie­rają zazwy­czaj 2 mg estra­dio­lu, jednak tyl­ko 0.1–0.2 mg (100–200 μg) przy­swa­ja się do krwio­bie­gu. Pod­czas przej­ścia przez wątro­bę oko­ło 90% prze­kształ­cana jest w estron. Estron podej­rze­wa się o proza­krze­powe dzia­łanie. Ta for­ma estra­dio­lu podno­si zna­czą­co również poziom SHGB (glo­buli­ny wią­żącej hor­mony płcio­we). #SHGB zali­cza­ny jest do czyn­ników zapal­nych (podob­nie jak CRP), co również w dużych jej stę­żeniach ma nie­korzyst­ny wpływ na orga­nizm. Powsta­jący estron też podej­rze­wa się o hamu­jące dzia­łanie na gru­czoł pier­sio­wy. Zale­tą estro­nu jest to, że orga­nizm może prze­kształ­cić go w estra­diol i przez to pozio­my estra­dio­lu w tra­kcie dnia są sta­bil­niej­sze (mniej­sze waha­nia). Ten spo­sób poda­wania estro­genów nie nale­ży ani do opty­mal­nych ani do bez­piecz­nych.

Leka­mi zawie­rają­cymi estro­geny są też table­tki anty­kon­cepcyj­ne. Zawie­rają one ety­nylo­estra­diol oraz pro­gesta­gen. Ze wzglę­du, że 1 table­tka anty­kon­cepcyj­na to zazwy­czaj za mało żeby hor­mon LH, sty­mulu­jący jądra, spadł do zera oraz fakt, że leki te mają proza­krze­powe dzia­łanie, odradza­ne są w lecze­niu trans­seksu­ali­zmu i inter­seksu­ali­zmu. Proza­krze­powe dzia­łanie ety­nylo­estra­dio­lu jest wię­ksze niż estra­dio­lu. Ety­nylo­estra­diol nie może być prze­kształ­cony w estron, stąd też pra­wdo­podob­nym mecha­nizmem proza­krze­powe­go dzia­łania jest w mniej­szym sto­pniu dzia­łanie estro­gen­ne, zaś w dużym sto­pniu pro­mowa­nie wydzie­lania czyn­ników zapal­nych (SHGB, CRP, pro­sta­glan­dyny) na prze­strze­ni bardzo dłu­gie­go cza­su – lecze­nie trans­seksu­ali­zmu i wie­lu warian­tów inter­seksu­alno­ści jest doży­wot­nie. Table­tki zawie­rają­ce ety­nylo­estra­diol mają wię­kszy poten­cjał wywo­ływa­nia zakrze­pów, zawa­łów ser­ca, uda­rów i zato­rowo­ści niż table­tki zawie­rają­ce estra­diol bio­iden­tycz­ny.

Estro­gen w table­tkach – w każdej posta­ci – odradza­ny jest oso­bom palą­cym papie­rosy (doda­tko­wy czyn­nik proza­krze­powy). Odradza­ny jest tak­że oso­bom piją­cym alko­hol lub mają­cym już cho­roby ukła­du krą­żenia i wątro­by.

Pre­para­tami dostę­pny­mi w Pol­sce są:

 • Estro­fem mite 1 mg; krą­żek z kalen­darzem zawie­rają­cy 28 table­tek z 1 mili­gra­mem estra­dio­lu;
 • Estro­fem 2mg; zawie­ra 28 table­tek zawie­rają­cych estra­diol w posta­ci pół­wodzia­nu;
 • Syn­di‑35, Dia­ne‑35 oraz inne gene­ryki zawie­rają­ce 35 μg ety­nylo­estra­dio­lu oraz 2 mg octa­nu cypro­tero­nu (sil­ny pro­gesta­gen).

Estro­gen w zastrzy­kach

Estrogen w zastrzykach

Estro­gen w zastrzy­kach jest sku­tecz­nym i w mia­rę bez­piecz­nym spo­sobem przyj­mowa­nia estra­dio­lu, gdy pla­nowa­na jest tera­pia bez uży­cia anty­andro­genów i pro­gesta­genów. Ważnym warun­kiem bez­pie­czeń­stwa tera­pii jest umie­jęt­ność robie­nia zastrzy­ków w udo. Nie nale­ży samodziel­nie robić zastrzy­ków w pośla­dek, gdyż jest to nie­bez­piecz­ne w samodziel­nym wyko­naniu. Bez­piecz­nym spo­sobem poda­nia w pośla­dek będzie wyko­nanie zastrzy­ku przez inną wytre­nowa­ną w tym celu oso­bę (np. pie­lęgniar­kę, ale może to być też part­ner, po odpo­wie­dnim prze­szko­leniu). Ten spo­sób poda­nie nie­ste­ty, jak wszys­tkie zastrzy­ki, wią­że się z bólem w cza­sie poda­nia i możli­wym bólem po poda­niu. Ponie­waż tera­pia jest doży­wot­nia, zaś zastrzy­ki zale­żnie od potrzeb orga­nizmu (decy­dują wyni­ki badań), trze­ba robić co 3 do 7 dni (wale­rian estra­dio­lu) lub co maksy­mal­nie 14 dni (cypio­nat estra­dio­lu) oraz przez fakt, że ta meto­da daje duże warto­ści prze­wyż­sza­jące fizjo­logicz­ne w pier­wsze 2 dni po poda­niu, po orchi­dekto­mii nale­ży powa­żnie roz­ważyć przej­ście na pre­para­ty w żelu lub aerozo­lu.

W Pol­sce dostę­pny jest pre­parat Gyno­dian, jednak ze wzglę­du na dzia­łanie andro­gen­ne zawa­rte­go tam dru­gie­go skła­dni­ka (DHEA pod nazwą pra­ste­ron) nie znaj­duje on zasto­sowa­nia w lecze­niu trans­seksu­ali­zmu. Wię­kszość osób, któ­re mają prze­pisa­ną taką tera­pię przez leka­rza, na rece­pcie mają prze­pisa­ny Neofol­lin, po któ­ry jeż­dżą do Czech (w Pol­sce nie da się legal­nie spro­wadzić leku kurie­rem od 2016 roku, nawet dla sie­bie).

Estro­gen w implan­tach

Istnie­ją w innych kra­jach leki zawie­rają­ce estra­diol w implan­tach. Lecze­nie takim lekiem pole­ga na wszy­ciu na okres 3–12 mie­się­cy implan­tów (gra­nulek) sto­pnio­wo uwal­nia­jących estra­diol.

Wady tera­pii:

 • w razie wszy­cia zbyt dużej dawki lub potrze­by odsta­wie­nia estro­genu, wyma­gany jest zabieg chi­rur­gii mało­inwa­zyj­nej (roz­cię­cie w miej­scu poda­nia i wydo­bycie zaro­śnię­tych implan­tów);
 • zabieg wszy­cia pozo­sta­wia mała bli­znę i tak jest z każdym kolej­nym wszy­ciem implan­tu;
 • brak możli­wości uży­cia na począ­tku tera­pii, gdy pacjen­tka musi okre­ślić czy zmia­ny jej odpo­wia­dają – w razie wcze­snej decy­zji o #detran­zycji (rezy­gna­cji z tran­zycji) może być potrze­ba pocze­kania kil­ku tygo­dni lub mie­się­cy na usu­nię­cie implan­tu, a zmia­ny tym­cza­sem dalej postę­pują (np. wzrost pier­si).

Zale­ty:

 • naj­sta­bil­niej­szy możli­wy poziom estra­dio­lu we krwi;
 • nie trze­ba pamię­tać o codzien­nym przyj­mowa­niu table­tek, żeli lub dawko­waniu aerozo­lu,
 • nie trze­ba robić zastrzy­ków co kil­ka dni (czyn­ność wsty­dli­wa, gdy wyko­nywa­na jest przez loso­we pie­lęgniar­ki);
 • spo­sób poda­nia i uwal­nia­nia naj­bardziej podob­ny do uwal­nia­nia estra­dio­lu z jaj­ników, sku­tki ubocz­ne wystę­pują więc jedy­nie z powo­dów oko­łoza­bie­gowych.

Pro­gesta­geny

Gynprodyl, kapsułki z progesteronem

Sto­sowa­nie natu­ral­nego pro­geste­ronu w lecze­niu trans­seksu­ali­zmu jest kon­tro­wer­syj­ne. Potrzeb­ny jest głó­wnie oso­bom inter­seksu­alnym, któ­re mają zacho­waną maci­cę, ze wzglę­du na potrze­bę wywo­ływa­nia mie­siącz­ki, by nie doszło po dłuż­szym cza­sie do jej nowo­two­rów pod wpły­wem lecze­nia samym estra­dio­lem. Przyj­mowa­nie pro­geste­ronu jest odradza­ne przy wcze­snym eta­pie lecze­nia, ponie­waż może on przed­wcze­śnie dopro­wadzić do doj­rze­wania pier­si, tym samym skra­cając lub osła­bia­jąc ich wzrost. Nie ma więc sen­su przyj­mowa­nie pro­geste­ronu przez oso­by trans­seksu­alne przez pier­wsze 2 lata lecze­nia, gdy orga­nizm potrze­buje femi­niza­cji i zmie­nia się jeszcze. Sto­sowa­nie cyklicz­ne pro­geste­ronu może ponad­to pro­wadzić do wahań nastro­ju i wywo­ływać stan podob­ny do zespo­łu napię­cia przed­mie­siącz­kowe­go.

W lecze­niu trans­seksu­ali­zmu zasto­sowa­nie mają głó­wnie sil­ne pro­gesta­geny o dzia­łaniu anty­andro­gen­nym. Nie powin­no to być jednak lecze­nie pier­wsze­go rzu­tu, ze wzglę­du na fakt, że wie­lu oso­bom może zatrzy­mać roz­wój pier­si. Wraz z estro­genem sil­ne pro­gesta­geny dłu­go dzia­łają­ce (o cza­sie poło­wicz­nego roz­padu przy­naj­mniej 12 godzin) mają poten­cjał blo­kowa­nia przy­sad­ki mózgo­wej w pro­duk­cji LH i FSH i w efe­kcie jądra prze­sta­ją być sty­mulo­wane do pro­duk­cji testo­ste­ronu.

Pre­para­ty dostę­pne w Pol­sce z pro­geste­ronem bio­iden­tycz­nym:

 • Lute­ina 50, table­tki pod­języ­kowe, każda table­tka zawie­ra 50 mg pro­geste­ronu;
 • Lute­ina 100, table­tki dopo­chwo­we, każda table­tka zawie­ra 100 mg pro­geste­ronu;
 • Pro­geste­rone Besins 100 mg, kapsu­łki,
 • Lut­tagen 100 mg oraz Lut­tagen 200mg – kapsu­łki mięk­kie.
Androcur, bloker testosteronu

Lekiem zawie­rają­cym sil­ny pro­gesta­gen jest Andro­cur, zawie­rają­cy w 1 tablet­ce powle­kanej (do poły­kania) 50 mg octa­nu cypro­tero­nu. Lek ten przy dawce wię­kszej lub równej 25 mg/dobę ma udo­kumen­towa­ne dzia­łanie nowo­two­rowe w opo­nach mózgo­wych (guzy wewnątrz cza­szki), jak też jego przyj­mowa­nie może pro­wadzić do guzów typu mikro­pro­lakti­noma oraz makro­pro­lakti­noma. Wska­zanych obja­wów ubocz­nych nie obse­rwo­wano przy dłu­gotrwa­łym przyj­mowa­niu table­tek anty­kon­cepcyj­nych, zawie­rają­cych 2 mg tej sub­stan­cji. Dzia­łanie jest więc dawko­zale­żne i zale­żne od dłu­gości tera­pii. Tera­pia octa­nem cypro­tero­nu powin­na być więc na tyle kró­tka na ile to możli­we oraz roz­poczę­ta dobo­rem mini­mal­nej dawki potrzeb­nej do obni­żenia LH (czę­sto jest to dawka 12.5 mg/dobę lub mniej). Leku tego nale­ży więc uni­kać i w przy­pad­ku zasob­ności port­fela wybrać nale­ży lek z innej gru­py blo­kują­cy wydzie­lanie testo­ste­ronu oraz dążyć nale­ży do szyb­kie­go usu­nię­cia jąder.

Czę­ste oraz kry­tycz­ne dzia­łania nie­pożą­dane leku Andro­cur (octan cypro­tero­nu w dawce 50 mg):

 • opo­nia­ki (czę­sto­ść nie­zna­na) – nowo­twór wywodzą­cy się z opon mózgo­wych, wię­kszość jest nie­zło­śli­wa, jednak każdy nowo­twór wewnątrz cza­szki sto­pnio­wo uci­ska mózg i pro­wadzi do śmier­ci, roko­wanie po chi­rur­gicz­nym usu­nię­ciu jest na ogół dobre,
 • pro­lac­tino­ma – guzy wywodzą­ce się z przy­sad­ki; wska­zane jest moni­toro­wanie stę­żenia pro­lakty­ny; 2­‑krot­ne prze­kro­cze­nie nor­my powin­no zanie­pokoić pacjen­tkę i powin­na udać się do leka­rza w celu zmia­ny leku lub zmniej­sze­nia dawki do mini­mal­nej sku­tecz­nej dawki;
 • łago­dne oraz zło­śli­we nowo­two­ry wątro­by (<0.01%);
 • ane­mia (czę­sto­ść nie­zna­na);
 • zmniej­sze­nie lub zwię­ksze­nie masy cia­ła (1–10%);
 • zabu­rze­nia erek­cji i obni­żenie popę­du płcio­wego (10–100%);
 • depre­sja oraz nie­pokój rucho­wy (1–10%);
 • duszność (1–10%);
 • toksycz­ne dzia­łanie na wątro­bę, żół­tacz­ka, zapa­lenie wątro­by i jej nie­wydol­ność (1–10%);
 • oste­opo­roza (czę­sto­ść nie­zna­na);
 • odwra­cal­ne zaha­mowa­nie sper­mato­gene­zy (10–100%);
 • powię­ksze­nie gru­czo­łów pier­sio­wych (1–10%);
 • zmę­cze­nie, ude­rze­nia gorą­ca, potli­wość (1–10%) – pomóc może dołą­cze­nie leków estro­gen­nych, ponie­waż te 3 obja­wy nie­pożą­dane są typo­we dla meno­pauzy.

Blo­kery testo­ste­ronu

Jest wie­le mecha­nizmów blo­kady testo­ste­ronu, jednak naj­bardziej sku­tecz­nym spo­sobem, ze wzglę­du na możli­wość pomi­nię­cia 1 table­tki i usta­nia blo­kady, są ago­nisty GnRH oraz anta­goni­sty GnRH lub też blo­kowa­nie wydzie­lania LH sil­nym pro­gesta­genem. Przy takiej tera­pii jądra ule­gają atro­fii, a to ozna­cza, że w razie usta­nia dzia­łania leku mają spo­rą bez­wła­dność zanim będą w sta­nie roz­począć pro­duk­cję testo­ste­ronu. Bez­wła­dność ta bie­rze się po pier­wsze z faktu, że przy­sad­ka potrze­buje cza­su na odblo­kowa­nie (w gro­nie spo­rto­wców bio­rących ste­rydy nazy­wa się to «odblo­kiem»). Bez­wła­dność ta bie­rze się też stąd, że zanim jądra zacz­ną pro­duko­wać testo­ste­ron w dużych ilo­ściach, muszą wyjść ze sta­nu atro­fii (zwię­ksze­nie licz­by komó­rek Leydi­ga).

Istnie­ją nastę­pują­ce gru­py leków sto­sowa­nych do blo­kady wydzie­lania testo­ste­ronu:

 • sil­ne pro­gesta­geny – np. octan cypro­tero­nu,
 • anta­goni­sty GnRH – np. dega­relix,
 • ago­nisty GnRH, czy­li ana­logi LHRH – np. leupro­relin, tri­pto­relin,
 • leki blo­kują­ce rece­ptor andro­geno­wy – np. spi­rono­lakton, flu­tamid, bika­luta­mid,
 • leki blo­kują­ce wytwa­rza­nie testo­ste­ronu w gonadach – np. keto­kona­zol (ze wzglę­du na inne dzia­łania i ryzy­ka nie­sto­sowa­ny w lecze­niu trans­seksu­ali­zmu).

Anta­goni­sty GnRH

Ich głó­wną wadą jest zapo­rowa cena – tera­pia mie­sięcz­na tym lekiem może wynieść ponad 500 zł, pier­wsza dawka kosztu­je ponad 1500 zł. Był­by to lek pra­wie ide­alny, gdy­by nie ta cena. Lek dzia­ła poprzez blo­kowa­nie LHRH i tym spo­sobem unie­czyn­nia przy­sad­kę do pro­duk­cji LH i FSH. Odcię­cie LH i FSH powo­duje wtór­nie zanik pra­cy gonad i ich atro­fię.

Zale­ty:

 • for­ma zastrzy­ku pod­skór­nego, któ­ry star­cza na mie­siąc tera­pii – nie trze­ba pamię­tać o codzien­nym przyj­mowa­niu leku,
 • nie wyma­ga poda­nia domię­śnio­wego,
 • nie powo­duje począ­tko­wego wzro­stu wydzie­lania LH i FSH, a co za tym idzie cza­sowe­go wzro­stu wydzie­lania testo­ste­ronu,
 • nie wywo­łuje nowo­two­rów,
 • brak wpły­wu pro­gesta­gen­nego, estro­gen­nego oraz andro­gen­nego, co pozwa­la na dokła­dne usta­wie­nie dawki hor­monów płcio­wych i naśla­dowa­nie natu­ral­nego cyklu doj­rze­wania płcio­wego,
 • nie ma wpły­wu na rece­pto­ry w orga­nizmie, więc nie zakłó­ca pozio­mu pota­su we krwi, nie powo­duje potrze­by czę­ste­go odda­wania moczu.

Jednym z leków, któ­re dostę­pne są w Pol­sce, ale nie­opła­cal­ne w sto­sowa­niu jest Fir­magon zawie­rają­cy 80mg dega­reli­xu. Do tej pory nie opra­cowa­no leku z tej kate­gorii, któ­ry miał­by mało dzia­łań nie­pożą­danych. W ulot­ce napi­sane jest, że pier­wsza dawka leku to 240 mg dega­reli­xu, zaś dawka comie­sięcz­na pod­trzy­mują­ca to 80mg. Koszt zesta­wu do pier­wsze­go wstrzy­knię­cia wyno­si 1620zł (na dzień spo­rzą­dze­nia arty­kułu), zaś cena comie­sięcz­nej kon­tynu­acji 550 zł. Lek ten jest refun­dowa­ny w nie­któ­rych wska­zaniach, jednak na dzień spo­rzą­dze­nia arty­kułu refun­dacja off­‑label nie obej­muje ani trans­seksu­ali­zmu ani inter­seksu­ali­zmu, ani też «innych zabu­rzeń toż­samo­ści płcio­wej».

Lek nie jest pozba­wio­ny czę­stych i bardzo czę­stych dzia­łań nie­pożą­danych, do któ­rych nale­żą według ulo­tki:

 • ból i zacze­rwie­nie­nie w miej­scu wstrzy­knię­cia (10–100% przy pier­wszym wstrzy­knię­ciu, 0.1–1% przy kolej­nych);
 • wysyp­ka, dre­szcze, gorącz­ka lub obja­wy gry­popodob­ne po wstrzy­knię­ciu (1–10%);
 • pro­ble­my z zasy­pia­niem, zawro­ty gło­wy, ból gło­wy (1–10%);
 • uczu­cie zmę­cze­nia, uczu­cie roz­bicia (1–10%) – mogą ulec zmniej­sze­niu po dołą­cze­niu estro­genu;
 • zwię­kszo­na masa cia­ła, nudno­ści, bie­gun­ka (1–10%);
 • zwię­kszo­ne stę­żenie nie­któ­rych enzy­mów wątro­bowych (1–10%);
 • nadmier­ne poce­nie się, w tym poce­nie nocne (1–10%) – pomóc może dołą­cze­nie estro­genu;
 • nie­dokrwi­stość (1–10%) – zacho­wać szcze­gól­ną ostro­żność pod­czas włą­cza­nia estro­genu, ponie­waż estro­geny mają ten­den­cję do obni­żania ilo­ści żela­za i hemo­glo­biny we krwi;
 • bóle kost­ne i sta­wowe (1–10%),
 • zmniej­szo­na wiel­kość jąder, obrzęk pier­si, impo­ten­cja (1–10%) – nie wyda­je się, by w przy­pad­ku trans­seksu­ali­zmu było to dzia­łanie nie­pożą­dane.

Istnie­ją też inne leki z tej kate­gorii, np. cetro­relix, lecz posia­dają one wie­le dzia­łań nie­pożą­danych, w tym groź­nych (np. reakcje ana­fila­ktycz­ne).

Ago­nisty GnRH

Dzia­łają prze­ciwnie do anta­goni­stów GnRH (więc tera­pii nie można łączyć z nimi). Począ­tko­wo powo­dują przez oko­ło 7 do 14 dni wyrzut LH i FSH. Po 2 tygo­dniach nastę­puje całko­wite zaha­mowa­nie wydzie­lania LH i FSH. Spa­dek stę­żenia hor­monów płcio­wych wystę­puje po 2 do 4 tygo­dniach od roz­poczę­cia tera­pii.

Zale­ty:

 • zastrzyk pod­skór­ny, któ­ry star­cza na mie­siąc lub 3 mie­sią­ce – pacjen­tka przyj­muje zastrzyk i nie musi przez mie­siąc pamię­tać o przyj­mowa­niu leku blo­kują­cego wydzie­lanie testo­ste­ronu;
 • zastrzyk pod­skór­ny ma mniej powi­kłań i jest prost­szy w wyko­naniu niż zastrzyk domię­śnio­wy;
 • nie wywo­łuje nowo­two­rów,
 • brak wpły­wu pro­gesta­gen­nego, estro­gen­nego oraz andro­gen­nego, co pozwa­la na dokła­dne usta­wie­nie dawki hor­monów płcio­wych i naśla­dowa­nie natu­ral­nego cyklu doj­rze­wania płcio­wego,
 • część pre­para­tów dopu­szczo­na jest do sto­sowa­nia u dzie­ci zbyt wcze­śnie doj­rze­wają­cych, lek taki więc mogą przyj­mować też oso­by trans­seksu­alne od 10 roku życia;
 • nie ma wpły­wu na rece­pto­ry w orga­nizmie, więc nie zakłó­ca pozio­mu pota­su we krwi, nie powo­duje potrze­by czę­ste­go odda­wania moczu.

Wady:

 • powo­duje przez pier­wszy mie­siąc wzrost stę­żenia testo­ste­ronu, toteż może w począ­tko­wej fazie zwię­kszyć dys­forię płcio­wą; aby temu prze­ciw­dzia­łać można podać lek blo­kują­cy rece­pto­ry andro­geno­we w orga­nizmie lub blo­kują­cy wytwa­rza­nie testo­ste­ronu w jądrach.

Lekiem z tej kate­gorii jest leupro­relin, dopu­szczo­ny do obro­tu w Pol­sce w 2018 roku. Jednym z pre­para­tów zawie­rają­cych jest Eli­gard 22.5 mg do sto­sowa­nia raz na 3 mie­sią­ce oraz Eli­gard 45 mg do sto­sowa­nia raz na pół roku. Na ryn­ku też jest Eli­gard 7.5 mg do sto­sowa­nia raz na mie­siąc. Ze wzglę­du na możli­wość wystą­pie­nia dzia­łań nie­pożą­danych, by ich czas dzia­łania mini­mali­zować, zale­ca się roz­poczę­cie lecze­nia wer­sją leku 7.5 mg, potem po bada­niach przej­ście na wer­sję 22.5 mg i dopie­ro potem kon­tynu­ację dawką 45 mg. Mie­sięcz­na tera­pia tym lekiem kosztu­je oko­ło 220 zł, przy sto­sowa­niu pre­para­tów star­cza­jących na 3 mie­sią­ce oraz 280 zł przy sto­sowa­niu pre­para­tów star­cza­jących na mie­siąc. Lek nie pozo­sta­je bez czę­stych i bardzo czę­stych dzia­łań ubocz­nych, takich jak:

 • zapa­lenie noso­gardzie­li (1–10%),
 • ude­rze­nia gorą­ca (10–100%) – pra­wdo­podob­nie niwe­lowa­ne są, gdy wpro­wadzo­ny zosta­nie estro­gen,
 • nudno­ści lub bie­gun­ka (1–10%),
 • wybro­czy­ny, rumień (10–100%),
 • świąd i poce­nie nocne (1–10%) – możli­we, że poce­nie nocne usta­nie po wdro­żeniu estro­genu,
 • ból sta­wów, mię­śni oraz rąk i nóg (1–10%),
 • zabu­rze­nia w odda­waniu moczu (1–10%),
 • zabu­rze­nia hema­tolo­gicz­ne (1–10%),
 • zwię­ksze­nie akty­wno­ści kina­zy kre­aty­nowej, wydłu­żenie cza­su krze­pnię­cia (1–10%),
 • zmę­cze­nie lub osła­bie­nie (10–100%), złe samo­poczu­cie (1–10%) – może ulec popra­wie po włą­cze­niu estro­genu,
 • pie­cze­nie i zabu­rze­nia czu­cia w miej­scu poda­nia (10–100%),
 • ból, zasi­nie­nie lub kłu­cie w miej­scu poda­nia (1–10%),
 • bóle jąder, zanik jąder (atro­fia), tkli­wość pier­si, prze­rost gru­czo­łów pier­sio­wych (1–10%) – poza bólem jąder, dzia­łania te nie wyda­ją się nie­pożą­dany­mi w przy­pad­ku lecze­nia dys­forii płcio­wej.

Lekiem umo­żli­wia­jącym lecze­nie przed­wcze­sne­go doj­rze­wania u dzie­ci (już od 8 roku życia) jest lek Diphe­reli­ne SR 11.25 mg, zawie­rają­cy jako sub­stan­cję czyn­ną #tri­pto­relin. Ponie­waż mecha­nizm dzia­łania przy inhi­bicji wydzie­lania testo­ste­ronu u dzie­ci z powo­du zabu­rzeń iden­tyfi­kacji płcio­wej, jak i lecze­niu przed­wcze­sne­go doj­rze­wania jest ten sam – inhi­bicja FSH i LH – lek Diphe­reli­ne 11.25 mg może być sto­sowa­ny w lecze­niu trans­seksu­ali­zmu u osób nie­let­nich (ado­lescen­tów), gdy tyl­ko tyl­ko poja­wi się w bada­niach labo­rato­ryj­nych obe­cność LH lub FSH. Tri­pto­relin w dawce 11.25 mg jest przy­sto­sowa­ny do poda­wania raz na 3 mie­sią­ce. Lecze­nie tym lekiem można kon­tynu­ować aż do wyko­nania gonade­kto­mii, kie­dy jego poda­wanie sta­je się bez­celo­we – pod warun­kiem jedno­cze­sne­go poda­wania hor­monów płcio­wych odpo­wie­dnich do płci psy­cho­logicz­nej, by nie nastę­powa­ło odwa­pnie­nie kości. Koszt lecze­nia tym lekiem to oko­ło 210 zł/mie­siąc na dzień 2019‑09‑07.

Ulo­tka Diphe­reli­ne SR 11.25 mg, 2014‑06‑03

Przed­wcze­sne doj­rze­wanie płcio­we pochodze­nia ośrod­kowe­go

Lecze­nie dzie­ci za pomo­cą try­pto­reli­ny powin­no odby­wać się pod wszech­stron­nym nadzo­rem endo­kry­nolo­ga dzie­cię­cego albo pedia­try lub endo­kry­nolo­ga z doświad­cze­niem w lecze­niu przed­wcze­sne­go doj­rze­wania płcio­wego pochodze­nia ośrod­kowe­go.

Dzie­ci o masie cia­ła powy­żej 20 kg: jedno wstrzy­knię­cie domię­śnio­we pro­duktu Diphe­reli­ne SR 11,25 mg poda­wane co 3 mie­sią­ce. Lecze­nie nale­ży prze­rwać w oko­licy fizjo­logicz­nego wie­ku doj­rze­wania płcio­wego u chło­pców i dzie­wcząt. Nie nale­ży kon­tynu­ować lecze­nia u dzie­wcząt, u któ­rych wiek kost­ny prze­kra­cza 12 lat.

Istnie­ją ogra­niczo­ne dane doty­czą­ce opty­mal­nego cza­su odsta­wie­nia lecze­nia w opar­ciu o wiek kost­ny u chło­pców, jednak­że zale­ca się prze­rwa­nie lecze­nia u chło­pców, u któ­rych wiek kost­ny wyno­si 13–14 lat.

Czę­ste lub bardzo czę­ste dzia­łania nie­pożą­dane leku Diphe­reli­ne SR 11.25 mg to:

 • nudno­ści (1–10%),
 • zmę­cze­nie (1–10%), osła­bie­nie i nadmier­na potli­wość (10–100%) – są to typo­we obja­wy meno­pauzy, może więc pomóc dołą­cze­nie estro­genu do tera­pii;
 • rumień, stan zapal­ny lub ból w miej­scu poda­nia, reakcja w miej­scu iniek­cji (1–10%),
 • bóle kost­no­‑mię­śnio­we, bóle rąk i nóg (1–10%),
 • ból ple­ców (10–100%),
 • czu­cie opacz­ne w nogach (10–100%),
 • zawro­ty lub ból gło­wy (1–10%),
 • depre­sja lub zabu­rze­nia nastro­ju (1–10%) – pomo­cne może być doda­nie do tera­pii estro­genów, gdyż jest to objaw wystę­pują­cy w meno­pauzie z powo­du bra­ku hor­monów płcio­wych;
 • zabu­rze­nia wzwo­du, utra­ta popę­du seksu­alne­go – w lecze­niu trans­seksu­ali­zmu zda­ją się nie być nie­pożą­dany­mi dzia­łania­mi,
 • nadmier­na potli­wość, ude­rze­nia gorą­ca (10–100%) – typo­we obja­wy meno­pauzy, pomóc mogą leki estro­gen­ne
 • pokrzy­wka, obrzęk naczy­nio­rucho­wy (czę­sto­ść nie­zna­na).

Innym lekiem będą­cym ago­nistą GnRH, powo­dują­cym wzrost LH i FSH tyl­ko na kil­ka dni i powo­dują­cym osią­gnię­cie kastra­cyj­nych warto­ści testo­ste­ronu już po 2 do 4 tygo­dni jest gose­relin. Pre­para­ty w dawce 10.8 mg prze­zna­czo­ne są do przyj­mowa­nia pod­skór­nie raz na 3 mie­sią­ce (lub 12 tygo­dni).

Jednym z dostę­pnych w Pol­sce pre­para­tów zawie­rają­cych gose­relin jest Zola­dex LA 10.8 mg, implant pod­skór­ny. Lek poda­je się przez spe­cjal­ną strzy­kawkę z gru­bą igłą, dołą­czo­ną do leku. Lek ma postać implan­tu o śre­dni­cy 1.5 mm. Pre­parat nie jest prze­zna­czo­ny do lecze­nia dzie­ci. Do comie­sięcz­nych podań, nie­co sku­tecz­niej­szy jest Zola­dex 3.6 mg.

Czę­ste oraz kry­tycz­ne nie­pożą­dane:

 • nowo­twór przy­sad­ki (<0.01%) – pozo­sta­łe wymie­nio­ne ago­nisty GnRH nie mają wymie­nio­nego tego dzia­łania nie­pożą­dane­go;
 • zabu­rze­nia tole­ran­cji glu­kozy (1–10%);
 • zmniej­sze­nie popę­du płcio­wego (1–10%);
 • depre­sja i zabu­rze­nia nastro­ju (1–10%);
 • pare­ste­zje, ucisk na rdzeń krę­gowy (1–10%);
 • nie­wydol­ność oraz zawał mię­śnia ser­cowe­go (1–10%);
 • zacze­rwie­nie­nie twa­rzy, nadmier­na potli­wość (10–100%);
 • nie­pra­widło­we ciśnie­nie krwi (1–10%);
 • wysyp­ka (1–10%);
 • ból kości i sta­wów (1–10%),;
 • zabu­rze­nia erek­cji (10–100%);
 • powię­ksze­nie gru­czo­łów pier­sio­wych (1–100%);
 • zacze­rwie­nie­nie, ból, krwa­wie­nie lub obrzęk w miej­scu wstrzy­knię­cia (1–100%);
 • reduk­cja wysy­cenia mine­ral­nego kości, czy­li oste­opo­roza (1–10%) – zapo­bie­gać można sto­sując jedno­cze­śnie estro­gen i/lub wita­minę D3.

Nie­wydol­ność ser­ca i zawał wska­zują, że #gose­relin ma inne nie­zna­ne dzia­łanie poza ago­nistycz­nym w sto­sun­ku do GnRH. Suge­ruje się więc w pier­wszej kolej­ności zasto­sowa­nie inne­go leku z tej gru­py, na przy­kład tri­pto­reli­nu.

Blo­kery rece­pto­ra andro­geno­wego

Dzia­łają anty­andro­gen­nie na pozio­mie rece­pto­ra andro­geno­wego. Naj­pro­ściej rzecz ujmu­jąc, zapy­cha­ją rece­pto­wy andro­geno­we nie pobudza­jąc ich i tym samym unie­możli­wia­jąc dołą­cze­nie się tam testo­ste­ronu, #DHT i innych andro­genów. Dzia­łają tak dłu­go jak są przyj­mowa­ne i dzia­łanie wyga­sa po zme­tabo­lizo­waniu związ­ku, co zazwy­czaj trwa nie dłu­żej niż kil­ka godzin. Nie powo­dują atro­fii jąder, toteż pło­dność może być zacho­wana. Nie są tak sku­tecz­ne jak ana­logi LHRH (anta­goni­sty i ago­nisty GnRH) oraz pro­gesta­geny łączo­ne z estro­genem. Czę­sto oprócz dzia­łania na rece­ptor andro­geno­wy mają ubocz­ne dzia­łanie na inne rece­pto­ry, mię­dzy inny­mi ER (rece­ptor estro­geno­wy), PR (pro­geste­rono­wy) oraz – co istot­ne – MR (mine­ralo­korty­koido­wy, aldo­ste­rono­wy) oraz GR (gli­koko­rty­koste­roido­wy).

Spi­rono­lakton jest lekiem moczo­pędnym oszczę­dza­jącym potas, któ­ry został opra­cowa­ny do lecze­nia nad­ciśnie­nia tęt­nicze­go oraz hipo­kale­mii (obni­żone­go stę­żenia pota­su). Jego dzia­łaniem ubocz­nym jest zmniej­sze­nie akty­wno­ści andro­genów oraz wystę­powa­nie gine­koma­stii u męż­czyzn. Jego dzia­łanie ubocz­ne wyko­rzy­sty­wane bywa w lecze­niu trans­seksu­ali­zmu do cza­su usu­nię­cia jąder.

Czę­ste oraz kry­tycz­ne dzia­łania ubocz­ne obej­mują:

 • obni­żone ciśnie­nie krwi u osób bez nad­ciśnie­nia (dane nie­zna­ne, gdyż lek jest do lecze­nia nad­ciśnie­nia),
 • czę­sto­mocz (dane nie­zna­ne, gdyż lek jest lekiem moczo­pędnym),
 • łago­dne nowo­two­ry pier­si (czę­sto­ść nie­zna­na),
 • nadmier­ne owło­sie­nie (czę­sto­ść nie­zna­na),
 • zawro­ty gło­wy (czę­sto­ść nie­zna­na),
 • ponad­nor­maty­wne zwię­ksze­nie pota­su we krwi, zagra­żają­ce życiu, gdy pacjen­tka jedno­cze­śnie sto­suje suple­men­tację pota­su, die­tę wyso­kopo­taso­wą lub ma nie­wydol­ność nerek (10–100%);
 • nudno­ści, wymio­ty (1–10%),
 • nadmier­ny poziom pota­su we krwi, gdy sto­sowa­ne są leki kardio­logicz­ne będą­ce inhi­bito­rami ACE (sarta­ny) (1–10%),
 • osła­bie­nie popę­du seksu­alne­go i zabu­rze­nia erek­cji (10–100%);
 • tkli­wość, powię­ksze­nie pier­si lub ból pier­si (10–100%);
 • bez­pło­dność w przy­pad­ku sto­sowa­nia dużych dawek (450 mg) (1–10%).

Bika­luta­mid jest nie­ste­roido­wym lekiem blo­kują­cym rece­pto­ry andro­geno­we. Lek ten jest prze­ciw­wska­zany, gdy wystę­puje jaka­kolwiek cho­roba ser­ca lub naczyń krwio­nośnych, włą­cza­jąc w to zabu­rze­nia ryt­mu ser­ca. Nie wol­no leczyć tym lekiem również, gdy sto­sowa­ne są leki naser­cowe w innym celu. Nie można tego leku sto­sować przy umiar­kowa­nych i cięż­kich cho­robach wątro­by (infor­macje o prze­ciw­wska­zaniach z ulo­tki dołą­czo­nej do leku). Leku tego nie wol­no sto­sować łącz­nie z ago­nista­mi GnRH (zastrze­żenie wprost w ulot­ce), ani nie można go łączyć ze spi­rono­lakto­nem, ponie­waż jest on lekiem sto­sowa­nym w lecze­niu cho­rób ser­ca. Lek jest w posta­ci table­tek, jednak okres poło­wicz­nego zani­ku leku we krwi wyno­si oko­ło 6 dni i table­tki nada­ją się do zaży­wania raz dzien­nie. Zapo­mnie­nie poje­dyn­czej dawki nie prze­rywa tera­peutycz­nego dzia­łania leku.

Jego czę­ste lub kry­tycz­ne dzia­łania nie­pożą­dane obej­mują:

 • zmniej­sze­nie czyn­ności ser­ca i zawał ser­ca (1–10%);
 • ból w klat­ce pier­sio­wej (1–10%);
 • zawro­ty gło­wy (10–100%);
 • tkli­wość lub powię­ksze­nie pier­si (10–100%);
 • ude­rze­nia gorą­ca (10–100%) – typo­wy objaw meno­pauzy, włą­cze­nie estro­genów może pomóc;
 • ból brzu­cha, zapar­cia, nudno­ści (10–100%);
 • krwio­mocz (10–100%);
 • osła­bie­nie, obrzę­ki (10–100%);
 • nie­dokrwi­stość, w tym zmę­cze­nie, przy­spie­szo­na akcja ser­ca, szyb­kie oddy­cha­nie, bla­dość (10–100%);
 • zwię­ksze­nie masy cia­ła lub zmniej­sze­nie ape­tytu (1–10%);
 • depre­sja, sen­ność (1–10%);
 • nie­stra­wność, wia­try (1–10%);
 • zabu­rze­nia czyn­ności wątro­by, żół­tacz­ka, podwyż­sze­nie stę­żenia enzy­mów wątro­bowych (1–10%);
 • świąd, wysyp­ka, sucha skó­ra, łysie­nie, nadmier­ny wzrost owło­sie­nia (1–10%).

Ze wzglę­du na bardzo dłu­gą listę leków powo­dują­cych inte­rak­cję oraz leków, któ­rych nie można sto­sować łącz­nie z bika­luta­midem, zale­ca się naj­pierw pod nadzo­rem leka­rza zasto­sowa­nie inne­go leku andro­gen­nego. Lek ten ze wzglę­du na pokaź­ną listę inte­rak­cji oraz fakt powo­dowa­nia zawa­łu ser­ca u 1–10% osób go sto­sują­cych, zde­cydo­wanie nie jest lekiem bez­piecz­nym. Wie­le osób może pisać, że się dobrze czu­ło, że jest bez­piecz­ny (popu­lar­ne na forach), jednak pamię­taj, że infor­macje zawa­rte w ulot­ce nie są wys­sane z pal­ca, zaś ci któ­rzy umar­li nie poża­lą się co im się sta­ło i od jakie­go leku. Poza tym każdy czło­wiek może na lek zare­ago­wać ina­czej.

Lekiem podob­nie dzia­łają­cym do bika­luta­midu jest Flu­tamid, jest to również lek w table­tkach. Lek ten jest szyb­ko meta­boli­zowa­ny, toteż table­tki są prze­zna­czo­ne do kil­kukrot­nego przyj­mowa­nia w cią­gu doby. Pomi­nię­cie jednej dawki może prze­rwać tera­peutycz­ne dzia­łanie leku i dzia­łanie testo­ste­ronu, z uwa­gi na nie­zablo­kowa­na przy­sad­kę mózgo­wą, powra­ca nie­zwłocz­nie. Posia­da on jednak inną cenę oraz inne dzia­łania nie­pożą­dane niż #bika­luta­mid. Oto lista dzia­łań nie­pożą­danych czę­stych i kry­tycz­nych leku Apo­‑Flu­tam, zawie­rają­cego #flu­tamid jako sub­stan­cję czyn­ną:

 • zawał ser­ca, zator tęt­nicy płu­cnej (0.01–0.1%);
 • nad­ciśnie­nie (1–10%);
 • sen­ność, dezo­rien­tacja, nie­pokój, depre­sja,pode­nerwo­wanie (1–10%);
 • dzia­łania nie­pożą­dane ze stro­ny płuc (1–10%);
 • gine­koma­stia (1–10%);
 • nudno­ści, bie­gun­ka, wymio­ty, brak ape­tytu (10–100%);
 • inne zabu­rze­nia ze stro­ny prze­wodu pokar­mowe­go (1–10%);
 • obrzęk (1–10%);
 • bóle mię­śni i uczu­cie zmę­cze­nia (10–100%);
 • nie­dokrwi­stość, zmniej­sze­nie licz­by bia­łych krwi­nek (leuko­penia), mało­pły­tko­wość, nie­pra­widło­wa budo­wa hemo­glo­biny (1–10%);
 • ence­falo­patia wątro­bowa, mar­twi­ca wątro­by (0.1–1%) – ustę­pują po odsta­wie­niu leku w porę;
 • śmierć w następ­stwie cięż­kie­go uszkodze­nia wątro­by (czę­sto­ść nie­zna­na);
 • nad­wra­żli­wość na świa­tło, mar­twi­ca naskór­ka, wysyp­ka, rumień (czę­sto­ść nie­zna­na).

Inhi­bito­ry 5α­‑redu­kta­zy

Sto­sowa­ne są głó­wnie do lecze­nie łysie­nia oraz prze­rostu pro­sta­ty i to samo zasto­sowa­nie znaj­dują u kobiet leczo­nych z powo­du trans­seksu­ali­zmu lub inter­seksu­ali­zmu ze współ­ist­nie­jącą dys­forią płcio­wą. Leki te blo­kują kon­wer­sję testo­ste­ronu (po gonade­kto­mii nadal wytwa­rza­nego w nadner­czach i tkan­ce tłu­szczo­wej) do sil­niej­sze­go andro­genu – dihy­dro­testo­ste­ronu. Uczest­niczy w tym enzym 5α­‑redu­kta­za, stąd nazwa tej gru­py leków. Dzia­łanie tych leków pole­ga na zapy­cha­niu miej­sca wią­zania testo­ste­ronu w enzy­mie 5α­‑redu­kta­zy.

Pier­wszym lekiem tego typu był fina­ste­ryd dostę­pny w 2 dawkach – 1 mg prze­zna­czo­ny do lecze­nia łysie­nia andro­geno­wego oraz 5 mg sto­sowa­ny do far­mako­tera­pii prze­rośnię­tej pro­sta­ty. Lek dzia­ła tyl­ko na jeden typ 5­‑alfa­‑redu­kta­zy, spo­wal­nia­jąc #łysie­nie czo­łowe, lecz nie radząc sobie z łysie­niem na czub­ku gło­wy. Lek ten posia­da nastę­pują­ce dzia­łania nie­pożą­dane czę­ste lub kry­tycz­ne:

 • impo­ten­cja (bardzo czę­sto);
 • wysyp­ka (1–10%);
 • zmniej­sze­nie libi­do, zabu­rze­nia eja­kula­cji (1–10%);
 • powię­ksze­nie pier­si (1–10%);
 • guz­ki w pier­siach (czę­sto­ść nie­zna­na).

Innym lekiem blo­kują­cym oba pod­typy 5­‑alfa­‑redu­kta­zy jest duta­ste­ryd. Spo­wal­nia on łysie­nie zaró­wno skro­nio­we jak i na czub­ku gło­wy. Posia­da nastę­pują­ce czę­ste dzia­łania nie­pożą­dane:

 • impo­ten­cja (1.7–6.0%);
 • zmniej­sze­nie popę­du seksu­alne­go (0.6–3.7%);
 • zabu­rze­nia wytry­sku nasie­nia (0.5–1.8%);
 • powię­ksze­nie pier­si (1.3%);
 • reakcje aler­gicz­ne, w tym wysyp­ka, świąd, pokrzy­wka, obrzęk – w tym naczy­nio­rucho­wy (czę­sto­ść nie­zna­na);
 • obni­żenie nastro­ju (czę­sto­ść nie­zna­na);
 • ból i obrzęk jąder (czę­sto­ść nie­zna­na).

Inne leki

Kobie­ty, któ­re z powo­du nadmia­ru testo­ste­ronu utra­ciły dużą część wło­sów na gło­wie, mogą zasto­sować mino­xidil – płyn do wcie­rania w skó­rę skal­pu. Jest to lek sto­sowa­ny do lecze­nia łysie­nia andro­geno­wego u kobiet i u męż­czyzn. Lek ten pro­muje wzrost wło­sów, nie­ste­ty sto­sowa­ny na gło­wę miej­sco­wo prze­nika do krwio­bie­gu mogąc dzia­łać prze­ciw­nad­ciśnie­nio­wo (ory­ginal­nie był to lek do lecze­nia nad­ciśnie­nia), ale też pro­mując wzrost wło­sów w innych rejo­nach cia­ła. Lek u męż­czyzn dzia­ła tak dłu­go jak był sto­sowa­ny. Brak jest danych czy po kore­kcie płci hor­monal­nej (zmniej­sze­nie pozio­mu testo­ste­ronu i DHT), czy efekt się utrzy­ma trwa­le po odsta­wie­niu mino­xidi­lu. Mecha­nizm dzia­łania leku nie jest do koń­ca pozna­ny.

Dzia­łania nie­pożą­dane czę­ste i kry­tycz­ne obej­mują:

 • bóle gło­wy (10–100%);
 • depre­sja (1–10%);
 • duszność (1–10%);
 • świąd, nadmier­ne owło­sie­nie cia­ła (w tym twa­rzy), wysyp­ka, zapa­lenie skó­ry, sta­ny zapal­ne skó­ry (1–10%);
 • ból, w tym mię­śnio­wo­‑szkie­leto­wy (1–10%);
 • obrzę­ki obwo­dowe (1–10%);
 • koła­tanie ser­ca, przy­spie­sze­nie akcji ser­ca, ból w klat­ce pier­sio­wej (0.01–0.1%);

Doustne anta­goni­sty GnRH

W roku 2018 FDA dopu­ścił w USA do obro­tu lek Ori­lis­sa, zawie­rają­cy w swoim składzie ela­golix. Leki o nazwie mię­dzy­naro­dowej koń­czą­cej się na ‑golix są anta­goni­sta­mi GnRH o budo­wie innej niż pepty­dowa. Leki pepty­dowe (np. tra­dycyj­ne ago­nisty GnRH) nie mogą być przyj­mowa­ne doustnie, bowiem ule­gają stra­wie­niu i są unie­czyn­nia­ne. Zale­tą doustnych ago­nistów GnRH jest podob­nie, jak w przy­pad­ku ago­nistów w iniek­cjach – m.in. brak dzia­łań estro­gen­nych, andro­gen­nych oraz pro­gesta­gen­nych. Nie­ste­ty wadą jest potrze­ba przyj­mowa­nia go 2 razy dzien­nie lub raz w bardzo dużej dawce oraz jak zwy­kle cena rzę­du $875/mie­siąc. Lek jest zde­cydo­wanie nie na pol­ską kie­szeń. Co do dzia­łań nie­pożą­danych cięż­ko się wypo­wiedzieć, gdy lek jest w obro­cie nie­co dłu­żej niż rok i nie są zna­ne dłu­goter­mino­we sku­tki ubocz­ne jego przyj­mowa­nia. W tak kró­tkim cza­sie tru­dno jest okre­ślić, czy lek może powo­dować nowo­two­ry, któ­re zazwy­czaj potrze­bują kil­kulet­nie­go roz­woju począ­wszy od 1 zmu­towa­nej komór­ki.

W Japo­nii dostę­pny jest podob­ny lek, Relu­mina, zawie­rają­cy relu­golix. Lek ten dawku­je się według ulo­tki raz dzien­nie. Nie­ste­ty, póki nie wyga­sną paten­ty w obu kra­jach, lek ten będzie dro­gi i jedy­nie powsta­nie leków o mniej­szej ilo­ści dzia­łań nie­pożą­danych, dłu­żej dzia­łają­cych może «zmu­sić» kon­cer­ny do obni­żenia ich ceny.

Wszę­dzie dzia­łania nie­pożą­dane, co robić?

Pozo­sta­je jedy­nie usta­lić lecze­nie z leka­rzem (pacjen­tka ma pra­wo czyn­nego udzia­łu w podej­mowa­niu osta­tecz­nej decy­zji). Pra­wem pacjen­ta jest też brak zgo­dy na lecze­nie lub na zasto­sowa­nie kon­kret­nego leku. Wte­dy nale­ży leka­rzo­wi, po prze­czy­taniu całej ulo­tki na URPL lub CSIOZ (wystar­czy wpi­sać nazwę leku + poda­ne nazwy serwi­sów do wyszu­kiwar­ki), powiedzieć cze­mu tego leku boisz się brać lub go nie zaakce­ptu­jesz. Lekarz powi­nien dobrać Ci inną tera­pię. Leka­rzo­wi nale­ży powiedzieć o wszys­tkich przyj­mowa­nych lekach (również tych dostę­pnych bez rece­pty) oraz wszys­tkich cho­robach leczo­nych w innych gabi­netach lekar­skich. Lekarz powi­nien kie­rować się tymi wska­zówka­mi, jednak gdy­by tego nie zro­bił (co nie­ste­ty w Pol­sce się zda­rza), nale­ży wska­zać, że cho­ruje się przy­kła­dowo na wątro­bę (podać nazwę cho­roby), gdy lek ma prze­ciw­wska­zania przy podwyż­szo­nych enzy­mach wątro­bowych lub uszkadza wątro­bę.

Korzy­sta­jąc z ulo­tek dostę­pnych na CSIOZ i URPL można stwo­rzyć sobie listę leków, któ­rych nie powin­no się przyj­mować (sek­cja prze­ciw­wska­zania oraz sek­cja dzia­łania nie­pożą­dane). Każdo­razo­wo jednak nale­ży skon­sul­tować przyj­mowa­nie leku z leka­rzem, ponie­waż bywa­ją przy­pad­ki, że nie ma alter­naty­wy far­maceutycz­nej (choć­by wspo­mnia­ny mino­xidil, nie ma zastęp­cze­go pre­para­tu z inną sub­stan­cją o takim dzia­łaniu). Część dzia­łań nie­pożą­danych jest rzad­ka, doda­tko­wo wśród tych leków są leki wyci­nają­ce pra­wie całko­wicie hor­mony płcio­we. Dzia­łania nie­pożą­dane poda­no dla osób przyj­mują­cych lek w mono­tera­pii, czy­li bez doda­tko­wego hor­monu płcio­wego. Czę­sto­ść dzia­łań nie­pożą­danych przy­pomi­nają­cych obja­wy meno­pauzy może się zmniej­szyć. Nie­ste­ty nie ma żadne­go leku do lecze­nia zespo­łu deza­pro­baty płci, więc przy­pad­ku lecze­nia trans­seksu­ali­zmu w ulot­ce nie uwzglę­dnio­no.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół