Menu

Tag: transseksualizm

Leczenie hormonalne mężczyzn

Lecze­nie #trans­seksu­ali­zmu u męż­czyzn uza­leżnio­ne jest od wie­ku pacjen­ta oraz cho­rób, na któ­re równo­legle cho­ruje. Leki dobie­ra lekarz endo­kry­nolog po zba­daniu pacjen­ta.

Sytu­acja pra­wna oraz dia­gno­stycz­na nie różnią się pra­ktycz­nie niczym od postę­powa­nia w tej kwe­stii przy lecze­niu kobiet. Różne są tyl­ko typy poda­wanych leków i zmia­ny, któ­re zaj­dą. Jeże­li więc masz pro­ble­my z rodzi­cem utru­dnia­jącym #lecze­nie lub rodzi­ce nie wiedzą gdzie nale­ży udać się z zaistnia­łym pro­ble­mem, kwe­stie te zosta­ły opi­sane w ana­logicz­nym arty­kule poświę­conym lecze­niu kobiet.

Przyczyny transseksualizmu

Nie ziden­tyfi­kowa­no do tej pory kon­kret­nego genu pro­wadzą­cego do trans­seksu­ali­zmu. Jednak są bada­nia poka­zują­ce kore­lację mię­dzy wydłu­żeniem lub skró­ceniem rece­pto­ra andro­geno­wego, a ilo­ścią przy­pad­ków trans­seksu­ali­zmu w tych gru­pach. Na podło­że gene­tycz­ne wska­zują przy­pad­ki rodzin­ne trans­seksu­ali­zmu – np. przy­padek sióstr Wachow­skich. Mimo, że obie były urodzo­ne w różnych latach, fakt jedno­cze­sne­go wystę­powa­nia #trans­seksu­ali­zmu u obu sióstr, któ­re były poczę­te przez tych samych rodzi­ców prze­mawia za gene­tycz­nym podło­żem zabu­rze­nia.

Czym jest transseksualizm?

  • trans­seksu­alizm typu męż­czy­zna­‑kobie­ta – oso­ba obar­czo­na tą dole­gli­wością iden­tyfi­kuje się sta­le jako kobie­ta mimo męskiej ana­tomii zewnę­trznej i wewnę­trznej przed lecze­niem;
  • trans­seksu­alizm typu kobie­ta­‑męż­czy­zna – oso­ba obar­czo­na tą dole­gli­wością posia­da sta­le toż­samość psy­chicz­ną męską mimo żeń­skiej budo­wy cia­ła przed tera­pią.

#Trans­seksu­alizm wbrew obie­gowej opi­nii (powie­lanej na Wiki­pedii oraz nawet przez część leka­rzy) – może współ­ist­nieć z czę­ścią zabu­rzeń inter­seksu­alnych, o ile nie jest zakłó­cona budo­wa chro­moso­mów (wciąż mogą być uszkodzo­ne pewne geny nie­widocz­ne na eta­pie ana­lizy chro­moso­mal­nej).

Dowo­dem na możli­wość współ­ist­nie­nia trans­seksu­ali­zmu i inter­seksu­ali­zmu jest defi­nicja z kla­syfi­kacji zabu­rzeń i cho­rób #ICD‑10, obo­wią­zują­cej w Pol­sce:

Leczenie osób transseksualnych

Lecze­nie hor­monal­ne ma na celu wytwo­rze­nie cech płcio­wych trze­cio­rzę­dowych płci, z któ­rą oso­ba się iden­tyfi­kuje oraz czę­ścio­we – na ile to możli­we – usu­nię­cie cech trze­cio­rzę­dowych, któ­re powsta­ły w chwi­li doj­rze­wania płcio­wego. Lecze­nie to powin­no się odbyć tak wcze­śnie jak to możli­we, jednak nie wcze­śniej, niż moment, kie­dy możli­we jest okre­śle­nie przez spe­cja­listów iden­tyfi­kacji płcio­wej danej oso­by, po wcze­śniej­szym wyklu­cze­niu zabu­rzeń, któ­re mogą dawać podob­ny obraz kli­nicz­ny. Celem wcze­sne­go lecze­nia #trans­seksu­ali­zmu jest unie­możli­wie­nie wytwo­rze­nia cech płcio­wych nie­zgo­dnych z iden­tyfi­kacją płcio­wą oso­by lub zmi­nima­lizo­wanie ich natę­żenia. Oso­by leczo­ne hor­monal­nie wcze­śnie (przed 16 rokiem życia) zazwy­czaj osią­gają lepsze efe­kty este­tycz­ne niż oso­by leczo­ne póź­no (po 25 roku życia kości są już w peł­ni wykształ­cone).

Diagnostyka transseksualizmu

Spe­cja­lista­mi wła­ści­wymi do celu dia­gno­sty­ki trans­seksu­ali­zmu są psy­cho­lodzy, psy­chia­trzy oraz seksu­olodzy. Oso­ba, któ­ra podej­rze­wa u sie­bie lub u dziec­ka #trans­seksu­alizm, powin­na w pier­wszej kolej­ności udać się do psy­cho­loga przy­jazne­go oso­bom trans­seksu­alnym. Nie powi­nien być to przy­pad­kowy #psy­cho­log z naj­bliż­szej przy­cho­dni, lecz psy­cho­log spe­cja­lizu­jący się w pomo­cy również oso­bom trans. Listę psy­cho­logów i leka­rzy przy­jaznych oso­bom trans­seksu­alnym znaj­dziesz poni­żej. Na tym eta­pie, jeże­li oso­ba jest w tra­kcie okre­su doj­rze­wania lub nie­bawem ten okres się roz­pocz­nie – można sko­rzy­stać z pomo­cy leka­rza seksu­olo­ga, któ­ry prze­pisze leki opóź­nia­jące doj­rze­wanie płcio­we (tzw. blo­kery doj­rze­wania).

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół