Menu

Tag: leki

Leczenie hormonalne kobiet

 • uzy­ska­nie kobie­cego gło­su,
 • zanik zaro­stu na twa­rzy,
 • znacz­na zmia­na sylwe­tki,
 • przy­wró­cenie kobie­cej linii wło­sów,
 • prze­budo­wa kości twa­rzy (efekt femi­niza­cji twarz przy tak póź­nym lecze­niu nie będzie peł­ny).

Pod­czas lecze­nia doro­słych kobiet sto­suje się nastę­pują­ce #leki:

 • estra­diol (w posta­ci żeli, table­tek, pla­strów, zastrzy­ków lub implan­tów),
 • ago­nisty albo anta­goni­sty GnRH lub przy bra­ku ich zasto­sowa­nia, głó­wnie ze wzglę­du na cenę lub prze­ciw­wska­zania:
  • octan cypro­tero­nu (nazwa mię­dzy­naro­dowa: «cypro­tero­ne ace­tate», lek o dzia­łaniu pro­gesta­gen­nym i anty­andro­gen­nym – blo­kuje pra­cę przy­sad­ki i tym samym pro­duk­cję testo­ste­ronu),
  • inne leki pro­gesta­gen­ne, pozba­wio­ne dzia­łania andro­gen­nego, o dłu­gim cza­sie pół­trwa­nia (mini­mum 12 godzin),
  • spi­rono­lakton (nazwa mię­dzy­naro­dowa: «spi­rono­lac­tone», w dużych dawkach blo­kuje rece­pto­ry andro­geno­we),
  • flu­tamid lub bika­luta­mid (leki blo­kują­ce rece­pto­ry andro­geno­we),
  • fina­ste­ryd lub duta­ste­ryd (leki hamu­jące utra­tę wło­sów).

Leki stosowane w leczeniu transseksualizmu u kobiet

Przed zasto­sowa­niem jakie­goko­lwiek leku – skon­sul­tuj się z leka­rzem i obo­wiąz­kowo zapo­znaj się ze wszys­tki­mi infor­macja­mi zawa­rty­mi w ulot­ce. Nale­ży przy tym pamię­tać, że nie ma leków zatwie­rdzo­nych do lecze­nia trans­seksu­ali­zmu. Pod­czas lecze­nia trans­seksu­ali­zmu lekarz uży­wa leków, któ­re przy­noszą pożą­dane efe­kty, jednak #leki te zosta­ły opra­cowa­ne zazwy­czaj do lecze­nia innych cho­rób, m.in.: meno­pauzy, raka i prze­rostu pro­sta­ty, nadmier­nego popę­du płcio­wego, przed­wcze­sne­go doj­rze­wania płcio­wego. Toteż lekarz może zasto­sować inne dawki niż opi­sano w ulot­ce. Leka­rzem odpo­wie­dnim do lecze­nia hor­monal­nego w przy­pad­ku nie­let­nich jest endo­kry­nolog dzie­cię­cy, zaś w przy­pad­ku doro­słych – inter­nista o spe­cja­liza­cji endo­kry­nolog. Tyl­ko w osta­tecz­ności leki i ich dawki może dobie­rać seksu­olog.

Leczenie hormonalne mężczyzn

 • testo­ste­ron w posta­ci table­tek doustnych (odradza­ne), zastrzy­ków, table­tek pod­języ­kowych oraz żeli,
 • pocho­dne testo­ste­ronu w posta­ci table­tek,
 • dihy­dro­testo­ste­ron w posta­ci żelu,
 • fina­ste­ryd i duta­ste­ryd w celu spo­wol­nie­nia #łysie­nia u tych męż­czyzn, któ­rym to prze­szkadza (może spo­wal­niać masku­lini­zację cia­ła),
 • ago­nisty lub anta­goni­sty GnRH w celu całko­wite­go zatrzy­mania mie­siącz­kowa­nia i comie­sięcz­nych bóli,
 • #dana­zol – lek o dzia­łaniu andro­gen­nym, ana­bolicz­nym, anty­estro­gen­nym oraz prze­ciw­pro­gesta­gen­nym, hamu­jącym pul­sacyj­ne wydzie­lanie LH i FSH; ma również dzia­łanie dopro­wadza­jące do atro­fii endo­metrium (atro­fia endo­metrium zmniej­sza ryzy­ko nowo­two­rów w tam­tym rejo­nie) oraz zapo­bie­ga lub zmniej­sza nasi­lenie krwa­wień men­stru­acyj­nych,
 • ana­strozol – hamu­je prze­kształ­canie testo­ste­ronu w estra­diol,
 • tamo­xifen i ralo­xifen – dzia­ła anty­estro­gen­nie (SERM) na rece­pto­ry estro­geno­we ER‑α,
 • hor­mon wzro­stu – jego zasto­sowa­nie pro­wadzi do możli­wości uzy­ska­nia wzro­stu podob­nego do wzro­stu innych męż­czyzn, gdy jest zasto­sowa­ny przed zakoń­cze­niem wzro­stu kości.

Uwa­ga: nie łączy się w jednej tera­pii ago­nistów GnRH, anta­goni­stów GnRH oraz dana­zolu. Wszys­tkie trzy #leki hamu­ją wydzie­lanie LH i FSH, jednak ich łącze­nie nie tyl­ko może przy­nieść zwię­ksze­nie sku­tków ubocz­nych, lecz też nie­sku­tecz­ność tera­pii, gdyż każdy z tych leków dzia­ła w innym mecha­nizmie, czę­sto prze­ciw­nym.

Sto­sowa­nie dana­zolu, ago­nistów i anta­goni­stów GnRH prze­sta­je mieć sens po pan­histe­rekto­mii, pod­czas któ­rej usu­wane są chi­rur­gicz­nie zaró­wno jaj­niki jak i maci­ca. Po pan­histe­rekto­mii wystar­cza­jące jest sto­sowa­nie testo­ste­ronu w celu utrzy­mania trze­cio­rzę­dowych cech płcio­wych oraz w celu zapo­bie­gania pogor­sze­niu samo­poczu­cia oraz prze­ciw­dzia­łania oste­opo­rozie. Mogą być potrzeb­ne doda­tko­we leki zwię­ksza­jące mine­rali­zację kości.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół