Menu

Tag: dht

Leki stosowane w leczeniu transseksualizmu u kobiet

Dzia­łają anty­andro­gen­nie na pozio­mie rece­pto­ra andro­geno­wego. Naj­pro­ściej rzecz ujmu­jąc, zapy­cha­ją rece­pto­wy andro­geno­we nie pobudza­jąc ich i tym samym unie­możli­wia­jąc dołą­cze­nie się tam testo­ste­ronu, #DHT i innych andro­genów. Dzia­łają tak dłu­go jak są przyj­mowa­ne i dzia­łanie wyga­sa po zme­tabo­lizo­waniu związ­ku, co zazwy­czaj trwa nie dłu­żej niż kil­ka godzin. Nie powo­dują atro­fii jąder, toteż pło­dność może być zacho­wana. Nie są tak sku­tecz­ne jak ana­logi LHRH (anta­goni­sty i ago­nisty GnRH) oraz pro­gesta­geny łączo­ne z estro­genem. Czę­sto oprócz dzia­łania na rece­ptor andro­geno­wy mają ubocz­ne dzia­łanie na inne rece­pto­ry, mię­dzy inny­mi ER (rece­ptor estro­geno­wy), PR (pro­geste­rono­wy) oraz – co istot­ne – MR (mine­ralo­korty­koido­wy, aldo­ste­rono­wy) oraz GR (gli­koko­rty­koste­roido­wy).

Leczenie hormonalne mężczyzn

Sto­sowa­nie dana­zolu, ago­nistów i anta­goni­stów GnRH prze­sta­je mieć sens po pan­histe­rekto­mii, pod­czas któ­rej usu­wane są chi­rur­gicz­nie zaró­wno jaj­niki jak i maci­ca. Po pan­histe­rekto­mii wystar­cza­jące jest sto­sowa­nie testo­ste­ronu w celu utrzy­mania trze­cio­rzę­dowych cech płcio­wych oraz w celu zapo­bie­gania pogor­sze­niu samo­poczu­cia oraz prze­ciw­dzia­łania oste­opo­rozie. Mogą być potrzeb­ne doda­tko­we leki zwię­ksza­jące mine­rali­zację kości.

Nie ma jednej popra­wnej dawki dla każde­go – dawkę testo­ste­ronu, jak też spo­sób poda­wania oraz czę­sto­tli­wość musi usta­lić endo­kry­nolog w opar­ciu o bada­nia labo­rato­ryj­ne. Nie ma potrze­by sto­sowa­nia dawek prze­kra­cza­jących nor­mal­ne fizjo­logicz­ne. Pod­czas lecze­nia, zgo­dnie z wytycz­nymi WPATH, nale­ży dążyć do uzy­ska­nia pozio­mu tego hor­monu w zakre­sie wła­ści­wym dla zdro­wych męż­czyzn.

Uwa­ga: sto­sowa­nie dihy­dro­testo­ste­ronu utru­dnia lecze­nie, ponie­waż pozio­mu tego hor­monu nie da się ozna­czyć w mia­rę tanim bada­niem labo­rato­ryj­nym pozio­mu testo­ste­ronu. W przy­pad­ku lecze­nia dihy­dro­testo­ste­ronem, nale­ży doda­tko­wo ozna­czać poziom #DHT (bada­nie sto­sun­kowo dro­gie).

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół