Menu

Tag: blokery

Leczenie hormonalne kobiet

Przed roz­poczę­ciem lub tuż po roz­poczę­ciu doj­rze­wania (zauwa­żenie pier­wszych sym­pto­mów doj­rze­wania) lekarz seksu­olog może pod­jąć decy­zję o poda­niu blo­kerów doj­rze­wania dziec­ku wyka­zują­cemu sym­pto­my trans­seksu­ali­zmu. Celem poda­nia tych leków jest zapo­bie­żenie nie­odwra­cal­nym zmia­nom jakie wywo­łuje natu­ral­nie pro­duko­wany testo­ste­ron. W przy­pad­ku, gdy dia­gno­za trans­seksu­ali­zmu się nie potwie­rdzi, blo­kery doj­rze­wania można odsta­wić i wystą­pi nor­mal­ne męskie doj­rze­wanie płcio­we.

Leka­mi sto­sowa­nymi jako #blo­kery doj­rze­wania są głó­wnie anta­goni­sty GnRH albo ago­nisty GnRH (leków tych nie można mie­szać). Pod­czas poda­nia ago­nistów GnRH (ana­logów LHRH) może być potrzeb­ne cza­sowe (oko­ło 3­‑tygo­dnio­we) poda­nie blo­kerów testo­ste­ronu (np. octa­nu cypro­tero­nu lub spi­rono­lakto­nu), ponie­waż ago­nisty GnRH przez okres oko­ło mie­sią­ca powo­dują duży wyrzut GnRH, FSH, LH z przy­sad­ki mózgo­wej oraz testo­ste­ronu z jąder, zanim po nie­całym mie­sią­cu dopro­wadzą do zablo­kowa­nia pra­cy przy­sad­ki w zakre­sie pobudza­nia doj­rze­wania płcio­wego.

Lecze­nie w tym wie­ku odbyć się może jedy­nie za zgo­dą rodzi­ców. Rodzi­ce powin­ni dziec­ko zapro­wadzić do seksu­olo­ga, pod­pisać zgo­dę na lecze­nie. Pier­wsze sta­wien­nic­two rodzi­ca u leka­rza powin­no być oso­biste. Mimo, że przed osią­gnię­ciem 16‑go roku życia – zgo­da dziec­ka na lecze­nie nie jest obo­wiąz­kowa – lekarz seksu­olog powi­nien dziec­ku wyja­śnić pro­stym języ­kiem cel lecze­nia, opi­sać jakie zaj­dą zmia­ny i zapy­tać dziec­ko, czy tego wła­śnie chce. Przy bra­ku zgo­dy dziec­ka – ponie­waż nadrzę­dną zasa­dą pra­cy leka­rza jest nie szkodzić – lekarz powi­nien rodzi­cowi odmó­wić lecze­nia dziec­ka.

Leki stosowane w leczeniu transseksualizmu u kobiet

Wyko­nując iniek­cję na wła­sną odpo­wiedzial­ność (zamiast przez pie­lęgniar­kę w podmio­cie lecz­niczym – zale­cane), nale­ży zapy­tać się leka­rza, jak nale­ży ją wyko­nać pra­widło­wo oraz zapy­tać się jakiej strzy­kawki i jakiej igły użyć (infor­macje te zapisz). Nale­ży zasto­sować się do zale­ceń leka­rza, gdyż tyl­ko on pono­si odpo­wiedzial­ność za możli­we nie­wła­ści­we lecze­nie. To co zro­bisz wbrew zale­ceniom leka­rza, jest jedy­nie two­ją odpo­wiedzial­nością.


Leki sto­sowa­ne w lecze­niu trans­seksu­ali­zmu u kobiet dzie­lą się na nastę­pują­ce kate­gorie:

  • estro­geny – sto­sowa­ne doży­wot­nio,
  • pro­gesta­geny – sto­sowa­ne opcjo­nal­nie,
  • #blo­kery dzia­łania testo­ste­ronu – sto­sowa­ne do cza­su usu­nię­cia gonad,
  • blo­kery kon­wer­sji testo­ste­ronu do dihy­dro­testo­ste­ronu (sto­sowa­ne przy łysie­niu, nad­wra­żli­wości na andro­geny, powię­ksze­niu pro­sta­ty).
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół