Menu

Tag: psycholog

Psychologowie przyjaźni osobom trans

Lista ta zawie­ra pole­canych #psy­cho­logów przy dia­gno­sty­ce trans­seksu­ali­zmu oraz tam gdzie zazna­czo­no, również innych warian­tów trans­płcio­wości (głó­wnie nie­binar­ności płcio­wej). Nie każdy psy­cho­log (spo­za listy) ogar­nia temat trans­płcio­wości. Jeże­li znaj­dziesz inne­go psy­cho­loga zaj­mują­cego się dia­gno­zowa­niem trans­płcio­wości, zapra­szam do kon­taktu.

Diagnostyka transseksualizmu

Spe­cja­lista­mi wła­ści­wymi do celu dia­gno­sty­ki trans­seksu­ali­zmu są psy­cho­lodzy, psy­chia­trzy oraz seksu­olodzy. Oso­ba, któ­ra podej­rze­wa u sie­bie lub u dziec­ka #trans­seksu­alizm, powin­na w pier­wszej kolej­ności udać się do psy­cho­loga przy­jazne­go oso­bom trans­seksu­alnym. Nie powi­nien być to przy­pad­kowy #psy­cho­log z naj­bliż­szej przy­cho­dni, lecz psy­cho­log spe­cja­lizu­jący się w pomo­cy również oso­bom trans. Listę psy­cho­logów i leka­rzy przy­jaznych oso­bom trans­seksu­alnym znaj­dziesz poni­żej. Na tym eta­pie, jeże­li oso­ba jest w tra­kcie okre­su doj­rze­wania lub nie­bawem ten okres się roz­pocz­nie – można sko­rzy­stać z pomo­cy leka­rza seksu­olo­ga, któ­ry prze­pisze leki opóź­nia­jące doj­rze­wanie płcio­we (tzw. blo­kery doj­rze­wania).

Psychologowie i lekarze przyjaźni osobom trans

Mimo, że kil­ku leka­rzy ma kil­ka spe­cja­liza­cji (np. jest #psy­chia­trą i seksu­olo­giem) – nie nale­ży redu­kować ilo­ści osób, któ­re wydadzą opi­nię. Jeże­li pro­wadzi Cię psy­chia­tra seksu­olog, udaj się po oddziel­ną opi­nię do inne­go seksu­olo­ga, tak by mieć do sądu opi­nię psy­cho­logicz­ną, zaświad­cze­nie psy­chia­try i zaświad­cze­nie seksu­olo­ga (3 różne pie­czą­tki). W ten spo­sób mini­mali­zujesz ryzy­ko bada­nia przez bie­głe­go, któ­re jest droż­sze od 1 doda­tko­wej wizy­ty u inne­go seksu­olo­ga.

Oso­ba zwa­na #psy­cho­logiem seksu­olo­giem – jest psy­cho­logiem o spe­cja­liza­cji seksu­olo­gicz­nej w ramach psy­cho­logii, nie medy­cyny, gdy nie poda­no ina­czej. Nale­ży więc pamię­tać, że uda­jąc się do psy­cho­loga seksu­olo­ga, nale­ży zdo­być oddziel­ne zaświad­cze­nie od leka­rza seksu­olo­ga.

Nie ma leka­rzy ide­alnych i nie ma też jedno­litych spo­sobów lecze­nia osób trans­seksu­alnych. Nie­ste­ty jest ich mało, w Pol­sce pra­ktycz­nie nikt nie zaj­muje się od A do Z lecze­niem trans­seksu­ali­zmu. Wie­lu leka­rzy seksu­olo­gów, psy­chia­trów i psy­cho­logów nie pole­canych na tej stro­nie – odma­wia dia­gno­zy lub lecze­nia, gdyż zwy­czaj­nie się nie zna lub nie jest goto­wa na tak dużą odpo­wiedzial­ność (wyda­ne zaświad­cze­nie o trans­seksu­alno­ści otwie­ra dro­gę do sądo­wej kore­kty płci – nie­odwra­cal­nej). Jeże­li znasz przy­jazne­go spe­cja­listę – koniecz­nie daj znać pisząc e­‑maila.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół