Menu

Tag: danazol

Leczenie hormonalne mężczyzn

  • testo­ste­ron w posta­ci table­tek doustnych (odradza­ne), zastrzy­ków, table­tek pod­języ­kowych oraz żeli,
  • pocho­dne testo­ste­ronu w posta­ci table­tek,
  • dihy­dro­testo­ste­ron w posta­ci żelu,
  • fina­ste­ryd i duta­ste­ryd w celu spo­wol­nie­nia #łysie­nia u tych męż­czyzn, któ­rym to prze­szkadza (może spo­wal­niać masku­lini­zację cia­ła),
  • ago­nisty lub anta­goni­sty GnRH w celu całko­wite­go zatrzy­mania mie­siącz­kowa­nia i comie­sięcz­nych bóli,
  • #dana­zol – lek o dzia­łaniu andro­gen­nym, ana­bolicz­nym, anty­estro­gen­nym oraz prze­ciw­pro­gesta­gen­nym, hamu­jącym pul­sacyj­ne wydzie­lanie LH i FSH; ma również dzia­łanie dopro­wadza­jące do atro­fii endo­metrium (atro­fia endo­metrium zmniej­sza ryzy­ko nowo­two­rów w tam­tym rejo­nie) oraz zapo­bie­ga lub zmniej­sza nasi­lenie krwa­wień men­stru­acyj­nych,
  • ana­strozol – hamu­je prze­kształ­canie testo­ste­ronu w estra­diol,
  • tamo­xifen i ralo­xifen – dzia­ła anty­estro­gen­nie (SERM) na rece­pto­ry estro­geno­we ER‑α,
  • hor­mon wzro­stu – jego zasto­sowa­nie pro­wadzi do możli­wości uzy­ska­nia wzro­stu podob­nego do wzro­stu innych męż­czyzn, gdy jest zasto­sowa­ny przed zakoń­cze­niem wzro­stu kości.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół