Menu

Tag: lysienie

Leki stosowane w leczeniu transseksualizmu u kobiet

Sto­sowa­ne są głó­wnie do lecze­nie łysie­nia oraz prze­rostu pro­sta­ty i to samo zasto­sowa­nie znaj­dują u kobiet leczo­nych z powo­du trans­seksu­ali­zmu lub inter­seksu­ali­zmu ze współ­ist­nie­jącą dys­forią płcio­wą. Leki te blo­kują kon­wer­sję testo­ste­ronu (po gonade­kto­mii nadal wytwa­rza­nego w nadner­czach i tkan­ce tłu­szczo­wej) do sil­niej­sze­go andro­genu – dihy­dro­testo­ste­ronu. Uczest­niczy w tym enzym 5α­‑redu­kta­za, stąd nazwa tej gru­py leków. Dzia­łanie tych leków pole­ga na zapy­cha­niu miej­sca wią­zania testo­ste­ronu w enzy­mie 5α­‑redu­kta­zy.

Pier­wszym lekiem tego typu był fina­ste­ryd dostę­pny w 2 dawkach – 1 mg prze­zna­czo­ny do lecze­nia łysie­nia andro­geno­wego oraz 5 mg sto­sowa­ny do far­mako­tera­pii prze­rośnię­tej pro­sta­ty. Lek dzia­ła tyl­ko na jeden typ 5­‑alfa­‑redu­kta­zy, spo­wal­nia­jąc #łysie­nie czo­łowe, lecz nie radząc sobie z łysie­niem na czub­ku gło­wy. Lek ten posia­da nastę­pują­ce dzia­łania nie­pożą­dane czę­ste lub kry­tycz­ne:

 • impo­ten­cja (bardzo czę­sto);
 • wysyp­ka (1–10%);
 • zmniej­sze­nie libi­do, zabu­rze­nia eja­kula­cji (1–10%);
 • powię­ksze­nie pier­si (1–10%);
 • guz­ki w pier­siach (czę­sto­ść nie­zna­na).

Leczenie hormonalne mężczyzn

 • testo­ste­ron w posta­ci table­tek doustnych (odradza­ne), zastrzy­ków, table­tek pod­języ­kowych oraz żeli,
 • pocho­dne testo­ste­ronu w posta­ci table­tek,
 • dihy­dro­testo­ste­ron w posta­ci żelu,
 • fina­ste­ryd i duta­ste­ryd w celu spo­wol­nie­nia #łysie­nia u tych męż­czyzn, któ­rym to prze­szkadza (może spo­wal­niać masku­lini­zację cia­ła),
 • ago­nisty lub anta­goni­sty GnRH w celu całko­wite­go zatrzy­mania mie­siącz­kowa­nia i comie­sięcz­nych bóli,
 • #dana­zol – lek o dzia­łaniu andro­gen­nym, ana­bolicz­nym, anty­estro­gen­nym oraz prze­ciw­pro­gesta­gen­nym, hamu­jącym pul­sacyj­ne wydzie­lanie LH i FSH; ma również dzia­łanie dopro­wadza­jące do atro­fii endo­metrium (atro­fia endo­metrium zmniej­sza ryzy­ko nowo­two­rów w tam­tym rejo­nie) oraz zapo­bie­ga lub zmniej­sza nasi­lenie krwa­wień men­stru­acyj­nych,
 • ana­strozol – hamu­je prze­kształ­canie testo­ste­ronu w estra­diol,
 • tamo­xifen i ralo­xifen – dzia­ła anty­estro­gen­nie (SERM) na rece­pto­ry estro­geno­we ER‑α,
 • hor­mon wzro­stu – jego zasto­sowa­nie pro­wadzi do możli­wości uzy­ska­nia wzro­stu podob­nego do wzro­stu innych męż­czyzn, gdy jest zasto­sowa­ny przed zakoń­cze­niem wzro­stu kości.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół