Menu

Tag: leczenie

Leczenie hormonalne kobiet

#Lecze­nie jest różne w zale­żno­ści od wie­ku pacjen­tki i obcią­żeń zdro­wot­nych. Dawki leków mogą być różne zale­żnie od wie­ku i masy cia­ła pacjen­tki. Leki dobie­ra lekarz w opar­ciu o wywiad i bada­nia.

Seksuolodzy przyjaźni osobom trans

Lista zawie­ra pole­canych seksu­olo­gów przy dia­gno­sty­ce i lecze­niu osób trans­seksu­alnych oraz tam gdzie zazna­czo­no, również osób nie­binar­nych wyma­gają­cych lecze­nia ope­racyj­nego lub kore­kty sądo­wej (tzw. seksu­olodzy trans­‑frien­dly). Nie każdy #seksu­olog spo­za listy zaj­muje się dia­gno­sty­ką lub #lecze­niem trans­seksu­ali­zmu. Jeże­li znasz inne­go seksu­olo­ga poma­gają­cego oso­bom trans, zapra­szam do kon­taktu.

Leki stosowane w leczeniu transseksualizmu u kobiet

Arty­kuł ten nie ma na celu nama­wia­nia niko­go do lecze­nia się na wła­sną rękę. Celem arty­kułu jest uświa­domie­nie pacjen­tkom i ich leka­rzom istnie­nia różnych leków, z któ­rych część nie jest zna­na endo­kry­nolo­gom oraz seksu­olo­gom, bowiem część z tych leków dopu­szczo­no w Pol­sce do obro­tu w roku 2018, czy­li sto­sun­kowo nie­dawno, gdy za gra­nicą #lecze­nie tymi leka­mi sta­ło się stan­dardem. Dla czę­ści leków doko­nano poró­wna­nia czę­stych dzia­łań nie­pożą­danych. Wła­ści­wym dzia­łaniem jest poro­zma­wia­nie z leka­rzem o kon­kret­nym leku i omó­wie­nie jego wad i zalet w kon­kret­nym przy­pad­ku. Lekarz lek dobie­ra indy­widu­alnie do potrzeb pacjen­tki oraz wyni­ków labo­rato­ryj­nych i innych badań, sta­rając się przy tym nie zaszkodzić. Nie­któ­rzy ludzie mają aler­gie lub nad­wra­żli­wość na nie­któ­re far­maceuty­ki i lekarz wte­dy może odmó­wić prze­pisa­nia leku, któ­ry podej­rze­wa, że wywo­ła podob­ne sku­tki.

Leczenie hormonalne mężczyzn

Lecze­nie #trans­seksu­ali­zmu u męż­czyzn uza­leżnio­ne jest od wie­ku pacjen­ta oraz cho­rób, na któ­re równo­legle cho­ruje. Leki dobie­ra lekarz endo­kry­nolog po zba­daniu pacjen­ta.

Sytu­acja pra­wna oraz dia­gno­stycz­na nie różnią się pra­ktycz­nie niczym od postę­powa­nia w tej kwe­stii przy lecze­niu kobiet. Różne są tyl­ko typy poda­wanych leków i zmia­ny, któ­re zaj­dą. Jeże­li więc masz pro­ble­my z rodzi­cem utru­dnia­jącym #lecze­nie lub rodzi­ce nie wiedzą gdzie nale­ży udać się z zaistnia­łym pro­ble­mem, kwe­stie te zosta­ły opi­sane w ana­logicz­nym arty­kule poświę­conym lecze­niu kobiet.

Leczenie osób transseksualnych

  • wystą­pie­nie muta­cji gło­su wła­ści­wej dla męż­czyzn,
  • męski roz­kład tkan­ki tłu­szczo­wej,
  • roz­budo­wę mię­śni,
  • poja­wie­nie się zaro­stu na twa­rzy oraz zwię­ksze­nie owło­sie­nia na całym cie­le,
  • zanik mie­siącz­ki,
  • cza­sową lub trwa­ła bez­pło­dność,
  • wyostrze­nie rysów twa­rzy – twarz przy­bie­ra wygląd męski,
  • roz­rost łech­tacz­ki,
  • zwię­ksze­nie ryzy­ka nowo­two­ru żeń­skich narzą­dów płcio­wych, gdy zosta­ły pozo­sta­wio­ne – ryzy­ko raka szyj­ki maci­cy, nowo­two­rów jaj­ników.

#Lecze­nie hor­monal­ne u męż­czyzn w póź­niej­szym wie­ku nie powo­duje zani­ku pier­si ani zmian w dłu­gości i kształ­cie kości. Może powo­dować czę­ścio­we zmniej­sze­nie roz­mia­ru pier­si ich zmniej­sze­nie w wyni­ku zmniej­sze­nia ilo­ści tkan­ki tłu­szczo­wej.

Przy­kła­dy pro­toko­łów lecze­nia hor­monal­nego kobietmęż­czyzn (wraz z nazwa­mi leków) znaj­dują się w oddziel­nych arty­kułach na stro­nie.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół